A A+ A++
Informacje o programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB)

O programie IDUB

Program "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" realizowany jest w celu podniesienia doskonałości naukowej oraz międzynarodowego znaczenia działalności polskich uczelni. Minister nauki i szkolnictwa wyższego cyklicznie ogłasza komunikat o konkursie, w ramach którego nie więcej niż 10 uczelni akademickich może otrzymać dodatkowe środki finansowe na swoją działalność.

Uzyskanie przez Politechnikę Śląską statusu Uczelni Badawczej

30 października 2019 r. ogłoszono wyniki pierwszego konkursu w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Celem przedsięwzięcia było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uczelni badawczej, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Spośród uprawnionych do startu w konkursie 20 najlepszych uczelni w Polsce międzynarodowy zespół ekspertów wyłonił 10, które w latach 2020-2026 będą otrzymywać subwencję zwiększoną o 10%. W tym gronie znalazła się Politechnika Śląska, która w ramach konkursu otrzyma łącznie blisko 245 000 000,00 zł w ciągu 7 lat.

We wniosku konkursowym Uczelnia przedstawiła ocenę własnego potencjału w formie szczegółowej analizy SWOT, wskaźników dorobku publikacyjnego, projektowego oraz patentowego, a także plany rozwoju obejmujące cele i działania dotyczące przede wszystkim:

  • zwiększenia wpływu działalności naukowej Politechniki Śląskiej na rozwój światowej nauki,
  • wzmocnienia współpracy badawczej z ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej,
  • podniesienia jakości kształcenia studentów oraz doktorantów poprzez rozwój nowoczesnych metod i programów podwójnego dyplomowania,
  • poprawy polityki kadrowej,
  • podniesienia jakości zarządzania Uczelnią.

We wniosku Uczelnia przedstawiła również szczegółowy plan działania na lata 2020-2025 oraz – służący utrwaleniu rezultatów – plan na 2026 r. Realizacja założonych zadań ma wpłynąć na znaczące podniesienie wskaźników doskonałości naukowej zarówno w zakresie prowadzonej działalności badawczej, jak i kształcenia, umiędzynarodowienia czy zarządzania Politechniką. Plany będą stanowiły podstawę tworzenia kolejnej Strategii Rozwoju Politechniki Śląskiej na lata 2020-2026.

Międzynarodowy zespół oceniający

Wniosek konkursowy podlegał ocenie międzynarodowego zespołu, w skład którego weszło 15 wybitnych ekspertów, pełniących funkcję rektorów, prezydentów lub prorektorów czołowych uczelni europejskich: prof. Lauritz Holm-Nielsen (Przewodniczący zespołu oceniającego), prof. Enric Banda, prof. Ulrike Beisiegel, dr Jo Bury, prof. Therese Fuhrer, prof. Simon Gaskell, prof. Éva Kondorosi, prof. Yvan Larondelle, prof. Mireia Las Heras, prof. Peter Maassen, dr Sijbolt Noorda, prof. József Pálinkás, prof. Sir Christopher Snowden, prof. Carl Johan Sundberg, dr Cathie Vix-Guterl.

Wnioski przedstawione przez uczelnie były oceniane pod kątem: poziomu merytorycznego, istotności założonych celów dla podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności uczelni adekwatności opisywanych działań do założonych celów i potencjału uczelni.

Ocena miała charakter ekspercki. W ocenie kryteriów dotyczących celów i potencjału wzięto dodatkowo pod uwagę wskaźniki mierzące przede wszystkim jakość działalności naukowej prowadzonej przez uczelnie.

Poza oceną opartą na zawartości wniosku, międzynarodowy zespół ekspertów przeprowadził rozmowy z przedstawicielami wszystkich uczelni. Wynikiem prac zespołów były raporty końcowe oraz lista rankingowa wniosków ocenionych pozytywnie. Raporty końcowe zawierają ocenę wniosku, wraz z uzasadnieniem.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie