A A+ A++

O Katedrze

 
Od 1.10.2019 Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych (IMIiB) został przekształcony w Katedrę Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych (KMIiB). Instytut  powstał w 1997 r. Jego początki można natomiast datować na 1945 r., gdy na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej powstała Katedra Metaloznawstwa. Pierwszym kierownikiem – założycielem katedry (1945-1969) był Profesor Fryderyk Staub, twórca Śląskiej Szkoły Metaloznawstwa. W latach 1969-1971 katedra była kierowana przez Panią Profesor Łucję Cieślak. W roku 1971 Katedra Metaloznawstwa została przekształcona w Instytut Metaloznawstwa i Spawalnictwa (a później w Instytut Metaloznawstwa – po wyodrębnieniu się Katedry Spawalnictwa), którym kierowali kolejno: Profesor Łucja Cieślak (1971-1984), profesor Jan Marciniak (1984-1992) oraz Profesor Jan Adamczyk (1992-1997). W roku 1997 przyjęto obecną nazwę jednostki, tzn. Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, której dyrektorem został profesor Leszek. A. Dobrzański, sprawując tą funkcję do roku 2013.

 

Początkowo w skład Instytutu wchodziły 4 zakłady i 50 pracowników, tj.:

 • Zakład Technologii Procesów Materiałowych i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie,
 • Zakład Inżynierii Materiałów Konstrukcyjnych i Specjalnych,
 • Zakład Inżynierii Materiałów Biomedycznych,
 • Zakład Sterowania Jakością i Czystszej Produkcji.

Od tego czasu Instytut rozwija się bardzo dynamicznie pod względem naukowym, badawczym i dydaktycznym. W roku 2003 w Instytucie powstały kolejne Zakłady:

 • Zakład Odlewnictwa (który od roku 2009 wyodrębnił się jako samodzielna Katedra Odlewnictwa),
 • Zakład Zarządzania Jakością (istniejący do 2006 r., przekształcony z Zakładu Sterowania Jakością i Czystszej Produkcji),
  oraz
 • Zakład Materiałów Nanokrystalicznych i Funkcjonalnych oraz Zrównoważonych Technologii Proekologicznych.
 • W roku 2004 do Instytutu przyłączył się Zakład Przetwórstwa Materiałów Metalowych i Polimerowych i powstała samodzielna Sekcja Administracyjno-Gospodarcza, istniejąca do września 2012 roku i składająca się z pracowników administracyjnych i technicznych Instytutu.

W latach 2013-2017 funkcję dyrektora Instytutu pełnił profesor Ryszard Nowosielski.

Od września 2017 roku funkcję kierowniczą pełni dr hab. inż. Tomasz Tański prof. PŚ .

Na przestrzeni lat Instytut, a obecnie Katedra rozwija się bardzo dynamicznie, zarówno pod względem naukowym, kadrowym, dydaktycznym i badawczym. Katedra jest największą wewnętrzną jednostką organizacyjną Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Obecnie kadra liczy około 100 osób, w tym: 1 profesor tytularny, 26 profesorów PŚ, 2 adiunktów z habilitacją, 33 adiunktów, 3 asystentów, 33 doktorantów oraz 9 pracowników administracji, naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych. Instytut obecnie Katedra od wielu lat posiada Certyfikat Rejestracji Systemu Zarządzania Jakością zgodny z zasadami ISO 9001, w zakresie usług dydaktycznych i badawczych w obszarze inżynierii materiałowej. Obecnie Katedra stanowi prężny ośrodek naukowy o międzynarodowym znaczeniu w zakresie inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni, inżynierii biomedycznej, nanotechnologii i materiałów nanostrukturalnych oraz technologii proekologicznych.

Główne dyscypliny naukowe uprawiane w Katedrze Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych obejmują:

 • inżynieria materiałowa,
 • inżynieria produkcji,
 • metalurgia,
 • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna,
 • budowa i eksploatacja maszyn.

Do głównych kierunków działalności naukowo-badawczej KMIiB należą:

 • inżynieria materiałów konstrukcyjnych,
 • inżynieria materiałów narzędziowych,
 • inżynieria materiałów funkcjonalnych,
 • inżynieria powierzchni,
 • inżynieria biomateriałów,
 • technologie procesów materiałowych,
 • nanomateriały i nanotechnologia.


Katedra korzysta z bardzo nowoczesnej bazy laboratoryjnej i ma silnie rozbudowaną współpracę zagraniczną z licznymi ośrodkami w Europie i na świecie (w ramach CEEPUS, TEMPUS-PHARE, ERASMUS+, fundacja wyszehradzka, umowy dwustronne i inne). Pracownicy Katedry aktywnie uczestniczą w realizacji projektów naukowo-badawczych i dydaktycznych. Cyklicznie prowadzone są seminaria naukowe oraz różnego rodzaju warsztaty i szkolenia. Oferta badawcza obejmuje wszelkiego typu ekspertyzy materiałowe, badania własności mechanicznych i mikrostrukturalne, opracowanie technologii, opinie, doradztwo, szkolenia i inne.

 

Oferta dydaktyczna Katedry jest rozbudowana, a jego pracownicy prowadzą zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, tj. Automatyka i Robotyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz prawie w całości na kierunkach Inżynieria Materiałowa oraz Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych. Ofertę dydaktyczną uzupełniają zajęcia na studiach zaocznych oraz podyplomowych. Dyplomanci mają szeroki wybór realizacji projektów inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych. Pogłębianie wiedzy i umiejętności odbywa się m.in. poprzez uczestnictwo studentów w licznych kołach naukowych. Studenci mają możliwość publikowania swoich pierwszych prac w Pracach Katedry Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy na polu naukowym, badawczym i dydaktycznym !!!

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie