A A+ A++

Zakład Fizyki Ciała Stałego

Kierownik

dr hab. Anna Starczewska, prof. PŚ.
e-mail: zfcs@polsl.pl
tel. 32 603 41 88

Opis

Zakład Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej zlokalizowany w Katowicach powstał w obecnej formie w 1990 roku. W pierwszej kolejności pracownicy Zakładu zmodernizowali i znacznie poszerzyli laboratoria dydaktyczne dla studentów. Równolegle tworzone były pracownie naukowe. Obecnie działalność naukowa Zakładu Fizyki Ciała Stałego skupia się na wytwarzaniu nowych materiałów, w szczególności z pierwiastków należących do 15., 16. i 17. grupy układu okresowego, badaniu ich własności optycznych, elektrycznych i magnetycznych oraz badaniu wpływu promieniowania laserowego na własności materiałów.

Zakres badań

ico

Wytwarzanie Materiałów

Hodowla monokryształów metodą krystalizacji z fazy gazowej.
Otrzymywanie nanomateriałów metodą sonochemiczną m. in. nanokropek SbSI, BiI, Sb3I i nanodrutów m.in. SbSI, SbSeI, BiSI, BixSb1-xSI, SbS1-xSexI, SbS1-xOxI, SbSClxI1-x, BixSb1-xSeyS1-yClzI1-z
Funkcjonalizacja nanorurek węglowych.
Wytwarzanie struktur kryształów fotonicznych w postaci opali i opali odwrotnych.
Wytwarzanie kompozytów i włókien na bazie matryc polimerowych oraz nanomateriałów.
Zgrzewanie nanoobiektów z mikroelektrodami.
Pokrywanie powierzchni warstwami przewodzącymi metodą napylania próżniowego.

ico

Obrazowanie Mikroskopowe

Mikroskopia optyczna.
Skaningowa mikroskopia elektronowa.
Wyznaczanie składu chemicznego metodą EDS.
Wyznaczanie stopnia chropowatości powierzchni.

ico

Badanie Własności Optycznych

Badanie charakterystyk widmowych współczynników odbicia i transmisji optycznej (wyznaczanie m. in.: przerwy energetycznej oraz anizotropii optycznej materiałów).
Spektroskopia transmisji i odbicia dyfuzyjnego.
Spektroskopia fotoodbiciowa.
Wyznaczanie temperaturowej zależności parametrów optycznych półprzewodników.

ico

Badanie Własności Elektrycznych i Magnetycznych

Pomiar zmian własności fizycznych materiałów pod wpływem kontrolowanych zmian czynników zewnętrznych (składu atmosfery, oświetlenia, temperatury, ciśnienia, wilgotności) metodami stało i zmiennoprądowymi).
Pomiar przewodnictwa elektrycznego metodą dwu i czterokontaktową.
Spektroskopia impedancji.
Badanie zależności widmowych charakterystyk fotoprzewodnictwa.
Wyznaczanie współczynnika Seebecka cienkich warstw i materiałów objętościowych.
Badanie zjawiska Halla metodą van der Pauwa.

ico

Wpływ Promieniowania Laserowego na Własności Ciał Stałych

Badanie zmian właściwości fizykochemicznych, mikrostrukturalnych powierzchni i warstwy przypowierzchniowej stopów metali (TiAl, TiAu, AlSi) wywołanych działaniem skoncentrowane wiązki laserowej.

ico

Modelowanie Komputerowe i Analizy Danych Eksperymentalnych

Modelowanie zjawisk fizycznych z wykorzystaniem pakietów Mathematica, COMSOL Multiphysics™, ELMER, MPB (MIT Photonic Band), MEEP (MIT Electromagnetic Equation Propagation), SCIGRESS oraz ABINIT.
Automatyzacja, akwizycja i analiza danych eksperymentalnych w środowisku LabVIEW.

Multimedia Instytutu

Pokaż wszystkie

Laboratorium Nanotechnologii Sonochemicznej

Pracownicy Zakładu

Pracownik
Stanowisko / Funkcja /Jednostka organizacyjna
 • Adiunkt (Zakład Fizyki Ciała Stałego)
 • Profesor uczelni (Zakład Fizyki Ciała Stałego)
 • Adiunkt (Zakład Fizyki Ciała Stałego)
 • Profesor uczelni (Zakład Fizyki Ciała Stałego)
 • Adiunkt (Zakład Fizyki Ciała Stałego)
 • Profesor (Zakład Fizyki Ciała Stałego)
 • Kierownik Wspólnej Szkoły Doktorskiej (Szkoła Doktorów)
 • Specjalista Inż-Tech. (Zakład Fizyki Ciała Stałego)
 • Profesor uczelni (Zakład Fizyki Ciała Stałego)
 • Kierownik Zakładu (Zakład Fizyki Ciała Stałego)
 • Adiunkt (Zakład Fizyki Ciała Stałego)
 • Adiunkt (Zakład Fizyki Ciała Stałego)
 • Adiunkt (Zakład Fizyki Ciała Stałego)

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie