A A+ A++

Studia Magisterskie

 

Kierunek: Biotechnologia

Współpracujące ze sobą ośrodki naukowe z sektora zdrowia publicznego, ochrony i inżynierii środowiska wymuszają potrzebę kształcenia wysoko wykwalifikowanej kadry sprofilowanej na teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie szeroko pojętej biotechnologii. Kształcenie oparte na wiedzy i doświadczeniu z dziedzin interdyscyplinarnych, jaką jest biotechnologia, czerpiącej zarówno z nauk medycznych, inżynierii środowiska, informatyki oraz chemii, jest wyzwaniem, które podejmuje od wielu lat Politechnika Śląska w Gliwicach.
Według danych statystycznych w powiecie gliwickim wzrasta ilość środków wydatkowanych na rozwój działalności badawczo-rozwojowej w naukach przyrodniczych w regionie południowej Polski. W roku 2009 (GUS, aktualizacja 08.12.2010) nakład wynosił 360 tys. zł, z kolei w dziedzinie nauk technicznych było w to 1180 549 zł. Problemem pojawiającym się na rynku pracy jest zapewnienie powstającym ośrodkom badawczym wykwalifikowanej kadry w dziedzinach nauk przyrodniczych i technicznych. Zapotrzebowanie to jest widoczne w obszernej branży biotechnologicznej, gdzie obok wykształcenia biomedycznego wskazane jest posiadanie umiejętności inżynierskich, a także wiedzy z zakresu chemii oraz inżynierii środowiska, podobnie jak umiejętności w przetwarzaniu danych i matematycznego modelowania. W roku 2008 dzięki staraniom Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej pozyskano fundusze na prowadzenie specjalności Biotechnologia Medyczna (pilotaż POKL 4.1.2) i kształcenie 10 najwybitniejszych studentów Wydziału. W ramach foresightu „Innowacyjne technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego” zakończonego w 2007 r. opracowano scenariusze rozwoju biotechnologii, zgodnie z którymi biotechnologia medyczna i biotechnologia środowiskowa będą należały do najszybciej rozwijających się dziedzin, zatem zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę będzie wyraźnie wzrastało. Absolwenci kierunku Biotechnologia, ze specjalnością Bioinformatyka zdobywają w czasie studiów wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętej bioinformatyki, wykorzystanej zarówno w naukach medycznych, dziedzinach środowiskowych i chemicznych, dzięki czemu w przyszłości sprostają wyzwaniom rzucanym przez rynek pracy, zarówno w sektorze przemysłu biotechnologicznego, farmaceutycznego jak i bioinformatycznego. Biotechnologia jako dziedzina interdyscyplinarna będzie jednocześnie wpływać na rozwój sektora inżynierii i ochrony środowiska, chemii czy bioinformatyki, zarówno w dziedzinie nauki, jak i przemysłu, dlatego podjęcie studiów w zakresie Bioinformatyki, na kierunku Biotechnologia Wydziału AEI, może okazać się dla kandydatów niezwykle atrakcyjne.

Międzywydziałowy kierunek Biotechnologia realizowany jest w trzech specjalnościach:

Bioinformatyka – Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki.
Biotechnologia w Ochronie Środowiska – Wydział Inżynierii środowiska i Energetyki.
Biotechnologia Przemysłowa – Wydział Chemiczny.

Program kierunku Biotechnologia obejmuje zarówno szeroki zakres wiedzy podstawowej m.in. z biochemii, chemii, biologii komórki, inżynierii genetycznej, bioinformatyki, jak również wiedzy praktycznej związanej z projektowaniem i eksploatacją aparatury do procesów biochemicznych, pozwalając absolwentom na uczestniczenie w badaniach naukowych i projektowaniu produktów biotechnologicznych dla różnych gałęzi przemysłu.
Wybrane przedmioty:
mikrobiologia ogólna
ochrona środowiska
biologia molekularna i genetyka ogólna
fizyka i biofizyka
biologia komórki i inżynieria genetyczna
biotechnologia
biologia systemów
informatyka
wnioskowanie statystyczne
bioinformatyczne bazy danych
sterowanie systemami biologicznymi
bioinformatyka
genomika funkcjonalna i proteomika
pomiary w biotechnologii
genetyka populacyjna
bioinformatyka w ekologii i epidemiologii

Sylwetka absolwenta
Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu mikrobiologii, genetyki, ekologii i nauk inżynierskich. Zostali zapoznani z różnymi kierunkami wykorzystania materiałów i procesów biologicznych, przede wszystkim przebiegających przy udziale drobnoustrojów, kultur tkankowych i biokatalizatorów. Potrafią także przetwarzać duże ilości niekonwencjonalnych informacji, dostępnych dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki. Są przygotowani do operowania wiedzą na temat biologii molekularnej, genetyki, chemii, matematyki, dynamiki procesów i informatyki. Absolwenci kierunku biotechnologia znajdują zatrudnienie przy projektowaniu, uruchamianiu i obsłudze biologicznych oczyszczalni, fermentatorów i bioreaktorów, produkcji środków farmaceutycznych i projektowaniu nowych technik medycznych oraz w laboratoriach mikrobiologii, genomiki i proteonomiki w nowoczesnych klinikach i instytucjach badawczych. Mogą również pracować w instytucjach zajmujących się badaniami genetycznymi, wykorzystaniem genetyki funkcjonalnej w diagnostyce medycznej i projektowaniu terapii, prowadzeniem procesów biosyntezy i biotransformacji, izolacją i oczyszczaniem bioproduktów, a także projektowaniem bioprocesów oraz hodowlą tkanek czy mikroorganizmów dla celów farmakologicznych, spożywczych i ekologicznych.

Studia stacjonarne II stopnia:
Bioinformatyka

 

KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja

Według Banku Danych o Inżynierach wśród poszukiwanych w najbliższych latach specjalistów będą inżynierowie elektronicy. Dyplom inżyniera elektronika, renomowanej uczelni, jaką jest Politechnika Śląska w Gliwicach, można uzyskać podejmując studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki (AEI). Wydział posiada ponad 50-letnią tradycję w kształceniu na najwyższym poziomie. Zajęcia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja prowadzone są przez doświadczoną i wysokokwalifikowaną kadrę. Począwszy od roku akademickiego 2012/2013 obowiązuje znacznie zmodyfikowany plan studiów pierwszego stopnia (inżynierskich). Wprowadziliśmy nowe przedmioty z zakresu programowania komputerów i układów cyfrowych takie, jak: „Programowanie obiektowe”, „Języki opisu sprzętu”, „Programowanie mikrokontrolerów”. Zwiększyliśmy liczbę godzin zajęć o charakterze praktycznym (laboratoriów i projektów). Większa jest też liczba godzin przedmiotów obieralnych oraz liczba par przedmiotów wariantowych (student wybiera jeden z dwóch przedmiotów). Modyfikowany zgodnie z potrzebami rynku pracy plan studiów oraz rzetelnie prowadzony proces dydaktyczny sprawiają, że absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki w Gliwicach może z powodzeniem realizować wszelkie zadania jakie stawiane są dziś przed inżynierem elektronikiem.

Studia stacjonarne II stopnia:
aparatura elektroniczna

Aparatura elektroniczna jest szeroko stosowana we wszystkich dziedzinach życia. Elementy i układy półprzewodnikowe, urządzenia elektroniczne, systemy mikroprocesorowe należą do podstawowych zagadnień studiowanych na specjalności aparatura elektroniczna. Różnorodność aparatury elektronicznej i jej złożoność wymagają solidnego przygotowania teoretycznego z zakresu przyrządów półprzewodnikowych, miernictwa elektronicznego, układów elektronicznych analogowych i cyfrowych, mikroprocesorów, optoelektroniki, podstaw radiokomunikacji i telewizji, przetwarzania sygnałów i obrazów, układów logiki programowalnej, projektowania układów analogowych, komputerowego wspomagania projektowania układów cyfrowych itp. Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest wykorzystanie i tworzenie oprogramowania systemowego i aplikacyjnego pozwalającego na komputerowe projektowanie układów elektronicznych. Absolwenci kierunku Elektronika i Telekomunikacja o specjalności aparatura elektroniczna znajdują zatrudnienie w zakładach produkujących i serwisujących sprzęt elektroniczny i komputerowy, w ośrodkach wykorzystujących specjalistyczną aparaturę elektroniczną, w placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie wszystkich szczebli.

elektronika biomedyczna

Kształcenie na tej specjalności składa się z dwóch nurtów. Pierwszym z nich jest poznawanie zasad działania oraz metod projektowania urządzeń do diagnostyki i terapii pacjentów, tj. aparatury kardiologicznej, rentgenowskiej i laboratoryjnej. Szczególna uwaga zwracana jest na wprowadzenie nowoczesnych metod cyfrowego przetwarzania sygnałów i obrazów biomedycznych oraz na poznanie systemów informatyki medycznej. Absolwent posiada jednocześnie wiedzę techniczną i medyczną, która pozwala mu objąć zasięgiem szeroki wachlarz zagadnień związanych z zastosowaniem techniki w medycynie oraz umiejętność porozumiewania się z przedstawicielami nauk medycznych i biologicznych. Drugi nurt przekazywanej wiedzy koncentruje się na wprowadzeniu metod projektowania systemów technicznych w oparciu o inspiracje biologiczne i medyczne. Do zagadnień tych należy zaliczyć: biocybernetykę, elementy sztucznej inteligencji, teorię zbiorów rozmytych i wnioskowania przybliżonego, systemy ekspertowe, sztuczne sieci neuronowe oraz metody ewolucyjne. Absolwent specjalności Elektronika Biomedyczna posiada wiedzę umożliwiającą projektowanie systemów przetwarzania informacji zarówno w biologii, medycynie, jak i przykładowo w ekonomii, zarządzaniu i socjologii.

mikroelektronika z nanotechnologią

W kształceniu na tej specjalności można wyróżnić dwa nurty. Pierwszy przygotowuje w zakresie technologii montażu układów elektronicznych wielkiej skali integracji, w ramach którego stosuje się najnowsze komputerowe metody projektowania takich układów. Drugim nurtem kształcenia jest przygotowanie w zakresie technologii elementów elektronicznych specjalnego zastosowania, w tym m.in. ogniw słonecznych i czujników gazów, z wykorzystaniem z jednej strony technologii grubowarstwowych, a z drugiej - technologii cienkowarstwowych w warunkach bardzo wysokiej próżni, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć nanotechnologii. W trakcie studiów studenci mają bezpośredni dostęp do laboratorium komputerowego projektowania układów elektronicznych, a także do nowoczesnych laboratoriów technologicznych i pomiarowych z zakresu fotowoltaiki oraz sensoryki, w tym również do unikalnego w skali kraju Międzyzakładowego Laboratorium Nanotechnologii Półprzewodnikowej do wytwarzania oraz charakteryzacji nanomateriałów i nanostruktur półprzewodnikowych w warunkach bardzo wysokiej próżni, z wykorzystaniem unikalnych metod kontrolno-pomiarowych. Absolwenci specjalności Mikroelektronika z nanotechnologią mogą znaleźć zatrudnienie zarówno w kraju jak i za granicą w:

specjalistycznych laboratoriach przemysłowych i badawczych
powstających firmach wdrażających innowacyjne technologie
Parkach Naukowo-Technologicznych
Centrach zaawansowanych technologii.

radioelektronika

Burzliwy rozwój systemów łączności radiowej, tj. telefonii komórkowej, bezprzewodowych sieci komputerowych, telewizji satelitarnej oraz innych systemów radiotechnicznych, np. radiolokacji i nawigacji satelitarnej, a także niezwykle szeroki zakres tradycyjnych zastosowań techniki wielkich częstotliwości – przemysłowych, medycznych, naukowych, pomiarowych, itp. stwarza duże zapotrzebowanie na inżynierów dobrze przygotowanych w zakresie elektroniki ogólnej, ale znających przy tym nowoczesną techniką wielkich częstotliwości i „wyczuwających” jej specyfikę. Odpowiednie przygotowanie zawodowe w tym zakresie oferuje specjalność Radioelektronika. Program kształcenia obejmuje ogólne, prawno-regulacyjne i techniczne aspekty wykorzystania widma fal radiowych; problematykę promieniowania (anteny) i rozchodzenia się fal; zagadnienia opisu, analizy, działania i projektowania biernych i czynnych struktur stosowanych w układach i urządzeniach elektronicznych wielkiej częstotliwości; zagadnienia wykorzystania języków opisu sprzętu w syntezie układów cyfrowych realizowanych w różnych typach układów programowalnych; podstawy techniki nadawania i odbioru radiowego; charakterystykę różnych systemów i sieci łączności bezprzewodowej oraz systematycznie zyskujące na znaczeniu zagadnienia współdziałania różnych urządzeń i systemów w środowisku elektromagnetycznym (kompatybilność). W procesie kształcenia na specjalności Radioelektronika ogromną wagę przywiązuje się do nauki projektowania cyfrowych i analogowych układów i urządzeń elektronicznych przy użyciu nowoczesnych narzędzi komputerowych, umożliwiających projektowanie z uwzględnieniem wymagań kompatybilności elektromagnetycznej i integralności sygnałów. Wiedza nabyta podczas studiów daje solidną bazę, zarówno projektowania nowoczesnych układów i urządzeń elektronicznych, jak i projektowania i eksploatacji rozmaitych systemów łączności radiowej – od systemów dedykowanych wąskim grupom użytkowników, aż po przyszłościowe systemy łączności osobistej o zasięgu globalnym.

telekomunikacja

Telekomunikacja to dziedzina techniki i nauki zajmująca się transmisją wszelkiego rodzaju informacji na odległość. Obejmuje również sposoby przetwarzania tych informacji, kodowanie, sprzęt telekomunikacyjny, teorie propagacji, sieci telekomunikacyjne i wiele innych zagadnień. Obecnie telekomunikacja w coraz większym stopniu zależy od rozwiązań informatycznych i odgrywa fundamentalne znaczenie w sieciach komputerowych. W telekomunikacji mamy do czynienia z różnymi postaciami informacji: dźwiękami, obrazami, dokumentami, danymi itp. oraz z różnymi technikami ich obróbki, takimi jak przetwarzanie, rozpoznawanie, magazynowanie, kompresja itd. Telekomunikacja to także termin prawniczy, którego definicja zawarta jest w Prawie telekomunikacyjnym. Według tej definicji telekomunikacja to nadawanie, odbiór lub transmisja informacji, niezależnie od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną.
Specjalność Telekomunikacja przygotowuje absolwenta do działalności zawodowej i rozwijania wiedzy w zakresie projektowania, wytwarzania i użytkowania nowoczesnych urządzeń i systemów telekomunikacyjnych.

Studia niestacjonarne II stopnia:
(studia w trybie piątek/sobota)

aparatura elektroniczna (opis jak wyżej)

Więcej informacji o kierunku na stronie

KIERUNEK: Informatyka

Informatyka to atrakcyjny kierunek studiów, dający możliwość zalezienia zatrudnienia w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych i firmach należących do sektora nowoczesnych technologii. Studenci kierunku, podczas zajęć prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, zdobywają szeroką wiedzę z wielu obszarów informatyki. Wiedza teoretyczna jest podparta ćwiczeniami wykonywanymi w dobrze wyposażonych, nowoczesnych laboratoriach. Dzięki wykonywanym w trakcie studiów projektom studenci zdobywają doświadczenie praktyczne, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole. Wiedza zdobywana na zajęciach obejmuje m.in. tworzenie algorytmów i oprogramowania, zagadnienia związane z architekturą współczesnych komputerów, projektowaniem sieci komputerowych, budową informatycznych systemów przemysłowych. Studia drugiego stopnia są ukierunkowane na wybrane zastosowania informatyki takie jak grafika komputerowa, systemy przemysłowe, bazy i hurtownie danych, sieci komputerowe, Internet, systemy operacyjne, systemy informatyki w lotnictwie.
Wybrane przedmioty:
algorytmy i struktury danych
architektura komputerów
bazy danych
programowanie komputerów
grafika komputerowa
systemy mikroprocesorowe i wbudowane
sieci komputerowe
budowa komputerów
platforma .NET
wizja komputerowa i rozpoznawanie obrazów
Java i programowanie w sieci Internet
hurtownie danych i systemy eksploracji danych
systemy operacyjne czasu rzeczywistego
certyfikacja oprogramowania
symulatory lotu

Sylwetka absolwenta
Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu współczesnych systemów informatyki i ich zastosowań oraz najważniejszych zagadnień informatycznych, takich jak aplikacje internetowe, inżynieria oprogramowania czy komputerowe systemy sterowania. Posiadają również wiedzę w zakresie budowy modeli i systemów wspomagających podejmowanie decyzji i zarządzanie. Potrafią projektować systemy komputerowe o różnej konfiguracji i tworzyć rozwiązania oparte na sieciach lokalnych, rozległych i przemysłowych, w tym sieciach bezprzewodowych. Są także przygotowywani do administrowania takimi systemami. Absolwenci kierunku informatyka znajdują zatrudnienie w firmach tworzących systemy informatyczne lub zajmujących się informatyzacją procesów przemysłowych, w biurach projektów oraz w sekcjach serwisowych. Posiadają niezbędne kwalifikacje do pracy w zawodzie analityka, projektanta i programisty systemowego, a także administratora systemów operacyjnych. Sprawdzają się również jako specjaliści z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych.

Studia stacjonarne II stopnia:
Specjalność na studiach stacjonarnych II stopnia jest wybierana już na pierwszy semestr. Dzięki temu student ma możliwość wyboru interesujących go zagadnień, które będzie realizował przez cały okres trwania studiów.

bazy danych i inżynieria systemów

Absolwenci tej specjalności posiadają gruntowną wiedzę w zakresie projektowania systemów informatycznych wykorzystujących bazy danych i hurtownie danych. Posiadają znajomość technologii internetowych i technologii mobilnych dla celów projektowania i realizacji systemów informatycznych. Mogą administrować systemami zarządzania bazami danych i hurtowniami danych. Absolwenci mają dobrą znajomość metod i narzędzi eksploracji danych i zaawansowanej analizy danych, posiadają wiedzę w zakresie budowy modeli i systemów wspomagających podejmowanie decyzji i zarządzanie.

Inteligentne Platformy Autonomiczne

Specjalność Inteligentne Platformy Autonomiczne została przygotowana, aby przekazać wiedzę na temat najnowszych osiągnięć technologicznych w dziedzinie autonomicznych pojazdów i bezzałogowych statków powietrznych. Absolwent specjalności Inteligentne Platformy Autonomiczne posiada wiedzę z zakresu informatycznych systemów wykorzystywanych w układach wspomagania i autonomicznego sterowania pojazdami. Posiada wiedzę niezbędną do projektowania i budowy autonomicznych platform jezdnych i autonomicznych statków powietrznych, jest także przygotowany do ich użytkowania. W programie specjalności przewidziano także przedmioty dotyczące bezpieczeństwa oraz regulacji prawnych użytkowania bezzałogowych statków powietrznych i platform autonomicznych Integralnym elementem specjalności jest prowadzony przez trzy semestry projekt, ukierunkowany na budowę i programowanie elementów platform autonomicznych. Projektu prowadzony będzie we współpracy z przedsiębiorstwami, które zajmują się projektowaniem i produkcją platform autonomicznych. Absolwenci uzyskają niezbędne kwalifikacje aby znaleźć zatrudnienie w tym dynamicznie rozwijającym się obszarze zastosowań systemów ICT.

Internet i technologie sieciowe

Specjalność kształtuje umiejętności tworzenia projektów systemów informatycznych gwarantujących zadany poziom jakości usług multimedialnych, wykonywanych w środowisku Internetu. Absolwent zna zasady pracy poszczególnych warstw protokołów komunikacyjnych, architektury sieciowe wykorzystywane przez Internet, struktury oprogramowania współpracującego z Internetem, posiada informacje o niebezpieczeństwach zagrażających jego użytkownikom i istniejących środkach ochrony. Student poznaje techniki strumieniowania informacji multimedialnej, architektury systemów z zadanym poziomem jakości usług, metody projektowania i oceny efektywności systemów multimedialnych. Absolwent zna zasady regulacji natężeń transmisji w Internecie, unikania przeciążeń, przeprowadzania pomiarów i ich interpretacji, modelowania i oceny efektywności pracy struktur Internetu, problemów wynikających z wykorzystania przez Internet sieci bezprzewodowych i sieci optycznych.

oprogramowanie systemowe

Program zajęć uwzględnia różnorodne techniki i formy komunikacji z użytkownikiem, mechanizmy systemów operacyjnych, zaawansowane metody tworzenia aplikacji i narzędzi do tego służących, odwołuje się też do działów specjalnych algorytmiki. W trakcie zajęć rozpatrywane i wykorzystywane są współczesne środowiska i systemy operacyjne, takie jak MS Windows, Unix, XWindow, Symbian; sporo uwagi poświęca się Internetowi, jak również technologii .NET. Wśród technik programistycznych prezentowane są m.in. techniki obiektowe, programowania równoległego i techniki mające zastosowanie w konstrukcji kompilatorów. Wśród wykorzystywanych języków programowania można wymienić C++, C#, Java, Visual Basic, Occam.

informatyczne systemy mobilne i przemysłowe

Specjalność Informatyczne Systemy Mobilne i Przemysłowe (ISMiP) jest rozszerzeniem prowadzonej od wielu lat specjalności Informatyczne Systemy Przemysłowe (ISP) o zagadnienia związane z dynamicznie rozwijającymi się technologiami mobilnymi. Wraz z rozpowszechnieniem się smartfonów i tabletów wzrasta zapotrzebowanie na aplikacje mobilne, umożliwiające mobilny dostęp do danych oraz wykorzystanie rozproszonych funkcjonalności mobilnych. Dotyczy to zarówno systemów powszechnego użytku klasy "home, office @ entertainment" jak i systemów informatyki przemysłowej. W związku z tym, jednym z celów specjalności ISMiP jest przygotowanie absolwentów do:

budowy nowych, mobilnych aplikacji na systemy Android i iOS,
dostosowania aplikacji użytkowanych w przedsiębiorstwie do mobilnych platform,
zapewnienie integracji wszystkich tych rozwiązań,
zapewnienie im bezpieczeństwa.

Drugim celem kształcenia na specjalności ISMiP jest przygotowanie do:
projektowania rozproszonych, przemysłowych systemów czasu rzeczywistego,
zaawansowanego programowania sterowników PLC,
programowania stacji wizualizacyjnych SCADA,
tworzenia przemysłowych, rozproszonych baz danych,
konfigurowania struktur sieciowych opartych na deterministycznych protokołach komunikacyjnych.

Specjalność ISMiP umożliwia nabycie umiejętności praktycznych w nowoczesnych laboratoriach wyposażonych w:

urządzenia mobilne,
aparaturę programowalną do zastosowań przemysłowych (komputery przemysłowe),
sterowniki PLC, przemienniki częstotliwości, zadajniki sygnałów i elementy wykonawcze,
instrumenty pomiarowo-kontrolne kompatybilne ze standardami IEEE-488.2 (GPIB) i SCPI,
sieci przemysłowe i technologie komunikacyjne (Profinet, Profibus, CAN, DeviceNet, Modbus TCP, EtherCAT, EGD, Genius, OPC, Industrial Ethernet),
specjalizowane oprogramowanie:
do tworzenia aplikacji mobilnych (środowiska Android Studio, Xcode),
do akwizycji i przetwarzania danych (Agilent Technologies VEE, National Instruments LabVIEW),
do programowania sterowników przemysłowych i projektowania systemów (Step7, CoDeSys, Proficy, Automation Studio, VisiLogic, TwinCAT, ISaGraf),
do wizualizacji procesów (Intouch, iFix, Indusoft)

Specjalność ISMiP zapoznaje studentów z aktualnym stanem wiedzy i technologii w zakresie informatycznych systemów mobilnych i przemysłowych, a przez to sprzyja kreatywnemu wykorzystaniu nowoczesnej wiedzy i zaawansowanych technologii informatycznych. Większość współczesnych systemów informatycznych ma charakter rozproszony, współdziała z innymi, a do działania i integracji wykorzystuje różnorodne technologie. Cenioną na rynku pracy umiejętnością jest swobodne i kreatywne poruszanie się pracownika w środowiskach heterogenicznych. Specjalność ISMiP jest zorientowana na kształcenie takiego właśnie profilu absolwenta.
Strona specjalności

interaktywna grafika trójwymiarowa

Tworzenie gier komputerowych jest obecnie bardzo złożonym procesem. Gra używająca trójwymiarowej grafiki na ogół wymaga poświęcenia na produkcję kilkunastu miesięcy i potrzebuje niemałego budżetu. Wymaga również ekspertów z wielu dziedzin: programistów, artystów czy muzyków, ale często również matematyków i fizyków. Specjalność IGT została zaplanowana tak, aby dać studentom szerokie podstawy tworzenia gier komputerowych ze szczególnym naciskiem na aspekty techniczne i programistyczne. Studenci mają okazję nauczyć się zaawansowanych metod programistycznych i stosować je w rozwiązywaniu problemów typowych dla gier komputerowych. Najwięcej czasu poświęca się zagadnieniom grafiki komputerowej czasu rzeczywistego, sztucznej inteligencji i algorytmice oraz fizyce i podstawom interakcji obiektów w złożonych scenach trójwymiarowych.

 

KIERUNEK: Teleinformatyka

W roku akademickiego 2013/2014 na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki (AEiI) w Gliwicach uruchomiono nowy kierunek studiów I stopnia (inżynierskich) - Teleinformatykę
Dlaczego warto studiować Teleinformatykę?

Jeśli przyjrzeć się rozwojowi telekomunikacji oraz informatyki – szczególnie w ostatnich latach – to nietrudno zauważyć, że obydwa obszary techniki bardzo się do siebie zbliżyły. W telekomunikacji powszechnie wykorzystywane są metody i narzędzia informatyki do generowania, przetwarzania, przechowywania i obrazowania informacji, a także do kierowania ruchem w sieciach telekomunikacyjnych. Z drugiej strony w informatyce wykorzystywane są zaawansowane technologie telekomunikacyjne w lokalnych i rozległych sieciach komputerowych. Stosowane są telekomunikacyjne media transmisyjne (bezprzewodowe i przewodowe - także światłowodowe), protokoły transmisyjne, urządzenia i wypracowane w telekomunikacji metody projektowania sieci. Ponadto metody i urządzenia telekomunikacji i informatyki tworzą wspólne jednolite systemy między innymi w przemyśle - sieci przemysłowe, w inteligentnych budynkach, administracji czy bankowości. Takie sieci i systemy od kilku już lat zaczęto nazywać sieciami i systemami teleinformatycznymi. Ich projektowanie i utrzymanie w ruchu oraz dalszy rozwój wymaga specjalistycznej kadry posiadającej wiedzę zarówno z zakresu telekomunikacji jak i informatyki - potrzebni są specjaliści z zakresu „teleinformatyki”. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej powołał nowy kierunek kształcenia właśnie pod nazwą Teleinformatyka. Wydział posiada odpowiednią kadrę i wyposażenie do wykształcenia takich specjalistów. Na Wydziale od lat prowadzone są kierunki Informatyka oraz Elektronika i Telekomunikacja kształcące specjalistów z zakresu informatyki i telekomunikacji.
Przebieg studiów

Studia inżynierskie trwają 3.5 roku (7 semestrów). Przyszły absolwent kierunku Teleinformatyka uzyska najpierw przygotowanie teoretyczne z matematyki, fizyki i podstawowych przedmiotów technicznych (podstawy: informatyki, elektroniki, telekomunikacji, przetwarzania sygnałów analogowych i cyfrowych).
Następnie zdobędzie wiedzę z przedmiotów kierunkowych związanych z informatyką, takich jak:

systemy operacyjne,
architektura komputerów,
inżynieria oprogramowania,
systemy mikroprocesorowe i wbudowane,
bazy danych,
grafika komputerowa,
sieci komputerowe,

typowo telekomunikacyjnych:

sieci bezprzewodowe,
projektowanie sieci telekomunikacyjnych,
bezpieczeństwo sieci i systemów,
mobilne urządzenia abonenckie,
kryptografia,
technika światłowodowa

oraz wiele innych, w tym z zakresu zaawansowanej techniki elektronicznych układów programowalnych (np. FPGA).
Studia I stopnia kończą się wykonaniem projektu inżynierskiego. Student otrzyma dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera.

Wydział AEiI wszystkim swoim absolwentom studiów inżynierskich umożliwia kontynuacje nauki na studiach II stopnia (magisterskich).

Plan trzysemestralnych studiów II stopnia obejmuje specjalności:

Teleinformatyczne systemy autonomiczne,

Technologie chmurowe,

Teleinformatyczne systemy mobilne.

 

Absolwenci kierunku Teleinformatyka o zainteresowaniach naukowo-badawczych po uzyskaniu tytułu magistra mogą ubiegać się o przyjęcie na prowadzone przez Wydział AEiI czteroletnie studia III stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie informatyka lub elektronika.
Co po studiach?

Absolwenci kierunku Teleinformatyka będą bardzo dobrze przygotowany teoretycznie i praktycznie do podjęcia twórczej pracy zawodowej. Będą posiadał szeroką wiedzę oraz umiejętności w zakresie projektowania, eksploatacji i testowania sieci komputerowych (przewodowych i bezprzewodowych), sieci sensorycznych, urządzeń i systemów telemedycyny, oprogramowania systemów informatycznych, a także urządzeń i systemów telekomunikacyjnych.
Kwalifikacje te zapewniają uzyskanie zatrudnienia:

w firmach zajmujących się rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych środków techniki telekomunikacyjnej,
w jednostkach gospodarczych tworzących i eksploatujących systemy teleinformatyczne,
u operatorów sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych oraz w firmach tworzących oprogramowanie dla tych operatorów,
u dostawców usług internetowych,
w zakładach produkujących sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny,
w placówkach naukowo-badawczych.
Sylwetka absolwenta:
Absolwenci kierunku teleinformatyka dysponują niezbędną wiedzą w zakresie informatyki i telekomunikacji. Potrafią wykorzystać metody oraz narzędzia informatyczne w zastosowaniach telekomunikacyjnych i uwzględnić najnowsze osiągnięcia telekomunikacji w aplikacjach informatycznych. Maja szeroką wiedzę oraz umiejętności w zakresie projektowania, eksploatacji i testowania sieci komputerowych (przewodowych i bezprzewodowych), sieci sensorycznych, urządzeń i systemów telemedycyny, oprogramowania systemów informatycznych a także urządzeń i systemów telekomunikacyjnych. Ukończenie kierunku teleinformatyka pozwala na zatrudnienie w firmach zajmujących się rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych środków techniki telekomunikacyjnej, u operatorów sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, w firmach tworzących oprogramowanie dla tych operatorów, dostawców usług internetowych, w zakładach produkujących sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, w placówkach naukowo-badawczych. Absolwenci są przygotowani do pracy w jednostkach gospodarczych tworzących systemy teleinformatyczne. Posiadają niezbędne kwalifikacje do pracy administratora tych systemów i jako specjaliści z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych.
Strona własna

KIERUNEK: Interdisciplinary studies: automatic control and robotics, electronics and telecommunication, informatics

 

The interdisciplinary course Makrokierunek: The interdisciplinary course Makrokierunek, three-in-one, teaches skills in the most desirable engineering disciplines, in the areas of Robotics, Electronics and Information and Communication Technologies. Rapid progress in these areas is a challenge of our times. Moreover, the modernized English-taught version of Makrokierunek provides all the necessary professional vocabulary, inevitable in today’s engineers’ world. Its study program corresponds to common standards of technical universities in European countries. This fact makes possible, for students, to participate in student exchange programs and take part in semestral or yearly courses in foreign universities as part of their study programs.
lumni of Makrokierunek are engineers whose education has interdisciplinary elements based on three areas listed in the study name, combined with practical experience and specialized knowledge in one of the three branches, chosen as leading in their studies. The following specializations are now offered:
1) Automatic Control;
2) Electronics and Telecommunication; and
3) Informatics
and they guarantee a lot of flexibility and follow dynamic changes resulting from scientific developments in Automation and Robotics, Electronics and Telecommunication and Computer Sciences. Alumnus of Automatic Control specialization is prepared to work as designer and maintenance engineer of automatic control systems and plants, robotic technologies, measurement systems, mechatronic technologies and computer systems of automation. Alumnus of the specialization on Electronics and Telecommunication is prepared to carry out research and scientific tasks and to solve engineering problems in areas of electronic elements and systems design, user hardware and software design for systems in electronic and telecommunication, measurements, control and medical equipment. Alumnus specialized in Informatics acquires skills in construction, maintenance and usage of system software and applications development, building systems and computer networks and designing and administrating of databases operating in various environments and operation systems.
Wybrane przedmioty:
introduction to electronics
control fundamentals
microprocessor systems
computer graphics
circuit theory
databases
operating systems
introduction to telecommunication
digital circuits
theory of logic circuits
computer networks
artificial intelligence
wireless computers networks
software engineering
applied digital signal processing
project management
computer systems security
modeling and simulation of industrial systems
programmable controllers

Sylwetka absolwenta
Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk podstawowych, takich jak matematyka, fizyka czy teoria informatyki oraz nauk technicznych, m. in. elektrotechniki, teorii sterowania, systemów mikroprocesowych, baz danych, systemów komputerowych czy sztucznej inteligencji. Dzięki bardzo dobrej znajomości języka angielskiego absolwenci makrokierunku podejmują pracę zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej. Znajdują zatrudnienie jako projektanci i użytkownicy systemów i układów automatyki, zrobotyzowanych technologii i elementów inteligencji maszynowej. Są również przygotowani do twórczej pracy inżynierskiej w dziedzinie konstrukcji elementów i układów elektronicznych, sprzętu i oprogramowania układowego oraz użytkowego dla aparatury elektronicznej, stosowanej w urządzeniach telekomunikacyjnych, pomiarowych, regulacyjnych i w technice medycznej. Sprawdzają się także jako projektanci baz danych oraz rozproszonych systemów informatycznych. Absolwent makrokierunku otrzymuje dyplom w wybranej przez siebie specjalizacji: informatyka, automatyka i robotyka albo elektronika i telekomunikacja. Dyplom ten jest równoważny dyplomowi uzyskanemu przez absolwentów klasycznych studiów na powyższych kierunkach.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie