A A+ A++
OTM-R

OTM-R na Politechnice Śląskiej

Zasada OTM-R (Open, Transparent, and Merit-based Recruitment) to zasada otwartej, przejrzystej i opartej na jasno okreśłonych kryteriach rekrutacji, która ma na celu zapewnienie równych szans wszystkim kandydatom i zwiększenie jakości procesów selekcyjnych w organizacjach. Jest to podejście szczególnie cenione w instytucjach naukowych i badawczych, które dąży do obiektywnej oceny kwalifikacji kandydatów, opartej na wymiernych wymogach. Implementacja zasady OTM-R pomaga w przyciąganiu najlepszych talentów z całego świata, co przyczynia się do wzrostu innowacyjności i efektywności naukowej organizacji. Ponadto, promuje ona większą różnorodność i integrację w miejscu pracy.

Jednym z nadrzędnych celów Politechniki Śląskiej w obszarze kadrowym jest zapewnienie przejrzystych procesów rekrutacyjnych, opartych na zasadach równości szans, gdzie decyzje podejmowane są wyłącznie w oparciu o wymierne kryteria, bez względu na pochodzenie, płeć, czy inne dyskryminujące wymogi. Uczelnia od 2017 roku kontynuuje doskonalenie swoich procedur OTM-R, wpisując się jednocześnie w szerszą strategię Komisji Europejskiej w zakresie wzmocnienia Europejskiego Obszaru Badawczego (ERA).

Proces rekrutacyjny realizowany na Politechnice Śląskiej został zaprojektowany tak, aby umożliwić wszystkim kandydatom równy dostęp do informacji i możliwości aplikowania. Uczelnia dokłada wszelkich starań, aby każdy etap rekrutacji był jasno opisany i łatwy do zrozumienia, co pozwala kandydatom na przygotowanie się i uczestniczenie w procesie w sposób świadomy i skuteczny.

Wszystkie oferty pracy Politechniki Śląskiej dla nauczycieli akademickich publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej - na stronie Uczelni, portalu Euraxess, a także stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Mamy nadzieję, że nasze zaangażowanie w zasady OTM-R przyczynia się do kształtowania transparentnego i sprawiedliwego środowiska akademickiego, otwartego na naukowców z całego świata.

Raport dot. rekomendacji w zakresie OTM-R wydany przez Unię Europejską 

Ramowy przebieg procesu w postępowaniach konkursowych nauczycieli akademickich w Politechnice Śląskiej

Zasady rekrutacji na Politechnice Śląskiej w oparciu o wytyczne OTM-R:

Wszystkie ogłoszenia konkursowe na stanowisko nauczyciela akademickiego zostają opublikowane:

Termin naboru zgłoszeń trwa 30 dni od daty publikacji ogłoszenia

Obowiązuje jeden wzór ogłoszenia opracowany w języku polskim i angielskim. Wzór ogłoszenia 

Do procesu rekrutacji nauczycieli akademickich Uczelnia wykorzystuje system IT pod nazwą eRecruiter.

Komisja konkursowa składa się co najmniej z 5 osób, a w jej skład wchodzi kierownik jednostki, w której zatrudnienie jest planowane. Komisja w miarę możliwości powinna być zrównoważona pod względem płci. Pracami Komisji kieruje przewodniczący powołany przez Rektora. Przewodniczący wyłącza ze składu Komisji członka:

 • będącego małżonkiem, krewnym lub powinowatym ocenianego albo członka tej komisji (do drugiego stopnia włącznie),
 • związanego z ocenianym lub członkiem tej komisji z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 • pozostającego z ocenianym lub członkiem tej komisji w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tego członka,
 • podlegającego ocenie, jeżeli postępowanie dotyczy jego osoby.

Komisja ocenia kandydatów biorąc pod uwagę w szczególności:

 • kreatywność wyrażoną jakością i liczbą publikacji naukowych oraz zgłoszeń patentowych, patentów i/lub wdrożeń,
 • mobilność w karierze (staże naukowe, staże/pracę w przemyśle),
 • liczbę cytowań prac kandydata bez uwzględnienia autocytowań,
 • inwencję wyrażoną jakością i liczbą projektów badawczych prowadzonych pod kierownictwem kandydata oraz publikacji powstałych w wyniku realizacji tych projektów,
 • współpracę międzynarodową,
 • dodatkowe kryteria wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

W przypadku konkursu na stanowisko profesora i profesora uczelni w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych komisja konkursowa każdorazowo porównuje osiągnięcia kandydata na dane stanowisko z osiągnięciami tzw. kandydata referencyjnego. Rektor w terminie do 15 stycznia każdego roku określa zarządzeniem osiągnięcia kandydata referencyjnego.

 

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest w trybie stacjonarnym lub zdalnym.

 

Zgodność prac Komisji w obowiązującymi procedurami monitoruje pracownik Działu Zasobów Osobowych, który każdorazowo uczestniczy w posiedzeniach komisji konkursowych, weryfikując również kompletność dokumentacji, a także przechowując całość dokumentacji.

 • Komisja rekomenduje Rektorowi kandydatów i kandydatki do zatrudnienia w formie listy rankingowej.
 • Konkurs może zostać nierozstrzygnięty.
 • Z przeprowadzonych rozmów oraz głosowania zostaje sporządzony protokół wraz z formularzem informacji zwrotnej o mocnych i słabych stronach aplikacji złożonych przez poszczególnych kandydatów. Informacja ta jest udostępniania kandydatom przez jednostkę organizacyjną ubiegającą się o zatrudnienie.
 • Informację o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem jednostka organizacyjna ubiegająca się o zatrudnienie udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych Politechniki Śląskiej oraz właściwego ministra ds. szkolnictwa wyższego w terminie 30 dni po zakończeniu konkursu, na okres co najmniej trzech miesięcy.
 • Kandydatowi przysługuje prawo do odwołania się od wyników komisji konkursowej do rektora w terminie siedmiu dni od daty ich publikacji na stronie BIP.

 • Po podjęciu decyzji przez Komisję oraz Rektora o wyborze kandydata na dane stanowisku i przekazaniu mu tej decyzji, Dział Zasobów Osobowych kontaktuje się z kandydatem, by poinformować o warunkach zatrudnienia, tj. miesięcznym zasadniczym wynagrodzeniu brutto, trybie i czasie pracy, liczbie dni wolnych od pracy, dokumentach, jakie będzie trzeba dostarczyć do kontroli, a także możliwości ubiegania się o ewentualne dodatki, w tym dodatek stażowy. Ustalany jest także termin rozpoczęcia zatrudnienia.

 

 • Przed każdym zatrudnieniem – zgodnie z obowiązującym prawem krajowym – każdy kandydat musi wykonać badania lekarskie kwalifikujące do pracy. Skierowanie na badania lekarskie wystawia Dział Zasobów Osobowych, natomiast decyzję o liczbie i rodzaju czynników szkodliwych podejmuje jednostka, w której kandydat rozpoczyna zatrudnienie. Liczba i rodzaj czynników szkodliwych determinują miejsce pracy i rodzaj obejmowanego stanowiska, a także charakter pracy. Badania lekarskie są wykonywane w przychodniach medycyny pracy, z którymi Politechnika Śląska ma zawartą umowę. Koszt wykonania badań ponosi Uczelnia.

 

 • W przypadku pracowników naukowych cudzoziemców w Dziale Zasobów Osobowych dodatkowo ustalane są kwestie dot. rezydencji podatkowej.

Przed podpisaniem umowy o pracę kandydat otrzymuje szczegółowy przewodnik opisujący kolejność procedur związanych z zatrudnieniem, a także podstawowe informacje na temat Politechniki Śląskiej, w tym wykaz najważniejszych dokumentów, z którymi powinien się zapoznać. W momencie podpisywania umowy o pracę kandydat potwierdza pisemnie zapoznanie się z ich treścią.

 

Osoby nowo zatrudnione z zagranicy zachęcane są do kontaktu z Welcome Point - jednostką działającą w strukturze Działu Współpracy z Zagranicą, która wspiera cudzoziemców w sprawach legalizacji pobytu (wnioski wizowe, karty czasowego pobytu aplikowanie o numer PESEL), a także pozostałych socjalno-bytowych. 

Ochrona danych osobowych jest realizowana na Uczelni na podstawie Polityki ochrony danych osobowych na Politechnice Śląskiej oraz prawa na poziomie krajowym (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.) i Unii Europejskiej (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016). Klauzula dotycząca zbierania i przetwarzania danych osobowych jest elementem ogłoszenia konkursowego.

Lista kontrolna OTM-R:

Lista kontrolna OTM-R na Politechnice Śląskiej/luty 2019 r. ... Pobierz
Lista kontrolna OTM-R na Politechnice Śląskiej/kwiecień 2022 r. ... Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie