A A+ A++

Przedmioty

Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych

Studia inżynierskie

Przedmioty ogólne

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze strukturą i własnościami użytkowymi biomateriałów metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych do różnych zastosowań funkcjonalnych  w chirurgii rekonstrukcyjnej i zabiegowej, materiałów na instrumentarium chirurgiczne, zagadnieniami degradacji i korozji biomateriałów oraz  metodami badań biomateriałów.

Kształtowanie wiedzy z zakresu z procesów fizycznych związanych z funkcjonowaniem różnych układów i narządów organizmów żywych.

Kształtowanie pojęć, poznawanie prawidłowości, zdobywanie oraz systematyzowanie wiedzy z zakresu technik wytwarzania i kształtowania własności materiałów. Kształcenie umiejętności znajdowania odpowiednich rozwiązań technologicznych. Zapoznanie studentów z podstawowymi technologiami wytwarzania materiałów metalowych, ceramicznych oraz polimerowych.

Poznawanie prawidłowości i systematyzowanie wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej oraz poznanie wybranych praktycznych zastosowań materiałów inżynierskich w: elektronice, medycynie, przemyśle spożywczym i transportowym

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką stosowania implantów w chirurgii kostnej, chirurgii małoinwazyjnej, protetyce stomatologicznej z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych, a także zagadnień biomechanicznych, materiałowych i stosowanych technik implantacji.

Introduction to legal regulations for medical device to circulation and use, biological and clinical research clinic functioning, ethical and legal conditions associated with transplantation and genetic engineering.

Przedmioty specjalnościowe

Celem przedmiotu jest kształtowanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć i metod badań stosowanych dla materiałów inżynierskich. Uzupełniające ćwiczenia laboratoryjne zapewnią praktyczne zapoznanie się studentów z metodyką badawczą oraz sposobami analizy i interpretacji uzyskanych wyników badań.

Kształtowanie pojęć, poznawanie prawidłowości i systematyzowanie wiedzy z zakresu metod kształtowania struktury oraz zespołu własności użytkowych materiałów inżynierskich, kształcenie umiejętności doboru odpowiednich technologii z uwzględnieniem uwarunkowań stosowania wyrobów
z materiałów inżynierskich, rozwijanie i ćwiczenie umiejętności sposobu oceny wpływu stosowanych technologii na strukturę i własności użytkowe wyrobów.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi celami biomimetyki jako nauki naśladującej wzorce pochodzące z Natury. Przedstawiona zostanie wiedza dotyczącą budowy wybranych organizmów żywych jako wzorców w rozwiązaniach technicznych i medycznych. Omówione zostanie nowe podejście do procesu projektowania i modelowania własności materiałów biomimetycznych oraz metody ich wytwarzania bazujące na metodach powstawania struktur biologicznych. Przedstawione zostaną liczne przykłady aplikacji materiałów biomimetycznych w inżynierii materiałowej oraz inżynierii biomedycznej.

Celem przedmiotu jest kształtowanie wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii szybkiego prototypowania, w tym zastosowania technologii druku 3D. Na zajęciach studenci zapoznają się z technikami druku z różnego rodzaju materiałów oraz będą mieli możliwość samodzielnego zaprojektowania i wytworzenia gotowego modelu.

Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu chirurgicznego instrumentarium zabiegowego, wymaganymi własnościami użytkowymi narzędzi chirurgicznych, przeznaczeniem oraz metodami oceny jakości poszczególnych rodzajów instrumentarium chirurgicznego i stomatologicznego. Ponadto studenci posiadają wiedzę z zakresu rodzajów i przeznaczenia przyrządów medycznych stosowanych w diagnostyce oraz przyrządów stosowanych w pomiarach antropometrycznych.

Zapoznanie studentów z nowoczesnym technologiami wytwarzania i przetwarzania materiałów metalowych, ceramicznych i polimerowych.

Celem przedmiotu jest poznanie metod kształtowania własności mechanicznych, elektrochemicznych i fizykochemicznych warstw powierzchniowych.

Mastering the ability to understand specific texts on the issues of biomedical engineering in English. Presentations on given topics. The ability to self-presentation.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z analizą ryzyka jakościową oraz ilościową. Proces analizy ryzyka oraz opcji sterowania ryzykiem. Przykładowe analizy ryzyka wybranych wyrobów medycznych.

Przedmioty obieralne

Poznawanie prawidłowości i systematyzowanie wiedzy z zakresu metod łączenia materiałów. Kształcenie umiejętności znajdowania odpowiednich rozwiązań technologicznych. Zapoznanie studentów z podstawowymi technologiami łączenia materiałów (spawanie, zgrzewanie, lutowanie czy klejenie).

W ramach przedmiotu Studenci będą mogli zapoznać się z komputerowymi metodami wspomagania projektowania wyrobów medycznych. Omówione zostaną programy umożliwiające wykonywanie dokumentacji technicznej w fazie projektowania finalnej postaci implantu. W szczególności w ramach przedmiotu będzie możliwość zapoznania się ze środowiskiem Solid Works, czyli oprogramowaniem służącym do parametrycznego modelowania trójwymiarowego (CAD 3D). Pozwala ono na zaprojektowanie modeli bryłowych, a także arkuszy blach, konstrukcji spawanych, form, modeli powierzchniowych. Ponadto umożliwia złożenie wszystkich elementów w jeden projekt oraz przygotowanie pełnej dokumentacji produkcyjnej. Wybór tego przedmiotu zaowocuje nabyciem wiedzy z zakresu współczesnych metod konstruowania i zasad nimi kierującymi, a także pozwoli zrozumieć potrzebę stosowania systemów komputerowego wspomagania projektowania inżynierskiego.

W ramach przedmiotu Studenci będą mogli zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi jakości w strategii zarządzania firmą, ewolucji systemów zarządzania jakością, jak również z normami i zasadami w systemie zarządzania jakością w organizacji (ich identyfikacji, podstaw audytowania i certyfikacji). Omówione zostaną zintegrowane systemy zarządzania w organizacji (jakość-bezpieczeństwo-środowisko), zarządzanie bezpieczeństwem pracy oraz bezpieczeństwem wyrobów, maszyn i urządzeń technologicznych.

Zakres tematyczny projektu: Narzędzia oceny jakości i bezpieczeństwa wyrobów – pojęcie metody, narzędzia i techniki jakości. Statystyczne sterowanie procesem (SPC). Cykl poprawy jakości PDCA. Statystyczna kontrola procesu. Tradycyjne i nowe narzędzia jakości w ocenie i kształtowaniu bezpieczeństwa i jakości wyrobów. Metody doskonalenia jakości – QFD i FMEA. Praktyczne sporządzenie projektu poprawy i doskonalenia jakości oraz bezpieczeństwa wyrobu

W ramach przedmiotu studenci poznają nowoczesne metody wytwarzania przyrostowego obiektów fizycznych ze szczególnym uwzględnieniem technologii FDM/FFF SLS, SLM, SLA. Omówiony zostanie wpływ grubości wytwarzanej warstwy, stopnia i rodzaju wypełnienia obiektu fizycznego, orientacji w przestrzeni roboczej oraz innych parametrów wytwarzania przyrostowego na strukturę i własności mechaniczne wyrobów.

W ramach przedmiotu Studenci zapoznają się z obszarem wiedzy dot. materiałów dedykowanych ochronie zdrowia z wyłączeniem tych stosowanych na implanty w ortopedii i traumatologii, kardiologii interwencyjnej czy protetyki stomatologicznej. W szczególności omówione zostaną materiały włókiennicze i tapicerskie stanowiące uzupełnienie tych klasycznych, czyli metalowych, ceramicznych, polimerowych czy kompozytowych, które stosowane są, m.in. na specjalistyczną odzież ochronną czy też wyposażenie sali operacyjnej. Omówione zostaną również materiały włókniste kontaktujące się ze skórą pacjenta, artykuły higieniczne czy też, materiały włókniste wykorzystywane w urządzeniach oraz aparaturze medycznej. Dodatkowo, w ramach przedmiotu omówione zostaną zagadnienia, które powinny zostać uwzględnione przy doborze materiałów pod konkretne zastosowanie. Pozwoli to na prawidłowy dobór tworzyw dla wyrobów tzw. „Szytych Na Miarę”. Aktualnie wyroby spersonalizowane stanowią coraz większe zainteresowanie i są głównym kierunkiem rozwoju w dyscyplinie inżynieria biomedyczna. Ponadto, Studenci w ramach zajęć laboratoryjnych, zastosują poznane metody badawcze dot. oceny przydatności poszczególnych materiałów w sposób praktyczny. Stąd też celem nadrzędnym proponowanego przedmiotu obieralnego jest przede wszystkim zastosowanie wiedzy i umiejętności z zakresu praktycznego wykorzystania informacji o materiałach oraz nabytych wcześniej podczas procesu kształcenia umiejętnościach doboru metod badawczych oraz interpretacji uzyskanych wyników dla optymalizacji procesu wyboru materiałów włókienniczych i tapicerskich na wyroby i sprzęt szpitalny czy rehabilitacyjny.

Studia magisterskie

Przedmioty specjalnościowe

Celem przedmiotu jest przedstawienie charakterystycznych własności mechanicznych i fizykochemicznych biomateriałów metalowych i możliwości ich przetwórstwa na różne postacie implantów do zastosowań funkcjonalnych oraz sposobów modyfikacji ich powierzchni. Kryteria doboru bazują na zaleceniach norm ISO i Dyrektyw Unijnych.

Celem przedmiotu jest przedstawienie charakterystycznych własności mechanicznych i fizykochemicznych biomateriałów ceramicznych i polimerowych i możliwości ich przetwarzania na wyroby implantacyjne do określonych zastosowań funkcjonalnych oraz sposobów ich wykorzystywania w układach kompozytowych. Ocena jakości wyrobów bazuje na zaleceniach norm ISO i Dyrektyw Unijnych.

Celem przedmiotu jest poznanie metod kształtowania własności mechanicznych, elektrochemicznych i fizykochemicznych warstw powierzchniowych biomateriałów

Celem przedmiotu jest kształtowanie pojęć, systematyzowaniem wiedzy z zakresu rodzajów oraz budowy narzędzi chirurgicznych, zapoznanie z zasadami projektowania chirurgicznego instrumentarium zabiegowego z uwzględnieniem jego uwarunkowań eksploatacyjnych oraz metodami jego sterylizacji.

Celem przedmiotu jest kształtowanie wiedzy z zakresu zasad projektowania sprzętu szpitalnego i rehabilitacyjnego oraz doboru odpowiednich materiałów funkcjonalnych. Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu praktycznego wykorzystania źródeł informacji o materiałach.

Celem przedmiotu jest kształtowanie wiedzy z zakresu klasyfikacji i oceny zgodności wyrobów medycznych z wymaganiami zasadniczymi, wyboru odpowiednich modułów
i procedur zgodności dla wyrobów poszczególnych klas na podstawie obowiązujących przepisów prawa wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej oraz polskich aktów ustawodawczych.

Celem przedmiotu jest kształtowanie wiedzy z zakresu korozji i degradacji biomateriałów metalowych, ceramicznych i polimerowych stosowanych na implanty. Studenci zapoznawani są z konsekwencjami reakcji ogólnych i okołowszczepowych w organizmie w wyniki infiltracji produktów korozji i biodegradacji implantów.

Celem przedmiotu jest kształtowanie wiedzy z zakresu podstaw projektowania i adaptacji przestrzeni bez barier architektonicznych, z wykorzystaniem pomocy technicznych. Poznanie konstrukcji i cech użytkowych sprzętu szpitalnego i rehabilitacyjnego z uwzględnieniem wymagań normatywnych. Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu doboru sprzętu do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z małoinwazyjnymi metodami implantacji oraz rozwiązaniami konstrukcyjnymi implantów stosowanych w schorzeniach układu krwionośnego, moczowo-płciowego, oddechowego i pokarmowego. Ponadto studenci zostają zapoznani z instrumentarium i urządzeniami stosowanymi w zabiegach laparoskopowych.

Celem przedmiotu jest kształtowanie wiedzy z zakresu stymulacji tkanek za pomocą bodźców fizycznych. Studenci są zapoznawani z metodyką zabiegów oraz stosowaną aparaturą oraz zagadnieniami związanymi z: termoterapią, światłolecznictwem, laseroterapią, elektrolecznictwem, terapią polem magnetycznym oraz ultradźwiękami.

Celem przedmiotu jest przedstawienie rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych implantów stosowanych w chirurgii rekonstrukcyjnej, w chirurgii czaszkowo-szczękowo-twarzowej, w chirurgii kręgosłupa, w chirurgii stomatologicznej, otolaryngologii oraz w regeneracji tkanek z wykorzystaniem metod inżynierii tkankowej.

Celem przedmiotu jest kształtowanie wiedzy z zakresu materiałów stosowanych na wyroby protetyczne. Poznanie konstrukcji i cech użytkowych podstawowych wyrobów protetycznych. Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu doboru odpowiedniego materiału i technologii – wykorzystywanych w protetyce stomatologicznej.

Celem przedmiotu jest kształtowanie wiedzy z zakresu nowoczesnych technik obrazowania w tym wykorzystania technik wirtualnej rzeczywistości oraz 3D.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z klasyfikacją zakładów opieki zdrowotnej, wymaganiami technicznymi i sanitarno-higienicznymi pomieszczeń oraz budynków zgodnie z obowiązującymi zaleceniami prawnymi i normatywnymi oraz ze stosowanymi środkami transportu sanitarnego.

Celem przedmiotu jest kształtowanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć i metod badań stosowanych dla biomateriałów i tkanek oraz zapoznanie studentów ze sposobami analizy i interpretacji uzyskanych wyników badań.

Celem przedmiotu jest kształtowanie wiedzy z zakresu nieinwazyjnego diagnozowania dysfunkcji występujących w układzie ruchowym narządu żucia. Studenci zapoznawani są z technikami diagnozowania oraz metodami leczenia dysfunkcji stawów skroniowo- żuchwowych.

Przedmioty obieralne

Poznawanie prawidłowości i systematyzowanie wiedzy z zakresu metod łączenia materiałów. Kształcenie umiejętności znajdowania odpowiednich rozwiązań technologicznych. Zapoznanie studentów z podstawowymi technologiami łączenia materiałów (spawanie, zgrzewanie, lutowanie czy klejenie).

W ramach przedmiotu Studenci będą mogli zapoznać się z komputerowymi metodami wspomagania projektowania wyrobów medycznych. Omówione zostaną programy umożliwiające wykonywanie dokumentacji technicznej w fazie projektowania finalnej postaci implantu. W szczególności w ramach przedmiotu będzie możliwość zapoznania się ze środowiskiem Solid Works, czyli oprogramowaniem służącym do parametrycznego modelowania trójwymiarowego (CAD 3D). Pozwala ono na zaprojektowanie modeli bryłowych, a także arkuszy blach, konstrukcji spawanych, form, modeli powierzchniowych. Ponadto umożliwia złożenie wszystkich elementów w jeden projekt oraz przygotowanie pełnej dokumentacji produkcyjnej. Wybór tego przedmiotu zaowocuje nabyciem wiedzy z zakresu współczesnych metod konstruowania i zasad nimi kierującymi, a także pozwoli zrozumieć potrzebę stosowania systemów komputerowego wspomagania projektowania inżynierskiego.

W ramach przedmiotu Studenci będą mogli zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi jakości w strategii zarządzania firmą, ewolucji systemów zarządzania jakością, jak również z normami i zasadami w systemie zarządzania jakością w organizacji (ich identyfikacji, podstaw auditowania i certyfikacji). Omówione zostaną zintegrowane systemy zarządzania worganizacji (jakość-bezpieczeństwo-środowisko), zarządzanie bezpieczeństwem pracy oraz bezpieczeństwem wyrobów, maszyn i urządzeń technologicznych.

Zakres tematyczny projektu: Narzędzia oceny jakości i bezpieczeństwa wyrobów – pojęcie metody, narzędzia i techniki jakości. Statystyczne sterowanie procesem (SPC). Cykl poprawy jakości PDCA. Statystyczna kontrola procesu. Tradycyjne i nowe narzędzia jakości w ocenie i kształtowaniu bezpieczeństwa i jakości wyrobów. Metody doskonalenia jakości – QFD i FMEA. Praktyczne sporządzenie projektu poprawy i doskonalenia jakości oraz bezpieczeństwa wyrobu

W ramach przedmiotu studenci poznają nowoczesne metody wytwarzania przyrostowego obiektów fizycznych ze szczególnym uwzględnieniem technologii FDM/FFF SLS, SLM, SLA. Omówiony zostanie wpływ grubości wytwarzanej warstwy, stopnia i rodzaju wypełnienia obiektu fizycznego, orientacji w przestrzeni roboczej oraz innych parametrów wytwarzania przyrostowego na strukturę i własności mechaniczne wyrobów.

W ramach przedmiotu Studenci zapoznają się z obszarem wiedzy dot. materiałów dedykowanych ochronie zdrowia z wyłączeniem tych stosowanych na implanty w ortopedii i traumatologii, kardiologii interwencyjnej czy protetyki stomatologicznej. W szczególności omówione zostaną materiały włókiennicze i tapicerskie stanowiące uzupełnienie tych klasycznych, czyli metalowych, ceramicznych, polimerowych czy kompozytowych, które stosowane są, m.in. na specjalistyczną odzież ochronną czy też wyposażenie sali operacyjnej. Omówione zostaną również materiały włókniste kontaktujące się ze skórą pacjenta, artykuły higieniczne czy też, materiały włókniste wykorzystywane w urządzeniach oraz aparaturze medycznej. Dodatkowo, w ramach przedmiotu omówione zostaną zagadnienia, które powinny zostać uwzględnione przy doborze materiałów pod konkretne zastosowanie. Pozwoli to na prawidłowy dobór tworzyw dla wyrobów tzw. „Szytych Na Miarę”. Aktualnie wyroby spersonalizowane stanowią coraz większe zainteresowanie i są głównym kierunkiem rozwoju w dyscyplinie inżynieria biomedyczna. Ponadto, Studenci w ramach zajęć laboratoryjnych, zastosują poznane metody badawcze dot. oceny przydatności poszczególnych materiałów w sposób praktyczny. Stąd też celem nadrzędnym proponowanego przedmiotu obieralnego jest przede wszystkim zastosowanie wiedzy i umiejętności z zakresu praktycznego wykorzystania informacji o materiałach oraz nabytych wcześniej podczas procesu kształcenia umiejętnościach doboru metod badawczych oraz interpretacji uzyskanych wyników dla optymalizacji procesu wyboru materiałów włókienniczych i tapicerskich na wyroby i sprzęt szpitalny czy rehabilitacyjny.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie