A A+ A++
Pracownicy

Pracownicy

 

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Rymarski
Stanowisko: zastępca kierownika katedry ds. naukowych
Telefon: 32-237 19 50
E-mail: zbigniew.rymarski@polsl.pl
Adres: Gliwice, Akademicka 16, pokój 712

rymarski_zbigniew

Krótka biografia naukowa

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 14.12.2021 r. nadał dr hab. Zbigniewowi Rymarskiemu tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika na wniosek postępowy Rady Doskonałości Naukowej z dnia 27.09.2021 r.

14.12.2021 – profesor

01.01.201413.12.2021 profesor uczelni w Politechnice Śląskiej.

30.11.2010 - uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nadanego uchwałą Rady Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Monografia habilitacyjna: “Jednofazowe i trójfazowe inwertery napięcia stosowane w systemach UPS”. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010, ISBN: 978-83-7335-642-9. Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Ebert, prof. dr hab. Jerzy Rutkowski, prof. dr hab. Stanisław Kuta, prof. dr hab. Andrzej Dobrogowski.

1.10.1985 - uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych nadanego uchwałą Rady Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Rozprawa doktorska “Wpływ obwodu wejściowego stabilizatora impulsowego na jego własności statyczne i dynamiczne”, promotor: prof. dr inż. Tadeusz Zagajewski, recenzenci: prof. dr inż. Jerzy Luciński (Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki i Elektroniki, Instytut Elektroniki) i doc. dr inż. Jerzy Kopka (Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Instytut Elektroniki).

01.11.1976   do dziś - praca na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach kolejno na stanowiskach asystenta stażysty, asystenta, starszego asystenta, adiunkta i profesora Politechniki Śląskiej.

21.09.1976 - uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera automatyka w zakresie elektronicznych urządzeń automatyki. Praca dyplomowa magisterska “Projekt i badania stabilizatora impulsowego z izolacją napięcia wejściowego i wyjściowego”.

01.10.1971 – 29.09.1976 studia na Wydziale Automatyki i Informatyki (dawna nazwa Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki) na kierunku Automatyka o specjalności Elektroniczne Urządzenia Automatyki.

 

Pełnione funkcje i działalność

 • Od 2008.09.01 do 2012.08.31 Prodziekan Ds. Studenckich Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki dla kierunków Elektronika i Telekomunikacja oraz Inżynieria Biomedyczna (wówczas na Wydziale AEI).
 • Od 2019.01.01 zastępca kierownika Katedry Elektroniki, Elektrotechniki i Mikroelektroniki Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki do spraw naukowych.
 • Członek Zespołu ds. postępowań habilitacyjnych na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki (dyscyplina Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika).
 • Członek Komisji Elektroniki Oddziału PAN w Katowicach
 • 3 nagrody Rektora Politechniki Śląskiej za działalność organizacyjną.

Zainteresowania naukowe:

 • Systemy zasilające małej i średniej mocy.
 • Dynamika układów zasilających.
 • Modelowanie mało-sygnałowe układów zasilających.
 • Sterowanie w układach zasilających.
 • Metodyka projektowania układów zasilających.
 • Systemy i metody pomiarowe w układach energoelektronicznych.

Wybrane osiągnięcia

 • Autor ponad 100 publikacji naukowych, w tym dwóch monografii, książki dotyczącej EDA oraz 3 podręczników akademickich. Parametry bibliometryczne w dniu 04.10.2023: 36 pozycji (w tym 29 artykułów w czasopismach, 6 w materiałach pokonferencyjnych i 1 materiał edytorski), 272 cytowania, indeks H=10, Scopus: 42 pozycje (w tym 31 artykułów w czasopismach, 10 w materiałach pokonferencyjnych i 1 materiał edytorski), 324 cytowania, indeks H=11, Google Scholar: 75 pozycji, 440 cytowań, indeks H=12.
 • Współautor 16 uzyskanych patentów.
 • Recenzent w kilkunastu czasopismach z zakresu energoelektroniki notowanych w bazie JCR.
 • Członek Komisji Elektroniki PAN Oddział w Katowicach.
 • Promotor 2 zakończonych z wyróżnieniem prac doktorskich.
 • Recenzent w 6 przewodach doktorskich i w dwóch przewodach habilitacyjnych, członek wielu komisji habilitacyjnych i komisji doktorskich.
 • Kierownik w dwóch pracach naukowo-badawczych i wykonawca w wielu projektach.
 • 10 nagród Rektora Politechniki Śląskiej za działalność naukowo-badawczą.

 Współpraca międzynarodowa

 • Współpraca od 2018 z prof. Pooya Davari z zespołu prof. F. Blaabjerga z Aalborg University, Department of Energy Technology, The Faculty of Engineering and Science Power Electronic Systems (Denmark), oraz od 2022 z Mohammed Alhasheem, PhD z Electrical and Control department, Faculty of Engineering, Arab Academy for Science, Technology, and Maritime Transport, 2033, Cairo (Egypt), w zakresie sterowania układami falowników.
 • “Topic Editor” i “Guest Editor” w Editorial Board 3 wydań specjalnych czasopisma Applied Sciences MDPI  i wydania specjalnego Circuit World (Emerald Publishing).

Współpraca z ośrodkami krajowymi

 • Współpraca z prof. IMN, dr hab. Aleksandrą Kolano-Burian z Instytutu Metali Nieżelaznych (IMN) w Gliwicach, kierownikiem Zakładu Materiałów Funkcjonalnych w zakresie badania amorficznych i nanokrystalicznych materiałów magnetycznych stosowanych w przetwornicach napięcia w celu polepszenia ich sprawności poprzez mniejsze straty w rdzeniach dławików filtrów. Planowana współpraca z firmą Rockwell Automation z Katowic w zakresie pomiarów dławików.
 • Współpraca z prof. dr hab. inż. Marianem Błachutą z Katedry Automatyki i Robotyki Politechniki Śląskiej w zakresie sterowania SISO falownikami.
 • Współpraca z firmą ETA z Gliwic w zakresie systemów zasilających sygnalizację na przejazdach kolejowych.
 • Współpraca z firmą Electronic Power Systems Sp. z o.o., Gliwice (dawniej EDPS) w zakresie systemów gwarantowanego zasilania.

 

Osiągnięcia dydaktyczne

 • Promotor 35 prac dyplomowych magisterskich i 7 inżynierskich.
 • Autorstwo 3 podręczników akademickich.
 • Przygotowanie nowych autorskich wykładów, autorskiego programu badań i stanowisk laboratoryjnych z nowych przedmiotów w języku polskim i angielskim, w tym:
  • Elektroniki Mocy,
  • Power Electronics,
  • Podstaw Konstrukcji Elektronicznych,
  • Design For Manufacture.
 • Udział w projektach dydaktycznych

47/050/FSD18/0001 – 2018-2022. Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje dofinansowanym ze środków europejskich. Termin realizacji projektu: 01.04.2018 r. -  31.03.2022 r;

FSD-92/RAU-1/2011 Program mentorski receptą na efektywne kształcenie na Makrokierunku Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka na Politechnice Śląskiej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Termin realizacji: 01.06.2011-31.05.2015.

 • 4 Nagrody Rektora Politechniki Śląskiej za działalność dydaktyczną.

 

Publikacje naukowe (artykuły w czasopismach naukowych i materiałach po-konferencyjnych oraz monografie naukowe):

Z. RymarskiSimple Discrete Control of a Single-Phase Voltage Source Inverter in a UPS System for Low Switching Frequency”. Energies 2023, 16, 5717. https://doi.org/10.3390/en16155717. IF=3.2.

Z. Rymarski, P. Davari, Z. Kaczmarczyk “Special Issue on Power Converters: Modelling, Control, and Applications”. Appl. Sci. 2023, 13, 6565. https://doi.org/ 10.3390/app13116565. IF=2.7

K. Bernacki, Z. Rymarski “The Experimentally Measured Influence of the Si-MOSFET Replacement Switches to WBG Transistors in the Voltage Source Inverters as the Source of Radiation Noise”, MDPI Energies 2023, 16, 870. https://doi.org/10.3390/en16020870

K. Bernacki, Z. Rymarski A Contemporary Design Process for Single-Phase Voltage Source Inverter Control Systems”, MDPI Sensors 2022, 22, 7211. https://doi.org/10.3390/ s22197211

K. Bernacki, Z. RymarskiThe Effect of Replacing Si-MOSFETs with WBG Transistors on the Control Loop of Voltage Source Inverters”, MDPI Energies 2022, 15, 5316.https://doi.org/10.3390/en15155316

Ł. Dyga, M. Alhasheem, P. Davari, Z. RymarskiRobustness of Model-Predictive and Passivity-Based Control in the Three-Phase DC/AC Converter Application”, MDPI Applied Sciences 2022, 12(9), 4329; https://doi.org/10.3390/app12094329

Z. Rymarski, K. Bernacki, Ł. Dyga “Controlled Energy Flow in Z-Source Inverters”. MDPI-Energies 2021, 14, 7272. https://doi.org/10.3390/en14217272, IF: 3.004.

Z. Rymarski, K. Bernacki “Technical Limits of Passivity-Based Control Gains for a Single-Phase Voltage Source Inverter”. MDPI-Energies. 2021; 14(15):4560. https://doi.org/10.3390/en14154560, IF: 3.004.

G. Wieczorek, K. Bernacki, Z. Rymarski, W. Oliwa “Gathering energy of the stray currents in electrified railways environment for power supply”, MDPI-Energies, 2021 vol. 14 iss. 19 s. 1-19 (art. no. 6206), https://doi.org/en14196206, IF: 3.004.

Ł. Dyga, Z. Rymarski, K. Bernacki, “The wavelet-aided methods for evaluating the output signal that is designated for uninterruptible power supply systems”, Przegląd Elektrotechniczny, 2020, nr 11, pp. 50-54, https://doi.org/10.15199/48.2020.11.11

Z. Rymarski, K. Bernacki, “Different Features of Control Systems for Single-Phase Voltage Source Inverters”, MDPI-Energies, 2020, vol. 13, issue 16, 4100, pp. 1-20, https://doi.org/10.3390/en13164100, IF=2.702.

Z. Rymarski, K. Bernacki, Ł. Dyga, “Measuring the power conversion losses in voltage source inverters”, AEU-International Journal of Electronics and Communications, September 2020, vol. 124, 153359, pp. 1-23, https://doi.org/10.1016/j.aeue.2020.153359, IF=2.924.

M. Błachuta, Z. Rymarski, R. Bieda, K. Bernacki, R. Grygiel, “Continuous-Time Approach to Discrete-Time PID Control for UPS Inverters - A Case Study”, in: N. Nguyen, K. Jearanaitanakij, A. Selamat, B. Trawiński, S. Chittayasothorn (eds) Intelligent Information and Database Systems. ACIIDS 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol. 12033. Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-030-41964-6_15.

M. Błachuta, Z. Rymarski, R. Bieda, K. Bernacki, R. Grygiel, “Design, Modeling and Simulation of PID Control for DC/AC Inverters”, 2019 24th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), 26-29 August 2019, Miedzyzdroje, Poland. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, pp. 428-433, https://doi.org/10.1109/MMAR.2019.8864609.

Z. Rymarski, K. Bernacki, Ł. Dyga, P. Davari, “Passivity-Based Control Design Methodology for UPS Systems”, MDPI-Energies, 2019, vol. 12, issue 22, 4301, pp 1-19, https://doi.org/10.3390/en12224301, IF=2.707.

Z. Rymarski, K. Bernacki, Ł. Dyga, “Decreasing the single phase inverter output voltage distortions caused by impedance networks”, IEEE Transactions On Industry Applications, November/December 2019, vol. 55, no. 6, pp. 7586-7594,
https://doi.org/10.1109/TIA.2019.2935418, IF=3.347.

K. Bernacki, D. Wybrańczyk, M. Zygmanowski, A. Latko, J. Michalak, Z. Rymarski, “Disturbance and Signal Filter for Power Line Communication”, MDPI-Electronics, 2019, vol. 8, issue 4, 378, pp. 1-17, https://doi.org/10.3390/electronics8040378, IF=1.764.

Z. Rymarski, K. Bernacki, Ł. Dyga, “A control for an unbalanced 3-phase load in UPS systems”, Elektronika ir Elektrotechnika, 2018, vol. 24, no. 4, pp. 27-31, https://doi.org/10.5755/j01.eie.24.4.21474, IF=0.684.

Z. Rymarski, K. Bernacki, “Drawbacks of impedance networks”, International Journal of Circuit Theory and Applications, 2018, vol. 46, issue 3, pp. 612-628, https://doi.org/10.1002/cta.2395, IF=1.554.

I. Lewin, D. Halabowski, Z. Rymarski, „The first records of the occurrence of a North American invader Gammarus tigrinus Sexton, 1939 in the tributaries of the upper Vistula River”, Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 2018, vol. 419, issue 31, pp. 1-5, DOI: 10.1051/kmae/2018021, IF=1.265.

Z. Rymarski, K. Bernacki, Ł. Dyga, “Some aspects of voltage source inverter control”, Elektronika ir Elektrotechnika, 2017, vol. 23, no. 2, pp. 26-30, https://doi.org/10.5755/j01.eie.23.2.17995, IF=1.088.

K. Bernacki, Z. Rymarski, “Electromagnetic compatibility of impedance source inverters”, Elektronika ir Elektrotechnika, 2017, vol. 23, no. 3, pp. 55-63, https://doi.org/10.5755/j01.eie.23.3.18333, IF=1.088.

Z. Rymarski, Ł. Dyga, K. Bernacki, “Passivity Based Control in the three phase voltage source inverter for a UPS system”, Elektronika-Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, 2017, R. 58 nr 9, pp. 2-6, https://doi.org/10.15199/13.2017.9.1.

Z. Rymarski, Ł. Dyga, K. Bernacki, “Passivity Based Control in the three phase voltage source inverter for a UPS system”, XVI Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 05-09.06.2017, Materiały konferencji str. 25-30.

K. Bernacki, Z. Rymarski, Ł. Dyga, “Selecting the coil core powder material for the output filter of a voltage source inverter”, Electronic Letters, 2017, vol. 53 issue 15, pp. 1068-1069, https://doi.org/10.1049/el.2017.1534, IF=1.232.

Z. Rymarski, “Measuring the real parameters of single-phase voltage source inverters for UPS systems”, International Journal of Electronics, 2017, vol. 104, issue 6, pp. 1020-1033, https://doi.org/10.1080/00207217.2017.1279232, IF=0.939.

Z. Rymarski, K. Bernacki, “The dynamic properties of the single-phase transformer-based inverter for ups system”, International Journal of Circuit Theory and Applications, 2016, vol. 44, issue 2, pp. 444-459, https://doi.org/10.1002/cta.2086, IF=1.571.

Z. Rymarski, K. Bernacki, “Different approaches to modelling single-phase voltage source inverters for uninterruptible power supply systems”, IET Power Electronics, 2016, vol. 9, issue 7, pp. 1513-1520, https://doi.org/10.1049/iet-pel.2015.0142, IF=3.547.

Z. Rymarski, K. Bernacki, “Badanie parametrów materiałów magnetycznych stosowanych w falownikach napięcia poprzez pomiar ich charakterystyk częstotliwościowych”, Instytut Metali Nieżelaznych „Wysokowydajna technologia wytwarzania taśm szybkoschładzanych oraz amorficznych i nanokrystalicznych rdzeni magnetycznie miękkich na elementy indukcyjne” w Wiśle, 29–30.09.2016.

K. Bernacki, Z. Rymarski, “Electromagnetic compatibility of voltage source inverters for uninterruptible power supply system depending on the pulse-width modulation scheme”, IET Power Electronics, 2015, vol. 8, issue 6, pp. 1026-1034, https://doi.org/10.1049/iet-pel.2014.0637 , IF=2.615 (średnia z 2014 i 2016).

Z. Rymarski, E. Hrynkiewicz, “The design approach to the single-phase Z-Source inverter”, Przegląd Elektrotechniczny, 2015, R. 91, nr 9, pp. 154-157, https://doi.org/10.15199/48.2015.09.40.

Z. Rymarski, E. Hrynkiewicz, “The design approach to the single-phase Z-Source inverter”, XIV Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 08-12.06.2015, Materiały konferencji str. 214-219.

Z. Rymarski, K. Bernacki, Ł. Dyga, “The influence of the properties of magnetic materials on a voltage source inverter control”, IEEE Conference on Control Applications (CCA). Part of 2014 IEEE Multi-conference on Systems and Control, (MSC 2014), Antibes, France, 8-10 October, 2014 [online]. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, pp. 1127-1132, https://doi.org/10.1109/CCA.2014.6981480.

Z. Rymarski, K. Bernacki, “Influence of Z-Source output impedance on dynamic properties of single-phase voltage source inverters for uninterrupted power supply”, IET Power Electronics, 2014, vol. 7, issue 8, pp. 1978-1988, https://doi.org/10.1049/iet-pel.2013.0722, IF=1.683.

Z. Rymarski, K. Bernacki, “The influence of the output impedance of the DC voltage source on the dynamic properties of the voltage source inverter for UPS system”, Przegląd Elektrotechniczny, 2013, R. 89, nr 12, pp. 82-85.

Z. Rymarski, “Dobór mikrokontrolera do sterowania inwerterem napięcia w systemach UPS”, Elektronika-Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, 2012, R. 53, nr 11, pp. 111-114.

Z. Rymarski, “Dobór mikrokontrolera do sterowania inwerterem napięcia w systemach UPS”, XI Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 2012, 11-14.06.2012, str. 327-332.

Z. Rymarski, “Control systems of single-phase voltage source inverters for a UPS”, Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. PDeS'2012, Brno, Czech Republik, May 23th-25th, 2012, pp. 291-296, https://doi.org/10.3182/20120523-3-CZ-3015.00060.

Z. Rymarski, “Wpływ tolerancji parametrów filtra wyjściowego i obciążenia na sterowanie PID/CDM jednofazowego inwertera napięcia”, Przegląd Elektrotechniczny, 2011, R. 87, nr 10, pp. 114-117, IF=0.244.

Z. Rymarski, “Wpływ tolerancji parametrów filtra wyjściowego i obciążenia na sterowanie PID/CDM jednofazowego inwertera napięcia”, X Krajowa Konferencja Elektroniki 2011, Darłówko Wschodnie, 04-09.06.2011, 2011, str. 317-322.

Z. Rymarski, “Jedno- i trójfazowe inwertery napięcia do stosowania w systemach UPS”, Prace Komisji Naukowych, Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach, zeszyt nr 34-35, Katowice, 2011, str. 160-163.

Z. Rymarski, “The discrete model of the power stage of the voltage source inverter for UPS”, International Journal of Electronics, 2011, vol. 98, issue 10, pp. 1291-1304, https://doi.org/10.1080/00207217.2011.589736, IF=0.257.

Z. Rymarski, “Altenatywne techniki regulacji w inwerterach napięcia stosowanych w systemach UPS”, Elektronika-Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, 2011, R. 52, nr 1, pp. 70-74.

Z. Rymarski, Monografia habilitacyjna. “Jednofazowe i trójfazowe inwertery napięcia stosowane w systemach UPS”. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, seria monografia nr 238, Gliwice 2010, stron 238, ISBN: 978-83-7335-642-9.

Z. Rymarski, “The analysis of output voltage distortion minimization in the 3-phase VSI for the nonlinear rectifier ROCO load”, Przegląd Elektrotechniczny, 2009, R. 85 nr 4, pp. 127-132, IF=0.196.

Z. Rymarski, “Design Method of Single-Phase Inverters for UPS Systems”, International Journal of Electronics, May 2009, vol. 96, No. 5, pp. 521-535, https://doi.org/10.1080/00207210802696126, IF=0.430.

Z. Rymarski, “Design method of a 3-phase VSI for UPS systems”. ICSES 2008, International Conference on Signals and Electronic System, Kraków, September 14-17, 2008, Conference Proceedings, pp. 293-296.

Z. Rymarski, “Projektowanie jednofazowego inwertera napięcia małej mocy dla nieliniowego obciążenia”. Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, 2008, Wydawnictwo SIGMA-NOT, nr 11, str. 48-51.

Z. Rymarski, “Zagadnienia projektowe jednofazowych inwerterów napięcia w układach UPS". Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, Wydawnictwo SIGMA-NOT, nr 11/2007, str. 367-372.

K. Luksa, Z. Rymarski, “Evaluation of MMA and MAG arc welding process data”, International Journal of Computational Materials Science and Surface Engineering, 2007, vol. 1, no. 6, Inderscience Enterprises Ltd., pp. 663-676,
https://doi.org/10.1504/IJCMSSE.2007.017921.

Z. Rymarski, “PWM-AC Signal Quality In Sinusoidal Inverters", International Conference on Signals and Electronic Systems ICSES’06, September 17-20, 2006, Łódź, Poland, pp. 335-338

Z. Rymarski, “Amplitude Control In Single-Phase Inverters”, International Conference on Signals and Electronic Systems ICSES’06, September 17-20, 2006, Łódź, Poland, pp. 331-334.

K. Luksa, Z. Rymarski, “Collection of arc welding process data”, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, July-August 2006, vol. 17, issue 1-2, pp. 377-380.

K. Luksa, Z. Rymarski, “Collection of arc welding process data”, 14 International Scientific Conference AMME Achievements in Mechanical and Materials Engineering, Gliwice - Wisła 2006, 1.143

Z. Rymarski, K. Luksa, “The Device For Measuring The Parameters Of The Electrical Welding”, IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems, PDS2004, Kraków, listopad 2004, pp. 288-292, https://doi.org/10.1016/S1474-6670(17)30613-4.

Z. Rymarski, M. Kulawik, “The Low Cost Measuring of the Magnitude of the sinusoidal Complex Waveform”, IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems, PDS2003, Ostrava, February 11th-13th, 2003, conference proceedings pp. 390-393; IFAC Publications, Elsevier, IFAC Programmable Devices and Systems, Ostrava, Czech Republic, 2003, pp. 273-276, https://doi.org/10.1016/S1474-6670(17)33754-0

A. Cioska, Z. Rymarski, “Pomiary składowych pól wirujących w mikroprocesorowym systemie pomiarowym”, II Krajowa Konferencja Elektroniki, Kołobrzeg, 9-12.06.2003, str. 621-626.

A. Cioska, Z. Rymarski, “Mikroprocesorowy system pomiarowy do wyznaczania składowych pól wirujących w niesymetrycznych maszynach indukcyjnych”, II Krajowa Konferencja Elektroniki, Kołobrzeg, 9-12.06.2003, str. 615-620

A. Cioska, Z. Rymarski, “Appointing Of The Rotating Fields Components In Non Symmetrical Induction Machines”, 5th Workshop on Electronics, Control, Modelling and Signal, Universite Paul Sabatier, Toulouse, France, May 30-31, June 1, 2001, pp. 93-100.

A. Cioska, Z. Rymarski, “Rozkłady przestrzenno-czasowe indukcji magnetycznej w maszynach indukcyjnych”, Wydawnictwo PKJS, ISBN 83-86644-57-5, 148 stron, monografia finansowana przez KBN w Warszawie w ramach Projektu Badawczego Nr 8 T10C 027 15, Gliwice, grudzień 2000, recenzent monografii: prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka (Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki). Z. Rymarski jest autorem rozdziału 8: „System pomiarowy rozkładów przestrzenno-czasowych indukcji w maszynach elektrycznych", str. 81-144.

A. Cioska, Z. Rymarski, “Przetwarzanie danych pomiarowych przy wyznaczaniu składowych pól wirujących w niesymetrycznych maszynach indukcyjnych”, IX Sympozjum „Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki", PPEE'2000, Archiwum Konferencji PTETiS, vol. 10, Wisła, 11-14.12.2000, str. 393-400.

A. Cioska, Z. Rymarski, “Zastosowanie sterowania programowalnej dynamiki zmian częstotliwości i napięcia zasilania do rozruchu oraz zmian prędkości obrotowej silników prądu przemiennego”, BOBRME „KOMEL”, IX seminarium techniczne, Maszyny Elektryczne „Problemy eksploatacji maszyn elektrycznych i napędów elektrycznych - remonty i modernizacja maszyn elektrycznych”, 25-26.05.2000, str. 181-187.

Z. Rymarski, “The AC Motor Rotational Speed Control With The Programmable Dynamics”, International Conference Programmable Devices and Systems PDS’2000, February 8-9, 2000, TU-Ostrava, Czech Republic, pp. 71-75.

A. Cioska, Z. Rymarski, “Zautomatyzowany system pomiarowy do badania pola magnetycznego w maszynach indukcyjnych”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2000, Nr 1471, seria Elektryka, zeszyt 173, str. 71-93.

Z. Rymarski, A. Cioska, “Programowalne sterowanie dynamiką zmiany prędkości obrotowej silnika”, XIII Beskidzkie Seminarium Elektryków BSE’99, Conference Archives PTETiS vol. 8, Istebna - Pietraszonka, 28 November - 1 December 1999, str. 123-130.

A. Cioska, Z. Rymarski, “The spatial distributions of the magnetic induction in the air gap of the nonsymmetrical induction machines”, The 4th International Workshop on Electronics, Control, Measurement and Signals, ECMS’99, Czech Republic, Liberec, May 31 - June 1, 1999, pp. 238-242.

Z. Rymarski, A. Cioska, “The review of digital control methods of the AC machines”, The 4th International Workshop on Electronics, Control, Measurement and Signals, ECMS’99, Czech Republic, Liberec, May 31 - June 1, 1999, pp. 221-225.

A. Cioska, Z. Rymarski, “Wpływ niesymetrycznych przepływów stojana maszyn indukcyjnych na rozkłady przestrzenne indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej”, VIII Sympozjum - Podstawowe problemy energoelektroniki i elektromechaniki PPEE’99, Archiwum Konferencji PTETiS, vol. 6, Wisła, 22-25.03.1999, str. 409-416.

Z. Rymarski, “Digital Control in the UPS with S-51 Family Microprocessors”, Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS’98 Szczyrk, September 2 - 4 1998, pp. 117-121.

Z. Rymarski, “System pomiarowo-kontrolny DMC z zewnętrznym nadzorem”, Krajowe Sympozjum Telekomunikacji, Referaty sekcji 1. Polska Akademia Nauk. Komitet Elektroniki i Telekomunikacji. Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, Bydgoszcz, 9-11.09.1998, B-1, str. 360-368.

Z. Rymarski, A. Wojtasik, J. Chęciński, “Digital Motor Control System with microprocessor SAB 80C537 and specialised LSI IC HEF4752”, International Conference - Programmable Devices and Systems PDS’98, 24-25.02.1998 Gliwice, pp. 255-266.

Z. Rymarski, M. Kulawik, “Mikroprocesorowy system sterujący zabezpieczeniem bloku zasilaczy i obsługujący zdalną transmisję wyników pomiarów”, Krajowe Sympozjum Telekomunikacji '97, Bydgoszcz, 10-12.09.1997. Referaty sekcji 1. Polska Akademia Nauk. Komitet Elektroniki i Telekomunikacji. Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, B-1.43, str. 355-361.

Z. Rymarski, M. Kulawik, “The microprocessor supervisory system of the power supply”, Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Conference’97, DDECS’97, Biocel Hotel, Beskydy Mountains, Czech Republic, 12th-16th May, 1997, pp. 213-218.

A. Cioska, Z. Rymarski, “The research and measurements methods used in the analysis and the design of the non symmetrical induction machines”, International Conference ECMS 97, The Workshop on Electronic Control and Measuring Systems, France, Toulouse, June 2-3, 1997, pp. 177-184.

Z. Rymarski, L. Hanak, K. Świątnicki, P. Wiechuła, “Microcontroller systems in the railway crossing signaling”, International Conference Programmable Devices and Systems PDS’96, November 26-28 1996, TU-Ostrava, Czech Republic, pp. 147-153.

Z. Rymarski, L. Hanak, K. Świątnicki, P. Wiechuła, “System pomiarowo-kontrolny z odrębnym mikroprocesorowym modułem sterowania przepływem informacji”, Krajowe Sympozjum Telekomunikacji, Bydgoszcz, 11 – 13.09.1996, referaty sekcji 6/7, D-6/7.13, str. 151-156.

L. Hanak, Z. Rymarski, K. Świątnicki, P. Wiechuła, “System nadzoru ruchu na odcinku linii mało-obciążonej Szczecinek - Korzybie”, Konferencja naukowo-techniczna: problematyka eksploatacji linii kolejowych o małym natężeniu ruchu pociągów na przykładzie odcinka linii Szczecinek - Korzybie, Mielno, 22-23.05.1996, str. 1-5.

L. Hanak, Z. Rymarski, K. Świątnicki, P. Wiechuła, “Wykorzystanie techniki komputerowej w kontroli i zdalnym sterowaniu obiektowym na przykładzie SPAI 2000 LM”, Konferencja naukowo-techniczna pod patronatem Dyrekcji Generalnej PKP, Zastosowanie techniki komputerowej w przekaźnikowych urządzeniach SRK, Jelenia Góra, 21-22.03.1996, str. 45-68.

A. Czapla, Z. Kidoń, Z. Rymarski, “Microprocessor Controller for Psychotechnic Test Equipment”, Programmable Devices And Systems International Conference - PDS'95, Gliwice, Poland 9-10.11.1995, pp. 91-94.

A. Cioska, Z. Rymarski, “System pomiarowo-kontrolny do badań indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej niesymetrycznych maszyn indukcyjnych”, Zeszyty Problemowe 50/1995, BOBRME "KOMEL", Katowice, maj 1995, Materiały konferencyjne IV seminarium technicznego, Problemy eksploatacji maszyn elektrycznych i napędów elektrycznych - badania, zabezpieczenia i pomiary diagnostyczne maszyn elektrycznych, 25-26.05.1995, Ustroń, str. 80-91.

Z. Rymarski, A. Cioska, “Microprocessor Systems Applied to Eletrical Machines Testing”, Programmable Devices And Systems International Conference - PDS'95, Gliwice, Poland, 9-10.11.1995, pp. 129-137.

Z. Rymarski, A. Cioska, A. Janczak, “The measuring system of the non-symmetrical induction machines based on Intel embedded controllers”, Proceedings of the 2nd workshop on Electronic Control & Measuring Systems, June 1 - 2, 1995, Liberec, Czech Republic, pp. 94-103.

Z. Rymarski, A. Cioska, A. Janczak, “Zastosowanie jednoukładowych mikrokontrolerów firmy Intel w systemach pomiarowych maszyn indukcyjnych”, VI Sympozjum „Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki”, Ustroń, 27-30.03.1995, str. 585-596.

Z. Rymarski, A. Cioska, A. Janczak, R. Tomala, J. Krawczyk, “Koncepcja i realizacja systemu pomiarowego maszyn indukcyjnych”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 1994, nr 1254, seria Elektronika, zeszyt 3, str. 93-117.

A. Cioska, Z. Rymarski, “System pomiarowy niesymetrycznych maszyn indukcyjnych małej i średniej mocy”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 1994, nr 1245, seria Elektryka, zeszyt 138, str. 323-336.

A. Cioska, Z. Rymarski, “Stanowisko laboratoryjne do zautomatyzowanych pomiarów maszyn indukcyjnych małej i średniej mocy”, Materiały konferencyjne, III Sympozjum Technicznego „Problemy eksploatacji maszyn i napędów elektrycznych”, BOBRME „KOMEL” Katowice, Ustroń Jaszowiec, 26-27.05.1994, str. 1/XVIII - 11/XVIII.

Z. Rymarski, “Współpraca wielokanałowego systemu pomiarowego z kanałem wejścia/wyjścia magistrali VME”, Pomiary Automatyka Kontrola, Oficyna Wydawnicza SimPress, 1992, nr 6, str. 129-132.

Z. Rymarski, “Wielokanałowy system pomiarowy współpracujący z kanałem wejścia/wyjścia magistrali VME”, Materiały sesji naukowej Problemy Elektroniki Współczesnej, Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Instytut Elektroniki, Gliwice 1992, str. 89-96.

M. Czak, A. Mitas, D. Polok, Z. Rymarski, “Metoda testowania mikroprocesorów z wykorzystaniem procesów symulacyjnych. Oprogramowanie i sprzęt”. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 1991, nr 1090, seria Automatyka, zeszyt 103, str. 39-54.

M. Czak, A. Mitas, D. Polok, Z. Rymarski, “Stanowisko testowo-uruchomieniowe dla mikroprocesorów INTEL 8086/99. Sprzęt i oprogramowanie”, Pomiary Automatyka Kontrola, Oficyna Wydawnicza SimPress, 1991, nr 7, str. 165-168.

Z. Rymarski, “Własności statyczne i dynamiczne przetwornicy „boost” przy zastosowaniu filtru wejściowego”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Automatyka, 1988, z. 83, str. 105-123.

Z. Rymarski, “Wpływ rezystancji wyjściowej źródła zasilającego stabilizator typu "boost" na jego własności dynamiczne”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, luty 1987, nr 851, seria Automatyka, zeszyt 81, str. 103-122.

Z. Rymarski, “Modelowanie wybranych charakterystyk częstotliwościowych stabilizatorów impulsowych typu STSI i SIRT”. Elektronika-Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, 1987, Wydawnictwo NOT Sigma, nr 6, str. 11-16.

Z. Rymarski, “Pomiary wybranych charakterystyk częstotliwościowych stabilizatorów impulsowych”, Pomiary Automatyka Kontrola, Wydawnictwo NOT Sigma, 1986, nr 9, str. 210-211.

Z. Rymarski, “Wpływ obwodu wejściowego stabilizatora impulsowego na jego własności statyczne i dynamiczne”, Rozprawa doktorska obroniona na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej,1.10.1985, promotor: prof. dr inż. Tadeusz Zagajewski, recenzenci: prof. dr inż. Jerzy Luciński (Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki i Elektroniki, Instytut Elektroniki) i doc. dr inż. Jerzy Kopka (Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Instytut Elektroniki).

Z. Rymarski, J. Dąbrowski, J. Romanik, “Przystawka liniowa do stabilizatora impulsowegoPrace Studenckich Obozów Naukowo-Badawczych Politechniki Śląskiej, 1983 zeszyt 3, str. 5-10.

Z. Marszałek, Z. Rymarski,O metodzie interpolacji rodziny wewnętrznych i zewnętrznych pętli histerezy magnetycznej”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej luty 1983, nr 752, s. Automatyka z. 66, Gliwice, str. 179-188.

Z. Marszałek, Z. Rymarski, “Metoda interpolacji histerezy magnetycznej dla komputerowej analizy obwodów nieliniowych”, V Narada Robocza Wykonawców Problemu Resortowego MNSzWiT nr 1.8 Teoria Obwodów i Układów Elektronicznych, Instytut Podstaw Elektroniki Politechniki Warszawskiej, Jabłonna, 3- 5.12.1980, str. 144-146.

Podręczniki akademickie

Z. Rymarski, “Materiałoznawstwo i konstrukcja urządzeń elektronicznych. Projektowanie płyt drukowanych przy użyciu programów z pakietu REDBOARD i CADSTAR (Racal-Redac LTD). Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych”, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1994, 139 str., Skrypty Uczelniane; Politechnika Śląska nr 1807.

Z. Rymarski, “Materiałoznawstwo i konstrukcja urządzeń elektronicznych. Metodyka projektowania płyt drukowanych przy wykorzystaniu programu CADSTAR-PCB. Materiały do wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych”, Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1996, 319 str., Skrypty Uczelniane, Politechnika Śląska, nr 1974.

Z. Rymarski, “Materiałoznawstwo i konstrukcja urządzeń elektronicznych. Projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych”, Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2000, 471 str., Skrypty Uczelniane, Politechnika Śląska, nr 2178 0434-0825.

Książka uzupełniająca wydane podręczniki akademickie

Z. Rymarski, “Oprogramowanie CAE/CAD/CAM firmy RACAL-REDAC. Tworzenie rysunków schematów ideowych. Projektowanie płyt drukowanych. Vol. 1: Wprowadzenie i charakterystyka programów pakietów CADSTAR R7 & MAXI/PC R4. Instalacja i obsługa programów pakietów CADSTAR R7 & MAXI/PC R4. Tworzenie schematów ideowych w programie CADSTAR-SCM. Transfer danych z OrCAD-SDT do programów CADSTAR-PCB & MAXI/PC R4.”, Gliwice, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 1993, 116 str.

Współautorstwo patentów

H. Kolka, M. Kulawik, M. Kidawa, P. Wypiór, J. Wajler, R. Siurek, J. Dębiec, J. Debudaj, D. Cygankiewicz, J. Dąbrowski, Z. Rymarski, S. Ciechanowski, Z. Machowicz, B. Nowacki, świadectwo autorskie o dokonaniu wynalazku nr 107096 pt.: „Układ zabezpieczenia nadprądowego zwłaszcza dla stabilizatora impulsowego”, 26.06.1981, opis patentowy opublikowany 10.02.1981.

H. Kolka, M. Kulawik, M. Kidawa, P. Wypiór, J. Wajler, R. Siurek, J. Dębiec, J. Debudaj, D. Cygankiewicz, J. Dąbrowski, Z. Rymarski, S. Ciechanowski, Z. Machowicz, B. Nowacki, świadectwo autorskie o dokonaniu wynalazku nr 107098 pt.: „Układ sterowania sprzężenia zwrotnego zwłaszcza dla stabilizatora impulsowego”, 26.06.1981, opis patentowy opublikowany 10.02.1981.

H. Kolka, M. Kulawik, M. Kidawa, P. Wypiór, J. Wajler, R. Siurek, J. Dębiec, J. Debudaj, D. Cygankiewicz, J. Dąbrowski, Z. Rymarski, S. Ciechanowski, Z. Machowicz, B. Nowacki, świadectwo autorskie o dokonaniu wynalazku nr 108334 „Układ regulatora dwupołożeniowego zwłaszcza dla stabilizatora impulsowego”, 26.06.1981, opis patentowy opublikowany 16.02.1981.

H. Kolka, M. Kidawa, P. Wypiór, J. Wajler, R. Siurek, J. Dębiec, J. Debudaj, D. Cygankiewicz, J. Dąbrowski, Z. Rymarski, S. Ciechanowski, Z. Machowicz, B. Nowacki, M. Kulawik, świadectwo autorskie o dokonaniu wynalazku nr 112780 „Układ kształtowania impulsu sterującego kluczem tranzystorowym zwłaszcza dla stabilizatora impulsowego”, 17.11.1982, opis patentowy opublikowany 27.02.1982.

H. Kolka, M. Kulawik, M. Kidawa, P. Wypiór, J. Wajler, R. Siurek, J. Dębiec, J. Debudaj, D. Cygankiewicz, Z. Rymarski, J. Dąbrowski, Z. Machowicz, S. Ciechanowski, B. Nowacki, świadectwo autorskie o dokonaniu wynalazku nr 112922 „Układ kształtowania impulsu sterującego kluczem tranzystorowym zwłaszcza dla stabilizatora impulsowego”, 22.09.1982, opis patentowy opublikowany 22.09.1982.

H. Kolka, M. Kidawa, P. Wypiór, M. Kulawik, R. Siurek, J. Wajler, J. Dębiec, J. Debudaj, D. Cygankiewicz, Z. Rymarski, J. Dąbrowski, J. Szafert, Z. Machowicz, S. Ciechanowski, świadectwo autorskie o dokonaniu wynalazku nr 116453 „Łącznik tyrystorowy”, 20.01.1983, opis patentowy opublikowany 30.09.1983.

H. Kolka, R. Siurek, M. Kulawik, M. Kidawa, J. Wajler, P. Wypiór, D. Cygankiewicz, J. Debudaj, J. Dębiec, J. Dąbrowski, Z. Rymarski, Z. Machowicz, świadectwo autorskie o dokonaniu wynalazku nr 123791 „Układ modulatora szerokości impulsów zwłaszcza do zasilacza impulsowego”, 19.12.1984, opis patentowy opublikowany 25.09.1984.

H. Kolka, M. Kulawik, M. Kidawa, J. Wajler, P. Wypiór, R. Siurek, J. Dębiec, J. Debudaj, D. Cygankiewicz, J. Dąbrowski, Z. Rymarski, Z. Machowicz, świadectwo autorskie o dokonaniu wynalazku nr 125558 „Układ zabezpieczający zwłaszcza do impulsowego stabilizatora napięcia”, 28.05.1985, opis patentowy opublikowany 30.03.1985.

H. Kolka, M. Kulawik, M. Kidawa, R. Siurek, P. Wypiór, J. Wajler, D. Cygankiewicz, J. Debudaj, J. Dębiec, Z. Rymarski, J. Dąbrowski, Z. Machowicz, świadectwo autorskie o dokonaniu wynalazku nr 126007 „Modulator szerokości impulsów, zwłaszcza do impulsowych przetworników napięcia”, 25.11.1985, opis patentowy opublikowany 15.06.1985.

H. Kolka, M. Kulawik, M. Kidawa, P. Wypiór, J. Debudaj, D. Cygankiewicz, J. Wajler, R. Siurek, Z. Rymarski, J. Dębiec, J. Szafert, J. Dąbrowski, S. Ciechanowski, Z. Machowicz, B. Nowacki, świadectwo autorskie o dokonaniu wynalazku nr 126471 „Układ sterowania klucza tranzystorowego”, opatentowany 14.01.1986, opis patentowy opublikowany 15.06.1986.

H. Kolka, M. Kulawik, M. Kidawa, J. Wajler, P. Wypiór, R. Siurek, J. Dębiec, Z. Rymarski, J. Dąbrowski, J. Debudaj, D. Cygankiewicz, Z. Machowicz, świadectwo autorskie o dokonaniu wynalazku nr 128809 „Układ zabezpieczający zwłaszcza do stabilizatora napięcia”, 24.04.1986, opis patentowy opublikowany 10.01. 1986.

M. Kulawik, H. Kolka, M. Kidawa, R. Siurek, J. Wajler, J. Szafert, Z. Rymarski, J. Dębiec, D. Cygankiewicz, M. Ermel, świadectwo autorskie o dokonaniu wynalazku nr 136120 „Układ zabezpieczeń napięciowych zwłaszcza dla zasilania wielowyjściowego”, 1986, opis patentowy opublikowany 30.06.1986.

M. Kulawik, H. Kolka, M. Kidawa, R. Siurek, J. Wajler. J. Szafert, Z. Rymarski, J. Dębiec, D. Cygankiewicz, M. Ermel, świadectwo autorskie o dokonaniu wynalazku nr 136261 „Układ progowy”, 18.11.1987, opis patentowy opublikowany 30.06.1986.

Grzegorz Wieczorek, Wojciech Oliwa, Krzysztof Bernacki, Zbigniew Rymarski, numer prawa wyłącznego: Pat. 239032, Data udzielenia prawa: 2021.07.02, „Sposób i urządzenie do zasilania urządzeń elektronicznych pracujących w środowisku infrastruktury kolejowej”, numer zgłoszenia: P.431518 z dnia 18.10.2019, Gliwice, Polska.

Zbigniew Rymarski, Krzysztof Bernacki, Łukasz Dyga, numer prawa wyłącznego: Pat. 240336, Data udzielenia prawa: 2021.12.20, „Sposób pomiaru zmian rezystancji i indukcyjności dławika filtru wyjściowego jednofazowych falowników napięcia przeznaczonych do systemów UPS”, numer zgłoszenia   P.433727 z dnia  28.04.2020, Gliwice, Polska.

Grzegorz Wieczorek, Wojciech Oliwa, Krzysztof Bernacki, Zbigniew Rymarski, numer prawa wyłącznego: Pat. 240430, Data udzielenia prawa: 2022.01.14 „Sposób redukcji zjawisk elektrochemicznych wywołanych przepływem prądu”, numer zgłoszenia P.432227 z dnia  16.12.2019, Gliwice, Polska.

Kierownictwo w pracach naukowo-badawczych i projektach

Kierownik pracy naukowo-badawczej NB/303/RUU3/2019 ZSI 02/030/NB-19/0055-01 na Politechnice Śląskiej w ramach projektu z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1, POIR.01.01.01-00-0098/19, uzyskanego przez firmę ETA Gliwice (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), Zielony Przejazd – opracowanie zeroemisyjnego systemu podnoszącego poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu na obszarach przejazdów kolejowo-drogowych.

Kierownik projektu badawczego: NB/133/RAU3/2013/501 Układ sterowania grupą ogrzewaczy akumulacyjnych do centralnego ogrzewania zleconej przez firmę Energia w Kogeneracji „EWK” S.A NIP 635-181-20-92 ze współfinansowaniem przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, czas trwania 01.07.2013 – 18.10.2013.

Uczestnictwo w pracach naukowo-badawczych i projektach

Wykonawca w projekcie badawczym POIR.01.01.01-00-1182/21, Wnioskodawcy: ETA Gliwice Spółka Z.o.o, ENEL-PC SPÓŁKA Z.o.o., Politechnika Śląska, „Zielona Nastawnia - opracowanie dedykowanego infrastrukturze kolejowej, zrównoważonego środowiskowo, inteligentnego systemu zasilania urządzeń i budowli”, data rozpoczęcia projektu to 1 listopada 2021

Wykonawca w projekcie TANGO3/427467/NCBR/2019, 427467 – METmatMAG, Politechnika Śląska; Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, „Metodyka doboru materiałów magnetycznych przeznaczonych do elementów systemów przetwarzania mocy elektrycznej na podstawie pomiarów ich rzeczywistych parametrów”. Czas trwania 01.10.2019 – 30.09.2020.

Dysponent środków finansowych i wykonawca w projekcie badawczym NCN 2015/17/N/ST7/03720Własności dynamiczne falowników napięcia współpracujących z sieciami impedancyjnymi, zasilanych z niskiego napięcia stałego, uwzględniające rzeczywiste parametry stosowanych magnetycznych materiałów miękkich”, czas trwania 16.03.2016 – 16.03.2018.

Wykonawca w projekcie badawczym NCBR Górnośląskie Centrum Obliczeń Naukowych i Inżynierskich GeCONiI POIG.02.03.01-24-099/13, 01.12.2013 – 30.11.2015.

Wykonawca w następujących projektach i pracach wdrożeniowych: NB46/RAU5/74/75, NB97/RAU5/80/81, NB185/RAU5/83, NB197/RAU5/84, NB198/RAU5/84, U13, W20, W21, W22, W23 – pracach zleconych przez Zakłady Automatyki Przemysłowej „Mera-Zap” w Ostrowie Wielkopolskim dotyczące projektowania zasilaczy impulsowych napięcia stałego, 1976 – 1987.

Wykonawca w NB451/RAU3/86 pracy zleconej przez Instytut Maszyn Matematycznych w Warszawie Tester diagnostyczny układów mikroprocesorowych wchodzącej w zakres programu CPBR 8.7, cel 77. 1986-1989.

Wykonawca w projekcie badawczym Nr 8 T10C 027 15 - Nowa metoda wyznaczania składowych zgodnych i przeciwnych indukcji magnetycznej w niesymetrycznych maszynach indukcyjnych 01.08.1998-31.12.2000.

Wykonawca w projekcie badawczym Nr 7 T08C 019 21 - System monitorowania i oceny jakości procesów spawania łukowego w czasie rzeczywistym, 21.09.2001-31.12.2003.

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie