A A+ A++
Katedra Elektroniki, Elektrotechniki i Mikroelektroniki

Katedra Elektroniki, Elektrotechniki i Mikroelektroniki

Imię i nazwiskoTytuł pracyPromo­torData obrony/zatwierdzenia przez Radę Wydziału

Aleksander Kwieciński

Wzmacniacz fotoelektryczny w układzie kompensacji napięciowej i prądowej

Prof. dr inż.
T. Zagajewski

31.03.1965

Józef Tabin

Metoda obliczania przebiegów nieustalonych w obwodach silnie nieliniowych

Prof. dr inż.
T. Zagajewski

24.06.1965

Stanisław Cierpisz

Analiza i synteza układów regulacji z miernikami promieniowania jądrowego

Doc. dr inż.
A. Macura

27.04.1968

Jerzy Witkowski

Generator małej częstotliwości działający w oparciu o technikę próbkowania

Prof. dr inż.
T. Zagajewski

23.11.1968

Leon Lasek

Poszerzanie wstęgi przenoszenia wzmacniacza prądu stałego z przetwarzaniem

Prof. dr inż.
T. Zagajewski

30.06.1969

Jerzy Frąckowiak

Metody faktoryzacji funkcji logicznych realizowanych siecią NOR

Prof. dr inż.
J. Siwiński

30.09.1970

Jan Chojcan

Zastosowanie programowania matematycznego do analizy obwodów nieliniowych

Prof. dr inż.
A. Macura

18.12.1972

Henryk Kolka

Wybrane zagadnienia z analizy impulsowych przetwornic napięcia

Doc. dr inż.
S. Malzacher

27.04.1973

Felicjan Biolik

Otrzymywanie materiałów półprzewodnikowych z węglika krzemu oraz analiza ich własności i możliwości zastosowań

Doc. dr inż.
S. Malzacher

17.05.1973

Edward Urbański

Analiza i synteza układu elektronicznego do dynamicznych kątów płaskich brył obrotowych przy pomocy przetworników obrazowych

Doc. dr inż.
S. Malzacher

6.01.1975

Gerd Reszka

Analiza maszynowa pewnej klasy obwodów elektronicznych z uwzględnieniem nieliniowego modelu złącza P-N

Doc. dr inż.
S .Malzacher

6.01.1975

Karol Owierc

Zagadnienie pracy inwersyjnego oraz termicznego oddziaływania w przetwornicach tranzystorowych

Doc. dr inż.
J. Kopka

1975

Adam Błaszkowski

Przetworniki impedancji o parametrach zmiennych w czasie

Prof. dr inż.
T. Zagajewski

24.06.1976

Lucjan Karwan

Analiza wrażliwości układów elektronicznych metodą dekompozycji 

Prof. dr inż.
A. Macura

24.06.1976

Stanisław Kowalik

Model komputerowy dynamiki populacji komórek

Doc. dr inż.
J. Kopka

20.12.1977

Jerzy Paluchiewicz

Automatyczne urządzenie przygotowania próbek do pomiarów parametrów cieczy

Doc. dr inż.
J. Kopka

20.12.1977

Andrzej Niepołomski

Analogowe układy przekształcające dynamiczne oparte na wykorzystaniu techniki próbkowania

Doc. dr inż.
J. Frąckowiak

21.02.1978
 (z wyróż.)

Witold Kossowski

Metoda analizy sygnałów i układów logicznych w ujęciu mnogościowym

Doc. dr inż.
F. Wagner

27.06.1978

Edward Hrynkiewicz

Analiza i projektowanie generatorów drgań sinusoidalnych małej częstotliwości budowanych w oparciu o programowane dzielniki częstotliwości

Doc. dr inż.
F. Wagner

28.06.1978

Franciszek Grabowski

Optymalizacja stopni końcowych wzmacniaczy mocy z modulacją szerokości impulsów

Prof. dr inż.
S. Malzacher

28.06.1978

Jurand Sobczyk

Analiza wpływu zakłóceń na pracę przetworników napięcie-częstotliwość

Prof. dr inż.
T .Zagajewski

29.09.1978

Maciej Nowiński

Statyczne pomiary zakłóceń przemysłowych w cyfrowych układach automatyki

Prof. dr inż.
T. Zagajewski

19.12.1978
 (z wyróż.)

Jerzy Rutkowski

Analiza dużych nieliniowych obwodów aktywnych prądu stałego z wykorzystaniem maszyny cyfrowej

Prof. dr inż.
A. Macura

28.11.1978

Dorota
Czaja-Pośpiech

Uogólnienie reguły logiki wielowartościowej w zastosowaniu do komputerowej implementacji heurystycznych algorytmów

Doc. dr inż.
E. Czogała

16.01.1979

Andrzej Kowalski

Kryteria wyboru informacji w systemach sterowania procesem technologicznym na przykładzie systemów predykcji wielkości technologicznych procesu technologicznego

Prof. dr inż.
A. Macura

21.04.1979

Maciej Kulawik

Stabilizator impulsowy z ciągłym przepływem prądu dławika

Prof. dr inż.
T. Zagajewski

29.06.1979

Edward Przeniosło

Dynamika inwertorów tranzystorowych wielkiej częstotliwości

Prof. dr inż.
S. Malzacher

29.06.1979

Leszek Markiewicz

Metodyka i aparatura do wyznaczania składu objętościowego dwufazowych zawiesin zwłaszcza hematokrytu

Doc. dr inż.
A. Kwieciński

26.02.1980

Tadeusz Grabowiecki

Tworzenie równań stanu obwodów z wielobiegunnikami cz.I, cz.II 

Prof. dr inż.
A. Macura

7.02.1980 
(z wyróż.)

Jerzy Mazur

Analiza pracy miernika drgań z elektronicznie sterowanym tłumieniem przetwornika

Prof. dr inż.
S. Malzacher

9.02.1980 
(z wyróż.)

Krzysztof Tannenberg

Grafoskop ze sprzętowym generatorem krzywych drugiego stopnia

Doc. dr hab. inż.
F. Wagner

9.02.1980

Witold Holiczer

Analiza możliwości pomiarów parametrów cząstek w zawiesinach metodą konduktometryczną w zastosowaniu do badań w medycynie

Doc. dr inż.
A. Kwieciński

26.02.1980
(z wyróż.)

Włodzimierz Szmelcer

Izolacje galwaniczne przetworników cyfrowo-analogowych

Prof. dr inż.
T. Zagajewski

1.03.1980

Władysław Ciążyński

Analiza metod przetwarzania C/A z modulacją współczynnika wypełnienia i średniej częstotliwości przebiegu prostokątnego oraz metodyka projektowania przetworników wykorzystujących tę zasadę

Doc. dr hab. inż.
F. Wagner

1.03.1980

Witold Pedrycz

Algorytmy komputerowej realizacji i podejmowania decyzji w problemach sterowania identyfikacji procesów opisanych przez wielowartościowe równania relacyjne

Doc. dr hab. inż.
E. Czogała

24.05.80

Jan Dana

wspólny temat: Analiza możliwości pomiaru stężenia substancji w roztworach wieloskładnikowych metodą fotometrii absorpcyjnej w zastosowaniu do badań w medycynie

Doc. dr inż.
A. Kwieciński

10.07.1980

Jerzy Ihnatowicz

Zastosowanie metod korelacyjnych do komputerowej analizy i klasyfikacji obrazów o nieregularnych konturach

Doc. dr h. inż.
E. Czogała

2.12.1980

Marek Kimmel

Regulacja i sterowanie w populacjach komórkowych

Doc. dr inż.
J .Kopka

16.12.1980
 (z wyróż.)

Andrzej Rawicz

Przyspieszone badania niezawodności złączy prądoprzewodzących stosowanych w elektronice

Doc. dr inż.
J. Kopka

16.12.1980

Ewa
Starzewska-Karwan

Modele kinetyki populacji komórek

Doc. dr inż.
J. Kopka

17.02.1981

Janusz Baranowski

Metody syntezy układów cyfrowych opisanych siecią petri

Prof. dr hab. inż.
F. Wagner

28.06.1982

Stanisław Pietraszek

Wybrane zagadnienia funkcji Walsha do analizy sygnałów - konstrukcja algorytmów szybkiej transformacji Walsha

Doc. dr inż.
J. Kopka

26.10.1982

Adam Pawlak

Metoda opisu i systemu modelowania układów cyfrowych z mikroprocesorem

Prof. dr hab. inż.
F. Wagner

10.06.1983

Andrzej Drygajło

Zastosowanie szybkich transformacji bazujących na funkcjach schodkowych do przetwarzania sygnałów cyfrowych jedno i dwuwymiarowych

Prof. dr inż.
A. Macura

14.06.1983

Ryszard Siurek

Statyczne własności impulsowych zasilaczy wielowejściowych budowanych w oparciu o tranzystorow1, dwutaktową przetwornicę napięcia

Prof. dr inż.
T. Zagajewski

14.06.1983

Andrzej Błonarowicz

Analiza dokładności przetworników cyfrowo-analogowych o przetwarzaniu pośrednim

Prof. dr inż.
T. Zagajewski

1.07.1983

Jan Wajler

Wpływ parametrów pasożytniczych elementów dwutaktowej przetwornicy impulsowej na przebiegi procesów komutacji

Prof. dr inż.
T. Zagajewski

23.09.1983

Yano Man Sik

Analiza uchybów w metodach pomiaru wartości skutecznej i energii przebiegów okresowych i nieokresowych napięcia i prądu

Prof. dr inż.
S. Malzacher

18.10.1983

Marek Hagel

Zastosowanie modelu zjawisk odbicia fali ultradźwiękowej do budowy przyrządu do pomiaru poziomu osadów w cieczy

Prof. dr inż.
S. Malzacher

 

Wojciech Mielczarek

Wyznaczanie tłumienia zakłóceń wspólnych w układach wejściowych cyfrowych systemów pomiarowych

Prof. dr inż.
S. Malzacher

 

Zdzisław Filus

Wprowadzenie do analizy i syntezy układów do wytwarzania i odbioru fal ultradźwiękowych metodą zmiennego pola magnetycznego do celów defektoskopu

Prof. dr inż.
S. Malzacher

27.09.1985
 (z wyróż.)

Zbigniew Rymarski

Wpływ obwodu wejściowego stabilizatora impulsowego na jego własności statyczne i dynamiczne 

Prof. dr inż.
T. Zagajewski

1.10.1985

Jerzy Dąbrowski

Makromodelowanie analogowych obwodów scalonych w dziedzinie czasu

Prof. dr inż.
A. Macura

17.03.1987

Andrzej Zawojski

Wybrane problemy automatyzacji pomiaru pola widzenia człowieka

Doc. dr inż.
J. Kopka

31.03.1987

Zygmunt Frankiewicz

Metody analizy sygnału EKG w obecności zakłóceń

Doc. dr inż.
J. Kopka

19.05.1987

Ewa Piętka

Analiza i klasyfikacja sygnału EKG z zastosowaniem syntaktycznych i probabilistycznych metod rozpoznawania obrazów

Doc. dr hab. inż.
W. Pedrycz

19.05.1987

Leszek Dziczkowski

Wiroprądowa metoda pomiaru konduktywności z automatycznym doborem częstotliwości pomiarowej

Prof. dr inż.
S. Malzacher

24.11.1987 
(z wyróż.)

Andrzej Mitas

Zwiększanie skuteczności wykrywania uszkodzeń metodami kompresji ciągów

Doc. dr inż.
J. Kopka

17.01.1989

Krystian Rudzki

Wykorzystanie transformaty Fouriera do analizy radioizotopowej wentrykulografii bramkowej

Doc. dr inż.
J. Kopka

14.03.1989

Jacek Łęski

Zastosowanie metody uoredniania sygna3u w dziedzinie czasu i filtracji Kalmana do tłumienia zakłóceń sygnału EKG

Prof. dr inż.
E. Czogała

21.03.1989

Jacek Konopacki

Cyfrowe przetwarzanie sygnału pochodzącego z elektromagnetycznego czujnika przepływu zasilanego pulsującym prądem stałym

Prof. dr inż.
A. Macura

25.04.1989

Ewa Straszecka

Algorytmy wnioskowania bazująca na nieprecyzyjnej informacji

Doc. dr hab. inż.
W. Pedrycz

26.09.1989

Piotr Walichiewicz

Zastosowanie metod selekcji cech i sieci neuropodobnych do komputerowego wspomagania podejmowania decyzji w diagnostyce medycznej

Prof. dr inż.
E. Czogała

14.11.1989

Jacek Izydorczyk

Efektywna analiza wrażliwości układów elektronicznych w dziedzinie czasu

Prof. dr h. inż.
J. Chojcan

25.09.1990
 (z wyróż.)

Wojciech Sakowski

Metoda projektowania topografii złożonych cyfrowych układów scalonych w oparciu o generatory ich modułów składowych

Doc. dr inż.
Z. Pogoda

30.10.1990

Ryszard Maceluch

Analiza wybranej klasy kodów stosowanych w transmisji owiatłowodowej

Prof. dr inż.
S. Malzacher 
Prof. dr hab. inż.
J. Chojcan 

27.10.1992

Michał Kopeć

Analiza i zwiększenie skuteczności pierścieni testujących

Prof. dr hab. inż.
J. Chojcan

24.05.1994

Anwar Shrouf

Zastosowanie metod liniowej predykcji i liniowej interpolacji do analizy i kompresji sygnału EKG

Prof. dr h. inż.
J. Chojcan

20.06.1994

Maria Wrzuszczak

Wzorce w konduktometrii wiroprądowej

Prof. dr inż.
S. Malzacher

20.06.1994
 (z wyróż.)

Marek Kikowski

Bezpośrednia konwersja analogowo-cyfrowa sygna3ów z czujników rezystancyjnych w przetworniku generacyjnym

Prof. dr hab. inż.
L. Lasek

6.07.1995
 (z wyróż.)

Dariusz Kania

Tablicowe metody dekompozycji układów kombinacyjnych. Realizacja tych układów na wybranych strukturach PLD

Prof. dr hab. inż.
E. Hrynkiewicz

24.10.1995

Marian Kotas

Metody analizy sygnału EKG płodu

Dr hab. inż.
Z. Frankiewicz

11.06.1996

Grzegorz Płonka

Minimalizacja liczby powtórzeń jednakowych symboli w kodach splotowych w zastosowaniu do kodów kreskowych

Prof. dr hab. inż.
J. Chojcan

3.6.1997

Andrzej Pułka

Automatyczna generacja modeli elektronicznych cyfrowych elementów scalonych w jęz.VHDL przy niepełnej informacji projektowej o modelowanym obiekcie

Prof. dr hab. inż.
J. Chojcan

3.6.1997
(z wyróż.)

Grzegorz Tyma

Optymalizacja i zastosowanie sieci neuronowych do rozpoznawania znaków

Prof. dr hab. inż.
J. Chojcan

2.12.1997

Piotr Zawadzki

Prognozowanie przejściowych stanów elektromagnetycznych w instalacjach odgromowych

Prof. dr hab. inż.
A. Karwowski

5.05.1998

Katarzyna Mocińska

Metody segmentacji obrazów teksturowych z wykorzystaniem wielowymiarowych modeli Markowa

Prof. dr hab.
inż. J. Chojcan

8.12.1998
 (z wyróż.)

Jan Machniewski

Wykorzystanie analizy wrażliwościowej do diagnostyki analogowych układów elektronicznych

Prof. dr hab. inż.
J. Rutkowski

13.04.1999

Tomasz Pander

Zastosowanie metod częstotliwościowych do wyznaczania przesunięcia sygnałów biomedycznych w dziedzinie czasu

Prof. dr hab. inż.
J. Łęski

12.10.1999

Krzysztof Pucher

Efektywne wykorzystanie cyfrowych struktur programowalnych

Prof. dr hab. inż.
E. Hrynkiewicz

1.02.2000

Piotr Kłosowski

Usprawnienie procesu rozpoznawania mowy w oparciu o fonetykę i fonologię języka polskiego

Prof. dr hab. inż.
J. Chojcan

09.05.2000
(z wyróż.)

Maria Dziczkowska

Odtwarzanie zegara taktowania strumienia danych w sieci ATM dla warstwy AAL1

Prof. dr hab. inż.
J. Chojcan

27.06.2000
(z wyróż.)

Krzysztof Gucwa

Liniowe kompaktry nie maskujące błędów dla samostestowalnych układów cyfrowych

Prof. dr hab. inż.
A. Hławiczka

22.05.2001
(z wyróż.)

Adam Kristof

Rozwiązania układowe zwiększające skuteczność i wiarygodność testowania połączeń pomiędzy układami urządzeń i systemów cyfrowych

Prof. dr hab. inż.
E. Hrynkiewicz

02.10.2001
09.10.2001
(z wyróż.)

Edyta Wróbel

Analiza procesów dyfuzji planarnej w półprzewodnikach z wybranych źródeł domieszek

Prof. dr hab.
S. Kończak

16.10.2001
13.11.2001

Piotr Kowalik

Wytwarzanie i badanie właściwości elektrofizycznych cienkich hybrydowych warstw rezystywnych NiCr+NiP

Prof. dr hab.
S. Kończak

16.10.2001
13.11.2001

Wojciech Nowak

Zastosowanie metody FDTD do analizy pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez telefony

Prof. dr hab. inż.
A. Karwowski

23.10.2001
13.11.2001

Pawel Kostka

Zastosowanie systemów waveletowo-neuronowych do klasyfikacji zdarzeń biomedycznych

Prof. dr hab. inż.
E. Tkacz

06.11.2001
13.11.2001
(z wyróz.)

Andrzej Kukiełka

Analiza wrażliwościowa i niezmienniki wrażliwości obwodów podobnych zawierających wielobiegunniki aktywne

Prof. dr hab. inż.
J. Chojcan

14.05.2002
18.06.2002
(z wyróż.)

Sławomir Lasota

Wykorzystanie tablic decyzyjnych do syntezy obwodów elektronicznych

Prof. dr hab. inż.
L. Lasek

4.06.2002
18.06.2002
(z wyróż.)

Wojciech Oliwa

Wykorzystanie podpróbkowania do odtwarzania widma i przebiegów czasowych sygnałów

Prof. dr hab. inż.
L. Lasek

16.09.2002
17.09.2002

Tomasz Garbolino

Liniowe generatory testów wykrywających uszkodzenia w samotestowalnych układach cyfrowych

Prof. dr hab. inż.
A. Hławiczka

10.12.2002
17.12.2002
(z wyróż.)

Sylwia Pośpiech - Kurkowska

Dekompozycja falowa w analizie wybranych struktur kostnych w rentgenogramach ręki

Prof. dr hab. inż.
E. Piętka

28.01.2003
18.02.2003

Arkadiusz Gertych

Komputerowe wspomaganie szacowania wieku kostnego na podstawie klinicznych rentgenogramów ręki

Prof. dr hab. inż.
E. Piętka

28.01.2003
18.02.2003
(z wyróż.)

Robert Czabański

Automatyczne wyznaczanie rozmytych reguł "jeżeli-to" na podstawie danych numerycznych

Prof. dr hab. inż.
J. Łęski

04.02.2003
18.02.2003
(z wyróż.)

Andrzej Wrześniowski

Nowa metoda klasyfikacji ewolucji serca dla potrzeb badań holterowskich przy pomocy sieci falkowo-neuronowych

Prof. dr hab. inż.
E. Tkacz

11.02.2003
18.02.2003

Tomasz Golonek

Wykorzystanie ewolucyjnych technik obliczeniowych do projektowania i diagnozowania analogowych układów elektronicznych.

Prof. dr hab. inż.
J. Rutkowski

17.04.2003
13.05.2003

Damian Grzechca

Wykorzystanie sieci neuronowych i technik rozmytych do testowania analogowych układów elektronicznych

Prof. dr hab. inż.
J. Rutkowski

17.04.2003
13.05.2003
(z wyróż.)

Dariusz Komorowski

Modelowanie matematyczne dynamiki sztucznie wspomaganego układu sercowo naczyniowego człowieka

Prof. dr hab inż.
E. Tkacz

20.05.2003
7.06.2003

Andrzej Malcher

Analiza i synteza przetworników generacyjnych przestrajanych pojemnością.

Prof. dr hab. inż.
L. Lasek

30.06.2003
8.07.2003
(z wyróż.)

Adam Milik

Rekonfigurowalny sterownik logiczny

Prof. dr hab. inż.
E. Hrynkiewicz

30.06.2003
8.07.2003
(z wyróż.)

Kazimierz Drabczyk

Badanie technologii wytwarzania warstwy emiterowej multikrystalicznego krzemowego ogniwa fotowoltaicznego

Prof. dr hab.
J. Berdowski

11.09.2003
23.09.2003
(z wyróż.)

Józef Kulisz

Modyfikacja opisu widmowego układów dyskretnych przetwarzających sygnały analogowe

Prof. dr hab. inż.
Z. Filus

30.09.2003

Zenon Kidoń

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów stabilograficznych

Prof. dr hab. inż.
E. Tkacz

04.11.2003
18.11.2003

Stefan Kołodziński

Dekompozycja funkcji logicznych metodami spektralnymi, zorientowana na realizację tych funkcji w układach FPGA typu tablicowego

Prof. dr hab inż.
E. Hrynkiewicz

17.11.2003
18.11.2003

Mirosław Chmiel

Usprawnienie wymiany informacji pomiędzy procesorami bitowo - bajtowej struktury jednostki centralnej sterownika programowego

Prof. dr hab. inż.
E. Hrynkiewicz

05.12.2003
16.12.2003

Krzysztof Taborek

Układy arbitrażu w systemach wieloprocesorowych

Prof. dr hab. inż.
E. Hrynkiewicz

12.12.2003
16.12.2003
(z wyróżn.)

Dariusz Wójcik

Pole bliskie anten stacji bazowych sieci telefonii komórkowej

Prof. dr hab. inż. 
A. Karwowski

02.03.2004
16.03.2004
(z wyróżn.)

Grzegorz Dziwoki

Nienadzorowana korekcja zniekształceń wprowadzonych przez kanał transmisyjny

Prof. dr hab. inż.
J. Łęski

21.06.2004
08.07.2004
(z wyróżn.)

Mirosław Magnuski

Pomiar parametrów szumowych aktywnych dwuwrotników

Prof. dr hab. inż.
L. Lasek

23.06.2004
08.07.2004

Tomasz Przybyła

Odporne metody rozmytego grupowania danych

Prof. dr hab. inż.
J. Łęski

28.06.2004
08.07.2004
(z wyróżn.)

Jerzy Fiołka

Wykrywanie spalania stukowego w silnikach benzynowych z wykorzystaniem metod czasowo-częstotliwościowych

Prof. dr hab. inż.
Z. Filus

06.07.2004
08.07.2004
(z wyróżn.)

Aleksander Owczarek

Analiza sygnału EKG z wykorzystaniem nowej metody rozmytego grupowania danych

Prof. dr hab. inż.
J. Łęski

06.07.2004
08.07.2004

Bernard Wyrwoł

Sprzętowa realizacja systemu wnioskowania przybliżonego z wykorzystaniem układów logiki programowalnej

 Prof. dr hab. inż.
E. Hrynkiewicz

07.07.2004
08.07.2004
(z wyróżn.)

Jerzy Uljanow

Badania nad optymalizacją technologii wytwarzania cienkich warstw dwutlenku cyny (SnO2) metodą RTGO w aspekcie zastosowań sensorowych

Prof. dr hab. inż.
J. Szuber

09.07.2004
13.07.2004
(z wyróżn.)

Jacek Chęciński

Optymalizacja impulsowej przetwornicy napięcia do samochodów o dwunapięciowej instalacji elektrycznej

Prof. dr hab. inż.
Z. Filus

23.09.2004
28.09.2004

Maciej Surma

Analiza cienkoprzewodowych struktur promieniujących metodą momentów wspomaganą estymacją parametrów modelu

Prof. dr hab. inż.
A. Karwowski

27.09.2004
28.09.2004

Adam Dustor

Analiza i porównanie algorytmów identyfikacji i weryfikacji mówcy

Prof. dr hab. inż.
J. Łęski

15.11.2004
16.11.2004
(z wyróżn.)

Łukasz Zieliński

Wykorzystanie ewolucyjnych technik obliczeniowych do analizy i projektowania analogowych układów elektronicznych

Prof. dr hab. inż.
J. Rutkowski

23.06.2005
19.07.2005

Bartłomiej Puchalski

Optymalizacja nakładów pomiarowych w diagnostyce układów analogowych

Prof. dr hab. inż.
J. Rutkowski

15.07.2005
19.07.2005

Lechosław Tomaszewski

Analiza i synteza wybranych struktur generacyjnych wykorzystujących modulatory sigma-delta

Prof. dr hab. inż.
E. Hrynkiewicz

15.07.2005
19.07.2005

Grzegorz Wieczorek

Zwiększenie efektywności systemów wykorzystujących modulację z bezpośrednim rozproszeniem widma sekwencją pseudolosową

Prof. dr hab. inż.
L. Lasek

08.09.2005
13.09.2005

Dariusz Stachańczyk

Rozproszone projektowanie złożonych układów cyfrowych w oparciu o komponenty wirtualne

Prof. dr hab. inż.
E. Hrynkiewicz

08.12.2005
13.12.2005

Marek Szlęzak

Wykorzystanie języka znaczników w realizacji zadania projektowego z użyciem rozproszonych narzędzi

Prof. dr hab. inż.
K. Wojciechowski

09.12.2005
13.12.2005

Andrzej Dzikowski

Dekompozycja zespołu funkcji logicznych z wykorzystaniem Binarnych Diagramów Decyzyjnych

Prof. dr hab. inż.
E. Hrynkiewicz

09.05.2006
30.05.2006

Tomasz Rudnicki

Generatory par testowych dla układów cyfrowych

Prof. dr hab. inż.
A. Hławiczka

22.06.2006
27.06.2006

Robert Czerwiński

Kodowanie stanów automatów sekwencyjnych dla matrycowych struktur programowalnych typu PAL

Prof. dr hab. inż.
D. Kania

10.07.2006
18.07.2006
(z wyróżn.)

Wojciech Więcławek

Rozmyta metoda śledzenia krawędzi w trójwymiarowej segmentacji wybranych struktur anatomicznych w obrazach radiologicznych

Prof. dr hab. inż.
E. Piętka

04.09.2006
05.09.2006

Piotr Zarychta

Lokalizacja i trójwymiarowa wizualizacja więzadeł stawu kolanowego w obrazach rezonansu magnetycznego w oparciu o teorię zbiorów rozmytych

Prof. dr hab. inż.
E. Piętka

04.09.2006
05.09.2006

Marcin Kucharczyk

Kodowanie z korekcją błędów w systemach transmisyjnych z modulacją wielotonową

 Prof. dr hab. inż.
J. Rutkowski

13.11.2006
28.11.2006
(z wyróżn.)

Jacek Kawa

Metody rozmyte w segmentacji zmian demielinizacyjnych w obszrach rezonansu magnetycznego mózgu

 Prof. dr hab. inż.
E. Piętka

05.07.2007
17.07.2007

Dominik Spinczyk

Segmentacja płuc w obrazach tomografii komputerowej z wykorzystaniem aktywnych konturów

 Prof. dr hab. inż.
E. Piętka

 16.10.2007  
30.10.2007

Artur Noga

Poprawa skuteczności hybrydowej metody MM-PO w szerokopasmowej analizie obiektów promieniujących

 Prof. dr hab. inż.
A. Karwowski

 22.10.2007  
30.10.2007
(z wyróżn.)

Tomasz Topa

Szybka hybrydowa metoda MM-FDTD w inżynierii pola elektromagnetycznego

 Prof. dr hab. inż.
A. Karwowski

 23.10.2007  
30.10.2007

Paweł Badura

Trówymiarowa segmentacja guzów płuc z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji

 Prof. dr hab. inż.
E. Piętka

 14.12.2007  
18.12.2007

Katarzyna Wierzbowska

Badania elektronowych i sensorowych właściwości epitaksjalnych powierzchni InP dla zastosowań w czujnikach gazów

Prof. dr hab. inż.
B. Adamowicz

14.12.2007
29.01.2008

Maciej Witczyński

Projektowanie złożonych układów elektronicznych typu "System na Chipie" w ramach wirtualnej firmy inżynierskiej

Prof. dr hab. inż.
E. Hrynkiewicz

19.02.2008
26.02.2008
(z wyróżn.)

Ireneusz Kurowski

Wykorzystanie sieci neuronowych do detekcji i lokalizacji uszkodzeń analogowych układów elektronicznych

Prof. dr hab. inż.
J. Rutkowski

30.06.2008
15.07.2008

Weronika Izydorczyk

Badania wpływu stanów powierzchniowych na właściwości elektronowe warstw sensorowych SnO2

Prof. dr hab. inż.
B. Adamowicz

14.07.2008
15.07.2008
(z wyróżn.)

Wojciech Filipowski

Opracowanie i weryfikacja modelu wspomagającego proces projektowania domieszkowania dyfuzyjnego emiterowej warstwy ogniwa fotowoltaicznego

Prof. dr hab.
S. Kończak

16.02.2009
24.02.2009

Wojciech Sułek

Kody LDPC efektywnie dekodowane w strukturach programowalnych

Prof. dr hab. inż.
D. Kania

17.02.2009
24.02.2009

Barbara Mika

Wykorzystanie sieci neuronowych i falkowo- neuronowych do analizy sygnałów elektrogastrograficznych

Prof. dr hab. inż.
E. Tkacz

07.04.2009
21.04.2009

Łukasz Ćmielowski

Analiza porównawcza metod badania ekspresji genów dla danych pomiarowych z mikromacierzy DNA

Prof. dr hab. inż.
E. Tkacz

21.09.2009
22.09.2009

Piotr Jantos

Diagnostyka uszkodzeń parametrycznych w analogowych układach elektronicznych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji

Prof. dr hab. inż.
J. Rutkowski

03.11.2009
15.12.2009

Łukasz Chruszczyk

Testowanie analogowych układów elektronicznych z wykorzystaniem aperiodycznych pobudzeń dedykowanych

Prof. dr hab. inż.
J. Rutkowski

14.12.2009
15.12.2009

Rafał Doniec

Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do regulacji poziomu insuliny w organizmie człowieka

Prof. dr hab. inż.
E. Tkacz

25.10.2010
26.10.2010

Zbigniew Krajewski

Strukturalna klasyfikacja białek za pomocą maszyn wektorów podpierających (SVM)

Prof. dr hab. inż.
E. Tkacz

11.07.2011
12.07.2011

Michał Jeżewski

Prognozowanie stanu urodzeniowego noworodka z zastosowaniem rozmytych metod grupowania i klasyfikacji danych

Prof. dr hab. inż.
Jacek Łęski

20.09.2011
27.09.2011

Joanna Czajkowska

Parametryzacja i trójwymiarowa segmentacja guzów kości w seriach rezonansu magnetycznego

Prof. dr hab. inż.
E. Piętka

22.09.2011
27.09.2011
(z wyróżn.)

Marcin Rudzki

Filtr wieloskalowy w detekcji struktur naczyniowych wątroby z obrazów tomografii komputerowej

Prof. dr hab. inż.
E. Piętka

22.09.2011
27.09.2011

Piotr Kyzioł

Testowanie elektronicznych układów analogowych z wykorzystaniem wielowymiarowej przestrzeni poszukiwań i algorytmów zbiorowej inteligencji

Prof. dr hab. inż.
J. Rutkowski

06.12.2011
20.12.2011

Monika Bugdol

Modelowanie matematyczne w segmentacji i opisie deformacji wybranych struktur anatomicznych na obrazach trójwymiarowych

Prof. dr hab. inż.
E. Piętka

21.02.2012
28.02.2012
(z wyróżn.)

Paweł Szwarc

Brain Tumor detection in Conventional Magnetic Resonance Images and Perfusion Maps

Prof. dr hab. inż.
E. Piętka

09.07.2012
17.07.2012
(z wyróżn.)

Jan Juszczyk

Sekwencyjna segmentacja wybranych struktur anatomicznych w serii obrazów tomografii komputerowej

Prof. dr hab. inż.
E. Piętka

21.09.2012
25.09.2012

Krzysztof Kajstura

Kodowanie stanów automatów sekwencyjnych ukierunkowane na minimalizację mocy

Prof. dr hab. inż.
D. Kania

18.09.2012
25.09.2012

Danuta Pamuła

Arithmetics operators on GF(2m) for cryptographics applications: performance - power consumption - security tradeoffs(Moduł operatorów arytmetycznych wzgledem ciał skończonych GF(m2) dla zastosowań kryptograficznych: próba pogodzenia wydajności, poboru mocy i bezpieczeństwa)

Prof. dr hab. inż.
E. Hrynkiewicz

17.12.2012
18.12.2012
(z wyróżn.)

Wojciech Oleksy

Analiza i klasyfikacja sygnału EKG w oparciu o odprowadzenia EASI

Prof. dr hab. inż.
E. Tkacz

14.11.2013
26.11.2013

Andrea Ehrmann

Examination and simulation of new magnetic materials for the possible application in memory cells

Prof. dr hab.
Tomasz Błachowicz

18.03.2014
01.04.2014

Adam Popowicz

Detekcja, klasyfikacja i korekcja nieliniowych procesów generacji prądu ciemnego w matrycach CCD

Prof. hab. inż.
Zdzisław Filus

14.07.2014
15.07.2014

Błażej Kwiecień

Algorytmy detekcji awarii łącza redundantnego w przemysłowych systemach rozproszonych czasu rzeczywistego z ciągłą transmisją danych dwiema magistralami

Prof. dr hab. inż.
Edward Hrynkiewicz

27.10.2014
28.10.2014

Marcin Szelest

Automatczna weryfikacja formalna układu elektronicznego w oparciu o schemat ideowy na potrzeby projektowania urządzeń elektronicznych o dużej niezawodności"

Dr hab. inż.
Jacek Izydorczyk

18.11.2014
25.11.2014

Damian Modrzyk

Koder Motion JPEG2000 w postaci struktury GALS

Prof. dr hab. inż.
Dariusz Kania

12.12.2014
23.12.2014

Krzysztof Walczak

Zastosowanie obliczeń ewolucyjnych do przetwarzania sygnałów elektrokardiograficznych

Prof. dr hab. inż.
Jacek Łęski

19.12.2014
23.12.2014

Zbigniew Budzianowski

Zastosowanie zaawansowanych metod widmowych oraz statystycznych do oceny stopnia rehabilitacji pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu

Prof. dr hab. inż.
Ewaryst Tkacz

07.07.2015
14.07.2015

Michał Sitarz

Comparative analysis of the surface properties of tin dioxide SnO2 one-dimensional and two-dimensional nanostructures

Prof. dr hab. inż.
Jacek Szuber

13.07.2015
14.07.2015

Łukasz Golly

Współbieżne modelowanie przewidywalnych czasowo elektronicznych systemów wielozadaniowych w języku SystemC

Dr hab. inż.
Andrzej Pułka

25.01.2016
26.01.2016

Grzegorz Tytko

Analityczne modele matematyczne cewek wiropradowych z rdzeniem, utworzone za pomocą metody Truncated Region Eigenfunction Expansion

Dr hab. inż.
Leszek Dziczkowski

20.05.2016
31.05.2016
(z wyróżn.)

Krzysztof Bernacki

Zagadnienia dynamiki falowników napięcia współpracujących ze źródłami niskiego napięcia stałego

Prof. dr hab. inż.
Zbigniew Rymarski

11.07.2016
19.07.2016
(z wyróżn.)

Krzysztof Bąk

Testowanie urządzeń pamięci masowej NAND FLASH w procesie produkcji

Dr hab. inż.
Dariusz Badura,
prof. WSB
w Dąbrowie Górniczej

09.05.2017
30.05.2017

Tomasz Moroń

Zastosowanie dynamicznego nieliniowego wyrównania w przetwarzaniu sygnałów biomedycznych

Dr hab. inż.
Marian Kotas

21.11.2017
28.11.2017
(z wyróżn.)

Tomasz Łukaszewicz

Stabilograficzne metody oceny symetrii postawy

Prof. dr hab. inż.
Dariusz Kania

(promotor pomocniczy
Dr inż.
Zenon Kidoń)

12.07.2018
17.07.2018

Sebastian Porębski

Wspomaganie diagnozy medycznej na podstawie rozmytych reguł warunkowych

Dr hab. inż.
Ewa Straszecka
prof. Pol. Śl.

08.07.2019
16.07.2019
(z wyróżn.)

 
 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie