A A+ A++

Absolwenci tej specjalności:

 • uzyskują wiedzę z zakresu nauki o materiałach. Poznają ich budowę, właściwości mechaniczne oraz fizykochemiczne, technologie ich wytwarzania, przetwórstwa oraz recyklingu,
 • potrafią korzystać z nowoczesnej aparatury pomiarowej i systemów przetwarzania i przekazywania informacji,
 • znają metody badań materiałów pod kątem ich właściwości fizykochemicznych, struktury, przetwórstwa i eksploatacji,
 • potrafią dobierać materiały pod kątem zastosowań technologicznych i eksploatacyjnych,
 • znają podstawowe zagadnienia dotyczące organizacji, funkcjonowania oraz optymalizacji procesów produkcyjnych,
 • mają wiedzę związaną z produkcją, przetwarzaniem, udoskonalaniem, eksploatacją oraz sprzedażą materiałów przemysłowych w zakresie kompetencji inżynierskich.
Absolwenci specjalności Badania materiałoznawcze mają możliwość podjęcia pracy zawodowej w charakterze specjalisty z zakresu  projektowania, wytwarzania i badania różnych grup materiałów inżynierskich. Absolwent tej specjalności zdobędzie wiedzę z zakresu metodologii doboru materiałów inżynierskich oraz kształtowania ich struktury i własności metodami technologii procesów materiałowych oraz inżynierii powierzchni.

Absolwenci tej specjalności posiadają szeroką wiedzę i umiejętności w pełni przygotowujące do prowadzenia nowatorskich prac związanych z:

 • doborem oraz efektywnym wykorzystaniem technik konwersji oraz wykorzystania różnych form energii (ze szczególnym uwzględnieniem energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych) w zależności od czynników środowiskowych oraz zapotrzebowania energetycznego,
 • metodami doboru, projektowania i kształtowania własności, wytwarzania, obróbki i recyklingu  materiałów stosowanych w urządzeniach energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń do konwersji energii ze źródeł odnawialnych,
 • metodami projektowania (w tym metodami projektowania wspomaganego komputerowo) oraz wytwarzania układów fotowoltaicznych wszystkich generacji (I-III generacji) ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania najnowocześniejszych metod w tym nanotechnologii,
 • metodami projektowania oraz łączenia układów (modułów) fotowoltaicznych w efektywne systemy fotowoltaiczne,
 • projektowaniem, wytwarzaniem oraz efektywnym wykorzystaniem modułów fotowoltaicznych w systemach przemysłowej (wielkoskalowej) produkcji energii elektrycznej, jak również w  systemach prosumenckich (rozproszonych),
 • wykorzystaniem zaawansowanych metod komputerowego wspomagania procesów doboru, projektowania, wytwarzania, produkcji oraz zarządzania cyklem życia materiałów oraz systemów fotowoltaicznych,
 • opracowywaniem raportów rentowności oraz projektów inwestycyjnych w dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach.

Absolwenci specjalności „Fotowoltaika” uzyskają kompetencje w pełni przygotowujące ich do  podjęcia pracy w sektorze energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki energii zielonej. Zmieniające się obecnie podejście do energetyki odnawialnej, spowodowane kryzysem klimatycznym i rosnącym zapotrzebowaniem energetycznym sprawia iż Absolwenci kierunku są poszukiwanymi specjalistami w placówkach naukowo-badawczych, w organizacjach pozarządowych, w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, wytwarzaniem oraz dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej. Połączenie przygotowania merytorycznego oraz świadomości ekologicznej sprawia iż Absolwenci uzyskują pełne kompetencje do pracy w organach doradczych przedsiębiorstw, jednostek samorządowych i spółkach gminnych. Przygotowanie edukacyjne studentów w zakresie zarówno inżynierii materiałowej jak i mechanicznej, predysponuje Absolwentów tej specjalności do pracy w jednostkach specjalizujących się w projektowaniu i wytwarzaniu materiałów, aparatury i podzespołów urządzeń działających w obszarze energetyki proekologicznej (zwłaszcza fotowoltaiki).

Absolwenci tej specjalności przygotowani są do innowacyjnych działań związanych z:

 • projektowaniem i wytwarzaniem różnych grup materiałów inżynierskich, w tym: metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych oraz materiałów do zastosowań specjalnych,
 • projektowaniem produkcji elementów maszyn, urządzeń, w tym także systemów nanostrukturalnych,
 • technologiami uszlachetniania powierzchni na drodze obróbek cieplno-chemicznych, takimi jak nawęglanie, azotowanie, cynkowanie, aluminiowanie i inne,
 • doborem odpowiedniej technologii obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, w zależności od wymaganych końcowych właściwości materiału
 • wykorzystaniem nowoczesnych technologii inżynierii powierzchni, tj. technologii próżniowych PVD, CVD, technologii wysokoenergetycznych, w tym natryskiwania cieplnego i obróbki laserowej, technologii chemicznych i elektrochemicznych.

Absolwenci obok wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych posiadają wiedzę z zakresu:

 • metod kształtowania i badania struktury i własności materiałów w zależności od ich przeznaczenia,
 • obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej oraz metod inżynierii powierzchni w procesach technologicznych wytwarzania wyrobów,
 • projektowania procesów technologicznych obróbki powierzchniowej wybranych części maszyn lub narzędzi,
 • formułowania racjonalnych wniosków dotyczących stosowania materiałów inżynierskich w różnych aplikacjach.

Absolwenci specjalności Inżynieria powierzchni i obróbka cieplna znajdują zatrudnienie zarówno w małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstwach wielu gałęzi przemysłu, m. in. motoryzacyjnego, lotniczego, obrabiarkowego, elektronicznego, metalurgicznego, ceramicznego, tworzyw sztucznych oraz sprzętu bioinżynieryjnego.

Absolwenci tej specjalności przygotowani są do innowacyjnych działań związanych z:

 • projektowaniem i wytwarzaniem różnych grup materiałów metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych, w aplikacjach biomedycznych i stomatologicznych,
 • rozwiązywanie problemów dotyczących doboru materiałów i struktury oraz ich  wykorzystanie w budowie implantów, materiałów opatrunkowych i higienicznych,
 • wykorzystaniem systemów komputerowego wspomagania w projektowaniu cech geometrycznych implantów i weryfikacji w analizach numerycznych ich własności użytkowych.
Absolwenci obok wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych posiadają praktyczną wiedzę związaną z:
 • konwencjonalnymi i nowoczesnymi materiałami stosowanymi w medycynie, przede wszystkim do zastosowań na implanty,
 • technologiami inżynierii powierzchni biomateriałów,
 • nowoczesnymi metodami kształtowania powierzchni przez obróbkę i nanoszenie warstw zapewniających pożądane własności użytkowe,
 • metodologią badań własności fizycznych i mechanicznych z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury.

Absolwenci specjalności Inżynieria materiałów biomedycznych przygotowani są do pracy w firmach zajmujących się produkcją materiałów do zastosowań specjalnych, w tym na implanty i protezy oraz narzędzi do obróbki i materiałów na nie stosowanych. Dodatkowo absolwenci uzyskują wiedzę umożliwiającą wykorzystywanie nowoczesnych technologii w projektowaniu i wytwarzaniu, z użyciem systemów komputerowego wspomagania, elementów z nowoczesnych materiałów inżynierskich, miedzy innymi implantów, endoprotez i protez stomatologicznych. Ponadto  absolwenci tej specjalności przygotowani są do pracy w sektorze badawczo-rozwojowym i jednostkach naukowych, w tym zajmujących się projektowaniem w środowiskach CAD i analizą własności użytkowych metodami numerycznymi.

Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę z zakresu:

 • przetwarzania i wykorzystania materiałów polimerowych, włóknotwórczych i kompozytów, które posiadają założoną i zdefiniowaną budowę oraz właściwości, w nowoczesnych wyrobach technicznych,
 • obrotu materiałami polimerowymi i kompozytowymi oraz ich recyklingu.

Absolwenci specjalności Przetwórstwo materiałów polimerowych i kompozytowych przygotowani są do pracy na stanowisku inżyniera i/lub technologa materiałów polimerowych i kompozytów o ich osnowie. Interdyscyplinarność oferowanego wykształcenia wzbogaconego wiedzą o najnowszych osiągnięciach inżynierii w tej dziedzinie pozwoli absolwentom tych studiów na przystosowanie się do szybko zmieniających się potrzeb rynku. Absolwenci ww. specjalności przygotowani są do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłu przetwórstwa materiałów polimerowych i kompozytowych, obrotu tymi grupami materiałów inżynierskich oraz placówkach związanych z ich recyklingiem.

Absolwenci tej  specjalności posiadają wiedzę z:

 • zakresu inżynierii materiałów,
 • zjawisk fizycznych dotyczących degradacji materiałów oraz technologii ochrony przeciwkorozyjnej,
 • świadomego kształtowania struktury materiałów tak, aby uzyskiwać założone cechy użytkowe.

Absolwenci specjalności Technologie ochrony przeciwkorozyjnej poszukiwani są zarówno przez małe i średnie, jak i duże przedsiębiorstwa wielu gałęzi przemysłu, m.in. lotniczego, samochodowego, elektrotechnicznego, a także przez jednostki doradcze, projektowe, konstrukcyjne i technologiczne oraz związane z organizacją produkcji i zabezpieczenia korozyjnego.

Graduate of this specialization:

 • receives comprehensive education in the field of combining welding technologies with surface engineering,
 • thanks to the studies in English, handles foreign-language documentation well,
 • can cooperate in international engineering teams,
 • acquires knowledge of welding technologies, the principles of materials joining as well as testing and quality assurance techniques in welding,
 • uses knowledge of materials science, manufacturing and processing processes as well as techniques for testing and assessing material properties,
 • is educated as a highly qualified employee, one showing great independence and creativity when pursuing professional activities.

Graduates of the ‘Welding technologies and surface engineering in manufacturing’ specialization are prepared to work in industrial units, as well as research and development or scientific institutions. Graduates of this specialization find employment primarily in enterprises such as the aviation, automotive and energy industries, as well as by certification, design, construction and technological units, also those related to the technologies of manufacturing and joining materials.

Absolwenci tej specjalności:

 • posiadają gruntowną wiedzę o metodach wytwarzania i zautomatyzowanych technologiach przetwórstwa materiałów inżynierskich,
 • posiadają umiejętności projektowania oraz konstruowania układów i systemów automatyki, sterowania, a także oprogramowania użytecznego w ramach technologii materiałowych,
 • są przygotowani do rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki w przemyśle, wytwarzania i badania materiałów oraz ich obróbki,
 • potrafią opracowywać własne, proste aplikacje programowania sterowników logicznych, sieci komputerowych i sieci przemysłowych oraz projektować układy automatyki i systemy sterowania.

Absolwenci specjalności Automatyzacja i robotyzacja procesów przetwórstwa metali są przygotowani do pracy w wielu gałęziach przemysłu oraz w instytutach naukowobadawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Znajdują zatrudnienie w przemyśle jako liderzy z zakresu automatyki technologii procesów materiałowych oraz technik wytwarzania. Absolwenci posiadają także odpowiednie kwalifikacje, aby kierować zespołami w jednostkach naukowych, przemysłowych i projektowych.

Absolwenci tej specjalności:

 • posiadają wiedzę z zakresu metod projektowania, obliczeń inżynierskich, tradycyjnych i innowacyjnych technologii procesów materiałowych, metod badawczych oraz najnowszych technik informatycznych wspomagających projektowanie, wytwarzanie i eksploatację urządzeń przemysłowych,
 • potrafią posługiwać się wiedzą z zakresu mechaniki, wytrzymałości i doboru materiałów oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych, jak również zarządzania procesem projektowym i technologicznym,
 • posiadają podstawową wiedzę z zakresu technologii procesów materiałowych oraz zarządzaniem procesem produkcyjnym Przemysł 4.0.

Absolwenci specjalności Zarzadzanie jakością i komputerowe wspomaganie procesów przetwórstwa materiałów mogą być zatrudnieni w przedsiębiorstwach projektowych i produkcyjnych zajmującym się m in. wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, np. w biurach konstrukcyjnych, a także związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych. Mogą również pracować w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej. Zajęcia teoretyczne uzupełniane są praktykami przemysłowymi.

Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę i umiejętności obejmujące:

 • teoretyczne podstawy obróbki plastycznej metali z elementami strukturalnych efektów odkształcenia,
 • dobór i zaprojektowanie narzędzi i oprzyrządowania do kształtowania metali i ich stopów,
 • modelowanie procesów produkcyjnych,
 • optymalizację procesów obróbki plastycznej z elementami systemów CAD/CAM,
 • nowoczesne stale i technologie przeróbki plastycznej w motoryzacji.

Absolwenci specjalności Obróbka Plastyczna Metali i ich Stopów posiadając odpowiednie kompetencje w zakresie technologii, projektowania narzędzi i procesów, utrzymania ruchu oraz zarządzania i kontroli jakości, są w pełni przygotowani do podjęcia pracy zarówno w przemyśle, jak i jednostkach badawczych.

Absolwenci tej specjalności:

 • posiadają wykształcenie z zakresu inżynierii produkcji oraz organizacji i zarządzania: przedsiębiorstwem, produkcją, kadrami, środowiskiem i jakością,
 • posiadają umiejętności projektowania nowych procesów i systemów produkcyjnych, a takie obiektów i systemów zarządzania,
 • potrafią dobierać i szkolić personel,
 • potrafią dokonać analizy i oceny osiąganych wyników, kontroli technicznej, a także zarządzać kosztami i projektami,
 • znają zagadnienia marketingu, logistyki, dystrybucji, zarządzania kapitałem i inwestycjami rzeczowymi.

Absolwenci specjalności Jakość i bezpieczeństwo produkcji są przygotowani do kierowania zespołami ludzkimi w zakresie inżynierii produkcji oraz zespołami w administracji oświatowej, samorządowej, państwowej lub bankowości. Znajdują zatrudnienie w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, zajmujących się produkcją w wybranym zakresie, jednostkach projektowych i doradczych, jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna, informatyczna i umiejętności organizacyjne.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie