A A+ A++
Cele programu IDUB

Cele programu IDUB

Cele główne

 
 

Zwiększenie rozpoznawalności i pozycji Politechniki Śląskiej, budowanie prestiżu Uczelni w gronie world-class universities oraz wzrost pozycji w renomowanych rankingach międzynarodowych.

Prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych oraz wdrażanie innowacji w celu poprawy warunków życia i zdrowia społeczeństwa oraz rozwoju gospodarczego.

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na I i II poziomie kształcenia oraz w szkole doktorskiej, opartego o badania naukowe i innowacje.

Wspieranie rozwoju naukowego pracowników i doktorantów. Wzrost umiędzynarodowienia

Wzrost umiędzynarodowienia nauki i kształcenia.

Cele szczegółowe

 
 

I. Cele służące zwiększeniu wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki, w szczególności w priorytetowych obszarach badawczych, o dużym potencjale rozwoju, w których uczelnia planuje zintensyfikować działalność naukową.

 • Zapewnienie zrównoważonego rozwoju badań podstawowych i stosowanych
 • Wybór i wspieranie badań przełomowych
 • Pobudzenie aktywności B+R
 • Zwiększenie liczby publikacji TOP1 i TOP10 oraz liczby
 • Pozyskanie i zatrudnianie wybitnych doświadczonych pracowników naukowych i wybitnych młodych osób po doktoracie
 • Zaproszenie noblistów w celu zainspirowania badań i zmotywowania naukowców oraz rozwinięcia współpracy z najlepszymi ośrodkami
 • Zwiększenie liczby uzyskiwanych patentów krajowych oraz międzynarodowych
 • Rozwijanie transferu technologii i działalności spółki celowej
 • Zwiększenie liczby projektów i prac naukowo-badawczych w POB
 • Wzrost liczby projektów typu Horyzont, w szczególności pozyskanie projektów ERC
 • Zwiększenie przychodów Uczelni z tytułu posiadanego potencjału i prowadzonych prac B+R w POB
 • Zwiększenie liczby profesorów wizytujących o dużym dorobku naukowym
 • Budowa Centrum Superkomputerowego na wzór Centrum w Barcelonie zapewniającego dla całego regionu, w tym jednostek naukowych i przemysłowych, odpowiednie moce obliczeniowe oraz kadrę naukową z zakresu przetwarzania danych i sztucznej inteligencji, a także włączenie go w sieć europejskich centrów
 • Doposażenie kluczowych dla POB laboratoriów w unikatową w skali światowej aparaturę, która zachęci wybitnych naukowców z zagranicy i przemysł do współpracy
 • Koordynacja aktywności dla każdego POB w formie centrów lub instytutów badawczych
 • Zwiększenie liczby publikacji z listy JCR we współpracy z instytucjami z zagranicy oraz z przemysłem

II. Cele służące wzmocnieniu współpracy badawczej z instytucjami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej, w szczególności w priorytetowych obszarach badawczych.

 • Aktywny udział w międzynarodowych zrzeszeniach uczelni, sieciach współpracy i towarzystwach naukowych pracowników pełniących funkcje w zarządach towarzystw międzynarodowych
 • Utworzenie sieci z zagranicznymi uczelniami badawczymi i pełnienie roli pomostu pomiędzy uczelniami z Europy Zachodniej i Europy Środkowo-Wschodniej
 • Wzrost odsetka publikacji naukowych we współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi
 • Występowanie w roli lidera konsorcjum lub partnera w projektach międzynarodowych, zwłaszcza Horyzont i ERC
 • Wzrost liczby staży naukowych, w szczególności długoterminowych, w najlepszych ośrodkach zagranicznych
 • Zwiększenie mobilności pracowników i doktorantów w celu nawiązania współpracy i podjęcia badań z wiodącymi ośrodkami naukowymi
 • Wzrost odsetka podwójnych doktoratów realizowanych z uczelniami badawczymi
 • Zwiększenie liczby prestiżowych, międzynarodowych kongresów i spotkań naukowych organizowanych w Uczelni w celu zwiększenia rozpoznawalności pracowników Uczelni oraz prezentacji jej potencjału
 • Wykorzystanie możliwości płynących z już zawartych ok. 250 umów międzynarodowych o współpracy z konkretnymi uczelniami oraz partnerami przemysłowymi
 • Zmiana praktyki zawierania porozumień z ogólnych listów intencyjnych na umowy zawierające szczegółowe zadania oraz harmonogram ich realizacji
 • Promocja Uczelni oraz jej oferty i osiągnięć w środowisku międzynarodowym
 • Zaczerpnięcie najlepszych praktyk z kolejnych wiodących uczelni badawczych

III. Cele służące podniesieniu jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi, z uwzględnieniem potrzeby włączenia studentów i doktorantów w prowadzenie badań naukowych, a także potrzeby skutecznego konkurowania o najzdolniejszych kandydatów na studia i do szkół doktorskich, również z zagranicy, oraz zarządzania talentami.

 • Wprowadzanie na całej Uczelni kształcenia zorientowanego problemowo
 • Wprowadzanie na całej Uczelni kształcenia zorientowanego projektowo
 • Wprowadzenie metody oksfordzkiej nauczania przedmiotów podstawowych
 • Wprowadzenie metody harvardzkiej zajęć interaktywnych
 • Rozwój kształcenia dualnego we współpracy z pracodawcami
 • Pozyskiwanie najlepszych kandydatów na studentów
 • Rozwój studenckiego ruchu naukowego
 • Stworzenie przez studentów i wykorzystanie Centrum Kreatywności
 • Rozwój przedsiębiorczości akademickiej
 • Rozwój umiędzynarodowienia kształcenia
 • Pełnienie roli lidera w regionie w zakresie kształcenia doktorantów
 • Znaczne zwiększenie efektywności kształcenia doktorantów
 • Pozyskanie wybitnych doktorantów
 • Zwiększenie umiędzynarodowienia kształcenia doktorantów
 • Zaangażowanie przemysłu w kształcenie doktorantów

IV. Cele służące przygotowaniu i wdrożeniu kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu pracowników uczelni, w szczególności młodych naukowców, w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 • Umożliwienie wyboru najlepszej dla pracownika i Uczelni ścieżki rozwoju kariery
 • Wspieranie osób najaktywniejszych
 • Zidentyfikowanie w Uczelni i otoczanie opieką oraz udzielenie szczególnego wsparcia liderom naukowym
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników w realizację projektów i prac naukowo-badawczych
 • Wzrost zdolności pozyskiwania projektów i prac naukowo-badawczych, w szczególności dotyczących POB, oraz budowanie kompetencji w zakresie ich realizacji
 • Uzyskanie projektów Horyzont 2020, w szczególności ERC
 • Rozwój przedsiębiorczości akademickiej
 • Eksponowanie osiągnięć pracowników
 • Zwiększenie liczby profesorów wizytujących oraz zatrudnienie osób wybitnych w celu budowy zespołów badawczych w Uczelni oraz ubiegania się o prestiżowe projekty międzynarodowe
 • Przyspieszenie rozwoju kariery naukowej oraz wzrostu liczby osób ze stopniem doktora habilitowanego i tytułem profesora
 • Przygotowanie młodych naukowców o dużym potencjale badawczym
 • Wspieranie rozwoju karier we współpracy z przemysłem
 • Zwiększenie wsparcia ze strony administracji Uczelni

V. Cele służące podniesieniu jakości zarządzania uczelnią, w tym projakościowym zmianom organizacyjnym.

 • Wdrożenie dwupoziomowej struktury w jednostkach podstawowych w celu ułatwienia współpracy naukowej
 • Uproszczenie obsługi administracyjnej i finansowej w zakresie badań i kształcenia
 • Rozwój współpracy dzięki centrom badawczym, oryginalnym co najmniej w skali w kraju, o unikatowych kompetencjach i charakterze międzynarodowym, działających we współpracy z wiodącymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi
 • Zwiększenie wsparcia ze strony administracji centralnej i odciążenie naukowców od pracy organizacyjnej przy realizacji dużych projektów i transferze technologii
 • Wprowadzenie nowoczesnych zasad komunikacji w Uczelni oraz eksponowanie osiągnięć i posiadanego potencjału w celu nawiązania współpracy wewnętrznej i zewnętrznej
 • Umożliwienie wyboru najlepszej dla pracownika i Uczelni ścieżki rozwoju kariery zawodowej
 • Konsolidacja kompetencji i infrastruktury między jednostkami
 • Rozwijanie mechanizmów transferu technologii i działalności spółki celowej
 • Szczegółowe bieżące monitorowanie i analiza osiągnięć pracowników w celu identyfikowania i dedykowanego wspierania liderów naukowych oraz dorobku w dyscyplinach
 • Wzrost aktywności pracowników
 • Konsolidacja kapitału – kontynuowanie rozmów z wybranymi uczelniami i instytutami z regionu śląskiego na temat utworzenia federacji, a także z partnerskimi uczelniami zagranicznymi na temat utworzenia sieci uniwersytetów badawczych.
 • Rozwój kadr – utworzenie działu HR
 • Uelastycznienie systemu kształcenia

VI. Inne szczegółowe cele służące podniesieniu międzynarodowego znaczenia działalności uczelni

 • Poprawa pozycji Uczelni w rankingach krajowych i międzynarodowych
 • Pozyskanie najbardziej prestiżowych akredytacji międzynarodowych
 • Wzmocnienie wizerunku Politechniki Śląskiej jako uczelni o charakterze badawczym oraz centrum kompetencji i rzetelnego partnera do współpracy w zakresie realizacji innowacyjnych badań, analiz i ekspertyz
 • Wzrost aktywności wydziałów w kierunku umiędzynarodowienia
 • Integracja naukowców wokół POB, intensyfikacja współpracy, eksponowanie osiągnięć i pozyskiwanie partnerów
 • Utworzenie szkół lub kolegiów kształcenia z partnerami zagranicznymi
 • Wzrost rozpoznawalności Uczelni w międzynarodowych repozytoriach naukowych
 • Wzrost liczby prestiżowych projektów międzynarodowych
 • Organizacja prestiżowych wydarzeń międzynarodowych w Uczelni
 • Integracja z zespołami realizującymi granty ERC
 • Wdrożenie i rozwój umiędzynarodowienia na miejscu (internationalisation at home)

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie