A A+ A++
Strategia HRS4R Politechniki Śląskiej

Strategia HRS4R Politechniki Śląskiej

20 kwietnia 2015 r. Rektor Politechniki Śląskiej złożył w imieniu Politechniki Śląskiej deklarację poparcia Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Naukowców – kluczowych dokumentów przyjętych przez Komisję Europejską w celu poprawy warunków pracy i mobilności pracowników akademickich.  Uczelnia zobowiązała się do rozwoju i doskonalenia swojej polityki kadrowej w zgodzie z treścią Karty i Kodeksu, a także wdrożenia procedur rekrutacyjnych zapewniających pełną transparentność i dostępność.

2016 r.

W lutym 2016 r. zainicjowano projekt strategiczny pn. „Opracowanie wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”, powołano grupę roboczą i rozpoczęto prace nad opracowaniem pierwszej „Strategii kadrowej dla pracowników naukowych” w oparciu o przyjęte zasady Karty i Kodeksu. W ramach prowadzonych prac:

  • przygotowano wewnętrzną analizę luk w oparciu o obowiązujące przepisy krajowe, europejskie oraz legislacje wewnętrzną,
  • opracowano treść kwestionariusza ankiety wraz z narzędziem umożliwiającym jej bezpieczne wypełnienie w trybie online,
  • wyznaczono grupę docelową zaproszoną do uzupełnienia ankiety (500 nauczycieli akademickich i doktorantów),
  • przeanalizowano wyniki ankiet wraz z komentarzami uwzględniając wszystkie obszary Karty i Kodeksu.

Po zakończeniu wewnętrznej analizy i sporządzeniu ostatecznych opisów wyników ankiety, grupa robocza wyciągnęła wnioski, że praktyka Politechniki Śląskiej jest już w większości zgodna z ogólnymi zasadami Karty i Kodeksu.  Jednocześnie odnotowano, że w niektórych obszarach nadal istnieje możliwość poprawy. W wyniku podejmowanych aktywności opracowano tekst pierwszej Strategii kadrowej dla pracowników naukowych – Plan działań na lata 2016-2018, który identyfikował priorytetowe obszary w jakich Uczelnia powinna się doskonalić.

2017 r.

W styczniu 2017 r. jako jedna z pierwszych Uczelni w Polsce, Politechnika Śląska otrzymała wyróżnienie (dawniej logo) HR Excellence in Research. Wyróżnienie zostało przyznane jako docenienie wysiłków Uczelni podejmowanych w związku z realizacją Strategii kadrowej dla pracowników naukowych.

Zgodnie z deklaracjami zawartymi w Strategii w części dot. monitoringu w lutym 2017 r. uruchomiono kolejne zadanie strategiczne pn. „Wdrożenie procedur i monitorowanie realizacji programu „Human Resources Strategy for Researchers” przypisane do Biura Rozwoju, w ramach którego powołano Komitet Sterujący oraz zespół roboczy, odpowiedzialny za realizację planu przyjętego na lata 2016-2018. Wdrożono system raportowania postępów prac postępów prac w cyklu kwartalnym, a także analizę ryzyka sporządzaną w cyklu rocznym. Zbiorczy raport z postępów prac publikowano na stronie internetowej HR Excellence in Research.  

2018 r.

W toku prowadzonych prac w II i III kw. 2018 r. podjęto działania zmierzające do przeprowadzenia wewnętrznego przeglądu i podsumowania dotychczas zrealizowanych działań, a także przeprowadzenia badań fokusowych z przedstawicielami naukowców na różnym etapie rozwoju kariery naukowej, podejmujących tematykę obecnego stanu wdrożenia Karty i Kodeksu.  W efekcie wskazano dodatkowe obszary wymagające doskonalenia i zaproponowano zaktualizowany Plan Działań na lata 2019-2021, w ramach Strategii HR dla naukowców.

2019 r.

Jednocześnie w lutym 2019 r. Politechnika Śląska złożyła pierwszy raport do Komisji Europejskiej z ewaluacji wewnętrznej (interrim assesment), podsumowujący blisko 3 lata realizacji Strategii. W kwietniu 2019 r. Uczelnia otrzymała ocenę zwrotną bez żadnych uwag, z komentarzem eksperta potwierdzającego właściwy kierunek działań i świetnie wykonaną pracę.

2019-2020

Po przyjęciu zmodyfikowanego Planu działań na lata 2019-2021 decyzją Rektora odpowiedzialność za monitorowanie zadań realizowanych w ramach Planu stanowiącego integralną część Strategii kadrowej dla pracowników naukowych przypisana została do Biura Rozwoju – komórki organizacyjnej w pionie Prorektora ds. Nauki i Rozwoju. W celu zapewnienia odpowiednich standardów gwarantujących wdrożenie założonych inicjatyw utrzymano dotychczasowe zasady, w tym skład Komitetu Sterującego, a także zespołu projektowego.

2021 r.

Na III i IV kw. 2021 r. zaplanowano przygotowanie się do oceny zewnętrznej postępów we wdrażaniu zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, tj. powołanie odpowiedniego zespołu, a także przeprowadzenie wewnętrznej analizy w zakresie potrzeb naukowców i naukowczń, w celu opracowania nowego Planu działań na lata 2022-2024 w ramach Strategii kadrowej dla pracowników naukowych.

Prace nad opracowaniem planu działań na lata 2022-2024 w ramach Strategii kadrowej dla naukowców obejmowały następujące etapy:

  • wewnętrzną ocenę i podsumowanie realizacji dotychczasowych celów Strategii Kadrowej dla pracowników naukowych,
  • analizę raportów samooceny wydziałów oraz pisemnych wyników audytów przeprowadzonych przez przedstawicieli ówczesnych byłych i obecnych władz Politechniki w Turynie, Politechniki w Walencji oraz Uniwersytetu w Porto,
  • przeprowadzenie wywiadów z naukowcami i naukowczyniami oraz reprezentantami wsparcia administracyjnego w grupach zrównoważonych pod względem płci – 5 grup – doktoranci, adiunkci i asystenci, doktorzy habilitowani, w tym profesorowie uczelni, profesorowie oraz administracja)
  • analizę wyników ankiet dot. tematyki różnorodności i inkluzywności.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy w ramach zmodyfikowanej Strategii kadrowej dla pracowników naukowych wyznaczono nowy plan działań na lata 2022-2024 w ramach Strategii kadrowej dla naukowców.

2022

Po przyjęciu planu na lata 2022-2024 w portalu Euraxess złożono raport w ramach procedury odnowienia pozyskania wyróżnienia HR Excellence in Research (renewal phase), podsumowujący realizację zadań w latach 2019-2021, wprowadzając również nowe zadania zgodnie z przyjętym planem.

Obecnie Uczelnia oczekuje na zaplanowaną wizytę ekspertów zewnętrznych, która powinna się odbyć w kwietniu 2024 roku.

Plany działań w ramach Strategii Kadrowej dla pracowników naukowych:

Plan Działań na lata 2016-2018 w ramach Stategii kadrowej dla pracowników naukowych ... Pobierz
Plan Działań lata 2019-2021 w ramach Strategii kadrowej dla pracowników naukowych ... Pobierz
Plan Działań na lata 2022-2024 w ramach Strategii kadrowej dla pracowników naukowych ... Pobierz

Lista kontrolna OTM-R:

Lista kontrolna OTM-R/ luty 2019 r. ... Pobierz
Lista kontrolna OTM-R/kwiecień 2022 r. ... Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie