A A+ A++

Prof. dr hab. inż. Radosław Grzymkowski

SYLWETKA
prof. dr hab. inż. Radosława GRZYMKOWSKIEGO
Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej

Profesor dr hab. inż. Radosław Grzymkowski 43 lata przepracował w Instytucie Matematyki Politechniki Śląskiej. We wszystkich obszarach działalności charakterystycznych dla nauczyciela akademickiego prof. dr hab. inż. Radosław Grzymkowski dał się poznać jako człowiek bardzo sumienny, uczciwy, stawiający bardzo wysokie wymagania sobie i innym. Doktorat uzyskał w 1982 roku, habilitację w 1992 roku, tytuł profesora w 2012 roku. Jest niekwestionowanym autorytetem z zakresu zastosowań matematyki, autorem bądź współautorem ponad 175 prac, z zakresu matematyki i zastosowań matematyki, opublikowanych w większości w czasopismach i opracowaniach o zasięgu międzynarodowym (w tym 4 monografii). Aktywnie uczestniczył w wielu konferencjach. Był inicjatorem i przez wiele lat głównym organizatorem corocznych cyklicznych konferencji: „Zastosowań Matematyki w Technice, Informatyce i Ekonomii”. Wyrazem wysokiej oceny dorobku naukowego Profesora Radosława Grzymkowskiego były też Jego wielokrotne pobyty na uczelniach zagranicznych oraz duże zainteresowanie kierowanym przez Niego seminarium naukowym. Współpraca naukowa Profesora Grzymkowskiego z Uniwersytetem Technicznym w Brnie została uhonorowana specjalnym medalem.
Godną wyraźnego podkreślenia jest umiejętność harmonijnego łączenia przez Profesora Radosława Grzymkowskiego pracy naukowej z aktywną działalnością dydaktyczną. Jej wymiernym świadectwem jest fakt wydania przez Niego 8 skryptów i 20 podręczników, przy czym w przypadku 12 pozycji jest On jedynym autorem. Profesor Radosław Grzymkowski prowadził wykłady i ćwiczenia z podstawowego kursu matematyki dla studentów na większości wydziałów Politechniki Śląskiej. W ostatnich latach Jego działalność dydaktyczna dotyczyła głównie Wydziału Matematyki Stosowanej, gdzie prowadzi wykłady z metod numerycznych, seminaria oraz prace dyplomowe. W sumie był promotorem ponad stu prac dyplomowych.
Profesor Radosław Grzymkowski był inicjatorem cyklicznych odczytów dla młodzieży szkół średnich. Odczyty te cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży i miały pozytywny wpływ na wybór przez tę młodzież kierunku studiów na Politechnice Śląskiej.
Profesor Radosław Grzymkowski dużo czasu poświęcał na działalność organizacyjną,
pełnił funkcję Dziekana (w latach 1995-2002 oraz 2008-2016), Prodziekana ds. Studenckich (w latach 1993-1995 oraz 2002-2008), Dyrektora Instytutu Matematyki (1994-2017), Kierownika Zakładu Zastosowań Matematyki (1992-2017). W latach 1995-2017 był członkiem Senatu Politechniki Śląskiej, członkiem Senackich Komisji: ds. Budżetu i Finansów, ds. Statutowych, ds. Dydaktyki, ds. Godności Honorowych. Ze wszystkich pełnionych funkcji prof. dr hab. inż. Radosław Grzymkowski wywiązywał się wzorowo i wykazywał ogromną aktywność w realizowaniu wynikających z tych funkcji zadań.
Działalność Profesora Radosława Grzymkowskiego przyczyniła się w znaczący sposób do wzrostu rangi Wydziału Matematyki Stosowanej i  Politechniki Śląskiej w kraju i zagranicą.
Z Jego inicjatywy i przy Jego ogromnym wysiłku na kierunkach matematyka i informatyka prowadzonych na Wydziale Matematyki Stosowanej zostały wprowadzone nowe specjalności oraz nowe, wcześniej nie prowadzone na tym Wydziale, rodzaje studiów: podyplomowe, inżynierskie, uzupełniające, wieczorowe i zaoczne (niestacjonarne). Działalność Profesora Radosława Grzymkowskiego przyczyniła się w znaczący sposób do wzrostu rangi Wydziału Matematyki Stosowanej w Politechnice Śląskiej oraz w kraju.

Prof. dr hab. inż. Radosław Grzymkowski za osiągnięcia w pracy naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej został wyróżniony licznymi nagrodami i odznaczeniami: Nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki - 1977 r., Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej 1990 r., 51 Nagrodami J. M. Rektora Politechniki Śląskiej, dwukrotnie Odznaką Zasłużony dla Politechniki Śląskiej w 1995 r. i 2015 r., Złotym Krzyżem Zasługi I stopnia - 1996 r., Medalem Komisji Edukacji Narodowej - 2001 r., Medalem Złotym za Długoletnią Służbę - 2011 r, Medalem 60-lecia Politechniki Śląskiej.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie