A A+ A++

Mohamed Saad Hellal

Mohamed Saad Hellal

dr inż.

Adres:

Ka­te­dra Bio­tech­no­lo­gii Śro­do­wi­sko­wej
Wy­dział In­ży­nie­rii Śro­do­wi­ska i Ener­ge­ty­ki
Po­li­tech­ni­ka Ślą­ska
ul. Aka­de­mic­ka 2, pok. 714c
44-100 Gli­wi­ce
tel.: + 48 72 93 76 412
ema­il: Mohamed.Saad.Hellal@polsl.pl

orcid.org/0000-0003-1887-6951
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55318119400

Zainteresowania badawcze:

 • Kontrola i zarządzanie zanieczyszczeniem wody
 • Oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych
 • Produkcja bioenergii z odpadów
 • Zapobieganie zanieczyszczeniom i minimalizacja odpadów w przemyśle
 • Kontrola i zarządzanie zanieczyszczeniem wody
 • Oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych
 • Produkcja bioenergii z odpadów
 • Zapobieganie zanieczyszczeniom i minimalizacja odpadów w przemyśle
 • Rewitalizacja i modernizacja oczyszczalni ścieków
 • Ponowne wykorzystanie ścieków
 • Rozwój środowiska
 • Plan działań w zakresie zgodności
 • Ocena oddziaływania na środowisko
 • Ocena jakości wody

Publikacje:

 1. Mohamed S. Hellal, Enas, Aboutaleb , Ahmed M. Rashad., Hassan, G.K. Boosting Biohydrogen Production from Dairy Wastewater via Sludge Immobilized Beads Incorporated with Polyaniline Nanoparticles. Biomass&bioenergy, 2022, Inprss
 2. Mohamed S. Hellal, Al-Sayed, A., El-Liethy, M.A., Hassan, G.K. Technologies for wastewater treatment and reuse in Egypt: Prospectives and future challenges Handbook of Advanced Approaches Towards Pollution Prevention and Control, 2021, 2, pp. 275–310
 3. Mohamed S. Hellal, Sohair I. Abou-Elela, Simulation of a passively aerated biological filter (PABF) immobilized with non‐woven polyester fabric (NWPF) for wastewater treatment using GPS‐X. Water and Environment Journal, 2021, 35(4), pp. 1192–1203.
 4. Enas M. Abou-Taleb, Mohamed S. Hellal; Kholod H. Kamal Electro-oxidation of phenol in petroleum wastewater using a novel pilot-scale electrochemical cell with graphite and stainless-steel electrodes 2021, 35(1), pp. 259–268 DOI:10.1111/wej.12624 
 5. Enas M. Abou-Taleb; Mohammed Eid M. Ali; Mohamed S. Hellal; Kholod H. Kamal; Shimaa M. Abdel Moniem; Nabila S. Ammar; Hanan S. Ibrahim. Sustainable solutions for urban wastewater management and remediation. Egyptian Journal of Chemistry (2020). 63(2) 405-415 doi 10.21608/ejchem.2019.13605.1840
 6. Banach-Wiśniewska, A., Ćwiertniewicz-Wojciechowska, M., Mohamed S. Hellal., & Ziembińska–Buczyńska, A. Immobilization of Anammox Biomass in Sodium Alginate-polyvinyl Alcohol Carriers. 11th Eastern European Young Water Professionals Conference IWA YWP1-5 October 2019, Prague, Czech Republic
 7. Banach-Wiśniewska, A., Ćwiertniewicz-Wojciechowska, M., Mohamed S. Hellal., & Ziembińska–Buczyńska, A. Effect of immobilization and nanomaterials addition on the anammox process performed in low temperature – carriers' characterization and nitrogen removal. 2nd international meeting on new strategies in bioremediation processes, 24-25 October 2019, Porto, Portugal.
 8. Sohair I. Abou-Elela, Mohamed S. Hellal, Salah A. Abo-Elenin. Utilization of autoclaved aerated concrete solid waste as a bio-carrier in immobilized bioreactor for municipal wastewater treatment. Desalination and Water Treatment 140 (2019).
 9. Mohamed S. Hellal Sohair I. Abou‐Elela  Olfat H. Aly Potential of using nonwoven polyester fabric (NWPF) as a packing media in multistage passively aerated biological filter for municipal wastewater treatment (2019) 10.1111/wej.12458
 10. Sohair I. Abou-Elela, Mohamed S. Hellal , Mohamed A. Elekhnawy. Phytoremediation of municipal wastewater for reuse using three pilot-scale HFCW under different HLR, HRT, and vegetation: a case study from Egypt. Desalination and Water Treatment 140 (2019) 80–90 10.5004/dwt.2019.23362
 11. Sohair I. Abou-Elela, Mohamed S. Hellal, Olfat H. Aly & Salah A. AboElenin Decentralized wastewater treatment using passively aerated biological filter, Environmental Technology (2019), 40:2, 250-260,
 12. Abou-Taleb E. M, Kamel G., Mohamed S. Hellal. Investigation of effective treatment techniques for Olive mill wastewater. Egyptian Journal of Chemistry. 61(3) 320-330 (2018).
 13. Abou-Elela, S.I., El-Shafai, S.A., Fawzy, M.E. Mohamed S. Hellal. Management of shock loads wastewater produced from water heaters industry Int. J. Environ. Sci. Technol. 15(4) 743-754 (2018). https://doi.org/10.1007/s13762-017-1433-9.
 14. Abou-Elela, Sohair I., Mohamed A. Elekhnawy, Magdy T. Khalil, and Mohamed S. Hellal. "Factors Affecting the Performance of Horizontal Flow Constructed Treatment Wetland Vegetated with Cyperus Papyrus for Municipal Wastewater Treatment." International Journal of Phytoremediation 19 (11), 1023-1028 (2017).
 15. Abou-Elela, Sohair I., Mohamed S. Hellal, and Ahmed H. Harb. "Assessment of seasonal variations on the performance of P-UASB/BAF for municipal wastewater treatment. Desalination and Water Treatment, 57(36), 17087-17094. (2016)
 16. Enas M. Abou-Taleb; Mohamed Nazih; Mohamed S. Hellal ; Sohair I. Abou-Elela, “Treatment of Yarn Dyeing Wastewater Using Different Coagulants Followed by Activated Carbon Adsorption”. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 2014.
 17. Abou-Elela, S.I., Harb, A.H., Mohamed, S. Hellal “Assessment of Seasonal Variations on the Performance of a Novel Wastewater Treatment System in Rural Areas” 7th International Conference on Water Resources in the Mediterranean Basin (WATMED7). 8-11 October, 2014. Marrakesh, Morocco.
 18. Abou-Elela, S.I, Golinelli, G., Mohamed, S. Hellal, El-Tabel, A.S, "Treatment of Municipal Wastewater Using Horizontal Flow Constructed Wetlands in Egypt". Wat. Sci. tech. Journal, Volume 69.1, pp 38-47, (2014).
 19. Abou-Elela, S.I., Golinelli, G., Abou-Taleb, E.M., and Mohamed S. Hellal " Municipal Waste Water Treatment in Horizontal and Vertical Flows Constructed Wetlands" Ecological Engineering, 61, pp 460-468, (2013).
 20. Abou-Elela, S.I., Fawzy, M.E., Mohamed, S. Hellal, "Alternative Decentralized Wastewater Treatment Systems in Rural areas and Small Communities: Case Studies". International Conference on Women in Science and Technology in the Arab Countries, Kuwait, April 21-23, (2013).
 21. Mohamed S.Hellal, Abou-Elela S.I "Photo remediation of municipal wastewater using horizontal flow constructed wetland" 5th International Congress of Environmental Research, 22-24 November, (2012), Malaysia.
 22. Abou-Elela S.I, Mohamed S. Hellal,. "Municipal wastewater treatment using vertical flow constructed wetlands planted with Canna, Phragmites and Cyprus". Ecol. Eng., 47, 209– 213 (2012).

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie