A A+ A++

Joanna Surmacz-Górska

Surmacz-Górska Joanna

profesor zwyczajny, Kierownik Katedry Biotechnologii Środowiskowej, prof. dr hab. inż.

Adres:

Ka­te­dra Bio­tech­no­lo­gii Śro­do­wi­sko­wej
Wy­dział In­ży­nie­rii Śro­do­wi­ska i Ener­ge­ty­ki
Po­li­tech­ni­ka Ślą­ska
ul. Aka­de­mic­ka 2, pok. 717
44-100 Gli­wi­ce
tel.: +48 32 237 29 15
ema­il: Jo­an­na.S.Gor­ska­@polsl.pl

https://orcid.org/0000-0002-1805-2189
 

Spe­cja­li­za­cja

in­ży­nie­ria śro­do­wi­ska; bio­tech­no­lo­gia śro­do­wi­sko­wa

Pro­fil ba­daw­czy

za­in­te­re­so­wa­nia ba­daw­cze obej­mu­ją głów­nie bio­tech­no­lo­gię ście­ków i od­pa­dów. W szcze­gól­no­ści kon­cen­tru­ją się na pro­ce­sach zwią­za­nych z cy­klem azo­tu. Do­ty­czą za­gad­nień zwią­za­nych z bio­róż­no­rod­no­ścią , ak­tyw­no­ścią i in­hi­bi­cją mi­kro­or­ga­ni­zmów od­po­wie­dzial­nych za ni­try­fi­ka­cję, deni­try­fi­ka­cję i pro­ces Anam­mox. Zwią­za­ne są rów­nież z sa­my­mi tech­no­lo­gia­mi usu­wa­nia związ­ków or­ga­nicz­nych, azo­tu i fos­fo­ru sto­so­wa­ny­mi przy oczysz­cza­niu ście­ków ko­mu­nal­nych i prze­my­sło­wych. Waż­nym kie­run­kiem ba­dań są rów­nież hy­bry­do­we pro­cesy oczysz­cza­nia ście­ków łą­czą­ce za­awan­so­wa­ne pro­cesy utle­nia­nia (AOPs) z pro­cesami bio­lo­gicz­ny­mi w ce­lu eli­mi­na­cji ze ście­ków za­nie­czysz­czeń od­por­nych na bio­de­gra­da­cję, wy­stę­pu­ją­cych za­rów­no w stę­że­niach wy­so­kich jak i w for­mie mikroza­nie­czysz­czeń.

Publikacje

Dane bibliograficzne od roku 2017

 • Gutwiński P., Cema G., Ziembińska-Buczyńska A., Wyszyńska K., Surmacz-Górska J. (2021). Long-term effect of heavy metals Cr(III), Zn(II), Cd(II), Cu(II), Ni(II), Pb(II) on the anammox process performance. Journal of Water Process Engineering 39, art. no. 101668.
 • Kowalska K., Felis E., Gnida A., Łuczkiewicz A., Ziembińska-Buczyńska A., Surmacz-Górska J. (2020). Removal of antibacterial drugs in urban wastewater treatment plants. Desalination and Water Treatment 199, 152-158.
 • Gutwiński P., Cema G., Surmacz-Górska J. (2020). The effect of Pb2+short term stress on the anammox biomass - a batch test experiment. Journal of Water Chemistry and Technology 42(3), 204-210.
 • Gnida A., Żubrowska-Sudoł M., Sytek-Szmeichel K., Podedworna J., Surmacz-Górska Joanna, Marciocha D. (2020). Effect of anaerobic phases length on denitrifying dephosphatation biocenosis - a case study of IFAS-MBSBBR. BMC Microbiology, 20(1), 1-12.
 • Gnida Anna, Ewa Felis, Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, A. Łuczkiewicz, Joanna Surmacz-Górska, K. Olańczuk-Neyman.(2020). Evidence of mutations conferring resistance to clarithromycin in wastewater and activated sludge. 3 Biotech 10(7), 1-11.
 • Turek-Szytow Jolanta, D. Marciocha, Joanna Kalka, Joanna Surmacz-Górska. (2020). Peroxide impact on the fate of veterinary drugs in fertilizers. Chem. Pap. 74(1), 311-322.
 • Gnida Anna, Sebastian Żabczyński, Joanna Surmacz-Górska. (2018). Filamentous bacteria in the nitrifying activated sludge. Water Sci. Technol. 77(11), 2709-2713.
 • Niesler Magdalena, Joanna Surmacz-Górska. (2018). Pentachlorophenol degradation by activated sludge with phenol and glucose as growth substrates. Arch. Environ. Prot. 44(3), 31-41.
 • Val Del Rio A., A. Stachurski, R. Mendez, J. L. Campos, Joanna Surmacz-Górska, A. Mosquera-Corral. (2017). Short- and long-term orange dye effects on ammonium oxidizing and anammox bacteria activities. Water Sci. Technol. 76(1), 79-86.
 • Podedworna J., M. Zubrowska-Sudol, K. Sytek-Szmeichel, Anna Gnida, Joanna Surmacz-Górska, Dorota Marciocha. (2016). Impact of multiple wastewater feedings on the efficiency of nutrient removal in an IFAS-MBSBBR: number of feedings vs. efficiency of nutrient removal. Water Sci. Technol. 74(6), 1457-1468.
 • Daniłowicz A., B. Droździak, A. Jacalska, Agata Karło, Joanna Surmacz-Górska. (2016). The pretreatment of wastewater from dewatering of digested sludge in algal photobioreactors. Gosp. Odpad. Ochr. Środ. 18(2), 45-54.
 • Karło Agata, Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, Grzegorz Cema, Joanna Surmacz-Górska. (2016). Qualitative analysis of bacterial biocenoses in two sequencing batch reactors treating reject water under different technological conditions. Environ. Biotechnol. 12(1), 26-33.
 • Gutwiński Piotr, Grzegorz Cema, Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, Joanna Surmacz-Górska, M. Osadnik. (2016). Startup of the anammox process in a membrane bioreactor (AnMBR) from conventional activated sludge. Water Environ. Res. 88(12), 2268-2274.
 • Gnida Anna, Jarosław Wiszniowski, Ewa Felis, Jan Sikora, Joanna Surmacz-Górska, Korneliusz Miksch. (2016). The effect of temperature on the efficiency of industrial wastewater nitrification and its (geno)toxicity. Arch. Environ. Prot. 42(1), 27-34.
 • Cema Grzegorz, Joanna Surmacz-Górska, Piotr Gutwiński, Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, Lesław Płonka, Mariusz Tomaszewski. (2016). The use of partial nitrification / Anamox process for wastewater treatment - experience at the Silesian University of Technology. Gaz Woda 90(12), 472-475.
 • Sochacki Adam, B. Guy, O. Faure, Joanna Surmacz-Górska. (2015). Accumulation of metals and boron in Phragmites australis planted in constructed wetlands polishing real electroplating wastewater. Int. J. Phytoremediat. 17(11), 1068-1072.
 • Karło Agata, A. Wilk, Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, Joanna Surmacz-Górska. (2015). Cultivation parameters adjustment for effective algal biomass production. Rocz. Ochr. Środ. 17(1), 275-288.
 • Ziembińska-Buczyńska Aleksandra, Ewa Felis, Justyna Folkert, Anna Meresta, D. Stawicka, Anna Gnida, Joanna Surmacz-Górska. (2015). Detection of antibiotic resistance genes in wastewater treatment plant - molecular and classical approach. Arch. Environ. Prot. 41(4), 23-32.
 • Karło Agata, Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, M. Pilarczyk, Joanna Surmacz-Górska. (2015). Molecular monitoring of bacterial and microalgal biocenoses' biodiversity in high loaded farming ponds. Ecol. Chem. Eng. S 22(3), 425-437.
 • Miksch Korneliusz, Grzegorz Cema, P. Corvini, Ewa Felis, Adam Sochacki, Joanna Surmacz-Górska, Jarosław Wiszniowski, Sebastian Żabczyński. (2015). R&D priorities in the field of sustainable remediation and purification of agro-industrial and municipal wastewater. New Biotechnol. 32(1), 128-132.
 • Ziembińska-Buczyńska Aleksandra, B. Kociołek, K. Ślipko, A. Daniłowicz, Grzegorz Cema, Joanna Surmacz-Górska. (2015). The adjustment of granular sludge DNA isolation for PCR-based methods. ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 8(2), 91-96.
 • Gnida Anna, K. Kunda, Aleksandra Ziembińska, A. Łuczkiewicz, Ewa Felis, Joanna Surmacz-Górska. (2014). Detection of sulfonamide resistance genes via in situ PCR-FISH. Pol. J. Microbiol. 63(2), 167-173.
 • Sochacki Adam, Joanna Surmacz-Górska, B. Guy, O. Faure. (2014). Microcosm fill-and-drain constructed wetlands for the polishing of synthetic electroplating wastewater. Chem. Eng. J. 251, 10-16.
 • Sochacki Adam, Joanna Surmacz-Górska, O. Faure, B. Guy. (2014). Polishing of synthetic electroplating wastewater in microcosm upflow constructed wetlands: effect of operating conditions. Chem. Eng. J. 237, 250-258.
 • Sochacki Adam, Joanna Surmacz-Górska, O. Faure, B. Guy. (2014). Polishing of synthetic electroplating wastewater in microcosm upflow constructed wetlands: metals removal mechanisms. Chem. Eng. J. 242, 43-52.
 • Marciocha Dorota, Joanna Kalka, Jolanta Turek-Szytow, Joanna Surmacz-Górska. (2013). A pretreatment method for analysing albendazole by HPLC in plant material. Water Air Soil Pollut. 224(8), art. 1646, 1-8.
 • Karło Agata, Aleksandra Ziembińska, Joanna Surmacz-Górska. (2013). Algae on the wastewater treatment plants. Technol. Wody 2, 10-13.
 • Lemańska-Malinowska Natalia, Ewa Felis, Joanna Surmacz-Górska. (2013). Photochemical degradation of sulfadiazine. Arch. Environ. Prot. 39(3), 79-91.
 • Sochacki Adam, J. Kubiatowicz, Joanna Surmacz-Górska, J. Ćwikła. (2013). Plant-wide modelling and simulation using steady-state data: a case study of the Gliwice WWTP, Poland. Water Pract. Technol. [online] 8(1), 142-150.
 • Luczkiewicz A., Ewa Felis, Aleksandra Ziembińska, Anna Gnida, E. Kotlarska, K. Olańczuk-Neyman, Joanna Surmacz-Górska. (2013). Resistance of Escherichia coli and Enterococcus spp. to selected antimicrobial agents present in municipal wastewater. J. Water Health 11(4), 600-612.
 • Aleksandra Ziembińska, S. Ciesielski, Anna Gnida, Sebastian Żabczyński, Joanna Surmacz-Górska, Korneliusz Miksch. (2012). Comparison of ammonia-oxidizing bacterial community structure in membrane-assisted bioreactors using PCR-DGGE and FISH. J. Microbiol. Biotechnol. 22(8), 1035-1043.
 • Gnida Anna, Joanna Surmacz-Górska. (2012). Failure in applicability of INT in dehydrogenase activity analysis while presence of high nitrate concentration. ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 5(2), 95-100.
 • Cema Grzegorz, Adam Sochacki, J. Kubiatowicz, Piotr Gutwiński, Joanna Surmacz-Górska. (2012). Start-up, modelling and simulation Anammox process in a membrane bioreactor. Chem. Process Eng. 33(4), 639-650.
 • Cema Grzegorz, E. Plaza, J. Trela, Joanna Surmacz-Górska. (2011). Dissolved oxygen as a factor influencing nitrogen removal rates in a one-stage system with partial nitritation and Anammox process. Water Sci. Technol. 64(5), 1009-1015.
 • Raszka Anna, Joanna Surmacz-Górska, Sebastian Żabczyński, Korneliusz Miksch. (2011). The population dynamics of nitrifiers in ammonium-rich systems. Water Environ. Res. 83(12), 2159-2169.
 • Cema Grzegorz, P. Gutwiński, M. Łubkowski, Joanna Surmacz-Górska. (2011). Wpracowanie procesu Anammox w bioreaktorze membranowym. Forum Eksploat. 2, 64-67.
 • Raszka Anna, Joanna Surmacz-Górska, Sebastian Żabczyński. (2010). Extracellular polymeric substances in the nitrifying activated sludge. ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 3(3), 1415-119.
 • Miksch Korneliusz, Jan Sikora, Joanna Surmacz-Górska. (2010). Kilka mitów i prawd o nitryfikacji. Forum Eksploat. 3, 112-115.
 • Wiszniowski Jarosław, P. Sindera, I. Duquesnoy, Joanna Surmacz-Górska. (2009). Effect of biological treatment on genotoxicity of industrial wastewaters : root tips Vicia faba assay. ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2(4), 137-144.
 • Żabczyński Sebastian, Ewa Felis, Joanna Surmacz-Górska, Korneliusz Miksch, T. Ternes. (2009). Fate of PPCPS in sequencing batch reactor (SBR). ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2(3), 127-132.
 • Dorota Marciocha, Joanna Kalka, Jolanta Turek-Szytow, Jarosław Wiszniowski, Joanna Surmacz-Górska. (2009). Oxidation of sulfamethoxazole by UVA radiation and modified Fenton reagent: toxicity and biodegradability of by-products. Water Sci. Technol. 60(10), 2555-2562.
 • Felis Ewa, A. Alder, Joanna Surmacz-Górska, Korneliusz Miksch. (2008). Advanced oxidation of the polycyclic musk fragrances with using UV and UV/H2O2 Arch. Environ. Prot. 34(1), 13-23.
 • Miksch Korneliusz, Joanna Surmacz-Górska, Piotr Ostrowski, Katarzyna Przybyła. (2008). Application of on-line respiratory measurement for wastewater treatment plants control. Arch. Environ. Prot. 34(1), 25-31.
 • Kalka Joanna, Aleksandra Ośliślok, Joanna Surmacz-Górska, S. Fudala-Książek. (2008). Wykorzystanie testu mikrojądrowego do oceny genotoksyczności odcieków ze składowisk odpadów. Ochr. Środ. 30(4), 15-17.
 • Cema Grzegorz, Jarosław Wiszniowski, Sebastian Żabczyński, Ewa Zabłocka-Godlewska, Anna Raszka, Joanna Surmacz-Górska. (2007). Biological nitrogen removal from landfill leachate by deammonification assisted by heterotrophic denitrification in rotating biological contactor (RBC). Water Sci. Technol. 55(8/9), 35-42.
 • Ziembińska Aleksandra, Anna Raszka, J. Truu, Joanna Surmacz-Górska, Korneliusz Miksch. (2007). Molecular analysis of temporal changes of a bacterial community structure in activated sludge using denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) and fluorescent in situ hybridization (FISH). Pol. J. Microbiol. 56(2), 119-127.
 • Raszka Anna, Joanna Surmacz-Górska. (2007). Nitrification of high ammonia concentrations in membrane bioreactors - microbiological aspect. Zap. Gorn. Inst. 170(2), 254-257.
 • Marciocha Dorota, Ewa Felis, Joanna Surmacz-Górska. (2007). Parameters of pretreating wastewater polluted with chemicals based on modified Fenton's reaction. Environ. Prot. Eng. 33(2), 165-173.
 • Wiszniowski Jarosław, Joanna Surmacz-Górska, D. Robert, J.-V. Weber. (2007). The effect of landfill leachate composition on organics and nitrogen removal in an activated sludge system with bentonite additive. J. Environ. Manage. 85(1), 59-68.
 • Marciocha Dorota, Ewa Felis, Joanna Surmacz-Górska. (2007). The pharmaceuticals removal by means of AOPs. Zap. Gorn. Inst. 170(2), 238-241.
 • Wiszniowski Jarosław, D. Robert, Joanna Surmacz-Górska, Korneliusz Miksch, J.-V. Weber. (2006). Landfill leachate treatment methods: A review. Environ. Chem. Lett. 4(1), 51-56.
 • Wiszniowski Jarosław, D. Robert, Joanna Surmacz-Górska, Korneliusz Miksch, J.-V. Weber. (2006). Leachate detoxification by combination of biological and TiO2-photocatalytic processes. Water Sci. Technol. 53(3), 181-190.
 • Cema G., B. Szatkowska, E. Plaza, J. Trela, Joanna Surmacz-Górska. (2006). Nitrogen removal rates at a technical-scale pilot plant with the one-stage partial nitritation/Anammox process. Water Sci. Technol. 54(8), 209-217.
 • Felis Ewa, Korneliusz Miksch, Joanna Surmacz-Górska, T. Ternes. (2005). Presence of pharmaceutics in wastewater from waste water treatment plant "Zabrze-Śródmieście" in Poland. Arch. Ochr. Środ. 31(3), 49-58.
 • Wiszniowski Jarosław, D. Robert, Joanna Surmacz-Górska, Korneliusz Miksch, S. Malato, J. Weber. (2004). Solar photocatalytic degradation of humic acids as a model of organic compounds of landfill leachate in pilot-plant experiments Influence of inorganic salts. Appl. Catal., B Environ. 53(2), 127-137.
 • Surmacz-Górska Joanna.(2003). Landfill leachate treatment - overview of the applied methods. Zesz. Nauk. PŚl., Inż. Środ. 48, 369-382.
 • Wiszniowski J., D. Robert, Joanna Surmacz-Górska, Korneliusz Miksch, J. Weber. (2003). Photocatalytic mineralization of humic acids with TiO2 Effect of pH, sulfate and chloride anions. Int. J. Photoenergy 5(2), 69-74.
 • Wiszniowski J., D. Robert, Joanna Surmacz-Górska, Korneliusz Miksch, J. Weber. (2002). Photocatalytic decomposition of humic acids on TiO2 Pt 1: Discussion of adsorption and mechanism. J. Photochem. Photobiol., A Chem. 152(1/3), 267-273.
 • Surmacz-Górska Joanna, Korneliusz Miksch, Tatiana Kita. (2000). Możliwości podczyszczania odcieków z wysypisk metodami biologicznymi. Arch. Ochr. Środ. 26(3), 43-54.
 • Czerska Bernadetta, Korneliusz Miksch, G. Kortstee, Joanna Surmacz-Górska. (1997). Akumulacja fosforu w komórkach szczepów bakteryjnych mieszanej populacji mikroorganizmów typu osadu czynnego. Biotechnologia 1, 59-69.
 • Surmacz-Górska Joanna, A. Cichoń, Korneliusz Miksch. (1997). Usuwanie azotu ze ścieków o wysokim stężeniu azotu amonowego na drodze skróconej nitryfikacji i denitryfikacji. Biotechnologia 1, 52-58.
 • Czerska Bernadetta, Korneliusz Miksch, Jacek Pelczar, Lesław Płonka, Joanna Surmacz-Górska. (1996). Biologiczna defosfatacja ścieków metodą osadu czynnego w systemie naprzemiennego napowietrzania. Gaz Woda 70(6), 230-234.
 • Surmacz-Górska Joanna, K . Gernaey, C. Demuynck, P. Vanrolleghem, W. Verstraete. (1996). Nitrification monitoring in activated sludge by oxygen uptake rate OUR measurements. Water Res. 30(5), 1228-1236.
 • Czerska Bernadetta, Korneliusz Miksch, Joanna Surmacz-Górska.(1994). Usuwanie związków fosforu w procesie biologicznego oczyszczania ścieków. Biotechnologia 2, 32-39.
 • Czerska Bernadetta, Korneliusz Miksch, Joanna Surmacz-Górska, Zuzanna Dębkowska. (1993). Dynamika biologicznej redukcji związków fosforu i azotu w modelowym systemie UCT. Biotechnologia 3, 108-115.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie