A A+ A++

Nowy kierunek kształcenia: studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie) - Inżynieria Lotnicza i Kosmiczna

Informacje ogólne

Obecnie przemysł lotniczy jest prężnie rozwijającą się dziedziną gospodarki, zarówno w skali całego kraju jak i na terenie województwa śląskiego. Szybko rozwijające się międzynarodowe port lotniczy w Katowicach-Pyrzowicach, który jest siedzibą wielu przedsiębiorstw lotniczych takich jak Linetech czy LS Technics, jak również Bielski Park Technologiczny w Bielsku Białej wymagają stałego dopływu absolwentów z kierunków lotniczych. 

Dotychczasowe kształcenie na studiach inżynierskich związane z lotnictwem odbywa się jedynie na specjalnościach kierunku transport i pozwala na kształcenie specjalistów wyłącznie w ściśle wybranych dziedzinach. Jednakże ciągły rozwój transportu lotniczego np. poprzez rozbudowę sieci pomniejszych lotnisk – w tym lotniska w Gliwicach (Trynek) czy Katowicach (Muchowiec) wraz z firmami niezbędnym do obsługi statków powietrznych (np. AIRCOM) wymaga specjalistów nie tylko ze ściśle wybranej specjalności ale przygotowanych całościowo do pracy w szeroko pojętej branży lotniczej. 

Ponadto na terenie metropolii śląskiej, która jest silnie uprzemysłowiona i posiada wiele ośrodków akademickich potrzebni są specjaliści – inżynierowie związani z projektowaniem (tworzeniem prototypów) czy modernizacją elementów budowy statków powietrznych. Dotyczy to zarówno specjalistów z dziedziny projektowania wspomaganego komputerowego (CAD), komputerowego wspomagania wytwarzania (CAM) jak również inżynierów wykonujących fizyczne elementy (np. tworzenie prototypowych modeli z drewna lub tworzyw sztucznych wykorzystywanych do badań aerodynamicznych). W ośrodkach badawczych i badawczo-naukowych znajdujących się na terenie Śląska są realizowane międzynarodowe projekty gdzie niezbędna jest kadra inżynierska do ich realizacji i ukończenia. Projekty te, nie koncentrują się na jednej wąskiej specjalności ale wymagają globalnego podejścia do zagadnień lotniczych. Dotyczą one zarówno badań eksploatacyjnych statków powietrznych np. inspekcji bezinwazyjnej trudno dostępnych miejsc (badania NDT), jak również mobilnych serwisów do obsługi sprzętu lotniczego (np. na lotniskach sportowych województwa śląskiego (Góra Żar, Częstochowa – Rudniki, Rybnik – Gotartowice, Bielsko-Biała – Kaniów) czy laboratoriów badawczych stopów metali a kończąc na projektach związanych z pracą komputerową np. skanowanie i druk 3D. Tematyka tych prac ukazuje jak rozległa jest dziedzina lotnictwa i w jak wielu przedsiębiorstwach potrzebni są specjaliści związani z tym kierunkiem.

Ponadto należy uwzględnić, że znacznie wzrosło zainteresowanie Bezzałogowymi Statkami Powietrznymi np. policyjne patrole autostrad, monitorowanie torowisk, jak również amatorskie robienie fotografii i dlatego konieczna jest konserwacja i odpowiednia obsługa tego typu sprzętu. Potwierdzeniem tego jest cykliczna organizacja konferencji i sympozjów poświęconych tego typu zagadnieniom jak – Śląskie dni lotnictwa i dronów – organizowane przez Śląski Klaster Lotniczy.

Wobec powyższego oferowany kierunek studiów uzupełnia lukę rynkową w osobach specjalistów inżynierów, ze znajomością projektowania, materiałoznawstwa, budowy i eksploatacji statków powietrznych jak również logistyki transportu lotniczego. Prowadzenie tego typu studiów w Politechnice Śląskiej jest celowe i zasadne ze względu na jej tożsamość uniwersytetu technologicznego, w którym kształceni są studenci posiadający wysokospecjalizowaną wiedzę i umiejętności.

Na kierunku “Inżynieria Lotnicza i Kosmiczna” realizowane będą cztery ścieżki dyplomowania:

  1. Projektowanie statków powietrznych
  2. Eksploatacja i konstrukcje silników lotniczych
  3. Materiałozawstwo lotnicze
  4. Logistyka lotnicza

 

Kierunek “Inżynieria Lotnicza i Kosmiczna” profil ogólnoakademicki będzie realizowany na następujących wydziałach Politechniki Śląskiej:

  1. Transportu i Inżynierii Lotniczej
  2. Mechaniczno-Technologicznym
  3. Inżynierii Materiałowej,
  4. Automatyki oraz Elektroniki i Informatyki,
  5. Inżynierii Środowiska i Energetyki
  6. Instytucie Fizyki 

Plan studiów

Efekty uczenia się dla kierunku: Inżynieria Lotnicza i Kosmiczna

Co wyróżnia kierunek Inżynieria Lotnicza i Kosmiczna

Kierunek – Inżynieria Lotnicza i Kosmiczna jest jedynym tego typu kierunkiem w skali całego województwa śląskiego. Wskazane w programie studiów efekty uczenia się, zarówno w kwestii wiedzy jak i umiejętności, są odmienne i niepowtarzalne w relacji do obecnych kierunku kształcenia na Politechnice Śląskiej. Obejmują one szerokie spektrum zagadnień związanych z przemysłem lotniczym, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki: projektowania, budowy i eksploatacji statków powietrznych i obiektów kosmicznych, lotniczej inżynierii materiałowej oraz logistyki lotniczej.

Zagadnienia z obszaru lotnictwa na poziomie studiów I stopnia są realizowane jedynie na kierunek transport w ramach specjalności –  nawigacja powietrzna (pilotaż) oraz mechanika i eksploatacja lotnicza, a koncentrują się tylko na jednej wybranej specjalności zmierzającej do osiągnięcia uprawnień odpowiednio: pilota oraz mechanika lotniczego.

Inną cechą, odróżniającą nowotworzony kierunek studiów, jest wykorzystanie technicznego języka angielskiego. Należy pamiętać, że język ten jest obowiązkowym w lotnictwie i kosmonautyce, do którego nie istnieją zamienniki słowne w żadnym innym języku. Dlatego też od studentów wymagane jest pełne opanowanie języka angielskiego, nie tylko na poziomie komunikatywnym, ale również w wysokim stopniu przyswojenie stosowanych nazw, akronimów i zwrotów, często niepowtarzalnych w żadnej innej dziedzinie. Prowadzenie zajęć dydaktycznych, pomimo że w większości w języku polskim, będzie wymagało zarówno od wykładowców jak i studentów ciągłego stosowania technicznego języka angielskiego.

Kształcenie na kierunku lotniczym wymaga także nauczenia studentów umiejętności pracy grupowej, gdyż zdecydowana większość projektów, prac i zadań, realizowana w tym obszarze, obliguje ich wykonanie zespołowe a nie indywidualnie. Ponadto zespoły te, często złożone są z członków pochodzących z różnych stref, kultur czy środowisk. Mając niniejsze na względzie, studenci oraz wykładowcy muszą być także przygotowani do pracy w godzinach niestandardowych, np. wieczornych w przypadku połączenia z zespołem z innej strefy czasowej – z Ameryki czy Azji.

Kształcenie na tym kierunku jest związane z uświadomieniem studentów o ciągłym nadzorze nad ich pracą. Prace w lotnictwie, począwszy od projektowania, poprzez obsługę czy modernizację statków powietrznych, jak i obiektów kosmicznych, związana jest z stałym nadzorem w postaci prowadzenia odpowiednich wpisów np. do książki mechanika lotniczego czy prowadzenia dokumentacji konstruktora, itp. Dotyczy to zarówno studentów jak i wykładowców, którzy muszą nie tylko skrupulatnie realizować zajęcia dydaktyczne ale również prowadzić w odpowiedni sposób dokumentację – często rozbudowaną ponad wymagania uczelniane.

Istotną cechą odróżniającą kierunek – Inżynieria Lotnicza i Kosmiczna od pozostałych, istniejących kierunków studiów na Politechnice Śląskiej jest ścisłe, niekiedy wręcz schematyczne, nauczanie oparte o normy, przepisy, reguły czy obowiązujące zasady. Należy pamiętać, że przepisy obowiązujące w tym sektorze są jednolite i spójne dla całego świata lotniczego i kosmicznego, co powoduje że studenci muszą być dokładnie nauczeni odpowiednich zachowań, zwrotów oraz zasad postępowania.

Przedstawione aspekty i wyróżniki pozwalają stwierdzić, że uruchamiany nowy kierunek – Inżynieria Lotnicza i Kosmiczna posiada niepowtarzalne cechy, nie występujące na żadnym innym kierunku kształcenia Politechniki Śląskiej oraz innych uczelniach aglomeracji śląskiej.

Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia

Kandydaci, aplikujący na studia I-go stopnia kierunku – Inżynieria Lotnicza i Kosmiczna są kwalifikowani w ramach limitu miejsc w postępowaniu rekrutacyjnym. Podstawą przyjęcia na studia jest legitymowanie się przez kandydata świadectwem dojrzałości, złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonych terminach oraz uczestnictwo w postępowaniu kwalifikacyjnym obowiązującym na kierunku studiów, tj. odpowiednia liczba punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym, według regulaminu obowiązującego w danym roku akademickim.

Kandydat, ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia kierunku – Inżynieria Lotnicza i Kosmiczna, powinien posiadać dobrze rozwinięte umiejętności logicznego i analitycznego myślenia. Preferowani są kandydaci o zainteresowaniach związanych m.in. z lotnictwem, projektowaniem i budową statków powietrznych, napędami lotniczymi, materiałami lotniczymi, logistyką i funkcjonowaniem transportu lotniczego. Istotnym również jest wysoki poziom znajomości języka obcego (preferowany język angielski), doskonalonego w trakcie studiów. Bardzo ważnym elementem jest świadomość odpowiedzialności oraz bezwzględne przestrzeganie reguł i norm obowiązujących w środowisku lotniczym, dlatego też kandydaci na ten kierunek powinni być osobami o nieposzlakowanej opinii oraz niekaranymi.

Praca w przemyśle lotniczym wymaga również dobrego stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności ruchowych, wzroku a także stanu psychicznego, co często jest podyktowane przepisami zewnętrznymi. Dlatego też kandydaci powinni być świadomi tego, że w przypadku realizacji praktyk zawodowych zostaną poproszeni o dodatkowe zaświadczenia o stanie zdrowia. Oznacza to również, że kandydaci na studia powinni być wolni od nałogów. Dodatkowo całość pracy może być związana z częstymi wyjazdami i funkcjonowaniem w środowisku wielokulturowym.

Charakter pracy w organizacjach lotniczych wymaga posiadania odpowiednich kompetencji: zawodowych, osobistych, technicznych (komputerowych) oraz komunikacyjnych co powoduje, że istotnym atutem, oczekiwanym od kandydatów na studia lotnicze jest umiejętność pracy w zespole – często międzynarodowym, pod presją czasu, w tym pełnienia roli lidera. 

Pożądaną cechą kandydata jest także świadomość ważności procesu uczenia się przez całe życie, w którym studia są naturalnym, kolejnym etapem nauki, po zakończeniu edukacji w szkole ponadgimnazjalnej.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji:

Rejestracja: https://rekrutacja.polsl.pl/

FAQ: <informacje>

Informator dla kandydatów na studia na Politechnice Śląskiej: <informator>

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów stopnia pierwszego kierunku – Inżynieria Lotnicza i Kosmiczna posiadają specjalistyczną wiedzę inżynierską z zakresu funkcjonowania nowoczesnego przemysłu lotniczego i kosmicznego, a w szczególności: projektowania, wytwarzania, zasad ich funkcjonowania jak i eksploatacji statków powietrznych czy obiektów kosmicznych, materiałów stosowanych do budowy statków powietrznych oraz logistyki transportu lotniczego. Ponadto znają i rozumieją przepisy prawne oraz podstawowe mechanizmy ekonomiczne dotyczące zasad ustrojowych państwa, z uwzględnieniem różnic dotyczących własnego regionu.

Absolwenci tego kierunku są zdyscyplinowani, o wysokim stopniu samodzielności i odpowiedzialności, potrafią wytwarzać konstruktywną atmosferę w miejscu pracy, posiadają umiejętności twórczego myślenia oraz traktowania napotkanych problemów. Dodatkowo rozumieją wieloaspektowo sytuację własnego regionu na tle sytuacji krajowej oraz międzynarodowej jak i posiadają umiejętności kompletowania informacji o funkcjonowaniu instytucji, w której są zatrudnieni. Odpowiednie przygotowanie ogólne m.in. z zakresu ekonomii, zasad zarządzania oraz specjalistyczne – inżynierskie, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności praktycznych, pozwalają im na szybkie przystosowanie się do indywidualnych warunków pracy, zarówno w dużych zakładach, jak również w średnich i małych przedsiębiorstwach z branży lotniczej. Z okresu pobytu na uczelni wynoszą pozytywne przyzwyczajenia w zakresie kontaktów międzyludzkich oraz sposobów wykonywania swojego zawodu.

Absolwenci kierunku – Inżynieria Lotnicza i Kosmiczna znają język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku inżynierii lotniczej i kosmicznej, z uwzględnieniem ścieżki dyplomowania. Potrafią komunikować się w języku obcym przy wykorzystaniu różnych mediów tj. telefonu, komunikatorów internetowych (zarówno głosowych jak i tekstowych), e-maila. Potrafią również sporządzić dokumentację techniczną, sprawozdanie z realizacji badań itp. w tym w języku obcym.

Potrafią dostosować się do zmiennego, dynamicznego, elastycznego i międzynarodowego rynku pracy a dzięki odbytym praktykom zawodowym w specjalistycznych firmach są świadomi konkurencyjności na współczesnym rynku pracy i potrafią sprostać oczekiwaniom pracodawców. Dobrze odnajdują się w pracy zespołowej i potrafią przyjmować w niej różne role. Są świadomi spoczywającej na nich odpowiedzialności za podejmowane decyzje i potrafią pracować w warunkach ciągłego nadzoru. Są również przygotowani do pracy w środowisku wielokulturowym, często zmiennym oraz są świadomi dyspozycyjności – czyli konieczności częstych wyjazdów służbowych (w tym również zagranicznych), pracy w godzinach nadliczbowych czy pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o wysłanie wiadomości na adres: polsl.ilik@gmail.com

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie