A A+ A++

Projekty i prace naukowo-badawcze

Inteligentny system monitorowania obszarów wokół gazociągów do automatycznej detekcji i klasyfikacji anomalii infrastruktury gazowniczej (iDiaGaSys)
   Kierownik projektu: dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ
   Kierownik B+R: dr inż. Sebastian Rzydzik
   Numer projektu/umowy: POIR.04.01.01-00-0054/19
   Źródło finansowania: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 4/4.1.1/2019 w ramach wspólnego przedsięwzięcia INGA.
   Data rozpoczęcia: 2021-04-01
   Data zakończenia: 2023-12-31
   Wartość projektu: 15 490 000,00 PLN
   Dofinansowanie z GAZ-SYSTEM S.A.: 7 048 982,00 PLN
   Konsorcjum: Politechnika Śląska, Gliwice (lider); Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Kraków (konsorcjant); TechnoVis sp. z o.o., Olsztyn (konsorcjant); Vortex sp. z o.o., Gdańsk (konsorcjant)
   Streszczenie: Dynamiczny wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce powoduje konieczność rozbudowy sieci gazowej. Infrastruktura przesyłowa wymaga stałej kontroli i sprawdzania otoczenia, w jakim się znajduje. Większa liczba gazociągów oznacza zatem zwiększone działania eksploatacyjne, w tym zapotrzebowanie na mobilne i zdalne systemy monitorujące pracę sieci przesyłowej gazu ziemnego. 

Celem projektu jest opracowanie bezinwazyjnego systemu pozwalającego na diagnozowanie szczelności gazociągów. Definiując obszar badań – gazociągi rozciągają się na większości obszaru Polski – przyjęto założenie, że zadanie byłoby realizowane przez system składający się z podsystemu powietrznego – śmigłowca załogowego z zamontowanym spektroradiometrem podczerwieni oraz polegałoby na zaimplementowaniu metod analizy danych hiperspektralnych umożliwiających wykrycie obecności metanu. Spektroradiometr podczerwieni wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do wykrywania metanu, umieszczone będą na podwieszanej pod śmigłowiec, platformie stabilizacyjnej. Elementem podsystemu powietrznego, poza aparaturą badawczą, będzie moduł planowania misji pomiarowej w postaci zainstalowanego na pokładzie śmigłowca zestawu obliczeniowo-rejestrującego dane pomiarowe. Z kolei podsystem naziemny składać się będzie z modułu analitycznego danych hiperspektralnych, modułu do zarządzania, przetwarzania i przechowywania danych z nalotów inspekcyjnych oraz generowania raportów z inspekcji.

Należy przy tym podkreślić, że niezależnie od wyżej opisanego systemu, w ramach projektu zostanie zbudowany poligon doświadczalny pozwalających na zasymulowanie nieszczelności gazociągu na potrzeby badań realizowanych przez platformę powietrzną.

Możliwości aparatury badawczej zamontowanej na śmigłowcu oraz specjalistycznego oprogramowania naziemnego pozwolą także na monitorowanie innych zagrożeń potencjalnie występujących w rejonach gazociągów przesyłowych. Zadanie to będzie realizowane przez automatyczną interpretację danych z map środowiskowych (ortofotomap), realizowanych równolegle z monitorowaniem szczelności gazociągów przez platformę powietrzną.

Strona projektuhttp://idiagasys.polsl.pl


UEProjektBaner3

Inteligentny klaster komórek Zautomatyzowanego Magazynu Sklepowego (iZMS)
   Kierownik projektu po stronie PŚ: prof. dr hab. Wojciech Moczulski
   Kierownik B+R: dr inż. Wawrzyniec Panfil
   Numer projektu/umowy: POIR.01.01.01-00-0104/20
   Źródło finansowania: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/1.1.1/2020 – „Szybka ścieżka”
   Data rozpoczęcia: 2020-04-21
   Data zakończenia: 2023-09-30
   Wartość projektu: 9 722 517,68 PLN
   Dofinansowanie z UE: 6 275 995,38 PLN
   Konsorcjum: HemiTech sp. z o.o. (lider), MGL sp. z o.o. (partner), Politechnika Śląska (partner)
   Streszczenie: Celem projektu jest opracowanie inteligentnego Zautomatyzowanego Magazynu Sklepowego (iZMS) do zastosowania na potrzeby zautomatyzowanej sprzedaży towarów w sieciach handlowych i w e-commerce. Konfigurowanie oraz użytkowanie Klastrów Komórek iZMS wspierane będzie przez metody sztucznej inteligencji. Wynikiem projektu będzie prototyp iZMS, który będzie rozwiązaniem kompleksowym eliminującym ograniczenia obecnie stosowanych lub wdrażanych rozwiązań (automaty vendingowe, sklepy samoobsługowe): 1) znaczne ograniczenie typów i liczby sprzedawanych towarów, 2) mocno ograniczona pojemność automatów, 3) mała elastyczność konfiguracji struktury wewnętrznej automatów, 4) konieczność ręcznego ładowania towarów do sprzedaży, 5) brak możliwości zarządzania farmą automatów, 6) brak automatycznego systemu planowania zamówień w różnym horyzoncie czasowym, dla różnych pór roku, w zależności od lokalizacji automatu oraz na podstawie aktualnego zapełnienia automatu towarami. Celem badań jest potwierdzenie tezy, że właściwą jest koncepcja klastra komórek magazynów, który przy minimalnej ilości komórek obsługuje maksymalny asortyment towarów, a dodatkowo posiada największy czas pracy autonomicznej (problem sprzedaży nocnej, świąt) oraz optymalnie wykorzystuje przestrzeń magazynową. Prowadzone badania dotyczą m.in. opracowania modeli zachowań klientów na potrzeby predykcji sprzedaży towarów oraz opracowania cyfrowego bliźniaka zautomatyzowanego magazynu sklepowego, które następnie posłużą do optymalizacji początkowej konfiguracji przestrzeni magazynowej klastra i późniejszego adaptacyjnego zarządzania tą przestrzenią.

UEProjektBaner3

Metodyka prognozowania wytrzymałości resztkowej struktur kompozytowych na podstawie badań ultradźwiękowych wspartych modelowaniem numerycznym
   Kierownik: dr inż. Angelika Wronkowicz-Katunin
   Numer projektu/umowy: 2017/25/N/ST8/01009
   Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (NCN)
   Data rozpoczęcia: 2018-02-13
   Data zakończenia: 2023-02-12
   Wartość projektu: 169 800,00 PLN
   Streszczenie: Celem badań jest opracowanie metodyki umożliwiającej prognozowanie trwałości resztkowej struktur kompozytowych na podstawie danych uzyskanych podczas badań ultradźwiękowych (UT) oraz numerycznej oceny degradacji strukturalnej. Opracowywane jest nowe podejście oparte na inżynierii odwrotnej, wykorzystujące dane pochodzące ze skanów UT do stworzenia modelu CAD elementu odzwierciedlającego jego bieżący stan strukturalny, w tym istniejące wewnątrz uszkodzenia. Wyniki uzyskane na podstawie analiz numerycznych będą stanowić informacje dot. szacowanej wytrzymałości resztkowej badanego elementu kompozytowego, co wniesie więcej informacji niż wyniki uzyskane wyłącznie z UT. Nowa metodyka przyniesie lepsze rezultaty w programie monitorowania struktur kompozytowych przy użyciu UT w porównaniu do wyników osiągalnych dotychczas, gdyż będzie możliwa nie tylko diagnostyka, ale również prognostyka. Opracowywany jest także model teoretyczny opisujący wytrzymałość resztkową kompozytów z niskoenergetycznymi uszkodzeniami udarowymi. Biorąc pod uwagę rozwój algorytmów identyfikacji uszkodzeń i nowego podejścia prognostyki, proponowane podejście zapewni znaczny naukowy wkład w zakresie diagnostyki strukturalnej, badań nieniszczących oraz mechaniki pękania struktur kompozytowych stosowanych w lotnictwie.

... Pobierz

Autonomiczny mikrobus o napędzie elektrycznym przystosowany do poruszania się w trybie platooningu wraz z inteligentnym systemem informacji pasażerskiej
   Kierownik projektu po stronie PŚ: dr hab. inż. Piotr Przystałka, prof. PŚ
   Kierownik B+R: dr hab. inż. Piotr Przystałka, prof. PŚ
   Numer projektu/umowy:  UDA-RPSL.01.02.00-24-0498/19-00 (numer PŚ: 10/060/FSB/150)
   Źródło finansowania: Realizujemy projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego                 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
   Data rozpoczęcia: 2020-02-01
   Data zakończenia: 2022-05-31
   Wartość projektu: 11 395 067,64 PLN
   Dofinansowanie z UE: 8 690 344,79 PLN
   Dofinansowanie dla PŚ: 1 171 656,20 PLN
   Streszczenie:

Przedmiotem projektu jest opracowanie mikrobusu to zbiorowego transportu osób wyposażonego w następujące elementy:

  • system autonomii na 4 poziomie SAE (oprogramowanie + część sprzętowa (m.in. komputer pokładowy, kamery, radary, lidary)
  • system V2V– umożliwi wzajemną komunikację pojazdów niezbędną dla implementacji system platoonigu (bezprzewodowe połączenie pojazdów poruszających się w kolumnie 2, 3 lub 4 pojazdów)
  • system ręcznego sterowania pojazdem
  • system zdalnego sterowania pojazdem przez operatora (do przejęcie kontroli nad pojazdem w sytuacji awaryjnej)
  • system inteligentnej informacji pasażerskiej wraz z podsystemem V2P

Bezpośrednimi efektami będą m.in.: redukcja kosztów wynagrodzeń kierowców, zmniejszenie liczby kolizji autobusów oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji autobusu.

logo_platooning

Opracowanie systemu wspomagającego dobór elementów regałów na podstawie podanych parametrów
   Kierownik: dr inż. Krzysztof Psiuk
   Numer projektu/umowy: 10/060/NB_19/0112
   Źródło finansowania: Zlecenie zewnętrzne z firmy WDX S.A.
   Data rozpoczęcia: 2019-04-01
   Data zakończenia: 2021-11-30
   Wartość projektu: 500 000,00 PLN
   Streszczenie: Tematem projektu jest opracowanie narzędzia w postaci specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego wspomaganie pracy przedstawicieli handlowych prowadzących rozmowy z klientami wyposażającymi swoje hale w regały wysokiego składowania. Wspomaganie pracy przedstawicieli handlowych ma polegać przeprowadzaniu procesu weryfikacji zdefiniowanej w czasie rozmów konfiguracji regałów. Tworzone oprogramowanie ma umożliwiać weryfikację zadanej konfiguracji zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 15512, poświęconej projektowaniu i konstruowaniu tego typu regałów. W ramach parametrów konfiguracyjnych przewidziano możliwość zdefiniowania dwóch różnych sekcji w regałach, sekcji dolnej i sekcji górnej. W każdej z tych sekcji, istnieje możliwość zadania różnej liczby półek, odległości między półkami, osobnych obciążeń oraz różnych typów belek, zastosowanych na półki. Ponadto zadawane są inne wielkości opisujące regał, takie jak jego wymiary geometryczne (szerokość, wysokość, głębokość) czy liczba zatok.

Projekt jest realizowany na zlecenie formy WDX S.A. oraz we współpracy z Laboratorium firmy KOMAG S.A. Zadaniem Laboratorium firmy KOMAG, jest przeprowadzenie badań wytrzymałościowych przewidzianych w normie, a umożliwiających uzyskanie miarodajnych parametrów profili stosowanych przez firmę WDX do budowy oferowanych przez nich Regałów. Ze strony Politechniki Śląskiej, zadanie jest realizowane przez Katedrę Podstaw Konstrukcji Maszyn, której zadaniem jest opracowanie wyników badań przeprowadzonych przez formę KOMAG, opracowanie algorytmów obliczeniowych umożliwiających przeprowadzenie procesu weryfikacji regałów, oraz opracowanie oprogramowania udostępnionego firmy WDX, a realizującego przedstawione powyżej założenia projektu.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie