A A+ A++

Kierunek automatyka i robotyka jest jednym z najatrakcyjniejszych kierunków studiów technicznych, umożliwiającym absolwentom wykonywanie satysfakcjonującej pracy w wyuczonym zawodzie, zwłaszcza w regionie śląskim, gdzie otworzyły lub otwierają swe przedstawicielstwa liczne koncerny międzynarodowe i przedsiębiorstwa lokalne funkcjonujące w obszarze gospodarki opartej na wiedzy. Program kształcenia jest na bieżąco konsultowany z przedstawicielami przemysłu oraz studentami. Obejmuje on wiele zajęć w bezpośrednim kontakcie z nowoczesną aparaturą. Przygotowuje zarówno do pracy indywidualnej, jak również w małym i dużym zespole, gdzie najistotniejsze jest rozwiązywanie praktycznych problemów i wykonanie projektów związanych ze sterowaniem układami automatyki i robotyki, ze szczególnym uwzględnieniem technik sterowania mikroprocesorowego, a także przetwarzaniem informacji. Potwierdzeniem najwyższej jakości kształcenia na kierunku automatyka i robotyka na Wydziale AEI jest ocena wyróżniająca Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
Studia stacjonarne I stopnia:

profil ogólny
technologie informacyjne w automatyce i robotyce

Studenci kierunku automatyka i robotyka od piątego semestru mogą kontynuować studia na profilu ogólnym lub wybrać specjalność technologie informacyjne w automatyce i robotyce. Na tej specjalności większą uwagę przykłada się do programowania aparatury kontrolnopomiarowej i układów sterowania, a także systemów transmisji danych, podczas gdy profil ogólny jest bardziej szczegółowo związany z warstwą sprzętową układów sterowania.

Studia stacjonarne I stopnia:

automatyka
Absolwenci specjalności automatyka są przygotowani do pracy jako projektanci nowych systemów automatyzacji lub inżynierowie utrzymywania ruchu układów automatyki w dowolnym nowoczesnym zakładzie przemysłowym. Uzyskiwana na studiach wiedza umożliwia pracę nad układami automatyki zarówno ciągłej, jak i dyskretnej, ze szczególnym uwzględnieniem technik sterowania komputerowego i systemów mikroprocesorowych, a także pozwala na zatrudnienie absolwentów w zakładach wykorzystujących i produkujących środki automatyki. Absolwenci otrzymują wiedzę z przedmiotów związanych z informatyką, elektroniką, metodami sterowania procesami przemysłowymi, metodami sztucznej inteligencji i systemami ekspertowymi, a także systemami pomiarowymi, nowoczesnymi systemami sterowników i regulatorów przemysłowych oraz komputerowym wspomaganiem projektowania układów sterowania.

komputerowe systemy sterowania
Specjalność komputerowe systemy sterowania przygotowuje studentów do pracy w zakresie projektowania i użytkowania systemów komputerowych automatyki, zarówno w zakresie warstw najniższych (monitoringu procesowego, cyfrowego przetwarzania sygnałów, układów regulacji, układów sterowania kombinacyjnego i sekwencyjnego, łączności operatorskiej i zabezpieczeń), jak i w zakresie warstw wyższych (regulacja i sterowanie nadrzędne oraz operatorskie). Projektowanie to obejmuje analizę i modelowanie automatyzowanych procesów, konfigurowanie struktur sprzętowych oraz programowych, wybór algorytmów i tworzenie oprogramowania dla standardowej aparatury automatyki (sterowniki programowalne / regulatory wielofunkcyjne), a także konstrukcję struktur sprzętowych i oprogramowania dla dedykowanych sterowników mikroprocesorowych.

przetwarzanie informacji i sterowanie w biotechnologii
Biotechnologia, to interdyscyplinarna dziedzina nauki i techniki posługująca się wiedzą z mikrobiologii, genetyki, ekologii i nauk inżynierskich. Obejmuje ona różne kierunki wykorzystania materiałów i procesów biologicznych, przede wszystkim przebiegających przy udziale drobnoustrojów, kultur tkankowych i biokatalizatorów. Tradycyjnie, biotechnologia obejmuje procesy oczyszczania ścieków, uzdatniania wody, jak również produkcji pewnych typów żywności oraz leków. Biotechnologię silnie wiąże się również z osiągnięciami inżynierii genetycznej i biologii molekularnej. Charakterystyczną cechą biotechnologii jest jej silna zależność od nowoczesnych środków i metod przetwarzania informacji i sterowania. Wiąże się to z faktem, że procesy biotechnologiczne należą do trudnych w sensie regulacyjnym. Z drugiej strony do ich poznania i scharakteryzowania konieczne jest przetworzenie dużej ilości niekonwencjonalnej informacji, dostępnej dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki. Absolwenci tej specjalności posiadają interdyscyplinarną wiedzę z pogranicza świata automatyki i i robotyki, informatyki, oraz medycyny i biologii.

robotyka
Absolwenci specjalności robotyka są przygotowani do pracy inżynierskiej oraz do prac badawczych i projektowych w zakresie projektowania komputerowych układów sterowania robotów, układów sensorycznych, w tym wizyjnych oraz inteligencji maszynowej, a także zrobotyzowanych systemów sterowania produkcją. Kształcenie jest oparte na podstawach informatyki i automatyki. Ponadto studenci zdobywają wiedzę o elastycznych systemach produkcyjnych, komputerowo zintegrowanym wytwarzaniu oraz zintegrowanych systemach zarządzania i sterowania produkcją. Specjalność robotyka kształci przyszłych specjalistów od projektowania robotów i mikrokomputerowych systemów sterowania ruchem, sensoryki i elementów inteligencji maszynowej, której wyrazem jest generowanie sterowań w oparciu o wiedzę i mechanizmy wnioskowania systemów ekspertowych.

systemy pomiarowe
Absolwenci specjalności systemy pomiarowe są przygotowani do pracy jako projektanci nowych systemów pomiarowych dla potrzeb automatyzacji, robotyzacji oraz planowania badań eksperymentalnych. Studenci wykonują projekty aparatury pomiarowej i opracowują programy komputerowego wspomagania pomiarów. Specjalność systemy pomiarowe ukierunkowuje absolwentów do pracy w zakładach przemysłu metalowego, elektromaszynowego, hutniczego, chemicznego, w energetyce oraz w biurach projektujących wyposażenie technologiczne. W tych miejscach pracy winni wprowadzać systemy pomiarowe, nowe rozwiązania aparatury oraz prowadzić eksploatację aparatury. W ukierunkowaniu tym dużą rolę odgrywa szerokie zastosowanie mikroelektroniki i informatyki do budowy aparatury pomiarowej. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do prac rozwojowych z dziedziny systemów pomiarowych dla potrzeb badań i zastosowań przemysłowych.

Studia niestacjonarne I stopnia:

profil ogólny

Studia niestacjonarne I stopnia:

automatyka
komputerowe systemy sterowania
przetwarzanie informacji i sterowanie w biotechnologii
robotyka
systemy pomiarowe

Wybrane przedmioty:

> programowanie obliczeń komputerowych

> elektrotechnika i elektromechanika
> technika cyfrowa
> bazy danych
> podstawy miernictwa
> podstawy automatyki
> podstawy elektroniki
> dynamika procesów
> podstawy robotyki
> oprogramowanie systemów pomiarowych
> systemy mikroprocesorowe
 
Sylwetka absolwenta
Absolwenci kierunku automatyka i robotyka posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przedmiotów związanych z informatyką, elektroniką, mechaniką i elektromechanika, metodami sterowania procesami przemysłowymi oraz metodami projektowania komputerowych układów sterowania robotów i sztucznej inteligencji. Znajdują zatrudnienie we wszystkich gałęziach przemysłu. Są bardzo dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do podjęcia pracy zawodowej jako projektanci nowoczesnych systemów automatyzacji, projektanci układów sterowania robotów, systemów biomedycznych i biotechnologicznych, a także jako twórcy systemów pomiarowych i decyzyjnych. Mogą również pracować w zakładach oraz firmach wytwarzających i stosujących sprzęt automatyki, w biurach opracowujących projekty automatyzacji różnych dziedzin życia, w nowoczesnych przedsiębiorstwach, centrach komputerowych, jak również w ośrodkach badawczo-rozwojowych, zajmujących się wdrażaniem nowych technologii.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie