A A+ A++

Anna Banach-Wiśniewska

Anna Banach-Wiśniewska

 doktorant, mgr inż.

Adres:

Adres: Ka­te­dra Bio­tech­no­lo­gii Śro­do­wi­sko­wej Wy­dział In­ży­nie­rii Śro­do­wi­ska i Ener­ge­ty­ki Po­li­tech­ni­ka Ślą­ska ul. Aka­de­mic­ka 2, pok. 711 A 44-100 Gli­wi­ce tel.: +48 32 237 29 15 e-ma­il: an­na.ba­na­ch-wi­sniew­ska­@polsl.pl

Ka­te­dra Bio­tech­no­lo­gii Śro­do­wi­sko­wej
Wy­dział In­ży­nie­rii Śro­do­wi­ska i Ener­ge­ty­ki
Po­li­tech­ni­ka Ślą­ska
ul. Aka­de­mic­ka 2, pok. 711 A
44-100 Gli­wi­ce
tel.: +48 32 237 29 15
ema­il: an­na.ba­na­ch-wi­sniew­ska­@polsl.pl

Pro­fil Re­se­ar­chGa­te

Pro­fil ba­daw­czy:

Pro­wa­dzo­ne obec­nie ba­da­nia obej­mu­ją cha­rak­te­ry­sty­kę bak­te­rii anam­mox oraz ana­li­zę ich bio­róż­no­rod­no­ści i struk­tu­ry ge­no­ty­po­wej pod­czas pro­wa­dze­nia pro­ce­su anam­mox. Anam­mox jest przy­ja­znym śro­do­wi­sku pro­ce­sem kon­wer­sji obec­nych w wo­dzie i wy­ma­ga­ją­cych usu­nię­cia związ­ków azo­to­wych do azo­tu at­mos­fe­rycz­ne­go. Po­mi­mo, że pro­ces ten sta­no­wi waż­ną część obie­gu azo­tu w przy­ro­dzie, prze­pro­wa­dza­ją­ce go bak­te­rie sta­no­wią pew­ne­go ro­dza­ju mi­kro­bio­lo­gicz­ną za­gad­kę. Bak­te­rii tych do dziś nie uda­ło się wy­izo­lo­wać w po­sta­ci czy­stych kul­tur, dla­te­go w ich ba­da­niu nie­zbęd­ne jest za­sto­so­wa­nie me­tod z za­kre­su bio­lo­gii mo­le­ku­lar­nej. Wie­dza na te­mat bak­te­ryj­nej bio­róż­no­rod­no­ści oraz za­leż­no­ści eko­lo­gicz­nych w osa­dzie czyn­nym jest nie­zwy­kle istot­na dla opty­ma­li­za­cji jak i lep­sze­go zro­zu­mie­nia sa­me­go pro­ce­su.

Naj­waż­niej­sze pu­bli­ka­cje:

  • Ziembińska – Buczyńska A., Banach A., Bacza T., Pieczykolan M.: Diversity and variability of methanogens during the shift from mesophilic to thermophilic conditions while biogas production, World Journal of Microbiology and Biotechnology, Volume 30, Issue 12, 3047-3053, 2014.
  • Banach A., Ziembińska – Buczyńska A.: Wpływ wybranych parametrów środowiskowych na proces fermentacji metanowej, Podstawy Biotechnologii Środowiskowej – trendy, badania, implementacje, Tom VII, 233-240, Gliwice, 2015.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie