A A+ A++

Patenty

Patenty

Działalność naukowa pracowników Katedry jest silnie ukierunkowana na tworzenie nowatorskich rozwiązań w szeroko pojętym zakresie biotechnologii środowiskowej.

Patenty, których autorami lub współautorami są pracownicy Katedry:

 • Grzegorz Cema, Joanna Surmacz-Górska. Patent PL 232815 “Sposób oczyszczania ścieków komunalnych i biologiczna oczyszczalnia ścieków zwłaszcza do usuwania związków azotu.” 31.07.2019
 • Jolanta Turek-Szytow, Dorota Marciocha, Korneliusz Miksch, B. Walawska. Patent PL 229753. “Sposób biostymulacji aktywności podłoża stałego nadtlenkiem wapnia, zwłaszcza w procesach technologicznych.” 31.08.2018
 • Dorota Marciocha, Anna Gnida, Joanna Surmacz-Górska, J. Podedworna, M. Żubrowska-Sudoł. Patent PL 230407 “Sposób termicznej hydrolizy związków wielocząsteczkowych.” 31.10.2018
 • Dorota Marciocha, Joanna Kalka, Jolanta Turek-Szytow, Joanna Surmacz-Górska, Agnieszka Bodnar: Patent P-400227 „Sposób oznaczania lewamizolu w tkance roślinnej”. 18.12.2014
 • Dorota Marciocha, Joanna Kalka, Jolanta Turek-Szytow, Joanna Surmacz-Górska, Agnieszka Bodnar: Patent P-400226 „Sposób oznaczania albendazolu w tkance roślinnej”. 18.12.2014
 • Anna Małachowska-Jutsz, Korneliusz Miksch: Patent PL 208695 „Sposób fitoremediacji gleb z produktów ropopochodnych metodą „in situ”, wspomaganej biopreparatami”. 31.05.2011
 • Piotr Ostrowski, Korneliusz Miksch, Joanna Surmacz-Górska, Krzysztof Kawa: Patent PL 208089 „Przemysłowy przyrząd pomiarowy do wyznaczania in-situ szybkości zużycia tlenu napowietrzonej próbki osadu czynnego zwłaszcza w biotechnologii”. 31.03.2011
 • Anna Małachowska-Jutsz, Korneliusz Miksch: Patent PL 209361 „Sposób fitoremediacji gleb z produktów ropopochodnych metodą „in situ”, wspomaganej biopreparatem bakteryjnym”. 31.08.2008
 • Miksch K., , Ostrowski P, Surmacz-Górska J. : Patent PL 188553 „Aparat pomiarowy o działaniu okresowym do pomiaru in-situ unosu osadu czynnego w ściekach oczyszczonych, zwłaszcza w biotechnologii środowiskowej”.19.04.2005
 • Miksch K., , Ostrowski P, Surmacz-Górska J.: Patent PL 188552 „Aparat o działaniu quasi ciągłym do pomiaru toksyczności ścieków, zwłaszcza w biotechnologii środowiskowej.19.04.2005
 • Miksch K., Surmacz-Górska J., Ostrowski P, Pawełek K., Wędrychowicz M.: Patent PL 187316 „Przyrząd pomiarowy o działaniu okresowym do wyznaczania aktywności oddechowej osadu czynnego in-situ zwłaszcza w biotechnologii, 11.10.12.2004.
 • Miksch K., , Ostrowski P.: Patent PL 185450 „Sposób wyznaczania wskaźnika aktywności procesów życiowych osadu czynnego”, 9.10.2003.
 • Miksch K., Surmacz-Górska J., Ostrowski P.: Patent PL 187319 „Przyrząd pomiarowy z przepływem monokierunkowym do wyznaczania intensywności procesów życiowych osadu czynnego, zwłaszcza w biotechnologii”, 03.12.2003,
 • Miksch K., Ostrowski P : Patent PL 313420 „Sposób wyznaczania wskaźnika aktywności procesów życiowych osadu czynnego”, 02.12. 2002
 • Miksch K., Surmacz-Górska J. Zgłoszenie P-341776 „Sposób usuwania trudno rozkładalnych biologicznie zanieczyszczeń organicznych zawartych w ściekach”. 11.02.2002
 • Ostrowski P., Miksch K., Surmacz-Górska J. : Patent PL 313989 „Przyrząd pomiarowy z przepływem rewersyjnym do wyznaczania wskaźnika intensywności procesów życiowych osadu czynnego, zwłaszcza w biotechnologii”, 11.07.2001
 • Miksch K., Motyka I., Ostrowski P. : Patent PL170828 „Quasi zamknięta komora pomiarowa, zwłaszcza do pomiarów szybkości zużycia tlenu przez mikroorganizmy w odizolowanej od otoczenia próbce”, 10.02.1997
 • Miksch K., Ostrowski P., Mędrych J., Sikora J., Surmacz-Górska J., Remiorz L. :Patent PL 168062 „Przyrząd pomiarowy do wyznaczania kinetycznego wskaźnika zużycia tlenu przez osad czynny”, 05.02.1996
 • Ostrowski P., Miksch K. : Patent PL 167762 „Przyrząd pomiarowy, zwłaszcza do wyznaczania aktywności oddechowej mikroorganizmów”, 22.01.1996

Aparat do ciągłego pomiaru aktywności metabolicznej drobnoustrojów

W Katedrze Biotechnologii Środowiskowej zaprojektowano i wykonano uniwersalny aparat do ciągłego oznaczania aktywności mikroorganizmów, który umożliwia stały i skuteczny nadzór nad oczyszczaniem ścieków. Zasada działania aparatu polega na pomiarze tzw. aktywności metabolicznej drobnoustrojów, której miarą jest szybkość zużywania tlenu na ich procesy życiowe np. związane z potrzebami energetycznymi.

Na bazie opracowanych rozwiązań chronionych patentami, w latach 1992-2002 rozwijano konstrukcje aparatów do pomiaru aktywności oddechowej. Aparaty początkowo przewidziane były do zastosowania w badaniach naukowych, a po stwierdzeniu ich pełnej przydatności do oceny aktywności oddechowej osadu czynnego podjęto próby opracowania konstrukcji odpowiedniej do zastosowań przemysłowych. Prototypowe przyrządy zostały sprawdzone w oczyszczalniach ścieków w Bytomiu i Częstochowie i są przygotowane do uruchomienia serii próbnej. Dotychczasowi użytkownicy tych aparatów oraz nowe Oczyszczalnie są zainteresowane eksploatacja tych przyrządów.

Efektywność pracy oczyszczalni ścieków zależy do właściwego zaprojektowania, wykonania, a przede wszystkim od odpowiedniej jej eksploatacji. Niedotrzymanie tego ostatniego wymogu niweczy często wielki wysiłek finansowy związany z budową coraz bardziej skomplikowanych oczyszczalni o technologii zapewniającej usuwanie zawiesin, zanieczyszczeń organicznych, pierwiastków biogennych (azot i fosfor) oraz związków toksycznych. Najbardziej wrażliwą częścią oczyszczalni jest stopień biologiczny, gdzie wykorzystuje się odpowiednio zaadaptowane mikroorganizmy. Od ich aktywności zależy w głównej mierze skuteczność oczyszczania. Zapewnienie właściwych warunków pracy tej części oczyszczalni stanowi główną troskę personelu oczyszczalni. Zaprojektowany uniwersalny aparat do ciągłego oznaczania aktywności mikroorganizmów umożliwia stały i skuteczny nadzór nad oczyszczaniem ścieków. Zasada działania aparatu polega na pomiarze tzw. aktywności metabolicznej drobnoustrojów, której miarą jest szybkość zużywania tlenu na ich procesy życiowe np. związane z potrzebami energetycznymi. Aparat ten spełniać może trzy odmienne role:

 1. 1.Umiejscowiony bezpośrednio w bioreaktorze, w którym zachodzą procesy oczyszczania informować będzie o aktualnej „kondycji” drobnoustrojów i jej wahaniach (AKTYWOMETR),
 2. Umiejscowiony na kanale dopływowym ścieków surowych może informować o zawartych w nich substancjach toksycznych, co pozwala przedsiębrać odpowiednio wcześnie zabiegi chroniące bioreaktor (TOKSYMETR),
 3. Umiejscowiony w kanale odpływowym z oczyszczalni pozwala oceniać skuteczność działania osadników końcowych, gdzie oddziela się oczyszczone ścieki od biomasy mikroorganizmów (WOSAMETR).

Przykładowe umiejscowienie aparatu w ciągu technologicznym oczyszczalni ilustruje poniższy schemat:

patenty-aparat

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie