A A+ A++

Rekrutacja

Biuro Obsługi Studentów:
Gliwice, ul. Konarskiego 18A
tel. 32 237 16 10
e-mail: BOSG8@polsl.pl  

Informacje dotyczące rekrutacji:
Gliwice, ul. Konarskiego 18A
e-mail: wmt_rekrutacja@polsl.pl

Informacje dotyczące studiów dualnych:
tel. 32 237 24 33 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00)
e-mail: studia_dualne_RMT@polsl.pl

Slajd5-Kopia2

STUDIA DUALNE

STUDIA DUALNE

TRWA DWUSTOPNIOWA REKRUTACJA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – studia dualne (profil praktyczny) stopień pierwszy

1) Kandydaci proszeni są o wysyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: studia_dualne_RMT@polsl.pl

koniecznie z dopisaniem na końcu treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Dokumenty przyjmowane są od dnia 24.05.2021 r. do dnia 24.06.2021 r.

Kandydaci otrzymają zestawienie partnerów przemysłowych, którzy zdeklarowali chęć udział w realizacji studiów dualnych.

O miejscu i trybie rozmów kwalifikacyjnych powiadomimy w terminie późniejszym. Będzie to siedziba Wydziału MT, siedziba firmy lub rozmowa w trybie on-line.

Kandydaci mogą zaproponować firmę na miejsce odbywania stażu. W takim przypadku prosimy o przesyłanie danych kontaktowych firmy.

2) Po potwierdzeniu przyjęcia do firmy, co nastąpi po rozmowach kwalifikacyjnych. Kandydaci aplikują w systemie rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW REKRUTACJI NA STUDIA DUALNE NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN NA WYDZIALE MECHANICZNYM TECHNOLOGICZNYM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Śląska z siedzibą przy ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, 2) Inspektorem Ochrony Danych na Politechnice Śląskiej jest Marta Macełko, z którą można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@polsl.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Wydział Mechaniczny Technologiczny

4) podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art 6 ust. 1 lit. a, c, e, rozporządzenia RODO, 

5) dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Politechniki Śląskiej będą mieć wyłącznie pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie, 

6) Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione firmom, z którymi Wydział Mechaniczny Technologiczny ma podpisaną umowę o współpracy w ramach studiów dualnych, co pozwoli pracodawcy na wybór uczestników studiów dualnych, 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, tj. MNiSW i innym (np. organom kontrolnym), 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji oraz okres przewidziany w przepisach o dokumentacji, tj. w przypadku gdy zostanie Pani/Pan studentem studiów dualnych okres przechowywania będzie wynosił 50 lat, a gdy nie zostanie Pani/Pan przyjęta/y przez okres 6 miesięcy, 

9) posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – z wyjątkiem sytuacji gdy jest to zabronione przepisami prawa (np. obowiązek Uczelni w zakresie prowadzenia dokumentacji studenckiej), 

10) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 

11) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie