A A+ A++

Projekty Europejskie

1. Platforma Obsługi Nauki – PLATON (2008 – 2012)

Opis projektu: Celem projektu jest rozwój krajowej infrastruktury teleinformatycznej nauki (sieć PIONIER) o aplikacje i usługi wpierające badania naukowe i prace rozwojowe polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki. Bezpośrednim celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych usług teleinformatycznych: wideokonferencji, eduroam, kampusowych, powszechnej archiwizacji, naukowej interaktywnej telewizji, dostępnych dla środowiska naukowego w Polsce, co stanowi realizację założeń PO IG2.3. Celami jakościowymi są:

 • wzrost jakości usług oferowanych przez jednostki naukowe,
 • poprawa warunków pracy osób zatrudnionych w jednostkach naukowych,
 • unowocześnienie bazy dydaktycznej,
 • rozszerzenie oferty edukacyjnej i form jej świadczenia.

Produktem będą nowoutworzone aplikacje oraz usługi teleinformatyczne oraz infrastruktura informatyczna. Produkt angażuje jednostki naukowe i tworzy nowe miejsca pracy. Umożliwia zakup specjalistycznej infrastruktury i oprogramowania a także świadczenie nowoczesnych usług informatycznych w sieci PIONIER dla środowiska naukowego . Rezultatem tych działań będą kolejne jednostki naukowe korzystające z zaawansowanych aplikacji i usług a także z infrastruktury informatycznej. Utworzone zostaną nowe miejsca pracy w tym nowe etaty badawcze. Wzrośnie liczba podmiotów wykorzystujących zaawansowane aplikacje sieciowe.

2. Rozbudowa 21 Środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki – NewMAN (2009 – 2011)

Opis projektu: Celem ogólnym projektu jest rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki dla zapewnienia instytucjom naukowym rozlokowanym na terenie całego kraju, dostępu do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sieciowej wykorzystywanej do wpierania badan naukowych i prac rozwojowych polskich zespołów badawczych oraz umożliwiającej łączność z jednostkami naukowymi całego świata poprzez połączenie z siecią szkieletowa Polskiego Internetu Optycznego PIONIER.

Cel ten będzie osiągnięty przez realizacje celów szczegółowych, jakimi są:

 1. Doposażenie sprzętowe 21 jednostek (zakup urządzeń sieciowych) - sieci miejskich MAN, dla zapewnienia i utrzymania najwyższych standardów światowych w zakresie infrastruktury sieciowej przeznaczonej dla jednostek naukowych podłączonych do sieci miejskich MAN na terenie całego kraju.
 2. Rozbudowę infrastruktury sieciowej wpływający na rozszerzenia możliwości podłączania kolejnych jednostek naukowych do sieci MAN
 3. Rozbudowę infrastruktury sieciowej umożliwiająca podłączonym już jednostkom naukowym korzystanie z łączy o wyższej przepustowości
 4. Wzrost poziomu niezawodności funkcjonowania sieci miejskich MAN

Realizacja projektu pośrednio służyła będzie wspieraniu badan naukowych i prac rozwojowych polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki, co stanowi realizacje założeń PO IG 2.3.

Celami jakościowymi są:

 • unowocześnienie infrastruktury teletransmisyjnej,
 • wzrost jakości usług transmisyjnych oferowanych przez sieci MAN jednostkom naukowym,
 • możliwość tworzenia wirtualnych połączeń na badanie pomiędzy odległymi zespołami badawczymi.

3. Realizacja w ŚASK usług o wysokim poziomie niezawodności – SASK-HA (2014 - 2015)

Opis projektu: Niezawodność naukowych sieci komputerowych w województwie śląskim uległa w ostatnich latach dramatycznemu zwiększeniu dzięki realizacji sieci PIONIER i ciągłej modernizacji szkieletu sieci ŚASK (Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej). Dostępność sieci ŚASK ze szkieletu sieci PIONIER w ciągu ostatnich lat wynosiła 100% na skutek zdublowania połączeń międzysieciowych i głównej części szkieletu ŚASK. W dalszym ciągu brak jednak zabezpieczeń na podejściach do znacznej części obiektów, co powoduje, że mimo niezawodności szkieletu, pojedyncza awaria może powodować dokuczliwe przerwy w łączności dla pojedynczych obiektów, a w niektórych przypadkach całych jednostek.

W ramach projektu zrealizowane zostaną zdublowane połączenia do jednostek, zaś przyłączenie do lokalnej infrastruktury jednostek zostanie zdublowane tak, aby sieć była w stanie zapewnić dostęp do usług w przypadku wystąpienia pojedynczej awarii. W przypadku jednostek, które posiadają, bądź realizują zdublowane centrum sieciowe, przyłącza będą realizowane do rozłącznych lokalizacji w celu osiągnięcia jeszcze większego poziomu niezawodności.

Pomoc techniczna

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie