A A+ A++

ENBIONET – Naukowa Sieć Tematyczna “Biotechnologia Środowiskowa”

ENBIONET – Naukowa Sieć Tematyczna “Biotechnologia Środowiskowa”

Do pobrania: materiały z warsztatów sieci tematycznej Enbionet 27-28.06.2022

Czym jest ENBIONET?

W po­ro­zu­mie­niu z Kra­jo­wym Punk­tem Kon­tak­to­wym Pro­gra­mu Ra­mo­we­go Unii Eu­ro­pej­skiej w spra­wie two­rze­nia te­ma­tycz­nych pol­skich sie­ci na­uko­wych, Ka­te­dra Bio­tech­no­lo­gii Śro­do­wi­sko­wej pod­ję­ła się utwo­rze­nia kra­jo­wej Sie­ci Nau­ko­wej w za­kre­sie te­ma­tycz­nym „Bio­tech­no­lo­gia Śro­do­wi­sko­wa”. Two­rzo­na Sieć w pierw­szym eta­pie ob­ję­ła pol­skie pla­ców­ki na­uko­wo­-ba­daw­cze. W ko­lej­nym eta­pie za­mie­rza się prze­kształ­cić pol­ską Sieć w sieć o cha­rak­te­rze mię­dzy­na­ro­do­wym.

LISTA CZŁONKÓW NAUKOWEJ SIECI TEMATYCZNEJ BIOTECHNOLOGIA ŚRODOWISKOWA – ENBIONET

W ja­kim ce­lu stwo­rzo­no ENBIONET?

Sieć ENBIONET została stworzona w celu:

 • wspierania polskich placówek naukowo-badawczych, zajmujących się badaniami nad biotechnologiami służącymi ochronie środowiska, poprzez inicjowanie, koordynację i realizację wspólnych przedsięwzięć badawczych i wdrożeniowych oraz dokształcanie kadry;
 • stworzenia forum dla wymiany informacji i upowszechniania wyników prac naukowo-badawczych dotyczących biotechnologii środowiskowej;
 • wspierania uczestnictwa placówek naukowo-badawczych w projektach zintegrowanych i sieciach doskonałości 6 Programu Ramowego UE, poprzez wykorzystanie ich doświadczeń i konsolidację potencjału naukowego;
 • ułatwienia uczestnikom Sieci włączenie się do projektów realizowanych w ramach Funduszy Przedakcesyjnych, Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności (Kohezji) UE;
 • podniesienia poziomu i znaczenia polskich osiągnięć badawczo-rozwojowych w zakresie Biotechnologii Środowiskowej w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area – ERA);
 • rozwoju współpracy międzynarodowej w celu przekształcenia Sieci krajowej w sieć o charakterze międzynarodowym.

Ja­kie ob­sza­ry me­ry­to­rycz­ne ob­ję­te są dzia­łal­no­ścią sie­ci ENBIONET?

Dzia­ła­ność ENBIONETu obej­mu­je:

 • bio­tech­no­lo­gię wo­dy i ście­ków;
 • bio­re­me­dia­cja grun­tów;
 • bio­tech­no­lo­gia od­pa­dów;
 • bio­tech­no­lo­gia ga­zów od­pa­do­wych;
 • bio­mo­ni­to­ring i eko­tok­sy­ko­lo­gia;
 • pro­ce­sy hy­bry­do­we (sko­ja­rzo­ne);
 • nie­kon­wen­cjo­nal­ne pro­ce­sy bio­tech­no­lo­gicz­ne.

Ser­decz­nie za­pra­sza­my do człon­ko­stwa w Sie­ci ENBIONET “Bio­tech­no­lo­gia Śro­do­wi­sko­wa” wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych pro­po­no­wa­ną te­ma­ty­ką. Pro­si­my tak­że o uwa­gi od­no­śnie za­pro­po­no­wa­nych ob­sza­rów me­ry­to­rycz­nych oraz wszel­kie in­ne uwa­gi zwią­za­ne z po­da­nym za­my­słem. Za­mie­rza­my stwo­rzyć ba­zę da­nych o ak­tu­al­nie pro­wa­dzo­nych kra­jo­wych pra­cach na­uko­wo­-ba­daw­czych, któ­re wpi­su­ją się w ob­sza­ry me­ry­to­rycz­nie ob­ję­te za­kre­sem two­rzo­nej Sie­ci.

Oso­ba upo­waż­nio­na do or­ga­ni­za­cji sie­ci: dr hab. Alek­san­dra Ziem­biń­ska­-Bu­czyń­ska, prof. PŚ
tel. (32) 237-26-94, e-ma­il: alek­san­dra.ziem­bin­ska­-bu­czyn­ska­@polsl.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie