A A+ A++

Kishore Kumar Kadimpati

Kishore Kumar KadimpatiKishore Kumar Kadimpati

dr inż.

Adres:

Ka­te­dra Bio­tech­no­lo­gii Śro­do­wi­sko­wej
Wy­dział In­ży­nie­rii Śro­do­wi­ska i Ener­ge­ty­ki
Po­li­tech­ni­ka Ślą­ska
ul. Aka­de­mic­ka 2, pok. 714c
44-100 Gli­wi­ce
tel.: + 48 72 93 76 412
ema­il: Kishore.Kumar.Kadimpati@polsl.pl

orcid.org/0000-0001-7151-6707
https://www.researchgate.net/profile/Dr_Kishore_Kumar_Kadimpati

Zainteresowania badawcze:

- Biotechnologia środowiska
- Usuwanie ze ścieków jonów metali ciężkich i farmaceutyków za pomocą nowych biosorbentów.
- Produkcja biogazu, biowodoru, bioetanolu i bioelektryczności

Publikacje:

Dane bibliograficzne od roku 2017

Kishore Kumar Kadimpati, Sathish Thadikamala, Kezia Devarapalli, Linga Banoth, Kiran Babu Uppuluri, Characterization and hydrolysis optimization of Sargassum cinereum for the fermentative production of 3G bioethanol, Biomass Conversion and Biorefinery (2021), (Springer, IF-4.987), doi.org/10.1007/s13399-020-01270-3.

Kondaiah Seku, Syed Sulaiman Hussaini, Bhagavanth Reddy Gangapuram, Babu Pejjai, Mushtaq Hussain, Narasimha Golla, Kishore Kumar Kadimpati. Eco - Friendly Synthesis of Gold Nanoparticles  Using Carboxymethylated Gum Cochlospermum Gossypium (CMGK) and Their Catalytic and Antibacterial Applications. Chemical Papers 2019 Vol 73. S. 1695–1704 (Springer, IF: 1.68).

Kishore Kumar, M. Krishna Prasad, G. Baburao, M. Sudhakar, J. Sivajyothi, T. Sathish, Ch.V. Ramachandra Murthy. A fortunate marine algae biomass, Sargassum cinereum for removal of Pb(II): Studies on thermodynamics, kinetics and characterization. Desalination and water treatment 2018 vol 116. S. 179-186. (Taylor & Francis, IF: 1.234). doi: 10.5004/dwt.2018.22544.

Kondaiah Seku, Anil Kumar Yamala, Mahesh Kancherla, Kishore Kumar K, Vijayakumar Badathala. Synthesis of moxifloxacin–Au (III) and Ag (I) metal complexes and their biological activities. Journal of Analytical Science and Technology 2018 vol 9 iss 14. S. 1-13. (Springer, IF: 2.769). doi.org/10.1186/s40543-018-0147-z.

Kondaiah S, Bhagavanth R.G, Babu P, Kishore K.K, Narasimha G. Microwave assisted synthesis of silver nanoparticles and their application in catalytic, antibacterial and antioxidant activities. Journal of Nanostructure in Chemistry 2018 vol 8. 179-188. doi.org/10.1007/s40097-018-0264-7.

Kishore Kumar. Design of hybrid PVA–CA–Jania rubens biomatrix for removal of lead. International Journal of Phytoremediation 2017 vol 19 iss. 2. 183-190. (Taylor&Francis IF: 2.237). doi: 10.1080/15226514.2016.1207603.

Sarada B, Krishna Prasad M, Kishore Kumar K, Murthy ChVR. Biosorption of Cd+2 by green plant biomass, Araucaria heterophylla: characterization, kinetic, isotherm and thermodynamic studies. Applied Water Science 2017 vol 7. 3483-3496. doi.10.1007/s13201-017-0618-1. (Spinger IF-4.393)

Kishore Kumar, K. Gnananath, S. Sujatha, Leena Priyanka, P. Ravindra Babu. Pharmacokinetic drug interactions between apigenin, rutin and paclitaxel mediated by P-glycoprotein in rats. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics 2015 vol 40 iss 3 267-276. (Springer, IF: 2.441). doi: 10.1007/s13318-014-0203-z.

Sarada, M. Krishna Prasad, K. Kishore Kumar, Ch.V.R. Murthy. Cadmium removal by macro algae Caulerpa fastigiata: Characterization, kinetic, isotherm and thermodynamic studies. Journal of Environmental Chemical Engineering 2014 vol 2. 1533–1542. (Elsevier, IF: 5.909). doi. 10.1016/j.jece.2014.07.016.

Sarada, M. Krishna Prasad, K. Kishore Kumar, Ch.V.R. Murthy. Potential use of Caulerpa fastigiata biomass for removal of Lead: Kinetics, Isotherm, Thermodynamic and Characterization Studies. Environmental Science and Pollution Research 2014 vol. 21, 1314–1325 (Springer, IF: 3.208). doi.org/10.1007/s11356-013-2008-z.

Kishore Kumar, G. Rama Lakshmi, M. Krishna Prasad, Ch. V. R. Murthy. Studies on Biosorption of Cadmium on Grape pomace using Response Surface Methodology. Desalination and Water Treatment 2013 vol 15 iss 28. 5592–5598 (Taylor&Francis, IF: 1.234). doi.org/10.1080/19443994.2013.769666.

Sarada B, Krishna Prasad M, Kishore Kumar K, Murthy ChVR. Potential use of a green plant leaf biomass, Araucaria heterophylla for removal of Pb+2: Equilibrium, Kinetic, Isotherms, Characterization and Thermodynamic Studies. International Journal of Phytoremediation 15 (2013) 756–773 (Taylor&Francis, IF: 2.94). doi.org/10.1080/15226514.2012.735289.

Kishore Kumar, M. Krishna Prasad, B. Sarada, Ch.V.R. Murthy. Entrapment of Marine micro alga, Isochrysis galbana for biosorption of Cr (III) from aqueous solution: Isotherms and Spectroscopic Characterization. Applied Water Science 3 (2013) 85–92, (Springer IF-4.393). doi.10.1007/s13201-012-0062-1.

Kishore Kumar, Krishna Prasad, B. Sarada, and Ch. V. R. Murthy. Studies on biosorption of nickel using immobilized fungus, Rhizomucor tauricus. Bio Resource 2012 vol 7 iss 4. 5059-5073, (North Carolina State University Publication, IF-1.453).

Lalhruaitluanga, K. Jayaram, M.N.V. Prasad, K. K. Kumar. Lead (II) adsorption from aqueous solutions by raw and activated charcoals of Melocanna baccifera Roxburgh (bamboo)—A comparative study. Journal of Hazardous Materials 2010 vol 175 311–318. (Elsevier, IF: 10.588). doi.10.1016/j.jhazmat.2009.10.005.

Laxmi Sailaja, K. Kishore Kumar, D.V.R. Ravi Kumar, C. Mohan Kumar, N.M. Yugundhar and G. Srinubabu. Development and validation of a Liquid Chromatographic Method for Determination of Efavirenz in Human Plasma. Chromatographia, 65 (2007) 359-361, (Springer IF: 2.044). doi.10.1365/s10337-006-0170-x.

Opublikowane książki/rozdziały

Kishore Kumar Kadimpati, Narasimha Golla, Chapter 20 published entitled “Cost-effective Biogenic-production of inorganic nanoparticles, characterization, and their antimicrobial properties” in Advances in Environmental Pollution Research Series, Elsevier book Title “Cost Effective Technologies for Solid Waste and Wastewater Treatment”, doi.10.1016/B978-0-12-822933-0.00017-6.  ISBN: 978-0-12-822933-0. Pp. 265-290, November 2021.

Kondaiah Seku, K. Kishore Kumar, G. Narasimha, G. Bhagavanth Reddy, Chapter 7 published entitled “Bio-mediated synthesis of silver nanoparticles via microwave-assisted technique and their biological applications”, in Nanobiotechnology for Plant Protection Series, Elsevier book title “Green Synthesis of Silver Nanomaterials”. doi.org/10.1016/B978-0-12-824508-8.00019-8. ISBN: 978-0-12-824508-8. Pp. 148-188, October 2021. 

Chapter published as first author entitled ”Cultivation of microalgae–effects of nutrients focus on biofuels” (2020) as Chapter-4, in the text book of N. Srivastava et al. (eds.), Microbial Strategies for Techno-economic Biofuel Production, Series-Clean Energy Production Technologies, ISBN 978-981-15-7189-3, Springer Nature Publications, https://doi.org/10.1007/978-981-15-7190-9_4.

Chapter published as first author, entitled ”Microalgae as an efficient feedstock biomass for biofuel production” (2020) as Chapter-5, in the text book of N. Srivastava et al. (eds.), Microbial Strategies for Techno-economic Biofuel Production, Series-Clean Energy Production Technologies, ISBN 978-981-15-7189-3, Springer Nature Publications, https://doi.org/10.1007/978-981-15-7190-9_5.

Chapter published as first author, entitled ”Microalgae potential feedstock for production of Biohydrogen and Bioactive compounds” (2020) as Chapter-6, in the text book of N. Srivastava et al. (eds.), Microbial Strategies for Techno-economic Biofuel Production, Series-Clean Energy Production Technologies, ISBN 978-981-15-7189-3, Springer Nature Publications, https://doi.org/10.1007/978-981-15-7190-9_6.

BioPharmaceutics and Pharmacokinetics Manual published as Co-author in 2018 entitled “A laboratory manual on BioPharmaceutics and Pharmacokinetics” with ISBN 978-93-5346-581-0.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie