A A+ A++

Oferta dla przemysłu

Oferta dla przemysłu

Katedra Biotechnologii Środowiskowej jest jednostką naukowo-dydaktyczną, przywiązującą dużą wagę do różnych form współpracy z przemysłem. Rezultaty badań naukowych KBŚ nie tylko przekładają się na znaczną liczbę innowacyjnych rozwiązań technologicznych, ale przede wszystkim współpraca ta opiera się na odpowiedzi KBŚ na realne zapotrzebowanie na technologie i badania w przemyśle. Jednym z efektów takiej współpracy są studia mentorskie przy współpracy z przemysłem na kierunku Biotechnologia w Ochronie Środowiska.

Zakres współpracy to głównie zastosowanie metod biotechnologii w ochronie środowiska, w tym zlecone badania specjalistyczne, dotyczące technologii osadu czynnego, bioremediacji i fitoremediacji gleb, badania mikrobiologiczne, mykologiczne, analizy (eko)toksykologiczne, wykorzystanie biomasy glonów do produkcji biopaliw i innych użytecznych gospodarczo substancji oraz badania z zakresu wykorzystania biologii molekularnej w badaniach technologicznych.

Naj­waż­niej­sze ba­da­nia i eks­per­ty­zy w ostat­nich la­tach:

 • Saint Gobain Construction Products Polska Sp. z.o.o. (SGCPP): zagospodarowanie odpadów z wełny mineralnej
 • Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (Oczyszczalnia Ścieków „Klimzowiec”): krótkoterminowa prognoza ilości ścieków dopływających do oczyszczalni „Klimzowiec”; wykonanie i kalibracja modelu części ściekowej stopnia biologicznego oczyszczalni „Klimzowiec” z wykorzystaniem specjalistycznego programu „STOAT”; wpływ parametrów nadźwiękawiania na efektywność procesu dezintegracji osadu nadmiernego
 • Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie: wpływ technologii odgazowania na osad czynny
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach (Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Gliwicach): zintegrowana technologia dla poprawy bilansu energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych w komunalnych oczyszczalniach ścieków (projekt współfinansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, umowa nr Pol-Nor/197025/37/2013 o wykonanie i finansowanie projektu pt. „Integrated technology for improved energy balance and reduced greenhouse gas emissions at municipal wastewater treatment plants”)

Ba­da­nia bio­de­gra­da­cji:

 • Grabińska-Sota E., Jurkiewicz S., Kalka J. (1998) Badanie biodegradacji szamponu do włosów FLORIA metodą OECD screening test, Laboratorium Kosmetyków LAKOS, wykonawca (NB-108/RIE-8/98)
 • Grabińska-Sota E., Jurkiewicz S., Kalka J. (1997) Badanie biodegradacji wg. OECD screening test szamponów: Familijny, Bambi, Familijny-pokrzywowy, Safo-Soft, Trzy zioła. Katowickie Zakłady Chemii Gospodarczej Pollena Savona, wykonawca (NB-240/RIE-4/97)
 • Grabińska-Sota E., Jurkiewicz S., Kalka J. (1997) Badanie biodegradacji szamponu do włosów AHAVA metodą OECD screening test, FHU ELART, wykonawca (NB-158/RIE-4/97)

Badania toksyczności:

 • Kalka J. (2013) Ocena toksyczności podczyszczonych ścieków z produkcji przewodów hydraulicznych w stosunku do mikroorganizmów osadu czynnego; ; Hutchinson Poland, kierownik pracy (NB 187/RIE-8/13)
 • Kalka J. (2012) Badanie toksyczności ścieków przemysłowych fabryki Hutchinson, w celu oceny hamowania nitryfikacji mikroorganizmów osadu czynnego (2012); Hutchinson Poland, kierownik pracy (NB 276/RIE-8/12)
 • Kalka J. (2012) Badanie toksyczności ścieków przemysłowych z ZK Kędzierzyn, w celu oceny hamowania nitryfikacji mikroorganizmów osadu czynnego (2012); Kędzierzyn Azoty S.A, kierownik pracy (NB 237/RIE-8/12)
 • Kalka J. (2011) Badanie toksyczności odcieków z składowiska odpadów w Bielsku, w celu oceny hamowania nitryfikacji mikroorganizmów osadu czynnego; Aqua Bielsko-Biała, kierownik pracy (NB 144/RIE-8/11).
 • Kalka J. (2010) Badanie toksyczności odcieków z Miejskiego Składowiska Odpadów w Zabrzu, w celu oceny hamowania nitryfikacji mikroorganizmów osadu czynnego; MOSiR, Zabrze, kierownik pracy (NB 274/RIE-8/10)
 • Kalka J (2010) Badanie toksyczności odpadu. Ocena toksyczności wyciągów wodnych z wełny mineralnej w stosunku do organizmów wodnych; wykonawca (NB 285/RIE-8/09)
 • Kalka J. (2008) Badanie toksyczności ścieków z fabryki Hutchinson Poland Zakład Żywiec, w celu oceny hamowania nitryfikacji mikroorganizmów osadu czynnego; Hutchinson Poland, kierownik pracy (NB 155/RIE-8/08)
 • Grabińska-Sota E., Kalka J. (2001) Badania toksyczności 2-etylo 2(p-tolilosulfonylo)metylotetrazolu na organizmach wodnych Uniwersytet Śląski, wykonawca (NB-214/RIE8/01).
 • Grabińska-Sota E., Kalka J. (2001) Badania toksyczności 2-(p-toliosulfenylo)metylooksadiazotionu na organizmach wodnych, Uniwersytet Śląski, wykonawca (NB-213/RIE8/01)

Badania mikrobiologiczne, mykologiczne i hydrobiologiczne:

 • Henkel, Polska: 21 prac obejmujących analizy mikrobiologiczne wody, surowców, produktów i stanu linii produkcyjnych (praca pt. Analiza mikrobiologiczna ogólnej liczby bakterii i grzybów zgodnie z metodą Henkla o numerze: 52001 (ostatnia zmiana 24.02.2010) oraz dla Staphylococcus aureus, Candida albicans i Pseudomonas aeruginosa, E. coli, zgodnie z wymaganiami Dziennika Ustaw z 2003 r. Nr 9 poz. 107 oraz metody Johnson & Johnson TM-000869)
 • Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.: opracowanie metodyki badań zagrożenia biologicznego materiału sypkiego w zależności od temperatury i wilgotności oraz przeprowadzenie badań wpływu temperatury i wilgotności na charakter mikroflory bakteryjnej i grzybowej, ze szczególnym uwzględnieniem grzybów pleśniowych. Badania będą obejmowały zarówno sam materiał, jak i prototyp silosa, w którym Katedra podjęła się analizy próbek biomasy w celu określenia zagrożenia biologicznego poprzez identyfikację składu mikroflory zdeponowanej biomasy, ze szczególnym uwzględnieniem grzybów pleśniowych (praca pt. Modelowanie numeryczne i badania eksperymentalne silosa na biomasę)
 • Nitroerg, Bieruń: oszacowanie możliwości wykorzystania mikroglonów z rodzaju Chlorella do usuwania wysokich stężeń azotu ze ścieków powstających przy produkcji mieszanki azotanu 2-etyloheksylowego

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie