A A+ A++

Wyjazdy studentów

Program Erasmus Plus jest europejskim projektem, którego głównym celem jest rozszerzanie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji. Jej różne formy obejmują wszystkie szczeble szkolnictwa (od szkolnictwa podstawowego po tzw. uniwersytety trzeciego wieku).
Politechnika Śląska (w tym nasz Wydział ) uczestniczy w tym programie (wcześniej nazywanym Erasmus-Socrates, LLP Erasmus) od momentu, w którym Polska do niego przystąpiła, tzn. od roku akademickiego 1998/99. W tym czasie, z Instytutu Matematyki, wyjechało na uczelnie zagraniczne ponad 50 studentów i doktorantów . Poza tym (w ramach TM) kilku pracowników naukowych wygłosiło wykłady na partnerskich uczelniach Unii Europejskiej.

ERASMUS PLUS - STUDIA

Akcja KA1 programu Erasums Plus jest komponentem skierowanym do studentów wszystkich stopni i kierunków studiów (w tym studentów studiów doktoranckich), której głównym celem jest wspieranie europejskiej współpracy uczelni wyższych ze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Jednym z podstawowych zadań programu jest wymiana studentów i pracowników naukowych w ramach SM Student Mobility oraz TM Teacher Mobility.

W przypadku studentów warunkiem ubiegania się o uczestnictwo w programie jest ukończenie pierwszego roku studiów (spełnienie wymogu dotyczy wyłącznie studentów studiów I stopnia i jest wymagane na dzień wyjazdu).
Studenci ubiegający się o wyjazd muszą spełniać dodatkowo określone wymogi dotyczące średniej ocen z dotychczasowego przebiegu studiów oraz znajomości języka obcego (rodzaj języka i stopień znajomości zależny od jednostki przyjmującej).

Zalecana jest średnia ocen 4.0 i znajomość języka wykładowego (tego, w którym będą odbywać się zajęcia) na poziomie B2 (najlepiej udokumentowana certyfikatem). Studenci o niższych średnich mogą być rekrutowani warunkowo, na wyjazdy w ramach wolnych miejsc. Kryterium bezwzględnym jest zaliczenie , nie później niż na dzień wyjazdu, semestru poprzedzającego wyjazd .

Na przełomie lutego i marca każdego roku, wydziałowy Koordynator Programu Erasmus Plus organizuje spotkanie informacyjne dotyczące programu. Na spotkaniu tym przedstawiane są informacje o zasadach działania wymiany w ramach akcji KA1 oraz szczegóły dotyczące rekrutacji. Osoby zainteresowane wyjazdem, mogą też wtedy zadać dowolne, nurtujące je, a dotyczące wyjazdu pytania.
Informacja o terminie spotkania publikowana jest na plakatach oraz stronach internetowych wydziału.

Rekrutacja chętnych na wyjazd w ramach Erasmus Plus odbywa się obecnie z pośrednictwem platformy DreamApply outgoing.polsl.pl

W tej chwili Instytut Matematyki ma podpisane umowy o współpracy z wieloma uniwersytetami europejskimi, na których studenci matematyki i informatyki mogą odbyć część swoich studiów. W roku akademickim 2017/2018 Wydział Matematyki Stosowanej może wysłać na studia 5-6 studentów .

Wysokość stypendium ERASMUS+ dla studentów i doktorantów to nawet 500 Euro (w zależności od kraju docelowego) na miesiąc .

Zasadą wymiany jest pokrywanie przez ERASMUS różnicy kosztów utrzymania w poszczególnych krajach, dlatego nie należy się spodziewać, że stypendium Erasmus w pełni pokryje koszty pobytu i podróży. Studenci wyjeżdżający na studia (SMS), a uprawnieni w chwili kwalifikacji do otrzymywania w uczelni macierzystej stypendium socjalnego, będą uprawnieni do dodatkowego stypendium

Trzeba pamiętać, że w programie Erasmus Plus, pobyt studenta (na studiach lub/i praktyce) może trwać maksymalnie, łącznie do 12 m-cy na każdym cyklu studiów.

Do udziału w programie Erasmus Plus zapraszamy wszystkich studentów naszego wydziału. Należy jedynie pamiętać, że nie na wszystkich uczelniach istnieje możliwość studiowania w języku angielskim oraz że konieczne jest podpisanie przez obie strony (tj. nasz wydział oraz uczelnię partnerską) Porozumienia o Programie Zajęć (Learning Agreement). LA powinno obejmować przedmioty za min. 25 punktów ECTS (jednak najlepiej kiedy jest to 30 ECTS) oraz przedmioty obligatoryjne dla studenta na semestrze na który chce on wyjechać.

Proces rekrutacji jest dwustopniowy.
Pierwszym stopniem jest rekrutacja wydziałowa (podstawowa na początku marca i uzupełniające na początku września). Aplikacje złożone do końca lutego danego roku akademickiego umożliwiają wyjazd zarówno na semestr zimowy jak i letni (w zależności od preferencji studenta). Złożenie aplikacji w terminie późniejszym, ale przed 1 września umożliwia wyjazd w semestrze letnim, ale tylko w przypadku wolnych miejsc pozostających po rekrutacji podstawowej.
Ostateczna decyzja kwalifikacyjna podejmowana jest na szczeblu uczelni w drugim stopniu rekrutacji.
Szczegóły dotyczące zasad kwalifikacji znaleźć można w dokumencie "Zasady kwalifikacji studentów na wyjazdy w roku 2017/2018" na stronach Biura Wymiany Międzynarodowej.

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną do 20 kwietnia br.

JAK ZORGANIZOWAĆ WYJAZD

Starania o wyjazd na studia lub praktykę należy rozpocząć od przeczytania wszystkich informacji zamieszczonych na tej stronie oraz (w drugiej kolejności) e-mailowego lub bezpośredniego kontaktu z koordynatorem wydziałowym dr hab. Iwoną Nowak, prof. PŚ

Kolejnym krokiem dla osób, które zdecydowały się na wzięciu udziału w programie, jest zarejestrowanie się w odpowiednim czasie (luty-marzec) w systemie DreamApply oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów.

Więcej informacji oraz wersje elektroniczne wszystkich potrzebnych dokumentów znaleźć można na stronach Biura Wymiany Akademickiej
http://www-arch.polsl.pl/Jednostki/RD2-BWA/Strony/witamy.aspx

Opiekunem studentów Wydziału Matematyki Stosowanej w Biurze Wymiany Akademickiej jest obecnie pan Maciej Czyż (Maciej.Czyz@polsl.pl) .

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie