A A+ A++

Inżynieria Środowiska – Ogrzewnictwo, Wentylacja, Klimatyzacja i Ochrona Powietrza

Studia stacjonarne I stopnia

Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł inżyniera i są przygotowani do projektowania, budowy, eksploatacji i konserwacji systemów i urządzeń stanowiących wyposażenie techniczne obiektów budownictwa powszechnego, przemysłowego i indywidualnego w szczególności: 

 • urządzeń ogrzewania, źródeł ciepła i przesyłu ciepła,
 • urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • instalacji zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową,
 • wewnętrznych instalacji gazowych,
 • urządzeń oczyszczania gazów odlotowych z technologii przemysłowych.

 

Studia stacjonarne II stopnia

Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł magistra inżyniera w ramach kierunku dyplomowania: Ogrzewnictwo, Wentylacja, Klimatyzacja i Ochrona Powietrza.

Absolwenci II stopnia tej specjalności poszerzają swoją wiedzę techniczną i są przygotowani do pracy zawodowej w:

 • budownictwie powszechnym i przemysłowym w zakresie urządzeń i gospodarowania energią cieplną i powietrzem,
 • wykonywania audytingu energetycznego dla budownictwa,
 • przedsiębiorstwach związanych z produkcją i dystrybucją energii cieplnej,
 • służbach energetycznych i ochrony środowiska zakładów przemysłowych,
 • biurach projektowych i doradczych,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • specjalistycznych firmach handlowych,
 • placówkach naukowo-badawczych oraz w szkolnictwie wyższym i średnim.

Uprawnienia budowlane

Zgodnie z obowiązującym “Prawem Budowlanym”, absolwenci specjalności po spełnieniu warunków określonych szczegółowymi przepisami, mogą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (Uprawnienia Budowlane).

Uzyskanie takich uprawnień zgodnie z obowiązującym “Prawem Budowlanym” upoważnia do:

 • projektowania i sprawdzania projektów budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,
 • wykonywania nadzoru inwestorskiego,
 • kierowania robotami instalacyjnymi na budowie,
 • sprawowania kontroli technicznej utrzymania i funkcjonowania instalacji wewnętrznych w obiektach budowlanych,
 • sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z wymaganiami obowiązującej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego, wprowadzonymi w 2007 roku do Prawa Budowlanego.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie