A A+ A++
Pracownicy

Pracownicy

 

 

dr inż. Tomasz Topa
Stanowisko: adiunkt
Telefon: 32-237 13 50
E-mail: tomasz.topa@polsl.pl
Adres: Gliwice, Akademicka 16, pokój 807

e-pracownik

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9870-5137

 

Krótka biografia naukowa:

 • Studia magisterskie na kierunku “Elektronika i Telekomunikacja” specjalność “telekomunikacja” ukończone w 2002 r. (praca dyplomowa: „Program wyboru i przestrajania dróg połączeniowych w polu Beneša”).
 • Praca doktorska „Szybka hybrydowa metoda MM–FDTD w inżynierii pola elektromagnetycznego” (promotor dr hab. inż. Andrzej Karwowski) obroniona w 2007 roku.
 • Praca na stanowisku adiunkta od grudnia 2007 r. w Instytucie Elektroniki, później w Katedrze Elektroniki, Elektrotechniki i Mikroelektroniki Politechniki Śląskiej..

 

Zainteresowania naukowe

 • Radiotechnika i technika mikrofalowa.
 • Technika antenowa
 • Bezprzewodowe systemy automatycznej identyfikacji
 • Elektrodynamika obliczeniowa (metody MoM, FDTD)
 • Heterogeniczne środowiska obliczeniowe CPU/GPU, CPU/FPGA

 

Wybrane osiągnięcia

 • Autor 45 publikacji naukowych
 • Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych
  • IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters
  • IET Science, Measurement and Technology
  • International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields
  • Journal of Electromagnetic Waves and Applications Progress in Electromagnetic Research

 

Osiągnięcia dydaktyczne

 • Promotor ponad 20 prac magisterskich i inżynierskich.
 • Przygotowanie nowych wykładów, opracowanie nowych stanowisk i ćwiczeń laboratoryjnych  z przedmiotów
  • Systemy identyfikacji radiowej RFID
  • Procesory graficzne NVIDIA i ATI/AMD – architektura i programowanie
  • Technika mikrofalowa
  • Inżynieria mikrofalowa

 

Nagrody i wyróżnienia

 • Wyróżniony 8 nagrodami rektorskimi za: osiągnięcia naukowe (2),  działalność dydaktyczną (1) i organizacyjną (5)

 

Projekty badawcze

 • Projekt badawczy (przyznany w 2017 roku w ramach programu NVIDIA Academic Hardware Grant Program) pt. „GPU-Accelerated Broadband Method-of-Moments Approach for Large-Scale Electromagnetic Problems Involving PEC Objects”, Politechnika Śląska
 • Projekt badawczy (przyznany w ramach Programu Badań Stosowanych na podstawie decyzji nr DZP/5800/PBS3/246229/14) pt. „Opracowanie technik poprawy wiarygodności pomiarów sygnałów bioelektrycznych w rzeczywistym środowisku elektromagnetycznym”, realizowany w latach 2015-2017, Politechnika Śląska w konsorcjum z ITAM i ELMIKO
 • Projekt międzynarodowy niewspółfinansowany (przyznany na podstawie decyzji Nr 58/N-COST/2009/0 z dnia 29 października 2009) pt: „Anteny nowoczesnych systemów bezprzewodowych na potrzeby społeczeństwa informacyjnego - nowe struktury, modele, metody analizy i projektowania”, realizowany w latach 2009-2011, Politechnika Śląska
 • Projekt badawczy własny Nr N N517 467934 (przyznany na podstawie decyzji Nr 4679/B/T02/2008/34 z dnia 13.03.2008) pt: „Szybkie hybrydowe metody elektromagnety-zmu obliczeniowego”, termin realizacji: 2008-2011, Politechnika Śląska
 • Projekt badawczy promotorski Nr 3 T11D 023 30 (przyznany na podstawie decyzji Nr 543/T02/2006/30 z dnia 16.02.2006) pt: „Szybka hybrydowa metoda MM-FDTD w inży-nierii pola elektromagnetycznego”, realizowany w latach 2006-2007, Politechnika Śląska

 

Wybrane publikacje naukowe z ostatnich lat

 • T. Topa, " Porting Wire-Grid MoM Framework to Reconfigurable Computing Technology", IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 19, no. 9, 2020, pp. 1630-1633
 • A. Noga, A. Karwowski, T. Topa, "Evaluation of the magnetic field inside grid-like large volume shields for protection against LEMP", Przegląd Elektrotechniczny, vol. 94, no. 2, 2018, pp. 62-65
 • A. Noga, A. Karwowski, T. Topa "Evaluation of the magnetic field inside grid-like large volume shields for protection against LEMP", XXIV International Conference on Electromagnetic Disturbances (EMD 2017), 20/09/2017-22/09/2017, Białystok, Poland., pp. 96-99
 • D Wójcik J. Mocha, M. Surma, A. Noga, M. Magnuski, A. Karwowski, T. Topa, "Efekty nieliniowe w obwodach wejściowych aparatury elektromedycznej a odpor-ność na zaburzenia promieniowane", Przegląd Elektrotechniczny, vol. 93, no. 1, 2017, pp. 225-228
 • T. Topa, "Load balanced Fortran-based out-of-GPU memory implementation of the method of moments", IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 16, 2017, pp. 813-816
 • A. Karwowski, A. Noga, T. Topa, „Computationally efficient technique for wide-band analysis of grid-like spatial shields for protection against LEMP effects”, Ap-plied Computational Electromagnetics Society Journal, vol. 32, no. 1, 2017, pp. 87-92
 • A. Karwowski, A. Noga, T. Topa, „An Efficient Framework for Analysis of Wire-Grid Shielding Structures over a Broad Frequency Range”, 2016, Radioengineer-ing, vol. 25, no. 4, pp. 629-636
 • A. Noga, D. Wójcik, M. Surma, A. Karwowski, T. Topa, „Odporność elektroence-falografu na zaburzenia promieniowane - przykłady analizy numerycznej”, 2016, Przegląd Elektrotechniczny, vol. 92, no. 12, pp. 109-112
 • A. Karwowski, T. Topa, A. Noga, „Implementacja metody momentów w heteroge-nicznym środowisku obliczeniowym CPU/GPU”, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 6/2016, str. 503-505
 • T. Topa, A. Noga, A. Karwowski, „Accelerating frequency-domain simulations us-ing small shared-memory CPU/GPU cluster”, 21st International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications, MIKON-2016
 • T. Topa, „Efficient out-of-GPU memory strategies for solving matrix equation gen-erated by method of moments”, Electronics Letters, vol. 51, no. 19, 2015, pp. 1542 – 1543
 • A. Karwowski, A. Noga, T. Topa, „Szybka metoda szerokopasmowej analizy insta-lacji odgromowych”, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyj-ne, nr 4/2015, str. 493-495
 • T. Topa, A. Noga, „Implementacja metody momentów z wykorzystaniem kart gra-ficznych i architektury CUDA”, Przegląd Elektrotechniczny, 03/2015, str. 34-40
 • A. Karwowski, A. Noga, T. Topa, Implementacja metody momentów z wykorzy-staniem kart graficznych i procesorów wielordzeniowych, Przegląd Telekomunika-cyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 6/2014, str. 556-558
 • T. Topa, A. Noga, A. Karwowski, „Porównanie przyspieszonej sprzętowo metody momentów (MoM) z hybrydową metodą MoM-PO w zastosowaniu do analizy an-ten reflektorowych”, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyj-ne, nr 6/2013, str. 416-419
 • T. Topa, A. Noga, A. Karwowski, Adapting MoM with RWG Basis Functions to GPU Technology Using CUDA, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 10, 2011, pp. 480-483
 • T. Topa, A. Karwowski and A. Noga, Using GPU with CUDA to Accelerate MoM-Based Electromagnetic Simulation of Wire-Grid Models, IEEE Antennas and Wire-less Propagation Letters, vol. 10, 2011, pp. 342-345

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie