A A+ A++

Uniwersytet Młodego Odkrywcy

loga-na-górę

Na Wy­dzia­le In­ży­nie­rii Śro­do­wi­ska i Ener­ge­ty­ki, w Ka­te­drze Bio­tech­no­lo­gii Śro­do­wi­sko­wej, re­ali­zo­wa­ny jest pro­jekt pt. „Po­że­ra­cze tru­cizn – jak mi­kro­or­ga­ni­zmy po­ma­ga­ją w oczysz­cza­niu śro­do­wi­ska”, do­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Nau­ki i Sz­kol­nic­twa Wyż­sze­go, w ra­mach pro­gra­mu Uni­wer­sy­tet Mło­de­go Od­kryw­cy.

Ce­lem pro­jek­tu jest po­pu­la­ry­za­cja na­uki i ba­dań na­uko­wych wśród mło­dzie­ży gim­na­zjal­nej, po­przez udział w za­ję­ciach pro­wa­dzo­nych w la­bo­ra­to­rium mi­kro­bio­lo­gicz­nym oraz eko­tok­sy­ko­lo­gicz­nym Po­li­tech­ni­ki Ślą­skiej.

Za­ję­cia pro­wa­dzo­ne są przez pra­cow­ni­ków Ka­te­dry Bio­tech­no­lo­gii Śro­do­wi­sko­wej: dr An­nę Wę­grzyn (ko­or­dy­na­tor pro­jek­tu), mgr inż. Ju­sty­nę Drzy­ma­łę (z-ca ko­or­dy­na­tora pro­jek­tu), dr inż. Ka­ta­rzy­nę Ko­wal­ską oraz dr hab. inż. Jo­an­nę Kal­kę,

Za­ję­cia obej­mu­ją 8 spo­tkań (od mar­ca do czerw­ca 2017 r.), w trak­cie któ­rych ucznio­wie sa­mo­dziel­nie:

  •  pozyskują bakterie zdolne do rozkładu zanieczyszczeń z próbek środowiskowych,
  •  identyfikują bakterie poprzez barwienie i obserwacje mikroskopowe,
  •  badają zdolność szczepów bakteryjnych do rozkładu zanieczyszczeń,
  •  określają toksyczność próbek środowiskowych.

Udział w za­ję­ciach jest bez­płat­ny !!!

Za­ję­cia la­bo­ra­to­ryj­ne od­by­wa­ją się w cza­sie nie­ko­li­du­ją­cym z za­ję­cia­mi lek­cyj­ny­mi.

Każ­dy z uczest­ni­ków po zre­ali­zo­wa­niu cy­klu za­jęć otrzy­ma cer­ty­fi­kat po­twier­dza­ją­cy od­by­cie kur­su.

Za­pi­sy (de­cy­du­je ko­lej­ność zgło­szeń) przyj­mo­wa­ne są pod ad­re­sem an­na.we­grzy­n@polsl.pl.

Sz­cze­gó­ło­wych in­for­ma­cji udzie­la dr An­na Wę­grzyn (an­na.we­grzy­n@polsl.pl)

 

logo-pozeracze-trucizn

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie