A A+ A++

Studia Inżynierskie

 

KIERUNEK: Automatyka i Robotyka

Kierunek automatyka i robotyka jest jednym z najatrakcyjniejszych kierunków studiów technicznych, umożliwiającym absolwentom wykonywanie satysfakcjonującej pracy w wyuczonym zawodzie, zwłaszcza w regionie śląskim, gdzie otworzyły lub otwierają swe przedstawicielstwa liczne koncerny międzynarodowe i przedsiębiorstwa lokalne funkcjonujące w obszarze gospodarki opartej na wiedzy. Program kształcenia jest na bieżąco konsultowany z przedstawicielami przemysłu oraz studentami. Obejmuje on wiele zajęć w bezpośrednim kontakcie z nowoczesną aparaturą. Przygotowuje zarówno do pracy indywidualnej, jak również w małym i dużym zespole, gdzie najistotniejsze jest rozwiązywanie praktycznych problemów i wykonanie projektów związanych ze sterowaniem układami automatyki i robotyki, ze szczególnym uwzględnieniem technik sterowania mikroprocesorowego, a także przetwarzaniem informacji. Potwierdzeniem najwyższej jakości kształcenia na kierunku automatyka i robotyka na Wydziale AEI jest ocena wyróżniająca Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Studia stacjonarne I stopnia:
profil ogólny
technologie informacyjne w automatyce i robotyce

Studenci kierunku automatyka i robotyka od piątego semestru mogą kontynuować studia na profilu ogólnym lub wybrać specjalność technologie informacyjne w automatyce i robotyce. Na tej specjalności większą uwagę przykłada się do programowania aparatury kontrolnopomiarowej i układów sterowania, a także systemów transmisji danych, podczas gdy profil ogólny jest bardziej szczegółowo związany z warstwą sprzętową układów sterowania.

Studia stacjonarne I stopnia:

automatyka
Absolwenci specjalności automatyka są przygotowani do pracy jako projektanci nowych systemów automatyzacji lub inżynierowie utrzymywania ruchu układów automatyki w dowolnym nowoczesnym zakładzie przemysłowym. Uzyskiwana na studiach wiedza umożliwia pracę nad układami automatyki zarówno ciągłej, jak i dyskretnej, ze szczególnym uwzględnieniem technik sterowania komputerowego i systemów mikroprocesorowych, a także pozwala na zatrudnienie absolwentów w zakładach wykorzystujących i produkujących środki automatyki. Absolwenci otrzymują wiedzę z przedmiotów związanych z informatyką, elektroniką, metodami sterowania procesami przemysłowymi, metodami sztucznej inteligencji i systemami ekspertowymi, a także systemami pomiarowymi, nowoczesnymi systemami sterowników i regulatorów przemysłowych oraz komputerowym wspomaganiem projektowania układów sterowania.

komputerowe systemy sterowania
Specjalność komputerowe systemy sterowania przygotowuje studentów do pracy w zakresie projektowania i użytkowania systemów komputerowych automatyki, zarówno w zakresie warstw najniższych (monitoringu procesowego, cyfrowego przetwarzania sygnałów, układów regulacji, układów sterowania kombinacyjnego i sekwencyjnego, łączności operatorskiej i zabezpieczeń), jak i w zakresie warstw wyższych (regulacja i sterowanie nadrzędne oraz operatorskie). Projektowanie to obejmuje analizę i modelowanie automatyzowanych procesów, konfigurowanie struktur sprzętowych oraz programowych, wybór algorytmów i tworzenie oprogramowania dla standardowej aparatury automatyki (sterowniki programowalne / regulatory wielofunkcyjne), a także konstrukcję struktur sprzętowych i oprogramowania dla dedykowanych sterowników mikroprocesorowych.

przetwarzanie informacji i sterowanie w biotechnologii
Biotechnologia, to interdyscyplinarna dziedzina nauki i techniki posługująca się wiedzą z mikrobiologii, genetyki, ekologii i nauk inżynierskich. Obejmuje ona różne kierunki wykorzystania materiałów i procesów biologicznych, przede wszystkim przebiegających przy udziale drobnoustrojów, kultur tkankowych i biokatalizatorów. Tradycyjnie, biotechnologia obejmuje procesy oczyszczania ścieków, uzdatniania wody, jak również produkcji pewnych typów żywności oraz leków. Biotechnologię silnie wiąże się również z osiągnięciami inżynierii genetycznej i biologii molekularnej. Charakterystyczną cechą biotechnologii jest jej silna zależność od nowoczesnych środków i metod przetwarzania informacji i sterowania. Wiąże się to z faktem, że procesy biotechnologiczne należą do trudnych w sensie regulacyjnym. Z drugiej strony do ich poznania i scharakteryzowania konieczne jest przetworzenie dużej ilości niekonwencjonalnej informacji, dostępnej dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki. Absolwenci tej specjalności posiadają interdyscyplinarną wiedzę z pogranicza świata automatyki i i robotyki, informatyki, oraz medycyny i biologii.

robotyka
Absolwenci specjalności robotyka są przygotowani do pracy inżynierskiej oraz do prac badawczych i projektowych w zakresie projektowania komputerowych układów sterowania robotów, układów sensorycznych, w tym wizyjnych oraz inteligencji maszynowej, a także zrobotyzowanych systemów sterowania produkcją. Kształcenie jest oparte na podstawach informatyki i automatyki. Ponadto studenci zdobywają wiedzę o elastycznych systemach produkcyjnych, komputerowo zintegrowanym wytwarzaniu oraz zintegrowanych systemach zarządzania i sterowania produkcją. Specjalność robotyka kształci przyszłych specjalistów od projektowania robotów i mikrokomputerowych systemów sterowania ruchem, sensoryki i elementów inteligencji maszynowej, której wyrazem jest generowanie sterowań w oparciu o wiedzę i mechanizmy wnioskowania systemów ekspertowych.

systemy pomiarowe
Absolwenci specjalności systemy pomiarowe są przygotowani do pracy jako projektanci nowych systemów pomiarowych dla potrzeb automatyzacji, robotyzacji oraz planowania badań eksperymentalnych. Studenci wykonują projekty aparatury pomiarowej i opracowują programy komputerowego wspomagania pomiarów. Specjalność systemy pomiarowe ukierunkowuje absolwentów do pracy w zakładach przemysłu metalowego, elektromaszynowego, hutniczego, chemicznego, w energetyce oraz w biurach projektujących wyposażenie technologiczne. W tych miejscach pracy winni wprowadzać systemy pomiarowe, nowe rozwiązania aparatury oraz prowadzić eksploatację aparatury. W ukierunkowaniu tym dużą rolę odgrywa szerokie zastosowanie mikroelektroniki i informatyki do budowy aparatury pomiarowej. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do prac rozwojowych z dziedziny systemów pomiarowych dla potrzeb badań i zastosowań przemysłowych.

Studia niestacjonarne I stopnia:
profil ogólny

Studia niestacjonarne I stopnia:
automatyka
komputerowe systemy sterowania
przetwarzanie informacji i sterowanie w biotechnologii
robotyka
systemy pomiarowe

 

KIERUNEK: Biotechnologia

Współpracujące ze sobą ośrodki naukowe z sektora zdrowia publicznego, ochrony i inżynierii środowiska wymuszają potrzebę kształcenia wysoko wykwalifikowanej kadry sprofilowanej na teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie szeroko pojętej biotechnologii. Kształcenie oparte na wiedzy i doświadczeniu z dziedzin interdyscyplinarnych, jaką jest biotechnologia, czerpiącej zarówno z nauk medycznych, inżynierii środowiska, informatyki oraz chemii, jest wyzwaniem, które podejmuje od wielu lat Politechnika Śląska w Gliwicach.
Według danych statystycznych w powiecie gliwickim wzrasta ilość środków wydatkowanych na rozwój działalności badawczo-rozwojowej w naukach przyrodniczych w regionie południowej Polski. W roku 2009 (GUS, aktualizacja 08.12.2010) nakład wynosił 360 tys. zł, z kolei w dziedzinie nauk technicznych było w to 1180 549 zł. Problemem pojawiającym się na rynku pracy jest zapewnienie powstającym ośrodkom badawczym wykwalifikowanej kadry w dziedzinach nauk przyrodniczych i technicznych. Zapotrzebowanie to jest widoczne w obszernej branży biotechnologicznej, gdzie obok wykształcenia biomedycznego wskazane jest posiadanie umiejętności inżynierskich, a także wiedzy z zakresu chemii oraz inżynierii środowiska, podobnie jak umiejętności w przetwarzaniu danych i matematycznego modelowania. W roku 2008 dzięki staraniom Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej pozyskano fundusze na prowadzenie specjalności Biotechnologia Medyczna (pilotaż POKL 4.1.2) i kształcenie 10 najwybitniejszych studentów Wydziału. W ramach foresightu „Innowacyjne technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego” zakończonego w 2007 r. opracowano scenariusze rozwoju biotechnologii, zgodnie z którymi biotechnologia medyczna i biotechnologia środowiskowa będą należały do najszybciej rozwijających się dziedzin, zatem zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę będzie wyraźnie wzrastało. Absolwenci kierunku Biotechnologia, ze specjalnością Bioinformatyka zdobywają w czasie studiów wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętej bioinformatyki, wykorzystanej zarówno w naukach medycznych, dziedzinach środowiskowych i chemicznych, dzięki czemu w przyszłości sprostają wyzwaniom rzucanym przez rynek pracy, zarówno w sektorze przemysłu biotechnologicznego, farmaceutycznego jak i bioinformatycznego. Biotechnologia jako dziedzina interdyscyplinarna będzie jednocześnie wpływać na rozwój sektora inżynierii i ochrony środowiska, chemii czy bioinformatyki, zarówno w dziedzinie nauki, jak i przemysłu, dlatego podjęcie studiów w zakresie Bioinformatyki, na kierunku Biotechnologia Wydziału AEI, może okazać się dla kandydatów niezwykle atrakcyjne.

Międzywydziałowy kierunek Biotechnologia realizowany jest w trzech specjalnościach:

Bioinformatyka – Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki.
Biotechnologia w Ochronie Środowiska – Wydział Inżynierii środowiska i Energetyki.
Biotechnologia Przemysłowa – Wydział Chemiczny.

Program kierunku Biotechnologia obejmuje zarówno szeroki zakres wiedzy podstawowej m.in. z biochemii, chemii, biologii komórki, inżynierii genetycznej, bioinformatyki, jak również wiedzy praktycznej związanej z projektowaniem i eksploatacją aparatury do procesów biochemicznych, pozwalając absolwentom na uczestniczenie w badaniach naukowych i projektowaniu produktów biotechnologicznych dla różnych gałęzi przemysłu.
Wybrane przedmioty:
mikrobiologia ogólna
ochrona środowiska
biologia molekularna i genetyka ogólna
fizyka i biofizyka
biologia komórki i inżynieria genetyczna
biotechnologia
biologia systemów
informatyka
wnioskowanie statystyczne
bioinformatyczne bazy danych
sterowanie systemami biologicznymi
bioinformatyka
genomika funkcjonalna i proteomika
pomiary w biotechnologii
genetyka populacyjna
bioinformatyka w ekologii i epidemiologii

Sylwetka absolwenta
Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu mikrobiologii, genetyki, ekologii i nauk inżynierskich. Zostali zapoznani z różnymi kierunkami wykorzystania materiałów i procesów biologicznych, przede wszystkim przebiegających przy udziale drobnoustrojów, kultur tkankowych i biokatalizatorów. Potrafią także przetwarzać duże ilości niekonwencjonalnych informacji, dostępnych dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki. Są przygotowani do operowania wiedzą na temat biologii molekularnej, genetyki, chemii, matematyki, dynamiki procesów i informatyki. Absolwenci kierunku biotechnologia znajdują zatrudnienie przy projektowaniu, uruchamianiu i obsłudze biologicznych oczyszczalni, fermentatorów i bioreaktorów, produkcji środków farmaceutycznych i projektowaniu nowych technik medycznych oraz w laboratoriach mikrobiologii, genomiki i proteonomiki w nowoczesnych klinikach i instytucjach badawczych. Mogą również pracować w instytucjach zajmujących się badaniami genetycznymi, wykorzystaniem genetyki funkcjonalnej w diagnostyce medycznej i projektowaniu terapii, prowadzeniem procesów biosyntezy i biotransformacji, izolacją i oczyszczaniem bioproduktów, a także projektowaniem bioprocesów oraz hodowlą tkanek czy mikroorganizmów dla celów farmakologicznych, spożywczych i ekologicznych.

Studia stacjonarne I stopnia:
Bioinformatyka

KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja

Według Banku Danych o Inżynierach wśród poszukiwanych w najbliższych latach specjalistów będą inżynierowie elektronicy. Dyplom inżyniera elektronika, renomowanej uczelni, jaką jest Politechnika Śląska w Gliwicach, można uzyskać podejmując studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki (AEI). Wydział posiada ponad 50-letnią tradycję w kształceniu na najwyższym poziomie. Zajęcia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja prowadzone są przez doświadczoną i wysokokwalifikowaną kadrę. Począwszy od roku akademickiego 2012/2013 obowiązuje znacznie zmodyfikowany plan studiów pierwszego stopnia (inżynierskich). Wprowadziliśmy nowe przedmioty z zakresu programowania komputerów i układów cyfrowych takie, jak: „Programowanie obiektowe”, „Języki opisu sprzętu”, „Programowanie mikrokontrolerów”. Zwiększyliśmy liczbę godzin zajęć o charakterze praktycznym (laboratoriów i projektów). Większa jest też liczba godzin przedmiotów obieralnych oraz liczba par przedmiotów wariantowych (student wybiera jeden z dwóch przedmiotów). Modyfikowany zgodnie z potrzebami rynku pracy plan studiów oraz rzetelnie prowadzony proces dydaktyczny sprawiają, że absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki w Gliwicach może z powodzeniem realizować wszelkie zadania jakie stawiane są dziś przed inżynierem elektronikiem.

Studia stacjonarne I stopnia:
profil ogólny

Studia niestacjonarne I stopnia:
(studia w trybie piątek/sobota)

aparatura elektroniczna

Aparatura elektroniczna jest szeroko stosowana we wszystkich dziedzinach życia. Elementy i układy półprzewodnikowe, urządzenia elektroniczne, systemy mikroprocesorowe należą do podstawowych zagadnień studiowanych na specjalności aparatura elektroniczna. Różnorodność aparatury elektronicznej i jej złożoność wymagają solidnego przygotowania teoretycznego z zakresu przyrządów półprzewodnikowych, miernictwa elektronicznego, układów elektronicznych analogowych i cyfrowych, mikroprocesorów, optoelektroniki, podstaw radiokomunikacji i telewizji, przetwarzania sygnałów i obrazów, układów logiki programowalnej, projektowania układów analogowych, komputerowego wspomagania projektowania układów cyfrowych itp. Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest wykorzystanie i tworzenie oprogramowania systemowego i aplikacyjnego pozwalającego na komputerowe projektowanie układów elektronicznych. Absolwenci kierunku Elektronika i Telekomunikacja o specjalności aparatura elektroniczna znajdują zatrudnienie w zakładach produkujących i serwisujących sprzęt elektroniczny i komputerowy, w ośrodkach wykorzystujących specjalistyczną aparaturę elektroniczną, w placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie wszystkich szczebli.

Więcej informacji o kierunku

 

KIERUNEK: Informatyka

Informatyka to atrakcyjny kierunek studiów, dający możliwość zalezienia zatrudnienia w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych i firmach należących do sektora nowoczesnych technologii. Studenci kierunku, podczas zajęć prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, zdobywają szeroką wiedzę z wielu obszarów informatyki. Wiedza teoretyczna jest podparta ćwiczeniami wykonywanymi w dobrze wyposażonych, nowoczesnych laboratoriach. Dzięki wykonywanym w trakcie studiów projektom studenci zdobywają doświadczenie praktyczne, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole. Wiedza zdobywana na zajęciach obejmuje m.in. tworzenie algorytmów i oprogramowania, zagadnienia związane z architekturą współczesnych komputerów, projektowaniem sieci komputerowych, budową informatycznych systemów przemysłowych. Studia drugiego stopnia są ukierunkowane na wybrane zastosowania informatyki takie jak grafika komputerowa, systemy przemysłowe, bazy i hurtownie danych, sieci komputerowe, Internet, systemy operacyjne, systemy informatyki w lotnictwie.
Wybrane przedmioty:
algorytmy i struktury danych
architektura komputerów
bazy danych
programowanie komputerów
grafika komputerowa
systemy mikroprocesorowe i wbudowane
sieci komputerowe
budowa komputerów
platforma .NET
wizja komputerowa i rozpoznawanie obrazów
Java i programowanie w sieci Internet
hurtownie danych i systemy eksploracji danych
systemy operacyjne czasu rzeczywistego
certyfikacja oprogramowania
symulatory lotu

Sylwetka absolwenta
Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu współczesnych systemów informatyki i ich zastosowań oraz najważniejszych zagadnień informatycznych, takich jak aplikacje internetowe, inżynieria oprogramowania czy komputerowe systemy sterowania. Posiadają również wiedzę w zakresie budowy modeli i systemów wspomagających podejmowanie decyzji i zarządzanie. Potrafią projektować systemy komputerowe o różnej konfiguracji i tworzyć rozwiązania oparte na sieciach lokalnych, rozległych i przemysłowych, w tym sieciach bezprzewodowych. Są także przygotowywani do administrowania takimi systemami. Absolwenci kierunku informatyka znajdują zatrudnienie w firmach tworzących systemy informatyczne lub zajmujących się informatyzacją procesów przemysłowych, w biurach projektów oraz w sekcjach serwisowych. Posiadają niezbędne kwalifikacje do pracy w zawodzie analityka, projektanta i programisty systemowego, a także administratora systemów operacyjnych. Sprawdzają się również jako specjaliści z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych.

Studia stacjonarne I stopnia:
Specjalność na studiach stacjonarnych I stopnia wybierana jest na szósty semestr i przygotowuje studenta, zgodnie z jego zainteresowaniami, do wykonywanego na ostatnim, siódmym semestrze projektu dyplomowego.
bazy danych, sieci i systemy komputerowe
grafika komputerowa i oprogramowanie
przemysłowe systemy informatyczne

KIERUNEK: Teleinformatyka

W roku akademickiego 2013/2014 na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki (AEiI) w Gliwicach uruchomiono nowy kierunek studiów I stopnia (inżynierskich) - Teleinformatykę
Dlaczego warto studiować Teleinformatykę?

Jeśli przyjrzeć się rozwojowi telekomunikacji oraz informatyki – szczególnie w ostatnich latach – to nietrudno zauważyć, że obydwa obszary techniki bardzo się do siebie zbliżyły. W telekomunikacji powszechnie wykorzystywane są metody i narzędzia informatyki do generowania, przetwarzania, przechowywania i obrazowania informacji, a także do kierowania ruchem w sieciach telekomunikacyjnych. Z drugiej strony w informatyce wykorzystywane są zaawansowane technologie telekomunikacyjne w lokalnych i rozległych sieciach komputerowych. Stosowane są telekomunikacyjne media transmisyjne (bezprzewodowe i przewodowe - także światłowodowe), protokoły transmisyjne, urządzenia i wypracowane w telekomunikacji metody projektowania sieci. Ponadto metody i urządzenia telekomunikacji i informatyki tworzą wspólne jednolite systemy między innymi w przemyśle - sieci przemysłowe, w inteligentnych budynkach, administracji czy bankowości. Takie sieci i systemy od kilku już lat zaczęto nazywać sieciami i systemami teleinformatycznymi. Ich projektowanie i utrzymanie w ruchu oraz dalszy rozwój wymaga specjalistycznej kadry posiadającej wiedzę zarówno z zakresu telekomunikacji jak i informatyki - potrzebni są specjaliści z zakresu „teleinformatyki”. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej powołał nowy kierunek kształcenia właśnie pod nazwą Teleinformatyka. Wydział posiada odpowiednią kadrę i wyposażenie do wykształcenia takich specjalistów. Na Wydziale od lat prowadzone są kierunki Informatyka oraz Elektronika i Telekomunikacja kształcące specjalistów z zakresu informatyki i telekomunikacji.
Przebieg studiów

Studia inżynierskie trwają 3.5 roku (7 semestrów). Przyszły absolwent kierunku Teleinformatyka uzyska najpierw przygotowanie teoretyczne z matematyki, fizyki i podstawowych przedmiotów technicznych (podstawy: informatyki, elektroniki, telekomunikacji, przetwarzania sygnałów analogowych i cyfrowych).
Następnie zdobędzie wiedzę z przedmiotów kierunkowych związanych z informatyką, takich jak:

systemy operacyjne,
architektura komputerów,
inżynieria oprogramowania,
systemy mikroprocesorowe i wbudowane,
bazy danych,
grafika komputerowa,
sieci komputerowe,

typowo telekomunikacyjnych:

sieci bezprzewodowe,
projektowanie sieci telekomunikacyjnych,
bezpieczeństwo sieci i systemów,
mobilne urządzenia abonenckie,
kryptografia,
technika światłowodowa

oraz wiele innych, w tym z zakresu zaawansowanej techniki elektronicznych układów programowalnych (np. FPGA).
Studia I stopnia kończą się wykonaniem projektu inżynierskiego. Student otrzyma dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera.

Wydział AEiI wszystkim swoim absolwentom studiów inżynierskich umożliwia kontynuacje nauki na studiach II stopnia (magisterskich).

Plan trzysemestralnych studiów II stopnia obejmuje specjalności:

Teleinformatyczne systemy autonomiczne,

Technologie chmurowe,

Teleinformatyczne systemy mobilne.

 

Absolwenci kierunku Teleinformatyka o zainteresowaniach naukowo-badawczych po uzyskaniu tytułu magistra mogą ubiegać się o przyjęcie na prowadzone przez Wydział AEiI czteroletnie studia III stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie informatyka lub elektronika.
Co po studiach?

Absolwenci kierunku Teleinformatyka będą bardzo dobrze przygotowany teoretycznie i praktycznie do podjęcia twórczej pracy zawodowej. Będą posiadał szeroką wiedzę oraz umiejętności w zakresie projektowania, eksploatacji i testowania sieci komputerowych (przewodowych i bezprzewodowych), sieci sensorycznych, urządzeń i systemów telemedycyny, oprogramowania systemów informatycznych, a także urządzeń i systemów telekomunikacyjnych.
Kwalifikacje te zapewniają uzyskanie zatrudnienia:

w firmach zajmujących się rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych środków techniki telekomunikacyjnej,
w jednostkach gospodarczych tworzących i eksploatujących systemy teleinformatyczne,
u operatorów sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych oraz w firmach tworzących oprogramowanie dla tych operatorów,
u dostawców usług internetowych,
w zakładach produkujących sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny,
w placówkach naukowo-badawczych.
Sylwetka absolwenta:
Absolwenci kierunku teleinformatyka dysponują niezbędną wiedzą w zakresie informatyki i telekomunikacji. Potrafią wykorzystać metody oraz narzędzia informatyczne w zastosowaniach telekomunikacyjnych i uwzględnić najnowsze osiągnięcia telekomunikacji w aplikacjach informatycznych. Maja szeroką wiedzę oraz umiejętności w zakresie projektowania, eksploatacji i testowania sieci komputerowych (przewodowych i bezprzewodowych), sieci sensorycznych, urządzeń i systemów telemedycyny, oprogramowania systemów informatycznych a także urządzeń i systemów telekomunikacyjnych. Ukończenie kierunku teleinformatyka pozwala na zatrudnienie w firmach zajmujących się rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych środków techniki telekomunikacyjnej, u operatorów sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, w firmach tworzących oprogramowanie dla tych operatorów, dostawców usług internetowych, w zakładach produkujących sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, w placówkach naukowo-badawczych. Absolwenci są przygotowani do pracy w jednostkach gospodarczych tworzących systemy teleinformatyczne. Posiadają niezbędne kwalifikacje do pracy administratora tych systemów i jako specjaliści z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych.
Strona własna

KIERUNEK: Interdisciplinary studies: automatic control and robotics, electronics and telecommunication, informatics

The interdisciplinary course Makrokierunek: The interdisciplinary course Makrokierunek, three-in-one, teaches skills in the most desirable engineering disciplines, in the areas of Robotics, Electronics and Information and Communication Technologies. Rapid progress in these areas is a challenge of our times. Moreover, the modernized English-taught version of Makrokierunek provides all the necessary professional vocabulary, inevitable in today’s engineers’ world. Its study program corresponds to common standards of technical universities in European countries. This fact makes possible, for students, to participate in student exchange programs and take part in semestral or yearly courses in foreign universities as part of their study programs.
lumni of Makrokierunek are engineers whose education has interdisciplinary elements based on three areas listed in the study name, combined with practical experience and specialized knowledge in one of the three branches, chosen as leading in their studies. The following specializations are now offered:
1) Automatic Control;
2) Electronics and Telecommunication; and
3) Informatics
and they guarantee a lot of flexibility and follow dynamic changes resulting from scientific developments in Automation and Robotics, Electronics and Telecommunication and Computer Sciences. Alumnus of Automatic Control specialization is prepared to work as designer and maintenance engineer of automatic control systems and plants, robotic technologies, measurement systems, mechatronic technologies and computer systems of automation. Alumnus of the specialization on Electronics and Telecommunication is prepared to carry out research and scientific tasks and to solve engineering problems in areas of electronic elements and systems design, user hardware and software design for systems in electronic and telecommunication, measurements, control and medical equipment. Alumnus specialized in Informatics acquires skills in construction, maintenance and usage of system software and applications development, building systems and computer networks and designing and administrating of databases operating in various environments and operation systems.
Wybrane przedmioty:
introduction to electronics
control fundamentals
microprocessor systems
computer graphics
circuit theory
databases
operating systems
introduction to telecommunication
digital circuits
theory of logic circuits
computer networks
artificial intelligence
wireless computers networks
software engineering
applied digital signal processing
project management
computer systems security
modeling and simulation of industrial systems
programmable controllers

Sylwetka absolwenta
Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk podstawowych, takich jak matematyka, fizyka czy teoria informatyki oraz nauk technicznych, m. in. elektrotechniki, teorii sterowania, systemów mikroprocesowych, baz danych, systemów komputerowych czy sztucznej inteligencji. Dzięki bardzo dobrej znajomości języka angielskiego absolwenci makrokierunku podejmują pracę zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej. Znajdują zatrudnienie jako projektanci i użytkownicy systemów i układów automatyki, zrobotyzowanych technologii i elementów inteligencji maszynowej. Są również przygotowani do twórczej pracy inżynierskiej w dziedzinie konstrukcji elementów i układów elektronicznych, sprzętu i oprogramowania układowego oraz użytkowego dla aparatury elektronicznej, stosowanej w urządzeniach telekomunikacyjnych, pomiarowych, regulacyjnych i w technice medycznej. Sprawdzają się także jako projektanci baz danych oraz rozproszonych systemów informatycznych. Absolwent makrokierunku otrzymuje dyplom w wybranej przez siebie specjalizacji: informatyka, automatyka i robotyka albo elektronika i telekomunikacja. Dyplom ten jest równoważny dyplomowi uzyskanemu przez absolwentów klasycznych studiów na powyższych kierunkach.

 

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie