A A+ A++

Wyjazdy nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych w ramach programu ERASMUS+

Rekrutacja dzieli się na dwa etapy:

 • etap I – kwalifikacja wydziałowa – prowadzona przez Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną,
 • etap II – weryfikacja centralna – prowadzona przez Sekcję Wymiany Międzynarodowej (SWM).

WAŻNE:

 • W pierwszej kolejności pozytywnie rozpatrywane będą wnioski osób udzielających się w aktywnościach związanych z wymianą międzynarodową (np. prowadzenie zajęć dla studentów zagranicznych, opieka nad pracownikiem uczelni partnerskiej itp.);
 • Pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni mogą aplikować o wyjazd STA lub STT, natomiast pracownicy naukowi o wyjazd STT;
 • Po przeprowadzonej kwalifikacji wydziałowej protokół przekazywany jest do SWM, gdzie po weryfikacji zapada decyzja o przyznaniu grantu i następują kolejne kroki formalne;
 • Złożenie aplikacji traktowane jest jako deklaracja znajomości języka obcego w stopniu umożliwiającym efektywne przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej;
 • Przed przystąpieniem do wypełniania dokumentów należy zapoznać się z Zarządzeniem 151/2022 z dnia 12 października;
 • Osoba ubiegająca się o wyjazd w celach dydaktycznych lub szkoleniowych w ramach Programu Erasmus+ musi być pracownikiem Politechniki Śląskiej zatrudnionym na podstawie mianowania, umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.

PRACOWNICY - MOŻLIWOŚCI WYJAZDU:

 • WYKŁADY (STA):
 • 2 dni, maks. 2 m-ce (nie wliczając podróży);
 • 8 godzin zajęć dydaktycznych w tygodniu (i krótszym okresie pobytu).
 • Oferta dostępna również dla doktorantów („doctoral candidates”) zatrudnionych w uczelni – NIE DOTYCZY studentów studiów III stopnia).


Wyjazdy dydaktyczne / Wykładowe (STA)

WYMAGANIA:

 • Warunkiem uzyskania grantu na wyjazd dydaktyczny jest zatrudnienie na Politechnice Śląskiej na stanowisku naukowym/dydaktycznym oraz znajomość języka obcego, niezbędna do przeprowadzenia zajęć;
 • Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej;
 • Zgodnie z wytycznymi Programu Erasmus+ przed wyjazdem nauczyciela akademickiego do uczelni partnerskiej musi zostać uzgodniony między stronami program nauczania (Mobility Agreement-Staff Mobility For Teaching).
  Niezbędnymi elementami tego dokumentu są: uzgodnione daty mobilności, zakładane cele nauczania, szczegółowy plan programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty. Przed wyjazdem dokument musi zostać podpisany przez wszystkie upoważnione osoby;
 • Długość pobytu dydaktycznego wynosi od 2 do 5 dni, w trakcie którego należy zrealizować minimum 8 godzin dydaktycznych. Dofinansowaniem objęte są tylko dni robocze i maksymalnie 2 dni kalendarzowe na podróż tam i z powrotem, przy czym finansowanie dni podróży nie dotyczy wyjazdów do Ostrawy.

KRAJE, DO KTÓRYCH MOŻNA WYJECHAĆ:

 • kraje należące do Unii Europejskiej (Erasmus+ KA103, PO WER-MOB),
 • Turcja, Republika Macedonii Północnej, Serbia (Erasmus+ KA103, PO WER-MOB),
 • kraje Europejskiego Obszaru Europejskiego: Islandia, Norwegia, Liechtenstein (Erasmus+ KA103, PO WER-MOB, Program Edukacja),
 • kraje partnerskie, spoza Unii Europejskiej (Erasmus+ KA107).

STAWKI STYPENDIALNE:

 

erasmus-pracownicy


Wyjazdy szkoleniowe (STT)

WYMAGANIA:

 • O wyjazd w celach szkoleniowych mogą ubiegać się pracownicy kadry akademickiej, administracji centralnej i wydziałowej, pracownicy naukowo-techniczni oraz bibliotekarze i lektorzy; 
 • Celem wyjazdu jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej;
 • Dofinansowanie ze środków Programu Erasmus+ na wyjazdy w celach szkoleniowych nie może zostać przyznane na uczestnictwo w konferencji, kongresie, sympozjum itp., szkoleniu laboratoryjnym i/lub innym powiązanym z działalnością naukowo-badawczą;
 • Podczas wyjazdu w celach szkoleniowych pracownik ma obowiązek do uczestniczenia we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie szkolenia. Zaleca się, aby szkolenie odbyło się w innej instytucji niż w latach ubiegłych (jeśli dotyczy).

Warunki uczestnictwa w wyjazdach szkoleniowych: 

 • zatrudnienie na Politechnice Śląskiej; wyjazd może zrealizować pracownik dydaktyczny, naukowy lub administracyjny Politechniki Śląskiej lub student-doktorant jednocześnie zatrudniony w PŚ;
 • zatwierdzenie wyjazdu kandydata przez przełożonego;
 • ustalenie programu szkolenia z instytucją przyjmującą, czyli tzw. Indywidualny Program Szkolenia (Mobility Agreement for Training);
 • znajomość języka obcego, w którym będzie odbywać się szkolenie;
 • minimalna długość szkolenia to 2 dni. Pobyt dłuższy niż 5 dni jest możliwy, ale nie wiąże się z podniesieniem wysokości grantu;
 • Dofinansowaniem objęte są tylko dni robocze i maksymalnie 2 dni kalendarzowe na podróż tam i z powrotem, przy czym finansowanie dni podróży nie dotyczy wyjazdów do Ostrawy.

KRAJE, DO KTÓRYCH MOŻNA WYJECHAĆ:

Pliki do pobrania:

Formularz programu STA (wykład) .docx Pobierz
Formularz programu STT (szkolenia) .docx Pobierz
Wzór zaświadczenia o pobycie .doc Pobierz
Wniosek o skierowanie za granicę .docx Pobierz

W razie pytań dotyczących ogólnych zasad zachęcamy do kontaktu z pracownikami SWM:

 • Anna Bastek (13 29) – Erasmus+ KA131 (dawniej KA103),
 • Aleksandra Waluśkiewicz (22 07) – Erasmus+ KA107.

KWALIFIKACJA WYDZIAŁOWA - PROCEDURA

Zgłoszenia na wyjazdy będą przyjmowane na bieżąco.

KROKI REALIZACJI PROCEDURY WYJAZDOWEJ:

 • pracownik zainteresowany wyjazdem wypełnienia odpowiedni dla wyjazdu formularz (STA – cele dydaktyczne/wykładowe, STT – cele szkoleniowe), który określa ogólne cele mobilności, wartość dodaną wyjazdu, zakres programu nauczania, działania, które należy podjąć oraz oczekiwane rezultaty (formularze do pobrania),
 • pracownik zainteresowany wyjazdem wysyła prawidłowo wypełniony formularza do uczelni przyjmującej i uzyskuje podpis („The receiving institution”),
 • pracownik wysyła podpisany przez uczelnię przyjmującą formularza do Koordynatora Wydziałowego dr Anny Waligóry najpóźniej 40 dni przed potencjalnym wyjazdem (zgodnie z zasadami realizacji wyjazdów pracowników Wniosek o wyjazd za granicę należy złożyć najpóźniej 30 dni przed planowanym wyjazdem),
 • Koordynator Wydziałowy sporządza protokół kwalifikacji wydziałowej, który przekazuje do Biura Sekcji Wymiany Międzynarodowej,
 • Biuro SWM pilotuje procedurę wyjazdową.

Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus+
Zakres: wyjazdy pracowników Wydziału
dr Anna Waligóra
anna.waligora@polsl.pl

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie