A A+ A++

Sunday Joseph Olusegun

Sunday Joseph Olusegun

Sunday Joseph Olusegun

Dr inż.

Adres:

Ka­te­dra Bio­tech­no­lo­gii Śro­do­wi­sko­wej
Wy­dział In­ży­nie­rii Śro­do­wi­ska i Ener­ge­ty­ki
Po­li­tech­ni­ka Ślą­ska
ul. Aka­de­mic­ka 2, pok. 711
44-100 Gli­wi­ce

ema­il: Sunday.Joseph.Olusegun@polsl.pl

https://orcid.org/0000-0002-2479-0540

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54969130200

https://scholar.google.com/citations?user=Z8FSkWAAAAAJ&hl=en

Zainteresowania badawcze

Interesuję się syntezą materiałów magnetycznych i niemagnetycznych do usuwania zanieczyszczeń z wody między innymi za pomocą technik absorpcji i fotokatalizy. Mój wkład w wiedzę w dziedzinie syntezy zrównoważonych nanocząstek do zastosowań środowiskowych został opublikowany w renomowanych czasopismach, a o ich wpływie świadczą ciągłe cytowania przez niezależnych badaczy. Moją mocną stroną są wspólne badania, pisanie akademickie, pracowitość, gotowość do nauki i popularyzacja nauki.

Osiągnięcia i nagrody

 • Stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
 • Najlepsza praca doktorska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Federalnego Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazylia.
 • Nominowany do tytułu Ambasadora Podyplomowego Programu Chemii Federalnego Uniwersytetu Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazylia.
 • Stypendium Commonwealth przyznane przez Uniwersytet w Johanessburgu (niepodjęte).
 • Stypendium naukowe The World Academy of Sciences/Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Twas/CNPq).

Publikacje od 2018 r.:

 1. Olusegun, S.J., Osial, M., Souza, T.G.F., Krajewski, M., Rodrigues, G.L.S., 2023. Comparative characteristics and enhanced removal of tetracycline and ceftriaxone by Fe3O4-lignin and Fe3O4-carbon-based lignin: Mechanism, thermodynamic evaluation, and DFT calculation. J. Mol. Liq. 371.
 2. Olusegun, S.J.,  Souza, T.G.F.,  Mohallem, N.D.S., Ciminelli, V.S.T., 2023 Removal and environmentally safe disposal of As(III) and As(V)-loaded ferrihydrite/biosilica composites, J. Environ. Manage. 335, 117489.
 3. Olusegun, S.J., Osial, M., Majkowska-Pilip, A., Żelechowska-Matysiak, K., Nieciecka, D., Krajewski, M., Pękała, M., Krysinski, P., 2023. Synthesis and characterization of Sr2+ and Gd3+ doped magnetite nanoparticles for magnetic hyperthermia and drug delivery application. Ceramic International 49, 19851–19860.
 4. M. Mercurio, S.J. Olusegun, K. Malińska, K. Wystalska, J. Sobik-Szołtysek, A. Dąbrowska, P. Krysiński, M. Osial, 2023. Removal of tetracycline and rhodamine from aqueous systems by pristine biochar derived from poultry manure, Desalin. Water Treat. 288 72–86.
  https://doi.org/10.5004/dwt.2023.29238.
 5. Olusegun, S.J., Souza, T.G.F., Souza, G.D.O., Osial, M., Mohallem, N.D.S., Ciminelli, V.S.T., Krysinski, P., 2023. Iron-based materials for the adsorption and photocatalytic degradation of pharmaceutical drugs : A comprehensive review of the mechanism pathway. J. Water Process Eng. 51, 103457.
 6. Phuong, T., Wilczewski, S., Lewandowski, J., Majkowska-Pilip, A., Zelechowska-Matysiak, K., Nieciecka, D., Studzinski, W., Olusegun, S.J., Syczewski, M., Giersig, M., Dinh, T.M.T., Krysinski, P., Osial, M., 2023. 5-fluorouracil and curcuminoids extract from Curcuma longa L . loaded into nanohydroxyapatite as a drug delivery carrier for SKOV-3 and HepG2 cancer cells treatment. Ceram. Int.
 7. Souza, T.G.F., Olusegun, S.J., Galvao, B.R.L., Silva, J.L.F. Da, Mohallem, N.D.S., Ciminelli, V.S.T., 2023. Mechanism of amoxicillin adsorption by ferrihydrites : experimental and computational approaches. J. Mol. Liq. 121202.
 8. Gustavo H.M.Gomes, Sunday J. Olusegun, José Balena Gabriel Rayssa C.V.Costa, Nelcy D.S.Mohallem., 2023. The role of crystalline Nb2O5 nanoparticles for enhanced dye adsorption and photodegradation. Ceramic International. Ceram. Int. 49, 6164–6176.
 9. Olusegun, S.J., Mohallem, N.D.S., Ciminelli, V.S.T., 2022. Reducing the negative impact of ceftriaxone and doxycycline in aqueous solutions using ferrihydrite/plant-based composites : Mechanism pathway. Environ. Sci. Pollut. Res.
  https://doi.org/10.1007/s11356-022-20561-y
 10. Pietrzyk, P., Phuong, N.T., Olusegun, S.J., Nam, N.H., Thanh, D.T.M., Giersig, M., Krysiński, P., Osial, M., 2022. Titan Yellow and Congo Red Removal with Superparamagnetic Iron-Oxide-Based Nanoparticles Doped with Zinc. Magnetochemistry 91, 1–24.
  https://doi.org/10.3390/magnetochemistry8080091
 11. Tiwari, S.K., Pandey, R., Wang, N., Kumar, V., Sunday, J. Olusegun, Bystrzejewski, M., Zhu, Y., Mishra, Y.K., 2022. Progress in Diamanes and Diamanoids Nanosystems for Emerging Technologies. Adv. Sci. 2105770, 1–31.
  https://doi.org/10.1002/advs.202105770
 12. Olusegun, S.J., Larrea, G., Osial, M., Jackowska, K., Krysinski, P., 2021. Photocatalytic Degradation of Antibiotics by Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles. Tetracycline Case. Catalysts 11, 1–18.
 13. Graziele Duarte, Mônica C. Teixeira, Sunday J. Olusegun, Virginia S. T. Ciminelli, (2021). Mechanisms of arsenic speciation based on As(III) immobilization on thiol chelating resins. Environ. Nanotechnology, Monit. Manag. 16.
  https://doi.org/10.1016/j.enmm.2021.100532
 14. Olusegun, S.J., Freitas, E.T.F., Lara, L.R.S., Nelcy, D.S., 2021. Synergistic effect of a spinel ferrite on the adsorption capacity of nano bio-silica for the removal of methylene blue. Environ. Technol. (United Kingdom) 42, 2163–2176.
 15. Daphne C. Antônio, Claudia L. Caldeira, Erico T.F.Freitas, Itamar D.Delbem,
 16. Massimo Gasparon, Sunday J.Olusegun, Virginia S.T.Ciminelli (2021). Effects of aluminum and soil mineralogy on arsenic bioaccessibility. Environ. Pollut. 274,116482
 17. Ayodele, O., Olusegun, S.J., Oluwasina, O.O., Okoronkwo, E.A., Beatriz, L., Olanipekun, E.O., Mohallem, N.D.S., Guimar, W.G., Gomes, F.D.M., Souza, G.D.O., Duarte, A., (2021). Experimental and theoretical studies of the adsorption of Cu and Ni ions from wastewater by hydroxyapatite derived from eggshells. Environ. Nanotechnology, Monit. Manag. 15.
  https://doi.org/10.1016/j.enmm.2021.100439
 18. Olusegun, S.J., Mohallem, N.D.S., (2020). Comparative adsorption mechanism of doxycycline and Congo red using synthesized kaolinite supported CoFe2O4 nanoparticles. Environ. Pollut. 260, 114019.
  https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114019
 19. Olusegun S.J. and Nelcy D. S. Mohallem, (2019). Insight into the adsorption of doxycycline hydrochloride on different thermally treated hierarchical CoFe2O4/bio-silica nanocomposite. Journal of Environmental Chemical Engineering. J. Environ. Chem. Eng. 7,103442.
  https://doi.org/10.1016/j.jece.2019.103442.
 20. Olusegun, S.J., Rodrigues, G.L.S., Freitas, E.T.F., Lara, L.R.S., Rocha, W.R., Mohallem, N.D.S., (2019): Sequestrating anionic and cationic dyes from wastewater using spray dried biopolymeric magnetic composite: Experimental and theoretical studies. J. Hazard. Mater. 380, 120872.
  https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.120872
 21. Olusegun, S. J., Freitas, E.T.F., Lara, L.R.S., Stumpf, H.O., Mohallem, N.D.S., (2019): Effect of drying process and calcination on the structural and magnetic properties of cobalt ferrite. Ceram. Int. 45, 8734–8743.
  https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.01.197
 22. Adesina, A.O., Okoronkwo, A.E., Mohallem, N.D.S., Olusegun, S.J., (2019): Adsorption of Methylene blue and Congo red from aqueous solution using synthesized alumina–zirconia composite. Environ. Technol. 0, 1–10.
  https://doi.org/10.1080/09593330.2019.1652696
 23. Olusegun, S.J., de Sousa Lima, L.F., Mohallem, N.D.S., (2018): Enhancement of adsorption capacity of clay through spray drying and surface modification process for wastewater treatment. Chem. Eng. J. 334, 1719–1728.
  https://doi.org/10.1016/j.cej.2017.11.084

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie