A A+ A++
photo
Autor: System Publikacja: 23.02.2021

Profesor Andrzej Świerniak otrzymał nagrodę Ministra Edukacji i Nauki!

Prof. Andrzej Świerniak otrzymał nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za całokształt dorobku naukowego.
Nagroda za całokształt dorobku naukowego to niezwykle ważna i prestiżowa kategoria, w której wyróżnienia odbierają wybitne osobowości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego za swoją wieloletnią działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną. Laureaci to osoby, które w trakcie swoich karier zawodowych pełnią wiele ważnych ról oraz poświęcają się różnym aspektom działalności naukowej, a także akademickiej – od opieki naukowej i dydaktycznej roztaczanej nad młodą kadrą naukową, przez prowadzenie badań, odkrywanie nowych technologii, tworzenie teorii i dzieł naukowych, po zarządzanie podmiotami i organizację ich działalności, nawiązywanie i rozszerzanie współpracy międzynarodowej oraz upowszechnianie wiedzy.
Cała działalność zawodowa i naukowa Prof. Andrzeja Świerniaka związana jest z Wydziałem Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Po ukończeniu studiów na Wydziale Automatyki Politechniki Śląskiej w r. 1972 rozpoczął pracę na stanowisko asystenta stażysty w Instytucie Kompleksowych Systemów Sterowania. Tam też był następnie zatrudniony na stanowiskach asystenta, starszego asystenta, a po obronie pracy doktorskiej w r. 1978 adiunkta w Instytucie Automatyk. Promotorem pracy doktorskiej, podobnie jak i poprzednio magisterskiej, był Prof. Ryszard Gessing. W r. 1988 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie automatyka i robotyka a od r. 1989 pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Politechnice Śląskiej. W r. 1995 uzyskał tytuł profesora nauk technicznych, a w r. 2000 został mianowany profesorem zwyczajnym na Politechnice Śląskiej. 
W międzyczasie w r. 1982 odbył staż naukowy na Uniwersytecie w Oxfordzie jako stypendysta British Council, w r. 1989 był profesorem wizytującym w University of Mississippi, zaś w r. 2003 był zatrudniony jako long term visiting scholar w Mathematical Bioscience Institute , Ohio State University, Columbus. Ponadto odbył kilka krótszych (1-3 miesięcy) wizyt na zaproszenie, m.in. w Rice University, Houston, l’Universite de Montreal, Weitzmann Instuitute, Rehovot. W Politechnice Śląskiej prof. Świerniak pełnił funkcje kierownika Zakładu Inżynierii Systemów, którego był twórcą, Dyrektora Instytutu Automatyki, członka Senatu Politechniki Śląskiej, prodziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, pełnomocnika Dziekana Wydziału ds. kierunku Biotechnologia, członka Rad Naukowych Centrum Biotechnologii, Centrum Inżynierii Biomedycznej, Centrum Edukacji w Mechatronice, przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej ds. pracowników. Był także członkiem z wyboru Komitetu Badań Naukowych (a po jego rozwiązaniu członkiem Zespołu Odwoławczego Rady Nauki), członkiem panelu ekspertów ST7 i superpanelu ST Narodowego Centrum Nauki, członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni Naukowych i Tytułów (do końca r. 2020), a obecnie jest członkiem Rady Doskonałości Naukowej, członkiem Rad Naukowych Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN oraz Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN oraz Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, przez kilka kadencji był członkiem komitetu Automatyki i Robotyki PAN. Jest Redaktorem Naczelnym kwartalnika Archives of Control Sciences (IF=1.697) oraz członkiem Editorial Board kilku czasopism takich jak Mathematical Biosciences, Mathematical Problems in Engineering, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, BioTechnologia. Prof. Świerniak jest współautorem ok. 450 publikacji (ok. 130 w bazie WoS), 3 monografii, 2 podręczników akademickich, 8 skryptów, ok. 250 referatów na konferencjach międzynarodowych (w tym 45 zaproszonych). Wg bazy WoS parametry bibliometryczne dorobku publikacyjnego prof. Świerniaka wynoszą; 1238 cytowań (1059 bez autocytowań), index Hirscha h=19, wg bazy Scopus h=20, wg Google Scholar: h=26. Pierwsza część Jego działalności naukowej była związane z teorią sterowania, a zwłaszcza z zagadnieniami sterowania i modelowania układów w warunkach niepewności. Już w latach 80-tych ubiegłego stulecie wraz z Markiem Kimmlem (obecnie profesorem Rice University i Politechnikli Śląskiej) rozpoczęli prace nad zastosowaniami metod teorii sterowania i inżynierii systemów w biologii i medycynie, które miały istotny wpływ na rozwój bioinformatyki, biologii systemów i onkologii obliczeniowej. W tym zakresie, dzięki stałej współpracy z gliwickim oddziałem Instytutu Onkologii (obecnie Narodowy Instytut Onkologii, Instytut Badawczy, oddział Gliwice) udało się stworzyć w Politechnice Śląskiej szkołę naukową. Również ta współpraca stanowiła istotną przesłankę w powołaniu do życia kierunku biotechnologia na Politechnice Śląskiej, a następnie Centrum Biotechnologii. Przy tworzeniu tego kierunku udział brały 3 Wydziały Politechniki: Chemiczny (reprezentowany przez prof. Szeję), Inżynierii Środowiska i Energetyki (reprezentowany przez prof. Mikscha), Automatyki, Elektroniki i Informatyki (reprezentowany przez prof. Świerniaka) oraz Instytut Onkologii (reprezentowany przez prof. Rzeszowską, która potem została profesorem w Instytucie Automatyki Politechniki Śląskiej). Na bazie stworzonego przez prof. Świerniaka Zakładu Inżynierii Systemów powstały 2 katedry: Katedra Inżynierii i Biologii Systemów (w której nadal pracuje) oraz Katedra Inżynierii i Analizy Eksploracyjnej Danych. Spośród 11 doktorów, których wypromował, 6 uzyskało stopień doktora habilitowanych, a 2 tytuł profesora nauk technicznych. Podsumowaniem wyników prac zespołu pracującego nad wykorzystaniem teorii systemów w walce z nowotworami jest monografia (autorzy A. Świerniak, M. Kimmel, J. Śmieja, K. Puszyński i K. Psiuk-Maksymowicz) System Engineering Approach to Planning Anticancer Therapies, Springer Nature, 2016. Prof. Świerniak był kierownikiem 9 grantów KBN, MNSziW, NCN, NCBiR (obecnie kieruje projektem z zakresu modelowania przerzutów w raku płuc) oraz głównym wykonawcą 15 grantów (w tym 5 PBZ), kierownikiem (ze strony polskiej) lub głównym wykonawcą w  7 projektach międzynarodowych (NATO for Peace, NSF_PAN, PR6, PR7), kierownikiem w 38 pracach BK. Był recenzentem 31 prac doktorskich, 10 przewodów habilitacyjnych, 15 wniosków na tytuł profesora, 18 wniosków awansowych na stanowiska profesora w uczelniach (w tym zagranicznych) oraz przewodniczącym komisji w 6 postępowaniach habilitacyjnych. Wśród odznaczeń, które otrzymał za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną warto wymienić: Medal Zasłużony dla Politechniki Śląskiej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrną Odznakę Zasłużonego SEP, Złotą Odznakę PTETiS, Medal Edukacji Narodowej, Medal Honorowy Prof. Obrąpalskiego. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Profesora Fryzego, Medal Profesora Groszkowskiego, tytuł profesora honorowego Politechniki Śląskiej, a także, przyznawane przez studentów nagrody Złota Kreda i Bio-oskary, a także liczne nagrody Rektora Politechniki Śląskiej. Był recenzentem ok. 30 czasopism międzynarodowych, członkiem Komitetów Naukowych lub Programowych ok. 40 konferencji międzynarodowych i krajowych, recenzentem projektów krajowych i międzynarodowych. Jest także członkiem szeregu towarzystw naukowych i technicznych polskich i zagranicznych (PTETiS, PTM, IEEE, IFAC, AMS, SMB, SEP), pełniąc w niektórych z nich określone funkcje (fellow AMS, senior member IEEE).
Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za całokształt działalności naukowej stanowi niezwykle cenne wyróżnienie nie tylko dla Prof. Świerniaka, ale również Jego współpracowników i wychowanków.
Panie Profesorze serdecznie Panu gratulujemy, życząc zdrowia i dalszych sukcesów!
Udostępnij:fbtwitter

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

Przestrzeganie obowiązkowych zasad podczas epidemii

Tomasz Haptas
2021-02-04 00:54:34
2021-03-02 13:05:30
04.02.2021
photo

Narodowy program publikacji naukowych Springer 2020

Tomasz Haptas
2020-08-13 07:48:17
2021-02-04 00:45:13
13.08.2020
photo

Targi KOMPOZYT-EXPO w Krakowie

Wideo może być bardzo pomocne w przedstawieniu swojego punktu widzenia.

Tomasz Haptas
2020-08-13 07:46:51
2021-02-04 00:49:58
13.08.2020
1 z 1

Więcej aktualności

Wydarzenia

Pokaż wszystkie

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie