A A+ A++

Adam Sochacki

Adam Sochacki

 adiunkt, dr inż.

Adres:

Katedra Biotechnologii Środowiskowej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Śląska
ul. Krzywoustego 8, pok. 2.14
44-100 Gliwice
tel.: +48 32 237-11-69
mail: Adam.Sochacki@polsl.pl

www: https://www.re­se­arch­ga­te.ne­t/pro­fi­le­/Ada­m_So­chac­ki

Obecnie: Postdoc w Czech University of Life Sciences in Prague

Profil badawczy:

 • wykorzystanie oczyszczalni hydrofitowych (sztucznych mokradeł) do oczyszczania ścieków zawierających metale, cyjanki, (mikro)zanieczyszczenia organiczne (m.in. farmaceutyki i inhibitory korozji) i substancje biogenne;
 • badanie rozkładu (mikro)zanieczyszczeń organicznych w układach hybrydowych zawierających m.in. oczyszczalnie hydrofitowe, stawy stabilizacyjne, filtry piaskowe, filtry z tlenkami manganu, procesy fotochemiczne;
 • badanie mechanizmu zatrzymywania/transformacji zanieczyszczeń w oczyszczalniach hydrofitowych i w układach hybrydowych;
 • modelowanie i symulacja oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego za pomocą modeli typu ASM i modeli procesów towarzyszących.

Dane bibliograficzne od roku 2017

Wybrane publikacje:

 • Cema, G., Sochacki, A., Kubiatowicz, J., Gutwiński, P., Surmacz-Górska, J. Start-Up, Modelling and Simulation of the Anammox Process in a Membrane Bioreactor. Chemical and Process Engineering 33, 639–650, 2012.
 • Sochacki A., Kubiatowicz J., Surmacz-Górska J., Ćwikła J. Plant wide modelling and simulation using steady-state data: A case study of the Gliwice WWTP, Poland. Water Practice and Technology, 8 (1), 2013.
 • Sochacki A., Surmacz-Górska J., Faure O., Guy B. Polishing of synthetic electroplating wastewater in microcosm upflow constructed wetlands: Metals removal mechanisms, Chemical Engineering Journal, 242, 43-52, 2014.
 • Miksch K., Cema G.,. Corvini P. F.-X, Felis E., Sochacki A., Surmacz-Górska J., Wiszniowski J., Żabczyński S. R&D priorities in the field of sustainable remediation and purification of agro-industrial and municipal wastewater, New Biotechnology, 32 (1), 128-132, 2015.
 • Nowrotek M., Sochacki A., Felis E., Miksch K. Removal of diclofenac and sulfamethoxazole from synthetic municipal waste water in microcosm downflow constructed wetlands: start-up results. International Journal of Phytoremediation, 18(2), 157-163, 2016.

Projekt badawczy promotorski: Doczyszczanie ścieków galwanizerskich w oczyszczalniach hydrofitowych, MNiSW, N N523 561938, 2010–2013

kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Joanna Teresa Surmacz-Górska

wykonawca: mgr inż. Adam Sochacki

Streszczenie projektu

Główną tezą niniejszego projektu jest stwierdzenie, że oczyszczalnie hydrofitowe nie stanowią alternatywy dla tradycyjnych fizyko-chemicznych metod oczyszczania ścieków galwanizerskich, lecz mogą jednak służyć jako atrakcyjne uzupełnienie konwencjonalnych metod oczyszczania ścieków galwanizerskich przed ich odprowadzeniem do wód, a także jako odbiornik awaryjny w przypadku usterki układu podczyszczającego ścieki. Celem eksperymentu było: (i) zbadanie możliwości doczyszczania ścieków galwanizerskich, (ii) zbadanie wpływu różnych czynników na stopień usuwania zanieczyszczeń w układzie badawczym warunków eksploatacji układu, m.in. warunków eksploatacyjnych, obecności roślin, rodzaju złoża, stężenia zanieczyszczeń w ściekach (iii) określenie mechanizmu usuwania metali, w modelowej oczyszczalni hydrofitowej w skali laboratoryjnej. Doświadczenie przedstawione w niniejszej pracy przeprowadzono w dwóch układach badawczych, z których każdy składał się z 12 kolumn. Głównym celem projektowania układu badawczego było wytworzenie w nim warunków sprzyjających usuwaniu metali poprzez ich wytrącanie w postaci siarczków, w procesie w którym główną rolę odgrywają bakterie redukujące siarczany. Oba systemy doświadczalne zasilano rzeczywistymi lub syntetycznymi ścieków galwanizerskimi zawierających Al, B, Cu, Ni, Fe, Pb, Zn, cyjanki i siarczany jako zanieczyszczenia, których stopień usunięcia badano w trakcie eksperymentu.

W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski:

 • Wysoką skuteczność usuwania można uzyskać dla wszystkich metali znajdujących się w badanych ściekach galwanizerskich tj.: Al, Cu, Ni, Zn, z wyjątkiem Pb.
 • Stopień usunięcia cyjanków jest wyższy w oczyszczalniach hydrofitowych o niezmiennie beztlenowych warunkach niż w systemach o cyklicznie zmiennych warunkach tlenowo-beztlenowych.
 • Bor może być usunięty tylko w oczyszczalni hydrofitowej z wewnętrznym źródłem węgla, takim jak np. kompost. Pierwiastek ten nie jest zatrzymywany w złożu mineralnym.
 • Wyższa wartość obciążenia hydraulicznego pozwala na osiągnięcie wyższej skuteczności usuwania metali w kolumnach o przepływie pionowym wstępującym. Natomiast w kolumnach typu „fill-and-drain” dłuższa faza zatrzymania powoduje wyższy stopień usunięcia zanieczyszczeń.
 • Stopień usunięcia metali i siarczanów może zostać zwiększony przez dodanie mleczanów do nadawy, których obecność powoduje zwiększenie aktywności bakterii redukujących siarczany. Zastosowanie mleczanów umożliwia osiągnięcie większej skuteczności oczyszczania ścieków w kolumnach ze złożem mineralnym niż w kolumnach ze złożem organicznym, do których wprowadzano nadawę bez mleczanów.Oczyszczalnie hydrofitowe typu „fill-and-drain” mogą być wykorzystane jako awaryjny odbiornik surowych ścieków galwanizerskich, w celu ograniczenia ich oddziaływania na środowisko.
 • Rola roślin w usuwaniu metali, boru i cyjanków była marginalna.
 • Znaczna część metali była związana w złożu z frakcją wymienną lub redukowalną. To pozwala na sformułowanie wniosku, iż adsorpcja i tlenowe procesy usuwania metali są odpowiedzialne za ich usuwanie w przeprowadzonym eksperymencie. Procesy te nie są pożądanym mechanizmem usuwania metali, ponieważ powstałe w ich wyniku fazy mogą w łatwy sposób ulec rozkładowi w przypadku zmiany warunków prowadzenia procesu, prowadząc do uwolnienia zatrzymanych metali.
 • Powszechnie dostępne narzędzia lub procedury analityczne, jak sekwencyjna ekstrakcja chemiczna i SEM-EDS, mogą zaniżać rzeczywistą ilość siarczków w badanym złożu. Analiza form siarki w dopływie i odpływie z kolumn sugeruje, że ilość powstających siarczków byłaby odpowiednia do wytrącania zawartych w ściekach metali. Wykonanie dalszych eksperymentów i zastosowanie dodatkowych metod analitycznych mogłyby wyjaśnić to zjawisko.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie