A A+ A++

PRODZIEKAN ds. KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁU GÓRNICTWA, INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA I AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

 

KIEROWNIK KATEDRY INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA

 

Dr hab. inż. Małgorzata WYGANOWSKA, prof. PŚ

Życiorys zawodowy:

Tytuł magistra inżyniera górnictwa i geologii o specjalności: Organizacja i Ekonomika Górnictwa uzyskała w czerwcu 1998 roku na Wydziale Górnictwa i Geologii, Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Temat pracy: „Wielokryterialna analiza stanu i struktury zatrudnienia w Gliwickiej Spółce Węglowej SA”.

Stopień doktora nauk technicznych w zakresie górnictwa uzyskała w maju 2003 roku na Wydziale Górnictwa i Geologii, Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Temat rozprawy: „Racjonalizacja zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych”.

W marcu 2019 roku, decyzją Rady Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dziedzinie Górnictwa i Geologii Inżynierskiej za badania wybranych aspektów zasobów ludzkich w obszarze poprawy efektywności organizacyjnej i ekonomicznej kopalń węgla kamiennego.

Ukończone studia podyplomowe z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy.

Od 1998 roku związana z Katedrą Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa, obecnie Inżynierii Bezpieczeństwa, na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Działalność organizacyjna

  • Od dnia 1.09.2021 r. pełni funkcję Kierownika Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa.
  • Od 2012 roku kierownik studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie” na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
  • Od 1999 roku koordynator katedry ds. obciążeń dydaktycznych.
  • Od 2005 roku zasiadała w komitetach organizacyjnych i współorganizowała cykliczne konferencje organizowane w macierzystej Katedrze Inżynierii Bezpieczeństwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
  • Od 2016 roku członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. doktorantów.
  • Członek Rady Dyscypliny Inżynierii Środowiska, Górnictwa i Energetyki.
  • Uhonorowana w 2017 roku odznaką „za zasługi dla górnictwa”.
  • Dyrektor Górniczy I stopnia.

 Działalność naukowo-badawcza

Prowadzi badania naukowe z zakresu efektywnego zarządzania kadrami w przedsiębiorstwach górniczych oraz w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Autorka ponad 110 publikacji naukowych (w tym 4-ch monografii i 16 rozdziałów w monografiach) w wysoko punktowanych czasopismach krajowych i międzynarodowych z obszaru ekonomiki, organizacji górnictwa i bhp oraz 37 referatów i publikacji na konferencjach krajowych i zagranicznych, między innymi w Republice Południowej Afryki, Kanadzie, Hiszpanii, Ukrainie, Czechach, Bułgarii. Udział w projektach krajowych i międzynarodowym. Realizacja badań statutowych i współpracy z przemysłem. Zrealizowane 4 oryginalne osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne i technologiczne.

Laureatka 5 nagród Rektora Politechniki Śląskiej za działalność naukową.

Działalność dydaktyczna

Posiada znaczący dorobek dydaktyczny: autorstwo podręcznika oraz kilkunastu programów nowych przedmiotów (w tym wykładów, seminariów, ćwiczeń i projektów) także w języku angielskim (Human Resource Management) na powstających nowych kierunkach i specjalnościach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, inżynierskich oraz  magisterskich macierzystego Wydziału.

Prowadzi na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich wykłady z przedmiotów takich jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, ekonomika i planowanie w przedsiębiorstwie górniczym.

Poza tym sprawuje opiekę naukową nad studentami: od momentu osiągnięcia stopnia doktora nauk technicznych w 2003 roku kierowała i promowała realizację ponad 150 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich.

Za swoją pracę dydaktyczną uhonorowana w lipcu 2018 r. przez Ministra Edukacji Narodowej  Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie