A A+ A++

Śląski Biobus, czyli mobilna biotechnologia Politechniki Śląskiej

Śląski Biobus, czyli mobilna biotechnologia Politechniki Śląskiej

Bio­tech­no­lo­gia to jed­na z naj­now­szych i naj­cie­kaw­szych dzie­dzin na­uki. Łą­czy w so­bie wie­dzę przy­rod­ni­czą i tech­nicz­ną, któ­rą sto­su­je się w prak­ty­ce. Po­li­tech­ni­ka Ślą­ska ofe­ru­je stu­dia na kie­run­ku bio­tech­no­lo­gia, współ­two­rzo­nym przez trzy wy­dzia­ły: In­ży­nie­rii Śro­do­wi­ska i Ener­ge­ty­ki, Che­micz­ny i Au­to­ma­ty­ki, Elek­tro­ni­ki i In­for­ma­ty­ki. Dzię­ki ta­kie­mu po­łą­cze­niu sił na­uko­wych i dy­dak­tycz­nych two­rzy­my wy­jąt­ko­wo bo­ga­ty te­ma­tycz­nie, in­ter­dy­scy­pli­nar­ny i cie­ka­wy kie­ru­nek stu­diów.

Je­śli Pań­stwa ucznio­wie są za­in­te­re­so­wa­ni tym kie­run­kiem stu­diów, mo­bil­na bio­tech­no­lo­gia Po­li­tech­ni­ki Ślą­skiej przy­je­dzie do Pań­stwa szko­ły z ofer­tą edu­ka­cyj­ną i warsz­ta­ta­mi la­bo­ra­to­ryj­ny­mi dla uczniów. Ślą­ski Bio­bus od­wie­dza za­in­te­re­so­wa­ne szko­ły co ro­ku w li­sto­pa­dzie.

Pytania i zgłoszenia (co roku do 15 października) można kierować na: sknbiotechnologow@gmail.com

 

Patronem Merytorycznym akcji jest A&A Biotechnology

www.aabiot.com

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie