A A+ A++

O nas

Hi­sto­ria

Ka­te­dra Bio­tech­no­lo­gii Śro­do­wi­sko­wej jest czę­ścią Wy­dzia­łu In­ży­nie­rii Śro­do­wi­ska i Ener­ge­ty­ki Po­li­tech­ni­ki Ślą­skiej. Ist­nie­je od ro­ku 1984 ro­ku, pier­wot­nie ja­ko Za­kład Bio­tech­no­lo­gii Śro­do­wi­sko­wej, po­wsta­ły z prze­kształ­ce­nia ów­cze­sne­go Ze­spo­łu Bio­in­ży­nie­rii Sa­ni­tar­nej. Ja­ko nie­za­leż­na jed­nost­ka Ka­te­dra po­wsta­ła w ro­ku 1998 w wy­ni­ku wy­dzie­le­nia się Za­kładu Bio­tech­no­lo­gii Śro­do­wi­sko­wej z In­sty­tu­tu In­ży­nie­rii Wo­dy i Ście­ków. Od po­cząt­ku ist­nie­nia Za­kładu do 31 sierp­nia 2013 ro­ku kie­row­ni­kiem KBŚ był prof. dr hab. inż. Kor­ne­liusz Miksch. Od 1 wrze­snia 2013 ro­ku Kie­row­ni­kiem Ka­te­dry jest prof. dr hab. inż. Jo­an­na Sur­ma­cz-Gór­ska.

Osią­gnię­cia

Obec­nie na­sza Ka­te­dra jest jed­nym z wio­dą­cych ośrod­ków na­uko­wych w dzie­dzi­nie bio­tech­no­lo­gii śro­do­wi­sko­wej. Licz­ne pra­ce na­uko­we oraz efek­ty współ­pra­cy z prze­my­słem odzwier­cie­dla­ją wie­dzę i do­świad­cze­nie pra­cow­ni­ków. Ka­te­dra po­sia­da uzna­ną po­zy­cję w kra­ju i za gra­ni­cą. Te­ma­ty­ka ba­daw­cza i re­ali­zo­wa­na dy­dak­ty­ka są spój­ne, a struk­tu­ra ka­dro­wa gwa­ran­tu­je sta­bil­ną przy­szłość. Jed­nost­ka sta­no­wi je­den z głów­nych ośrod­ków na­uko­wych i dy­dak­tycz­nych w kra­ju w za­kre­sie bio­tech­no­lo­gii śro­do­wi­sko­wej, do któ­re­go przy­jeż­dża­ją na sta­że i w ce­lu współ­pra­cy kra­jo­wi i za­gra­nicz­ni pra­cow­ni­cy na­uko­wi.
Pra­cow­ni­cy Ka­te­dry wy­ka­zu­ją ak­tyw­ność i kwa­li­fi­ka­cje w za­bie­gach o fi­nan­so­wa­nie ba­dań na­uko­wych, któ­re owo­cu­ją re­ali­za­cją pro­jek­tów fi­nan­so­wa­nych przez Mi­ni­ster­stwo Nau­ki i Sz­kol­nic­twa Wyż­sze­go, Na­ro­do­we Cen­trum Nau­ki, Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań i Ro­zwo­ju oraz Fun­du­sze Uni Eu­ro­pej­skiej.

Współ­pra­ca z za­gra­nicz­ny­mi ośrod­ka­mi

Jed­nost­ka po­sia­da sta­łą współ­pra­cę z ośrod­ka­mi za­gra­nicz­ny­mi, po­twier­dzo­ną wspól­ny­mi pro­gra­ma­mi ba­daw­czy­mi. Pra­cow­ni­cy od­by­wa­ją sta­że za­gra­nicz­ne, w wy­ni­ku któ­rych po­wsta­ją wspól­ne pu­bli­ka­cje. Ka­te­dra współ­pra­cu­je od wie­lu lat z ośrod­ka­mi na­uko­wy­mi wyż­szych uczel­ni Au­strii (Wie­deń), Bel­gii (Gan­da­wa), Czech (Pra­ga), Ho­lan­dii (Wa­ge­nin­gen), Nie­miec (Aa­chen, Clau­sthal, Cot­t­bus, Dre­zno, Han­no­ver, Mo­na­chium, Sa­ar­brüc­ken, Stut­t­gart, Zit­tau), Sło­wa­cji (Bra­ty­sła­wa), Fran­cji (Metz), Hisz­pa­nii (Al­me­ria, San­tia­go de Com­po­ste­la), Ro­sji (Sankt Pe­ters­burg), Szwaj­ca­rii (Du­eben­dorf), Szwe­cji (Sz­to­kholm) i We­gier (Bu­da­peszt). Prze­ja­wem tej współ­pra­cy są wi­zy­ty pra­cow­ni­ków wy­mie­nio­nych ośrod­ków na­uko­wych. Wi­zy­ty ta­kie zło­ży­li m.in. prof. Ver­stra­te (Bel­gia), prof. Kro­iss (Au­stria), mgr Du­be­la­ar (Ho­lan­dia), mgr Ghy­oot (Bel­gia) oraz prof. Vo­gel­pohl, prof.Wot­te, prof. Spy­ra, dr Nie­hoff, dr No­ack, dr Pag­ga, mgr Mu­el­ler, mgr Don­ner, mgr Met­zler, mgr Hahn (wszy­scy z Nie­miec).

Ka­te­dra jest or­ga­ni­za­to­rem lub współor­ga­ni­za­to­rem kra­jo­wych i za­gra­nicz­nych kon­fe­ren­cji na­uko­wych, peł­ni tak­że ro­lę ko­or­dy­na­to­ra na­uko­wej sie­ci te­ma­tycz­nej ENBIONET , a w 2002 ro­ku Ka­te­dra uzy­ska­ła sta­tus Cen­trum Do­sko­na­ło­ści DEMETER.

Za­kres ba­dań

Za­kres ba­dań na­uko­wych obej­mu­je wszyst­kie aspek­ty bio­tech­no­lo­gii śro­do­wi­sko­wej, po­cząw­szy od bio­tech­no­lo­gii ście­ków po­przez bio­re­me­dia­cję grun­tów, eko­tok­sy­ko­lo­gię, mo­ni­to­ring śro­do­wi­ska, bio­lo­gię mo­le­ku­lar­ną, po uniesz­ko­dli­wia­nie związ­ków re­frak­cyj­nych. Pro­wa­dzo­ne są tak­że pra­ce do­ty­czą­ce łą­cze­nia pro­ce­sów bio­tech­no­lo­gicz­nych z in­ny­mi tech­ni­ka­mi, np. mem­bra­no­wy­mi. Pra­ce na­uko­we pro­wa­dzo­ne w Ka­te­drze kon­cen­tru­ją się głów­nie na za­gro­że­niach bio­lo­gicz­nych i che­micz­nych i do­ty­czą ta­kich za­gad­nień, jak: usu­wa­nie bio­tok­syn, związ­ków kan­ce­ro­gen­nych, far­ma­ceu­ty­ków, pe­sty­cy­dów, wie­lo­pier­ście­nio­wych wę­glo­wo­do­rów aro­ma­tycz­nych oraz tok­sycz­nych pro­duk­tów po­śred­nich che­micz­ne­go utle­nia­nia ście­ków, za­gad­nień do­ty­czących gle­by, wód grun­to­wych oraz ho­dow­li mi­kro­or­ga­ni­zmów (np. alg) w ce­lu pro­duk­cji bio­pa­liw i in­nych go­spo­dar­czo uży­tecz­nych sub­stan­cji (np. spo­ro­po­le­ni­na).

Oprócz te­go prze­pro­wa­dza­ne są ty­po­we ba­da­nia z za­kre­su bio­tech­no­lo­gii do­ty­czą­ce usu­wa­nia związ­ków bio­gen­nych, oczysz­cza­nia ście­ków o wy­so­kiej za­war­to­ści azo­tu amo­no­we­go, oce­ny ak­tyw­no­ści drob­no­ustro­jów, pro­ce­sów bez­tle­no­wych itd.

Dy­dak­ty­ka

W za­kre­sie dy­dak­ty­ki Ka­te­dra by­ła pierw­szym ośrod­kiem w Pol­sce któ­ry opra­co­wał pro­gram stu­diów i uru­cho­mił w 1988 ro­ku spe­cjal­ność „Bio­tech­no­lo­gia śro­do­wi­sko­wa” w ra­mach kie­run­ku stu­diów „In­ży­nie­ria śro­do­wi­ska”. Oprócz za­jęć w ma­cie­rzy­stej Uczel­ni oraz in­nych kra­jo­wych ośrod­kach aka­de­mic­kich, stu­den­ci ma­ją moż­li­wość od­by­wa­nia prak­tyk za­gra­nicz­nych m.in. w 1993 oraz 2002 ro­ku od­by­li zbio­ro­wą prak­tykę w Niem­czech w ra­mach sty­pen­dium DAAD. Tak­że dość licz­ny jest udział w in­dy­wi­du­al­nych prak­tykach lub re­ali­za­cji prac dy­plo­mo­wych. Ak­tu­al­nie KBŚ pro­wa­dzi za­ję­cia na kie­run­kach Bio­tech­no­lo­gia, Och­ro­na Śro­do­wi­ska, In­ży­nie­ria Śro­do­wi­ska i Bio­go­spo­dar­ka oraz stu­dia II stop­nia przy współ­pra­cy z prze­my­słem (tzw. stu­dia men­tor­skie).

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie