A A+ A++
Prodziekan Filipowicz

PRODZIEKAN ds. INFRASTRUKTURY i ORGANIZACJI

na  WYDZIALE GÓRNICTWA, INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA 

i AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ   

 

Dr hab. inż. Krzysztof FILIPOWICZ, prof. PŚ

  

Urodzony 11.12.1963 r. w Czeladzi. Ukończył Technikum Mechaniczne w Bytomiu, gdzie w 1983 roku zdał egzamin maturalny i uzyskał tytuł technika o specjalności: mechanika precyzyjna i automatyka. W 1988 roku ukończył studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, uzyskując tytuł magistra mechanika górniczego, w specjalności: maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze. W latach od 1988 do 1990 roku pracował na KWK „Jowisz” w Wojkowicach w Dziale Energomaszynowym jako sztygar zmianowy. Od 1990 roku nieprzerwanie pracuje w Instytucie Mechanizacji Górnictwa Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W Instytucie tym zajmował kolejno stanowiska asystenta, adiunkta i prof. nzw. Pol. Śl. Obecnie piastuje funkcję Prodziekana ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.

Pracę doktorską pt. „Zintegrowana metoda wyznaczania odporności na zużycie ścierne i pękanie materiałów stosowanych na ostrza narzędzi górniczych do małośrednicowego wiercenia obrotowego bez przepłuczki” obronił dnia 16 września 1998 roku na Wydziale Górnictwa i Geologii.

W dniu 12 października 2010 roku, decyzją Rady Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dziedzinie Górnictwo i Geologia Inżynierska w zakresie maszyn górniczych. Temat monografii habilitacyjnej to: „Doświadczalna i teoretyczna identyfikacja cech dynamicznych nowej konstrukcji sprzęgła podatnego w zastosowaniu do układu napędowego maszyn górniczych.”

 

Działalność naukowa i badawcza

W okresie ponad dwudziestopięcioletniej działalności naukowo-badawczej Jego zainteresowania skupiały się głównie na doświadczalnych i teoretycznych badaniach maszyn, ich zespołów i elementów, ze szczególnym ukierunkowaniem na zagadnienia związane z budową i eksploatacją maszyn, diagnostyką techniczną, miernictwem i systemami pomiarowymi, tribologią, wspomaganiem komputerowym projektowania maszyn oraz dynamiką układów napędowych maszyn. Prowadzona działalność w szczególności dotyczyła:

 • eksperymentalnych badań odporności na pękanie i zużycie ścierne materiałów konstrukcyjnych, głównie węglików spiekanych WC-Co, stosowanych na ostrza narzędzi górniczych (zbudowane stanowisko badawcze),
 • eksperymentalnych i doświadczalnych badań procesów zużywania tribologicznego elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn i narzędzi górniczych,
 • doświadczalnej i teoretycznej identyfikacji trwałości i stanu termicznego przekładni zębatych,
 • doświadczalnej identyfikacji procesów dynamicznych i tribologicznych w przekładniach zębatych oraz diagnostyce wibroakustycznej przekładni zębatych dużych mocy,
 • eksperymentalnych badań elementów uszczelniających wały przekładni zębatych a w szczególności badań hermetyczności uszczelnień i momentu tarcia pomiędzy uszczelnieniem i wałem przekładni,
 • badań doświadczalnych oporów ruchu w połączeniach sworzniowych i łożyskach tocznych,
 • innowacyjnych rozwiązań wspomagania metod leczenia stawów biodrowych i użytkowania protez kończyn dolnych,
 • technik regeneracji elementów maszyn,
 • teoretycznych, eksperymentalnych i doświadczalnych badań elementów i zespołów układów napędowych maszyn, ze szczególnym ukierunkowaniem na zagadnienia związane ze sprzęgłami podatnymi skrętnie stosowanymi w maszynach górniczych (zbudowane stanowisko badawcze),
 • badań wpływu nowych postaci konstrukcyjnych sprzęgieł podatnych na dynamikę układów napędowych maszyn,
 • nowoczesnych technik pomiarowych i metod prowadzenia eksperymentu, opartych o techniki komputerowe i przyrządy wirtualne działające w specjalizowanym środowisku programowym,
 • identyfikacji wpływu podziału kół satelitarnych i ich szerokości na obciążenia uzębień oraz (zbudowane stanowisko badawcze).

Autor i współautor ponad 149 publikacji:, na które składają się: 5 monografii, 6 podręczników, 138 artykułów w periodykach zagranicznych i krajowych, kierowanie i udział w 14 projektach badawczych krajowych i zagranicznych oraz kierowanie 1 pracą wdrożeniową, uzyskane 8 patentów.

 

Współpracuje z krajowym przemysłem głównie w zakresie innowacyjnych układów napędowych maszyn, zwłaszcza sprzęgieł podatnych oraz w zakresie analizy dynamicznej obciążenia przekładni zębatych i wdrożeń.

  

Działalność dydaktyczna

Prowadzi wykłady z następujących przedmiotów: Podstawy Konstrukcji Maszyn, Podstawy Budowy i Eksploatacji Maszyn, Rysunek Techniczny oraz Diagnostyka Techniczna Maszyn i Remonty. Zajęcia laboratoryjne, projektowe, seminaria i ćwiczenia z ww. przedmiotów na studiach stacjonarnych I i II stopnia, niestacjonarnych I i II stopnia w Gliwicach. Autorstwo 6 podręczników akademickich z zakresu rysunku technicznego.

 

Działalność organizacyjna

 • Członek Komitetu Naukowego i Organizator 23 Konferencji Naukowo-Technicznych nt.: „Trwałość Elementów i Węzłów Konstrukcyjnych Maszyn Górniczych TEMAG” (1992 – 2015).
 • W roku 2003 członek Komitetu Organizacyjnego XXV Naukowo-Dydaktycznego Forum Europejskich Katedr Maszyn Górniczych i Logistyki.
 • Członek Sekcji Mechatroniki Komisji Górniczej PAN Oddział w Katowicach.
 • Przewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.
 • Prezes Zarządu Koła Zakładowego przy Politechnice Śląskiej SITG.
 • Wiceprezes Towarzystwa Tradycji Górniczych Wydziału Górnictwa i Geologii
 • Nagodzony siedmioma Nagrodami JM Rektora w dziedzinie naukowej i dydaktycznej.
 • Odznaczony: Odznaką Honorową Zasłużony dla Górnictwa RP, Odznaką Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi oraz  Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.
 • W roku 2002 uzyskał III Nagrodę w konkursie „Mój pomysł na biznes” GZE S.A. w Gliwicach i Politechniki Śląskiej za temat pt.: Opracowanie konstrukcji, technologii wykonania i metodyki zabiegu operacyjnego wkładki – implantu do stawu biodrowego człowieka oraz protezy zewnętrznej.
 • Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie