A A+ A++

Inżynieria ruchu to:

- analiza i planowanie systemów transportowych

Zasadniczym założeniem specjalności jest systemowe ujęcie problematyki dotyczącej planowania, projektowania i organizowania procesów transportowych i logistycznych. Szczególną uwagę zwraca się również na zagadnienia dotyczące aspektów prawnych, uwarunkowań środowiskowych i społecznych oraz bezpieczeństwa ruchu. Na przedmiotach prowadzonych w ramach specjalności studenci mają okazję poznawać metody, techniki i narzędzia wspomagające badania i analizy systemów transportowych i logistycznych.

- systemy sterowania ruchem

Specjalność przygotowana została na potrzeby rynku pracy związane z wdrażaniem i utrzymaniem w ruchu zintegrowanych systemów transportowych ITS (Intelligent Transport Systems). Wdrożenie ITS pozwala usprawnić działanie systemów transportowych poprzez zastosowanie rozwiązań łączących nowoczesne technologie z inżynierią transportu.

Duża efektywność rozwiązań ITS znalazła uznanie w administracji transportu wielu miast w Polsce. Miasta takie jak Wrocław, Poznań, Łódź, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Gliwice, Bielsko-Biała, Tychy, Opole, Bydgoszcz, Rzeszów, Lublin, Olsztyn z powodzeniem eksploatują już takie systemy. Wiele innych jest na etapie przygotowania planów wdrożenia lub w trakcie finalizacji kontraktów na realizację.

- publiczny transport zbiorowy

Jednym z najważniejszych obszarów problemowych z zakresu systemów transportowych i logistycznych jest publiczny transport zbiorowy. Jednostki administracyjne praktycznie każdego szczebla w Polsce mają ustawowe zadania obejmujące planowanie, zarządzanie i organizowanie transportu publicznego na obszarach, na których działają. Dlatego na rynku pracy obserwowane jest zapotrzebowanie na specjalistów mających wiedzę merytoryczną z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego funkcjonującego zarówno w miastach jak i na obszarach zamiejskich. Taką wiedzę można pozyskać wybierając specjalność „Inżynieria ruchu”.

- elementy systemów logistycznych

W ramach zajęć dydaktycznych na specjalności poruszane są zagadnienia dotyczące zadań i aplikacji systemów logistycznych oraz zarządzania w nowoczesnych przedsiębiorstwach o produkcji seryjnej i masowej. Wprowadzone elementy systemów logistycznych pozwalają na uzyskanie wiedzy z zakresu funkcjonowania logistyki wewnątrzzakładowej i zaznajomienie się z pojęciami oraz zasadami dotyczącymi organizacji transportu intermodalnego, terminali kontenerowych oraz logistycznych centrów dystrybucji.

Szczegóły dotyczące zagadnień wraz z ujęciem praktycznym:

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent specjalności uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie:

- analiza i planowanie systemów transportowych

 • analiz i rozwiązywania problemów występujących w systemach transportowych,
 • budowy modeli ruchu dla badanego obszaru,
 • obliczania przepustowości złożonych układów komunikacyjnych oraz oceny warunków ruchu dla różnych elementów sieci transportowej,
 • zasad i narzędzi organizacji ruchu w mieście,
 • oceny stanu zagrożenia w ruchu drogowym oraz określania przyczyn i okoliczności zdarzeń drogowych,
 • identyfikacji, agregacji i prognozowania zmiennych opisujących zjawiska jakościowe w systemach transportowych,
 • metod badania i opisu systemów oraz procesów transportowych i logistycznych,
 • sposobów zarządzania procesami transportowymi uwzględniających aspekty społeczne, ekonomiczne i prawne,
 • stosowania podejścia systemowego przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań dotyczących projektowania elementów sieci drogowej oraz procesów transportowych,

- systemy sterowania ruchem

 • metodyki i technologii stosowanych do integracji systemów transportowych,
 • funkcjonowania nowoczesnego transportu oraz obszarów z nim powiązanych,
 • przeprowadzania analiz i dokonywania oceny systemów sterowania,
 • oceny skuteczności rozwiązań systemowych,
 • koordynacji działania elementów systemu,
 • przekazywania informacji między elementami systemu,
 • zastosowania ITS w publicznym transporcie miejskim,
 • nowoczesnych systemów transportu osób w miastach,

- publiczny transport zbiorowy

 • rozróżniania roli poszczególnych jednostek administracyjnych w zakresie planowania
  i organizowania publicznego transportu zbiorowego,
 • planowania składników infrastruktury publicznego transportu miejskiego,
 • planowania rozwoju i oceny funkcjonowania publicznego transportu miejskiego,
 • kształtowania oferty przewozowej w publicznym transporcie miejskim, w tym projektowania rozkładów jazdy,
 • zagadnień dotyczących integracji publicznego transportu miejskiego w aglomeracjach i konurbacjach,

- elementy systemów logistycznych

 • projektowania dostaw w transporcie intermodalnym,
 • kształtowania systemów transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie.

Absolwenci specjalności „Inżynieria ruchu” mogą znaleźć zatrudnienie:

 • w biurach projektowych zajmujących się:
  • projektowaniem infrastruktury drogowo-ulicznej;
  • planowaniem układów komunikacyjnych,
  • badaniami i analizami ruchu,
  • Inteligentnymi Systemami Transportowymi (ITS),
  • opracowaniem studiów transportowych i modeli ruchu,
  • opracowaniem studiów wykonalności inwestycji infrastrukturalnych,
  • projektowaniem organizacji ruchu drogowego,
  • bezpieczeństwem ruchu drogowego (w tym sporządzaniem audytów BRD),
  • w biurach wykonawczych zajmujących się budową:
  • systemów ITS,
  • infrastruktury transportowej (dróg, ulic, torowisk, przystanków i stacji kolejowych, lotnisk),
  • u operatorów zajmujących się realizacją usług przewozowych w transporcie:
  • autobusowym,
  • tramwajowym,
  • trolejbusowym,
  • kolejowym,
  • lotniczym,
  • u organizatorów publicznego transportu zbiorowego zajmujących się:
  • planowaniem publicznego transportu zbiorowego,
  • zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym,
  • organizowaniem publicznego transportu zbiorowego,
  • w jednostkach administracji publicznej, tj.:
  • w urzędach szczebla miejskiego, gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, krajowego,
  • u zarządców dróg (GDDKiA, zarządy dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych, miejskich),
  • u zarządców ruchu,
  • w policji i straży miejskiej,
  • w centrach sterowania ruchem,
  • w przedsiębiorstwach transportowych, centrach logistycznych i firmach kurierskich. 

Specjalista zajmujący się inżynierią ruchu to zawód wymagający fachowej wiedzy z zakresu procesów transportowych oraz metod zastosowania rozwiązań informatycznych w praktyce i adekwatnie do tego jest wynagradzany.

Firmy zatrudniające takich specjalistów mają ugruntowaną pozycję na rynku, często są jednostkami związanymi z administracją terytorialną, organizują praktyki studenckie oraz wizyty studyjne.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie