A A+ A++

Anna Małachowska-Jutsz

Anna Małachowska-Jutsz

 profesor nadzwyczajny, dr hab. inż., prof. nzw. Pol. Śl.

Adres:

Katedra Biotechnologii Środowiskowej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Śląska

ul. M. Strzody 7A, pok. 6
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 237-28-58
mail: Anna.Malachowska-Jutsz@polsl.pl

https://orcid.org/0000-0002-2771-7517

Obszar zainteresowań badawczych:

Bioremediacja gruntów ze szczególnym uwzględnieniem terenów zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi, WWA oraz metalami ciężkimi. Ocena postępów remediacji prowadzona jest z wykorzystaniem m.in. testów toksykologicznych, markerów stresu oksydacyjnego, typowych analizy fizyko-chemicznych. Najczęściej wykorzystywane techniki: fitoremediacja, bioaugmentacja, biostymulacja. Ocena stopnia zanieczyszczenia mikrobiologicznego (gleb, wód i powietrza), doborem środków chemicznych zapobiegających namnażaniu bakterii, grzybów i glonów w obiegach zamkniętych (np. wód chłodzących), ocena właściwości biobójczych preparatów chemicznych. Analizy mikro- i hydrobiologiczne. Badania obejmują również izolację i namnażanie mikroorganizmów efektywnych w rozkładzie konkretnych zanieczyszczeń (przygotowanie biopreparatów).

Publikacje:

Dane bibliograficzne od roku 2017

 • Małachowska-Jutsz Anna, K. Matyja. Discussion on methods of soil dehydrogenase determination. Int. J. Environ. Sci. Technol. 2019 vol. 16, s. 7777-7790, bibliogr.
 • Baczyński T., Anna Małachowska-Jutsz, E. Szalińska. Toxicological assessment of pesticide contaminated soils with use of biotests. Geol. Geophys. Environ. 2018 vol. 44 nr 2, s. 245-257, bibliogr. 29 poz.
 • Małachowska-Jutsz Anna, Jolanta Gumińska. Zinc and lead in aquatic plants and bottom sediments of anthropogenic rivers. ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2018 vol. 11 nr 2, s. 125-134, bibliogr. 35 poz.
 • Konrad Matyja, Anna Małachowska-Jutsz, Anna K. Mazur, Kazimierz Grabas (2016). Assessment of toxicity using dehydrogenases activity and mathematical modeling. Ecotoxicology, 25(3)
 • Małachowska-Jutsz A., Raszka-Gnida A.: (2015), Mechanisms of stress avoidance and tolerance by plants used In phytoremediation, Archives of Environmental Protection 41(4), 96-103.
 • Dzido,Markowski P., Małachowska-Jutsz A.,Prusik K., Jarzębski A.B. (2015). Rapid continuous microwave-assisted synthesis of silver nanoparticles to achieve very high productivity and full yield: from mechanistic study to optimal fabrication strategy. Journal of Nanoparticles Research, vol. 17, no. 1, pp 1-15
 • Małachowska-Jutsz A., Wollek: (2015), Ołów i cynk w osadach wybranych rzek polski oraz rola makrofitów jako potencjalnych wskaźników zanieczyszczenia tymi metalami. [in]: Aktualne Zagadnienia W Inżynierii Środowiska pod red. Krzysztofa Barbusińskiego, str. 213-223.
 • Małachowska-Jutsz A., Niesler M.: (2015), The effect of calcium peroxide on the phenol oxidase and acid phosphatase activity and removal of fluoranthene from soil. Water, Air, & Soil Pollution, November 2015, pp. 226- 365.
 • Hetmanczyk S., Małachowska-Jutsz (2014): Biobójcze właściwości nanocząsteczek srebra (Biocidal properties of silver nanaparticles. Przemysł Chemiczny 93/7, 1106-1109.
 • Małachowska – Jutsz A., Guminska M., Bernaś Z (2014): Wpływ dodatku nadtlenku wapnia na fitotoksyczność gleby zanieczyszczonej fluorantenem. Ochrona Środowiska 3/2014, vol. 36, 37-43
 • Małachowska-Jutsz A., Turek-Szytow J., Miksch K.: (2014): Wpływ nadtlenku wapnia na zoo toksyczność gleby skażonej fluorantenem. Przemysł Chemiczny 93/12, pp 2197-2200.
 • Małachowska-Jutsz A., W. Janosz, J. Rudek.: (2012): Toksyczność gleby zanieczyszczonej olejem silnikowym poddanej samooczyszczaniu oraz fitoremediacji. Ochrona Środowiska 34(1), 15-20
 • Małachowska-Jutsz A., K. Matyja., A. Ziembińska: (2011): Cadmium and copper toxicity assessment in activated sludge using TTC bioassay. Archives of Environmental Protection, vol. 37, no 4, pp. 85-95
 • Małachowska-Jutsz A., J. Rudek, W. Janosz: (2011): The effect of ribwort (Plantago Lancelata) and its mycorrhizas on the growth of microflora in soil contaminated with used engine oil. Archives of Environmental Protection, vol. 37, no 1, pp. 99-115
 • Małachowska-Jutsz A., Matyja K. (2011). Wpływ wybranych soli kadmu na aktywność dehydrogenaz mikroorganizmów osadu czynnego. Przemysł Chemiczny 90/8, 1551-1554
 • Małachowska-Jutsz A., Matyja K. (2010). Wpływ wybranych soli miedzi na aktywność dehydrogenaz mikroorganizmów osadu czynnego. Przemysł Chemiczny 89/8, 1082-1086
 • Hetmańczyk S., Kostecki M., Małachowska-Jutsz A. (2010). Natlenienie a układy termiczne w zbiorniku Pławniowice rekultywowanym metodą kortowską. [w:] materiałach XVII Ogólnopolskiego Seminarium Studentów i Doktorantów „Biotechnologia Środowiskowa”. Wisła-Jarzębata, 1-4 grudnia 2010, 171-184
 • Małachowska-Jutsz A., Kalka J. (2010). Influence of mycorrhizal fungi on remediation of soil contaminated by petroleum hydrocarbons. Fresenius Environmental Bulletin 19(12b), 1-7.
 • Baczyński T., Małachowska-Jutsz A. (2010). Remediacja gruntów skażonych odpadami pestycydów chlorowanych [w:] Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych. Praca zbiorowa pod red. Grzegorza Maliny Poznań 2010, 7-19.
 • Małachowska-Jutsz A., Kalka J., Baczyński T. (2008). Contamination of soil by pesticide wastes a case study. Fresenius Environmental Bulletin 17(12b), 2200-2206.
 • Baczyński T., Kryłów M., Małachowska-Jutsz A., Stobiecki T. (2008). Efektywność różnych dodatków w bioremediacji gruntu skażonego chloroorganicznymi środkami ochrony roślin, Biotechnologia 2(81), 162-173.

Monografie:

 • Małachowska-Jutsz A. (2008). Mikoryzacja roślin a efektywność fitoremediacji gruntów zanieczyszczonych węglowodorami (rozprawa habilitacyjna). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Małachowska-Jutsz A., Miksch K. (2010). Przydatność wybranych bioindykatorów do oceny efektywności bioremediacji gruntów zanieczyszczonych węglowodorami. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Gliwice.

Referaty na konferencjach zagranicznych:

 • Małachowska-Jutsz A., Wiszniowski J., Krajewska K. (2008). Plant mycorrhization versus effectiveness of phytoremediation of soil polluted with hydrocarbons. COST Action 859 Meeting of Working Group 4 “Integration and application of phytotechnologies” Verneuil en Halatte, France, s. 44-45.
 • Małachowska-Jutsz A., Kalka J., Baczyński T.: Application of earthworm biotests as sensitive tools for soil quality monitoring. International Conference of students and yong researchers “Topical Issues of Rational Use of Natural Resources. Sankt Petersburg, Russia, April 23-25, 2008.
 • Miksch K., Ziembińska A., Małachowska-Jutsz A.: Microbial changeability In soil Turing calcium peroxide assisted PAHs bioremediation. [in:] material International Conference Environmental (Bio)Technologies. EU-FP7 Environment Brokerage Event, pp. 48
 • Miksch K., Małachowska-Jutsz A.: Phytoremediation of Soil Supported by Plant Micorrhization, Proc BIT’s 1st World Congress of Environmental Biotechnology, 25-28.04. 2011, Dalian, China

Prace badawcze:

 • Wykonawca – Projekt nr NN523452436 (czas realizacji: 27.04.2009- 27.04.2011), tytuł projektu „Badania i ocena procesu remediacji gruntów zanieczyszczonych odpadami popestycydowymi” – projekt realizowany przez Politechnikę Krakowską – kierownik projektu: dr inż. Tomasz Baczyński
 • Lider zespołu badawczego – projekt ID 181844: Biologiczna stabilizacja mikrobiologii wody przeznaczonej do spożycia” – IN2 181844 – zadanie badawcze: „Badania laboratoryjne zmodyfikowanych biopolimerów w aspekcie bakteriologicznego i chemicznego oczyszczania wody” wartość pracy.
 • Wykonawca w projekcie naukowo-badawczym N N523 617729 „Wspomaganie rozkładu trudno biodegradowalnych zanieczyszczeń organicznych za pomocą modyfikowanego nadtlenku wapnia”
 • Wykonawca w projekcie naukowo-badawczym PBU 124/RCh6/2011 (DEC- 2011/01/B/ST8/03599 pt. „Kwantyfikacja i optymalizacja ciągłego procesu otrzymywania nanocząstek metali i ich kompozytów w polu mikrofalowym na przykładzie nanocząstek srebra”.
 • Wykonawca w projekcie naukowo-badawczym DEC-2012/05/B/02739 „Mechanizm usuwania farmaceutyków w oczyszczalniach hydrofitowych”
 • BW 458/RIE8/08 Biochemiczne przemiany zanieczyszczeń organicznych w glebach, ściekach i wodach powierzchniowych
 • BK 225/RIE8/09 Badanie bioróżnorodności i dynamiki mieszanych populacji drobnoustrojów wykorzystywanych w inżynierii środowiska
 • BK 228/RIE8/10 Badanie bioróżnorodności i dynamiki mieszanych populacji drobnoustrojów wykorzystywanych w inżynierii
 • Wykonawca BK 295/RIE8/11 Badanie bioróżnorodności i dynamiki mieszanych populacji drobnoustrojów wykorzystywanych w inżynierii
 • Wykonawca BK 316/RIE8/12 Badanie bioróżnorodności i potencjału aplikacyjnego organizmów przydatnych w inżynierii środowiska i bioinżynierii.

Uzyskane patenty:

 • Patent. Polska, nr 209 361. Sposób fitoremediacji gleb z produktów ropopochod- nych metodą „in situ”, wspomaganej biopreparataem bakteryjnym. Int. Cl. B09C 1/10. Politechnika Śląska, Polska, Twórcy: Anna Małachowska-Jutsz, Korneliusz Miksch. Zgłosz. nr 382 175 z 11.04.2007. Opubl. 31.08.2011, 4 s. Patent. Polska, nr 208 695. Sposób fitoremediacji gleb z produktów ropopochodnych metodą „in situ”, wspomaganej biopreparatami. Int. Cl. B09C 1/10. Politechnika Śląska, Pol- ska, Twórcy: Anna Małachowska-Jutsz, Korneliusz Miksch. Zgłosz. nr 381 901 z 05.03.2007. Opubl. 31.05.2011, 4 s.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie