A A+ A++

Wyjazdy na praktyki zagraniczne
z Programem ERASMUS+

Kryteria kwalifikacji

 • System kwalifikacji na wyjazdy jest dwustopniowy, obejmuje:
  • kwalifikację wydziałową – przeprowadzaną przez Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną
  • kwalifikację centralną – podczas której aplikacje studentów zakwalifikowanych przez Wydziały oceniane są przez Sekcję Wymiany Międzynarodowej w Dziale Współpracy z Zagranicą.

Warunki kwalifikacji na wyjazd na praktyki 

 • Wyjechać mogą czynni (bez zaległości w nauce i wpisów warunkowych) studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
 • Student urlopowany nie może przystąpić do kwalifikacji;
 • Pod uwagę brana jest średnia ocen z dotychczasowego przebiegu studiów, (tę informację uzyskasz w Biurze Obsługi Studenta – BOS);
 • Istotna jest dobra znajomość języka obcego, uznanego za język roboczy w ośrodku zagranicznym (zalecany jest poziom znajomości języka minimum B2);
 • Znajomość języka kraju docelowego jest dodatkowym atutem;
 • Warto wykazać się zaangażowaniem w działalność studencką, naukową lub ukierunkowaną na umiędzynarodowienie Instytutu / Uczelni;
 • Student może uczestniczyć w mobilności Programu Erasmus+ maksymalnie 12 miesięcy na każdym stopniu studiów, niezależnie od formy mobilności (okresy pobytu na studiach i praktykach sumują się);
 • Wyjechać mogą wyłącznie studenci po 1 semestrze studiów pierwszego stopnia / studiów pięcioletnich magisterskich.   
 • UWAGA! Na praktyki mogą wyjechać również absolwenci (do 12 m-cy od daty zakończenia studiów rozumianej jako data złożenia egzaminu dyplomowego, ale kwalifikacja na wyjazd musi nastąpić przed tą datą).

Terminy naboru kandydatów - kiedy aplikować?

 • Kwalifikacja kandydatów odbywa się do ostatniego dnia każdego miesiąca i prowadzona jest do wyczerpania środków stypendialnych.
 • Nabór na praktyki ma charakter ciągły.
 • Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Zgłoś swoją kandydaturę wstępnie u Wydziałowego Koordynatora na spotkaniu rekrutacyjnym.
 • Istnieje możliwość zgłoszenia kandydatury na praktyki po terminie rekrutacji, w trakcie roku akademickiego, w ramach dostępnych środków.

Jak długo trwa praktyka?

 • Minimalny czas trwania praktyki to 2 miesiące.
 • Studentowi w trakcie cyklu kształcenia przysługuje 12 miesięcy mobilności w ramach programu Erasmus+, wszystkie wyjazdy w ramach studiów wliczane są do tego okresu.

Kiedy wyjechać na praktyki zagraniczne?

 • Miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień, wrzesień) w ramach jednego roku akademickiego.
 • Jeśli praktyka przedłuży się na październik, możesz wystąpić o indywidualną organizację studiów na ten okres.

Charakter praktyk

 • Możesz wyjechać na praktyki do firm, przedsiębiorstw, instytutów badawczych itp., z uwzględnieniem ograniczeń statusu instytucji przyjmującej podanych w Przewodniku Programu Erasmus+.
 • Możesz w ramach praktyk zagranicznych realizować obowiązkową praktykę studencką przewidzianą w planie studiów lub odbyć praktykę dodatkowo w celu podniesienia swoich kwalifikacji, w tym językowych.
 • Charakter instytucji przyjmującej i zakres praktyki powinien, w miarę możliwości, odpowiadać zakresowi praktyk przewidzianych w programie studiów.

Zasady finansowania

 • Finansowaniu stypendium Programu Erasmus+ podlega okres wyjazdu na praktyki:
  • wyjazd minimalnie na 2 miesiące.
 • Stawki stypendialne uzależnione są od kraju docelowego wg przypisanej mu grupy, miesięcznie oscylują w granicach 600 - 700 EUR.
 • Studenci zakwalifikowani na wyjazd, uprawnieni w chwili wyjazdu do pobierania stypendium socjalnego, otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 250 EUR/miesiąc.
 • Studenci niepełnosprawni, zakwalifikowani na wyjazd na praktyki, również mają możliwość uzyskania dodatkowego dofinansowania.

Jak znaleźć praktyki?

 • Wybierz Instytucję, w której mógłbyś odbywać praktykę. W celu znalezienia firmy możesz skorzystać z informacji zamieszczanych na stronie internetowej Sekcji Wymiany Międzynarodowej. Pamiętaj, że praktyka musi być związana z Twoim kierunkiem studiów!
 • Uruchom swoich znajomych i rodzinę mieszkających za granicą z prośbą o pośrednictwo w znalezieniu firmy, instytucji gotowej przyjąć Cię na praktykę.
 • Skorzystaj z poniższych platform internetowych:

 

Jak aplikować?

 • Wypełnij zgłoszenie (patrz załaczniki) i przynieś ze sobą na spotkanie rekrutacyjne lub wyślij skan mailowo do Koordynatora – mgr Jacek Pradela Jacek.Pradela@polsl.pl
  • Informacje na temat średniej uzyskasz w BOS.
  • Deklarowana w ZGŁOSZENIU działalność na rzecz Wydziału / Uczelni powinna być udokumentowana.
 • Zaczekaj na wyniki Komisji Rekrutacyjnej i ogłoszenie listy zakwalifikowanych i listy rezerwowej.

  A gdy uzyskasz informację o zakwalifikowaniu…

 • W celu prawidłowego dopełnienia wszystkich formalności związanych z wyjazdem na praktyki w ramach Programu ERASMUS+ zapoznaj się z zasadami wyjazdów na stronie internetowej Sekcji Wymiany Międzynarodowej: https://www.polsl.pl/rn3-1-dwz-swm/
 • Po uzyskaniu informacji z Sekcji Wymiany Międzynarodowej, student przygotowuje następujące dokumenty:
  • Student Application Form  (SMS/SMP=SMT) – formularz aplikacyjny studenta praktykanta;
  • Learning Agreement for Traineeships (Training Agreement) – TA,  czyli program praktyki zaplanowany do realizacji za granicą;
  • Program praktyki TA może nie mieć przypisanej liczby punktów ECTS, jednak zawsze musi być powiązany z kierunkiem studiów studenta, a ocena z praktyki musi być uwzględniona w wykazie osiągnięć studenta;
  • Wniosek o wyjazd za granicę
 • Niezbędne dokumenty należy złożyć w Sekcji Wymiany Międzynarodowej, ul. Akademicka 2A, pokój nr 48, budynek Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, na około 4 tygodnie przed wyjazdem.
 • Po zatwierdzeniu wszystkich dokumentów pracownik Sekcji Wymiany Międzynarodowej odpowiedzialny za dany Wydział rozpocznie procedurę podpisywania umowy stypendialnej.

… i zaczynaj odliczanie do wyjazdu!!!!

Załączniki:

Wszystkie druki potrzebne do wyjazdu na praktykę są do pobrania pod poniższym adresem:

https://www.polsl.pl/rn3-1-dwz-swm/aplikowanie-student/

Do kontaktu serdecznie zaprasza:

Wydziałowy Koordynator programu Erasmus+:  
mgr Jacek Pradela
Email: Jacek.Pradela@polsl.pl

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie