A A+ A++

Inżynieria Produkcji i Zarządzania

IPZ

Charakterystyka kierunku IPiZ – Inżynieria produkcji i zarządzania


Inżynieria produkcji i zarządzania jest kierunkiem technicznym, interdyscyplinarnym, wpisującym się w koncepcję Przemysłu 4.0, przypisanym do dyscypliny inżynieria mechaniczna. Kompleksowo przygotowuje Absolwenta do rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich w zakresie projektowania, organizacji i sterowania procesami produkcyjnymi w różnych gałęziach przemysłu. Treści programowe uzupełnione są o zagadnienia z zakresu inżynierii zarządzania.

Slajd2-Kopia2

STUDIA I STOPNIA

STUDIA I STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku). Od 4. semestru, w zależności od dokonanego wyboru, studia prowadzone są w ramach jednej z dwóch ścieżek dyplomowania:

Absolwent nabywa wiedzę z zakresu:

 • zarządzania obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa i jego zasobami
 • organizowania procesu produkcyjnego i procesów pomocniczych w przedsiębiorstwie
 • projektowania systemów produkcyjnych oraz ich modelowania i symulacji
 • stosowania nowoczesnych metod, technik i narzędzi inżynierskich
 • wykorzystania systemów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz w przygotowaniu i organizacji produkcji

Absolwent nabywa wiedzę z zakresu:

 • rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich w zakresie projektowania, organizacji i sterowania procesami produkcyjnymi w różnych gałęziach przemysłu
 • organizowania i kontroli procesu produkcyjnego
 • zastosowania narzędzi wspomagania komputerowego w projektowaniu procesów produkcyjnych i sterowaniu wytwarzaniem
 • sterowania jakością i zapewnienia bezpieczeństwa pracy
 • projektowania i konstruowania elementów wybranej klasy maszyn oraz opracowywania technologii ich wytwarzania
 • projektowania, eksploatacji i monitorowania procesów oraz systemów produkcyjnych
Slajd2-Kopia2

STUDIA II STOPNIA*

STUDIA II STOPNIA*

Studia trwają 3 semestry (1,5 roku). Od 2. semestru, w zależności od dokonanego wyboru, studia realizowane są w ramach jednej z następujących specjalności:

Organizacja, doskonalenie i informatyzacja produkcji (stacjonarne/niestacjonarne)

Absolwent nabywa wiedzę z zakresu:

 • modelowania, optymalizacji i symulacji procesów produkcyjnych
 • zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania
 • planowania operacyjnego i harmonogramowania produkcji
 • systemów zarządzania danymi produkcyjnymi i cyklem życia produktu
 • statystycznej kontroli procesów i technik lean w doskonaleniu produkcji
 • zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE
 • zarządzania łańcuchem dostaw
 • eksploatacji i niezawodności systemów
 • zarządzania projektem i organizacją pracy zespołowej

Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy (stacjonarne/niestacjonarne)

Absolwent nabywa wiedzę z zakresu:

 • zintegrowanych systemów zarządzania środowiskowego i bezpieczeństwem pracy
 • inżynierii materiałowej
 • statystycznej kontroli procesów i technik lean w doskonaleniu produkcji
 • systemów zarządzania danymi produkcyjnymi i cyklem życia produktu
 • zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE
 • projektowania erogonomicznego
 • inżynierii odwrotnej i technik wytwarzania addytywnego

*Z powyższych specjalności na II stopniu studiów Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego corocznie uruchamia wybrane specjalności, w zależności od liczby studentów przyjętych na II stopień studiów.

Absolwent posiada kompetencje, zgodnie z którymi potrafi rozwiązywać zaawansowane problemy występujące w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych z różnych gałęzi przemysłu. Łączy wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania i organizacji produkcji w połączeniu z problematyką techniczną właściwą dla inżynierii mechanicznej. Potrafi stosować zaawansowane systemy informatyczne wspomagające podejmowanie decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz przygotowaniu i organizacji produkcji. Posiada umiejętności badawcze i kompetencje społeczne niezbędne w działalności badawczej i na rynku pracy. Zna trendy rozwojowe w dyscyplinie inżynieria mechaniczna oraz wyzwania stawiane przez przemysł.

Absolwenci są przygotowani do realizacji zadań oraz kierowania zespołami ludzkimi w zakresie inżynierii produkcji. Znajdują zatrudnienie w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, jednostkach projektowych, doradczych i badawczych, w których wymagana jest wiedza techniczna, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne, jako: specjaliści ds. produkcji, planowania i sterowania, zarządzania projektami i zespołami ludzkimi, inżynierowie procesu, zapewnienia jakości, pracownicy firm doradczych.

Patroni kierunku:

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie