A A+ A++

Mechatronika Przemysłowa

Slajd6-Kopia 2

STUDIA I STOPNIA

STUDIA I STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku). Od 4. semestru, w zależności od dokonanego wyboru, studia realizowane są w ramach jednej z trzech następujących ścieżek dyplomowania:

  • Układy napędowe i sterowanie,
  • Automatyzacja i robotyzacja,
  • Symulacje komputerowe i programowanie.

Jako kluczowe kwalifikacje wspólne dla wszystkich ścieżek dyplomowania można wymienić:

  • Znajomość podstawowych materiałów inżynierskich stosowanych w mechatronice oraz najważniejszych technologii wytwarzania elementów układów mechatronicznych;
  • Przygotowanie do samodzielnego zaprojektowania typowego układu mechatronicznego w zakresie: części mechanicznej, układu sterowania oraz oprogramowania jego podstawowych funkcji, jego wytworzenia i uruchomienia;
  • Umiejętność pracy zespołowej oraz planowania i organizacji pracy;
  • Umiejętność wykorzystania najważniejszych nowoczesnych narzędzi inżynierskich włącznie z systemami CAD/CAM/CAE, a także znajomości technologii Przemysłu 4.0.

 

Ponadto:

  • absolwenci ścieżki dyplomowania „Układy napędowe i sterowanie” nabędą kwalifikacje wymagane do zaprojektowania, skompletowania, uruchomienia i oprogramowania mechatronicznych układów napędowych;
  • absolwenci ścieżki dyplomowania „Automatyzacja i robotyzacja” będą dobrze przygotowani do realizacji podstawowych zadań w zakresie automatyzacji procesów produkcyjnych, a także do robotyzacji procesów, obsługi i programowania robotów przemysłowych oraz do projektowania, budowy i stosowania robotów mobilnych;
  • absolwenci ścieżki dyplomowania „Symulacje komputerowe i programowanie” nabędą kwalifikacje w zakresie stosowania metod symulacyjnych w rozwoju produktu, a także w zakresie inżynierii oprogramowania oraz języków programowania, pozwalające na ich zatrudnienie w sektorze ICT.

 

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu projektowania układów mechanicznych, doboru układów napędowych, układów sensorycznych, układów sterowania oraz programowania ich funkcjonalności. Posiada podstawową wiedzę z zakresu: mechaniki, wytrzymałości materiałów, doboru materiałów inżynierskich, podstaw konstrukcji maszyn, elektrotechniki, elektroniki i technik mikroprocesorowych, automatyki i robotyki, systemów sensorycznych i wizyjnych, sterowania i informatyki. Potrafi w sposób twórczy zastosować zdobytą wiedzę przy opracowywaniu, wytwarzaniu, eksploatacji, diagnozowaniu oraz serwisowaniu układów mechanicznych, posiadających układ napędowy ze sterowaniem. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu mechatroniki.
Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia oraz pracy, między innymi w przemyśle wytwórczym, a zwłaszcza motoryzacyjnym, lotniczym, obrabiarkowym, elektromaszynowym, sprzętu gospodarstwa domowego, w szczególności wykorzystującym układy mechatroniczne oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.
Posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, umożliwiające rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Slajd6-Kopia 2

STUDIA II STOPNIA*

STUDIA II STOPNIA*

Studia trwają 3 semestry (1,5 roku). Od 2. semestru, w zależności od dokonanego wyboru, studia realizowane są w ramach jednej z następujących specjalności:

S – stacjonarne / NZ – niestacjonarne – tryb zaoczny
*Z powyższych specjalności na II stopniu studiów Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego corocznie uruchamia wybrane specjalności, w zależności od liczby studentów przyjętych na II stopień studiów.

Absolwent posiada zaawansowaną interdyscyplinarną wiedzę z zakresu projektowania układów mechanicznych, doboru układów napędowych, układów sensorycznych, układów sterowania oraz programowania ich funkcjonalności, wspartą znajomością metodologii projektowania układów mechatronicznych. Potrafi w sposób twórczy zastosować zdobytą wiedzę przy opracowywaniu, wytwarzaniu, eksploatacji, diagnozowaniu oraz serwisowaniu złożonych nowoczesnych układów mechatronicznych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2+ oraz posiada pogłębione umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu mechatroniki.
Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach przemysłu wytwórczego, a zwłaszcza motoryzacyjnego, lotniczego, elektromaszynowego, sprzętu gospodarstwa domowego, w szczególności wytwarzających lub wykorzystujących układy mechatroniczne, a także w innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.
Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, umożliwiające rozpoczęcie działalności gospodarczej. Posiada zaawansowane umiejętności pracy w zespole przy rozwiązywaniu praktycznych problemów inżynierskich oraz potrafi posługiwać się nowoczesnymi narzędziami pracy grupowej np. w środowisku CAx. Jest przygotowany do realizacji zadań zespołowych w ramach prac o charakterze badawczo-rozwojowym. Po ukończeniu studiów na drugim stopniu jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich w Szkole Doktorów.

Patroni kierunku:

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie