A A+ A++

Podstawowe informacje

Studia I stopnia (Licencjackie)
Czas trwania: 6 semestrów
Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce studiów: Zabrze

Studia II stopnia (Magisterskie)
Czas trwania: 4 semestry
Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce studiów: Zabrze

Istnieje możliwość bezpośredniej kontynuacji studiów na II stopniu na kierunkach Zarządzanie Projektami lub Zarządzanie.

Dlaczego warto studiować Zarządzanie projektami?

Przedsiębiorstwa i instytucje publiczne poszukują ekspertów w zakresie zarządzania projektami.
Popyt na kierowników projektu jest duży i wciąż rośnie, ponieważ coraz więcej firm organizuje swoje działania w formule projektowej.
Absolwenci mają możliwość zdobycia prestiżowej, ciekawej i dobrze płatnej pracy w międzynarodowych przedsiębiorstwach branży informatycznej, konsultingowej, budowlanej, produkcyjnej, finansowej itd. jako Project Manager. (zobacz oferty pracy na portalu pracuj.pl)

To kierunek, na którym zdobędziesz:

 • wiedzę jak planować, przeprowadzać i kontrolować realizację złożonych przedsięwzięć wewnątrz firmy jak i dla jej Klientów,
 • umiejętność posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem przeznaczonym do zarządzania projektem,
 • praktyczną wiedzę jak zarządzać projektami informatycznymi, unijnymi, inwestycyjnymi,
 • wiedzę potrzebną do podejścia do certyfikowanego egzaminu z zarządzania projektami,
 • praktyczną wiedzę z zarządzania, ekonomii, finansów i rachunkowości.
Program kierunku Zarządzanie Projektami stanowi odpowiedź na dokładnie zdiagnozowane potrzeby rynku pracy wyrażone w aktualnych raportach i publikacjach - co roku pojawia się kilkaset ofert pracy w branży: informatycznej, budowlanej, consultingowej, produkcyjnej, finansowej. Program studiów przewiduje m.in.:

 • zajęcia w nowoczesnych laboratoriach,
 • część zajęć w języku angielskim,
 • nowoczesne metody kształcenia: aktywne warsztaty, design thinking, gry biznesowe, symulacje,
 • liczne projekty inwestycyjne, informatyczne, unijne i marketingowe,
 • certyfikację z zarządzania projektami w trakcie studiów (PRINCE2, IPMA Student, IPMA Poziom D),
 • zajęcia z doświadczonymi praktykami w dziedzinie zarządzania projektami,
 • udostępnianie materiałów dydaktycznych w postaci multimedialnej i hipermedialnej na platformie zdalnej edukacji,
 • możliwość pozyskania profesjonalnego doświadczenia zawodowego w ramach studenckich praktyk oraz staży w kraju i zagranicą,
 • dostęp do specjalistycznego oprogramowania firmy Microsoft.

Plany studiów na kierunku Zarządzanie projektami

» Zobacz plany studiów

Specjalności na studiach I stopnia

<h5 style='text-align:center'>Zarządzanie projektem kaskadowym</h5>

Zarządzanie projektem kaskadowym
w programie: metodyka PRINCE 2, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, zarządzanie środowiskiem projektu, zarządzanie projektem przygotowania produkcji nowego wyrobu, zarządzanie projektem innowacyjnym, zarządzanie projektami w ujęciu procesowym, zarzadzanie wiedzą w projektach, dobre praktyki w zarządzaniu projektem kaskadowym, praca menadżera w projektach kaskadowych, metody i techniki kreatywnego myślenia.
<h5 style='text-align:center'>Zarządzanie projektem adaptacyjnym</h5>

Zarządzanie projektem adaptacyjnym
w programie: metodyki zwinne, metodyka PRINCE 2 Agile, regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych, zarządzanie zespołem w projektach adaptacyjnych (SCRUM), zarządzanie interesariuszami projektu, zarządzanie projektem informatycznym, zarządzanie projektami B+R, design thinking, praca menadżera w projektach adaptacyjnych, technologie kognitywne, dobre praktyki w zarządzaniu projektami adaptacyjnymi.

Przedmioty do wyboru

Studenci częściowo mają możliwość samodzielnego kształtowania programu wybierając trzy przedmioty wybieralne. Do wyboru:
 • Wizualizacja informacji przestrzennej.
 • Systemy ekspertowe i sieci neuronowe.
 • Negocjacje.
 • Konflikty i kryzysy.
 • Istota i zapobieganie zrachowaniom korupcyjnym w organizacji.
 • Umiędzynarodowienie biznesu.

Specjalności na studiach II stopnia

<h5 style='text-align:center'>Zarządzanie projektami w przemyśle</h5>

Zarządzanie projektami w przemyśle
w programie: prawo budowlane, zarządzanie rozwojem nowego wyrobu, zarządzanie projektami inwestycyjnymi, logistyka przemysłowa, zarządzanie procesami produkcyjnymi i logistycznymi, przemysł 4.0, projekty w przemyśle - studium przypadku
<h5 style='text-align:center'>Zarządzanie projektami w administracji </h5>

Zarządzanie projektami w administracji
w programie: metodyka PRINCE 2, zarządzanie strategiczne w administracji, nowoczesne koncepcje zarządzania w administracji, zarządzanie projektami Unii Europejskiej, regulacje prawne w administracji, zarządzanie wiedzą w administracji, projekty w administracji - studium przypadku
<h5 style='text-align:center'>Zarządzanie projektami informatycznymi </h5>

Zarządzanie projektami informatycznymi
w programie: metodyki zwinne, wirtualne zespoły projektowe, Business Intelligence, społeczna odpowiedzialność biznesu, zarządzanie projektami informatycznymi, cyberbezpieczeństwo, projekt informatyczny - studium przypadku.

Przedmioty do wyboru

Studenci częściowo mają możliwość samodzielnego kształtowania programu wybierając trzy przedmioty wybieralne. Do wyboru są:
 • Sztuczna inteligencja,
 • Grafika komputerowa,
 • Podstawy algorytmizacji działań,
 • Zarządzanie zmianą w organizacji,
 • Etyka w działaniach organizacyjnych,
 • Przywództwo,
 • Internacjonalizacja przedsiębiorstw,
 • Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami,
 • Biznes plan w zarządzaniu projektami.

Studenci mają możliwość rozwijania swojej wiedzy w Kole Zarządzania Projektami SOLVER     

Sylwetka absolwenta

absolwent

Absolwenci kierunku zarządzanie projektami są przygotowani do pełnienia zróżnicowanych funkcji w zespołach projektowych, a przede wszystkim mogą pełnić funkcję kierownika projektu. Będąc absolwentem tego kierunku będziesz posiadać umiejętności i wiedzę, które pozwolą Ci zarządzać dużymi projektami o budżecie ponad 1 miliona złotych. Posiadana wiedza na temat technik i narzędzi zarządzania projektami umożliwi każdemu absolwentowi na profesjonalną realizację różnego rodzaju przedsięwzięć. Znając podstawy nauk ekonomicznych, społecznych i prawnych absolwenci tego kierunku posiadają umiejętności techniczne oraz tzw. umiejętności miękkie, pozwalające efektywnie pracować w zespole projektowym. Project Managerowie wykształceni na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej doskonale znają standardy kaskadowego zarządzania projektem (Waterfall) oraz istotę zwinnego zarządzania projektami (Agile. Ponadto, nabywają umiejętności w zakresie metodyk i standardów zarządzania projektami, takich jak PMBoK, IPMA, PRINCE2 czy Scrum.

Absolwenci potrafią organizować i sterować wykonawstwem projektów, zarządzać zmianami w projekcie oraz zarządzać ryzykiem projektu. Wykorzystują narzędzia informatyczne wspomagające proces zarządzania projektami do analizowania, oceniania i planowania projektów - w tym, takie oprogramowanie jak Microsoft Project czy Trello. Posiadają umiejętności komunikacyjne oraz doskonale rozumieją potencjał zarządzania zasobami ludzkimi wymagany do optymalnego zarządzania zespołami projektowymi. Potrafią również umiejętnie rozwiązywać konflikty, a także radzić sobie w sytuacjach kryzysowych występujących podczas realizacji projektów. Absolwenci kierunku zarządzanie projektami posiadają wiedzę umożliwiającą przystąpienie do egzaminu IPMA-Student lub/i IPMA Poziom D, PRINCE2 Foundation, a także Professional Scrum Master.

Dodatkowe informacje

photo

Rekrutacja

photo

Informacje dla studentów

photo

Nasze kierunki studiów

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie