A A+ A++

Specjalne wydania wysoko punktowanych czasopism o charakterze międzynarodowym – Energies, Sustainability oraz Administrative Sciences

Specjalne wydanie czasopisma naukowego Sustainability: Sustainable Tourism and Cultural Heritage

Impact Factor: 2.576(na dzień 02.04.2021)
Aktualna punktacja wg MNiSW (2020) – 70 pkt
Czasopismo jest przypisane do Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
Redaktorzy numeru specjalnego Sustainability – Sustainable Tourism and Cultural Heritage: Prof. Dr. inż. Adam Szromek, Dr. inż. Mateusz Naramski
Termin nadsyłania artykułów: 30 kwietnia, 2022

Zapraszamy do udziału w specjalnym numerze poświęconym dziedzictwu kulturowemu w kontekście uwzględnienia zasad zrównoważonego rozwoju. Dziedzictwo kulturowe może przybierać różne formy, zarówno materialne (np. miejsca, budynki, narzędzia, maszyny, dzieła sztuki), jak i niematerialne (np. tradycje, folklor, rytuały, sztuki performatywne, obrzędy religijne). Wszystkie wymienione podlegają rozkładowi i mogą popaść w zapomnienie, jeśli nie zostaną zachowane i nie będą pielęgnowane. W wielu przypadkach turystyka okazała się skutecznym sposobem na zachowanie dziedzictwa poprzez zwiększenie jego dostępności, popularyzację i zapewnienie niezbędnych środków finansowych. Z drugiej strony, nadmierny ruch turystyczny może prowadzić do dewastacji lub nieodwracalnego wypaczenia tych wartości kulturowych. Dlatego turystyka, w szczególności kulturowa, odgrywa ważną rolę w zrównoważonym rozwoju destynacji, miast i miejsc bogatych w dziedzictwo.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do zgłaszania swoich opracowań z określonego obszaru. Obecnie, ogromne znaczenie ma monitorowanie wpływu turystyki na pozostałe dziedzictwo, ale także formułowanie planów zrównoważonego rozwoju dla destynacji turystycznych, które oferują lub mogłyby oferować swoje dziedzictwo jako wartość turystyczną. Aby to zrobić, zarządcy ośrodków turystycznych, a także zarządcy pojedynczych obiektów turystycznych, potrzebują nowoczesnych narzędzi zarządzania, dostępu do najnowszych danych i analiz, a także wiedzy eksperckiej i rekomendacji, aby podejmować najlepsze decyzje, które będą podtrzymywać dziedzictwo.

To wydanie specjalne czasopisma Sustainability powstaje w czasie, gdy pandemia COVID-19 od ponad roku wpływa na światową gospodarkę i nadal się rozwija. Ma to istotny wpływ na turystykę globalną, krajową i regionalną w większości krajów. W związku z tym, ma ona również wpływ na turystykę dziedzictwa kulturowego, a pełne skutki tego wpływu nie zostały jeszcze w pełni zbadane. To sprawia, że ​​wszystkie badania z tego zakresu mają duże znaczenie dla przyszłości turystyki dziedzictwa kulturowego i tego, jak odrodzi się ona w okresie po COVID-19. Niniejsze wydanie specjalne ma na celu redukcję wymienionych luk poznawczych i dostarczenie propozycji rozwiązań wspomnianych problemów.

W tym wydaniu specjalnym mile widziane są oryginalne artykuły naukowe i recenzje. Obszary badawcze mogą obejmować (ale nie są do nich ograniczone):

 • wpływ pandemii COVID-19 na zrównoważoną turystykę i dziedzictwo kulturowe;
 • zachowanie dziedzictwa poprzez realizację funkcji turystycznej;
 • wpływ turystyki na dziedzictwo kulturowe;
 • modele zrównoważonego rozwoju dla miejsc dziedzictwa kulturowego;
 • metody i narzędzia zarządzania poświęcone zrównoważonej turystyce i dziedzictwu kulturowemu;
 • wdrażanie kryteriów zrównoważonego rozwoju w turystyce.

Więcej informacji o tematyce specjalnego wydania czasopisma Sustainability i procedurze przesyłania artykułów można znaleźć POD TYM linkiem.

Specjalne wydanie czasopisma naukowego Energies – Energy Management: Economic, Social, and Ecological Aspects

Impact Factor: 2.707 (na dzień 04.06.2020)
Aktualna punktacja wg MNiSW (2020) – 140 pkt
Czasopismo jest przypisane do Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
Redaktorzy numeru specjalnego Energies – Energy Management: Economic, Social, and Ecological Aspects: Prof. Dr. Aleksandra KuziorProf. Dr. Aleksy KwilinskiProf. Dr. Janusz Kotowicz,Prof. Dr. Oleksii Lyulyov
Termin nadsyłania artykułów: 30 sierpnia, 2021

W tym wydaniu Energies temat zarządzania energią rozpatrywany jest w kontekście zrównoważonego rozwoju w różnych skalach działalności. To wydanie specjalne skupia się na pozyskaniu wysokiej jakości artykułów naukowych obejmujących szeroki zakres tematów związanych z filozofią energetyczną, optymalizacją energii, ekonomią zrównoważonego rozwoju, nową gospodarką, gospodarką opartą na wiedzy, efektywnym zarządzaniem, prognozą energetyczną, modelowaniem energii, synergią, zarządzanie, zrównoważone zarządzanie produkcją, post- i neoindustrializacja, przemysł 4.0, inteligentne zarządzanie systemami, elektromobilność, internet rzeczy, przemysłowy internet rzeczy, zrównoważone systemy inteligentne, technologia kognitywna, zarządzanie refleksyjne, systemy cyber-fizyczne, sztuczna inteligencja , big data, inteligentny system zarządzania energią, efektywność energetyczna, marketing energii, bezpieczeństwo energetyczne, energia odnawialna, zielona energia, energia umysłu, energia kosmiczna, ubóstwo energetyczne, przystępność usług energetycznych, zarządzanie odpowiedzialnością społeczną, kultura bezpieczeństwa, kultura na rzecz zrównoważonego rozwoju , zrównoważony rozwój kulturowy, sprawiedliwość społeczna, etyka technologiczna, etyka stosowana, ocena technologii, filozofia technologii, etyka energetyczna, ontologia energii, ochrona środowiska, ochrona klimatu, ochrona powietrza, świadomość ekologiczna, kultura ekologiczna, zrównoważone inteligentne miasto, gospodarka cyrkularna, sozologia, edukacja ekologiczna, edukacja dla zrównoważonego rozwoju, środowisko zarządzanie, ekofilozofia, ekoetyka, efekt cieplarniany, racjonalność i kogeneracja.

Ponadto szczególnie mile widziane są rękopisy dotyczące badań interdyscyplinarnych, które mogą pomóc odpowiedzieć na współczesne wyzwania związane z COVID-19.

Więcej informacji o tematyce specjalnego wydania czasopisma Energies i procedurze przesyłania artykułów można znaleźć POD TYM linkiem.

Specjalne wydanie czasopisma naukowego Sustainability – Business Performance and Socio-environmental Sustainability

Impact Factor: 2.567 (na dzień 04.06.2020)
Aktualna punktacja wg MNiSW (2020) – 70 pkt
Czasopismo jest przypisane do Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
Redaktorzy numeru specjalnego Sustainability – Business Performance and Socio-environmental Sustainability: Prof. Dr. Izabela Jonek-Kowalska, Prof. Dr. Lilla Knop
Termin nadsyłania artykułów: 31 sierpnia, 2021

Redaktorki niniejszej publikacji zachęcają autorów do podjęcia ekonomicznych i biznesowych zagadnień zrównoważonego rozwoju i przyłączenia się do poszukiwania odpowiedzi na następujące problemy badawcze:

 1. Jakie miejsce zajmują ekonomia i biznes w zrównoważonym rozwoju?
 2. Jak organizacje godzą cele gospodarcze i biznesowe z celami ekologicznymi i społecznymi?
 3. Jak zmieniają się modele biznesowe w stosunku do wyzwań zrównoważonego rozwoju?
 4. Jak współczesne koncepcje zarządzania organizacjami, sieciami biznesowymi czy regionami wpływają na osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju?
 5. W jaki sposób sieci współpracy wspierają zrównoważony rozwój?
 6. Jakie znaczenie mają inteligentne specjalizacje w zrównoważonym rozwoju?
 7. Jak wsparcie władz lokalnych i samorządowych wpływa na realizację celów zrównoważonego rozwoju?
 8. W jaki sposób organizacje finansują wydatki związane z wdrażaniem i przestrzeganiem zasad zrównoważonego rozwoju?
 9. W jaki sposób zrównoważony rozwój wpływa na wyniki finansowe i wartość organizacji?
 10. Jak przebiega transformacja homo economicus w homo sociologicus?
 11. Jak sytuacje kryzysowe wpływają na zrównoważony rozwój organizacji i regionów?

Więcej informacji o tematyce specjalnego wydania czasopisma Sustainability i procedurze przesyłania artykułów można znaleźć POD TYM linkiem.

Specjalne wydanie czasopisma naukowego Sustainability – Sustainability and Resilience of Collaborative Public Service Delivery

Impact Factor: 2.567 (na dzień 04.06.2020)
Aktualna punktacja wg MNiSW (2020) – 70 pkt
Czasopismo jest przypisane do Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
Redaktor numeru specjalnego Sustainability – Sustainability and Resilience of Collaborative Public Service Delivery: Dr. Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek
Termin nadsyłania artykułów: 30 kwietnia, 2021

Wydanie specjalne ma na celu rzucenie światła na procesy świadczenia usług publicznych, w tym między innymi:
– złożoność, wyzwania i ryzyko w procesach świadczenia usług publicznych
– różnorodność procesów współpracy w zakresie świadczenia usług publicznych, np. współzarządzanie, koprodukcja, współtworzenie, partnerstwo, zlecanie
– ład środowiskowy, gospodarczy i społeczny w tworzeniu wartości publicznej
– podejście oparte na odporności i myślenie o odporności w świadczeniu usług publicznych
– interakcje między zrównoważonym rozwojem i odpornością w świadczeniu usług publicznych
– wpływ trwałości i odporności na rozwój, skuteczność i wydajność procesów świadczenia usług publicznych.
Więcej informacji o tematyce specjalnego wydania czasopisma Sustainability i procedurze przesyłania artykułów można znaleźć POD TYM linkiem.


Specjalne wydanie czasopisma naukowego Energies – Integrated Approaches for Enterprise Sustainability

Impact Factor: 2.707 (na dzień 04.06.2020)
Aktualna punktacja wg MNiSW (2020) – 140 pkt
Czasopismo jest przypisane do Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
Redaktor numeru specjalnego Energies – Integrated Approaches for Enterprise Sustainability: dr hab. Patrycja Hąbek, prof. PŚ
Termin nadsyłania artykułów: 31 marca, 2021

W tym specjalnym wydaniu czasopisma Energies, zatytułowanym „Integrated Approaches for Enterprise Sustainability”, zapraszamy do składania artykułów o tematyce optymalizacji i usprawnień w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań, które pozwalają na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju, wymaga systematycznego podejścia i współpracy różnych grup interesariuszy, w tym przedsiębiorstw, konsumentów, polityków, świata nauki i organizacji pozarządowych. W związku z tym, zapraszamy do wydania specjalnego nie tylko naukowców ze środowisk akademickich, ale także decydentów z przemysłu i decydentów politycznych z organizacji rządowych. Niniejsze uwzględnienie tak obszernego spektrum środowisk ma na celu poruszenie szerokiego zakresu tematów oraz połączenie wiedzy z obszaru zarządzania i inżynierii w celu lepszego zobrazowania wieloaspektowego charakteru zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji o tematyce specjalnego wydania czasopisma Energies i procedurze przesyłania artykułów można znaleźć POD TYM linkiem.


Specjalne wydanie czasopisma naukowego Sustainability – Sustainable Business Models in Tourism

Impact Factor: 2.592 (na dzień 04.06.2020)
Aktualna punktacja wg MNiSW (2020) – 70 pkt
Czasopismo jest przypisane do Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
Redaktor numeru specjalnego Sustainability – Sustainable Business Models in Tourism: prof. dr hab. Adam Szromek
Termin nadsyłania artykułów: 31 grudnia, 2020

Zapraszamy do publikacji artykułów w wydaniu specjalnym czasopisma Sustainability dotyczącym modeli biznesowych w turystyce w kontekście rozważań nad zasadami zrównoważonego rozwoju. Postępująca transformacja działalności turystycznej oraz leczniczej w zakresie szeroko rozumianych procesów organizacyjnych i rynkowych ujawnia, że narzędzia do prowadzenia tej działalności są przestarzałe. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa pozbawionego wiarygodnych narzędzi strategicznych w burzliwym otoczeniu staje się coraz trudniejsze, a brak reakcji na wyłaniające się potrzeby rynkowe może doprowadzić nawet do kryzysu. Proponowane w niniejszym czasopiśmie zagadnienia, sformułowane w świetle przedstawionych potrzeb, mają na celu wykorzystanie koncepcji modeli biznesowych i zrównoważonych modeli biznesowych w kontekście przedsiębiorstwa turystycznego dostosowanego do istniejących warunków działalności turystycznej i leczniczej. Warto również przedstawić przykłady aktualnych modeli biznesowych i innych metod zarządzania stosowanych w nowoczesnej działalności turystycznej. Więcej informacji o tematyce specjalnego wydania czasopisma Sustainability (tematyka: Sustainable Business Models in Tourism) i procedurze przesyłania artykułów można znaleźć POD TYM linkiem.


Specjalne wydanie czasopisma naukowego Sustainability – Society 5.0 and Industry 4.0 Relations and Implications

Impact Factor: 2.592 (na dzień 04.06.2020)
Aktualna punktacja wg MNiSW (2020) – 70 pkt
Czasopismo jest przypisane do Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
Redaktor numeru specjalnego Sustainability – Society 5.0 and Industry 4.0 Relations and Implications: prof. dr hab. inż. Radosław Wolniak
Termin nadsyłania artykułów: 30 czerwca, 2021

Postępujący rozwój Przemysłu 4.0 charakteryzuje się dużą dynamiką zmian otoczenia biznesowego i społecznego. Bardzo ważne są nie tylko biznesowe, ale również społeczne skutki koncepcji Przemysłu 4.0. Nowy sposób prowadzenia biznesu i wzrost cyfryzacji prowadzi również do zmian społecznych – to właśnie ten wpływ na lokalne i regionalne społeczności rozumiany jest jako Społeczeństwo 5.0. Koncepcja Społeczeństwa 5.0 została spopularyzowana przez rząd japoński w 2015 roku. W koncepcji tej, biorąc pod uwagę technologiczne zmiany zachodzące w przemyśle, powinniśmy skupić się na ogólnym dobrobycie obywateli i dążyć do stworzenia superinteligentnego społeczeństwa. Zachęcamy do publikacji prac naukowych zawierających jakościowe i ilościowe badania empiryczne, które przedstawią wpływ różnych czynników (społecznych, ekonomicznych, zarządczych, technicznych) na Przemysł 4.0 i Społeczeństwo 5.0 – opis ich funkcjonowania, zastosowanie i implikacje będą szczególnie wartościowe dla tego obszaru naukowego. Więcej informacji o tematyce specjalnego wydania czasopisma Sustainability (tematyka: Society 5.0 and Industry 4.0 Relations and Implications) i procedurze przesyłania artykułów można znaleźć POD TYM linkiem.


Specjalne wydanie czasopisma naukowego Administrative Sciences – E-administration—Its Use and Spread

Impact Factor: Web of Science, 1.98 (dane z roku 2017)
Aktualna punktacja wg MNiSW (2020) – 40 pkt
Czasopismo jest przypisane do Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
Redaktor numeru specjalnego Administrative Sciences – E-administration—Its Use and Spread: prof. dr hab. inż. Radosław Wolniak
Termin nadsyłania artykułów: 1 marca, 2021

W dzisiejszym świecie e-administracja, nazywana również administracją elektroniczną, staje się co raz bardziej powszechna. E-administracja odnosi się do szeroko pojętych mechanizmów, które przekształcają organizacje wykorzystujące papierowy obieg dokumentacji w podmioty korzystające z rozwiązań elektronicznych i cyfrowych. Sukces e-administracji zależy przede wszystkim od tego, w jakim stopniu obywatele są w stanie i chcą korzystać z możliwości, jakie daje e-administracja. Może to być szczególnie korzystne dla każdego rodzaju osób wykluczonych i dyskryminowanych, np. osób niepełnosprawnych. Postępujący rozwój Przemysłu 4.0 charakteryzuje się dużą dynamiką zmian otoczenia biznesowego i społecznego – należy rozważyć jakie powiązania mogą występować między tą koncepcją a e-administracją. E-administracja jest również powiązana z takimi koncepcjami jak Society 5.0 oraz Smart Cities. Zachęcamy do publikacji prac naukowych zawierających jakościowe i ilościowe badania empiryczne, które przedstawią wpływ różnych czynników (społecznych, ekonomicznych, zarządczych, technicznych) na E-administrację w dobie koncepcji Smart Cities, Przemysłu 4.0 oraz Społeczeństwa 5.0 – opis ich funkcjonowania, zastosowanie i implikacje będą szczególnie wartościowe dla tego obszaru naukowego. Więcej informacji o tematyce specjalnego wydania czasopisma Administrative Sciences (tematyka: E-administration—Its Use and Spread) i procedurze przesyłania artykułów można znaleźć POD TYM linkiem.

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie