A A+ A++

Historia

Początki dzisiejszej Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania sięgają 1945 roku kiedy to jesienią na ówczesnym Wydziale Inżynieryjno-Budowlanym powstała Katedra Budowy Wodociągów i Kanalizacji, Ogrzewania i Wietrzenia, którą kierował prof. dr inż. Eliasz Zielski przybyły do Gliwic ze Lwowa. Prof. Eliasz Zielski był pierwszym w Polsce doktorem nauk technicznych w dziedzinie ogrzewnictwa i wentylacji. Pierwszą siedzibą Katedry było mieszkanie na parterze przy ulicy Częstochowskiej 6 (po wybudowaniu gmachu dzisiejszego Wydziału Budownictwa Katedra przeniosła się tam i swoją siedzibę miała w tym miejscu do połowy lat 90-tych XX w.).

Już w 1946 roku Katedra podzieliła się na dwie jednostki – Katedrę Budowy Wodociągów i Kanalizacji (kierownik prof. mgr inż. Eugeniusz Zaczyński) oraz Katedrę Techniki Sanitarnej, którą kierował do swojej śmierci w marcu 1953 roku prof. E. Zielski. Jego następcą został prof. mgr inż. Tadeusz Chlipalski. W 1953 roku na Wydziale Inżynieryjno-Budowlanym wyodrębniono Oddział Inżynierii Sanitarnej, który posiadał już cztery katedry, w tym Katedrę Techniki Sanitarnej. 6-go kwietnia 1955 roku, zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego, utworzono osobny Wydział Inżynierii Sanitarnej, który składał się już z 10 katedr, a jedną z nich była Katedra Ogrzewnictwa i Wentylacji (kierownikiem pozostał prof. Chlipalski).

Wydarzenia marcowe z 1968 roku doprowadziły do zmian organizacyjnych w Szkolnictwie Wyższym. W 1969 roku dokonano połączenia dotychczasowych 10 katedr Wydziału w trzy, tzw. zespołowe, m.in. Katedrę Ogrzewnictwa i Ochrony Atmosfery (kierownikiem został prof. dr inż. Jerzy Zieliński, prof. Chlipalski został dziekanem Wydziału). Już dwa lata później, w 1971 roku, przeprowadzono kolejną reorganizację łącząc katedry zespołowe w jeden duży Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, a nasza Katedra przekształciła się w Zakład Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery. Zakładem kierował, od momentu powstania, prof. dr hab. inż. Stanisław Mierzwiński.

W 1981 roku doszło do kolejnej reorganizacji – w miejsce Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska powstały dwa o istotnie różniących się korzeniach naukowych – Instytut Inżynierii i Technologii Wody, Ścieków i Odpadów oraz Instytut Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Powietrza pod kierownictwem prof. Mierzwińskiego. W 1984 roku uległa zmianie nazwa Wydziału – na Wydział Inżynierii Środowiska (pod tą nazwą jako pierwszy w Polsce), co bardziej odpowiadało zakresowi działalności naukowej i dydaktycznej obu instytutów.

Przemiany ustrojowe w Polsce, do których doszło po 1989 roku skutkowały także zmianami w strukturze organizacyjnej Wydziału – w 1991 roku wyodrębniono trzy jednostki – w tym Katedrę Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania (nazwa obowiązująca do dnia dzisiejszego), na czele której pozostał prof. Mierzwiński. W 1993 roku nastąpiło połączenie dwóch wydziałów – Wydziału Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Mechanicznego Energetycznego w najsilniejszy na naszej Uczelni Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Jedną z ośmiu jednostek tworzących strukturę nowego wydziału jest nasza Katedra.

W 1994 roku, po ponad 20 latach kierowania jednostką przez prof. Mierzwińskiego, nowym kierownikiem Katedry został prof. dr hab. inż. Zbigniew Popiołek. W roku 2013 obowiązki kierownika Katedry przejął dr hab. inż. Zbigniew Trzeciakiewicz. W 2015 roku kierownikiem Katedry został dr hab. inż. Jan Kaczmarczyk.

Prof. Eliasz Zielski
Prof. Eliasz Zielski
Prof. mgr inż. Tadeusz Chlipalski
Prof. mgr inż. Tadeusz Chlipalski
Prof. dr hab. inż. Stanisław Mierzwiński
Prof. dr hab. inż. Stanisław Mierzwiński

W Katedrze OWiTO pracuje dziś 15 osób – 5 samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych, 8 pracowników ze stopniem doktora (adiunktów), 2 doktorantów oraz 2 pracowników administracyjno-technicznych.

Pracownicy zajmują się działalnością naukową oraz dydaktyczną głównie w zagadnieniach grzewczych, wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych. Posiadamy kadrę wyspecjalizowaną w metodyce wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej w budownictwie oraz wykonywania audytów energetycznych na potrzeby termomodernizacji budynków. Zajmujemy się również zagadnieniami dotyczącymy higieny i bezpieczeństwa środowiska pracy. Rezultatem wieloletniej działalności naukowej KOWiTO jest wydanie prawie trzydziestu książek i podręczników akademickich. Od momentu powstania KOWiTO 38 osób uzyskało stopień naukowy doktora nauk technicznych, 14 doktora habilitowanego i 4 tytuł profesora. Działaność dydaktyczna pracowników obejmuje prowadzenie zajęć dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki na wszystkich rodzajach strudiów (dzienne i zaoczne – na poziomie inżynierskich oraz magisterskim, podyplomowe).

Katedra Ogrzewnictwa Wentylacji i Techniki Odpylania współpracuje z wieloma ośrodkami z: Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Finlandii, Holandii, Japonii, Niemiec, Portugalii, Szwecji, USA i Wielkiej Brytanii. Uczestniczy w międzynarodowym programie badawczym Międzynarodowej Agencji Energii w Paryżu IEA – ECB&CS i programach badawczych finansowanych przez Unię Europejską.7

KOWiTO 1945-2005
KOWiTO 1945-2005

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie