A A+ A++

Kształcenie dualne - dobry start w zawodach branży górniczo-hutniczej

Nr umowy: UDA-POWR.02.15.00-00-3003/17-00

Okres realizacji: 1.01.2018 r. – 31.12.2019 r.

Projekt realizują: Główny Instytut Górnictwa wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną SA oraz Politechniką Śląską.

Kierownik projektu w GIG: Centrum Rozwoju Kompetencji mgr Szymon Łagosz e-mail: slagosz@gig.eu tel. 32 259 21 90

Kierownik projektu w Politechnice Śl.:

Prof. dr hab. inż. Jan Szajnar

Wydział Mechaniczny Technologiczny e-mail: jan.szajnar@polsl.pl

tel. 32 338 55 12

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest opracowanie modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu w obszarze branżowym górniczo-hutniczym. Realizowane to będzie we współpracy ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe, centrami kształcenia praktycznego lub centrami kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz pracodawcami i innymi podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego. Opracowane modele zawierać będą m.in. treści nauczania i warianty realizacji praktycznej nauki zawodu oraz zasady zapewniania jakości kształcenia praktycznego. Przedmiotem projektu będzie również przeprowadzenie pilotażu opracowanych modeli w szkołach. Projekt zakłada także opracowanie kosztochłonności realizacji kształcenia w wybranych zawodach oraz opracowanie rekomendacji do zmian w prawie oświatowym.

Celem głównym projektu jest realizacja celu szczegółowego PO WER: dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania, dzięki opracowaniu modelowych programów i ram jakości staży i praktyk dla uczniów w obszarze branżowym górniczo-hutniczym. Realizacja projektu bezpośrednio wpłynie na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte wszystkie szkoły i placówki oświatowe w całym kraju, prowadzące kształcenie zawodowe w branży górniczo-wiertniczej i hutniczo-odlewniczej.

Informacja o źródłach finansowania: Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Witryna internetowa ze szczegółowymi efektami projektu: ksztalceniedualne.gig.eu 

Projekty krajowe | GIG Instytut Badawczy

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie