A A+ A++

Status zabezpieczeń COVID-19

więcej informacji

Aktualny poziom zagrożenia COVID-19 w Politechnice Śląskiej:

0

Liczba jednostek i obiektów o wyższym poziomie zagrożenia:

0

Aktualny poziom zagrożenia COVID-19 w obszarze "Dydaktyka":

0

System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Politechnika Śląska

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Politechnice Śląskiej

System Zapewnienia Jakości Kształcenia, zwany dalej również „Systemem” lub „SZJK”, odnosi się do wszystkich form i typów studiów prowadzonych przez Uczelnię oraz do procesu kształcenia doktorantów w Szkole Doktorów, w tym we Wspólnej Szkole Doktorskiej. System jest realny, aktywny i ciągle doskonalony. System zawiera zarówno wymagania Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jak i w racjonalnym zakresie elementy wymagań norm ISO serii 9000. System jest zgodny ze standardami określonymi w Deklaracji Bolońskiej oraz z Europejskimi standardami i wskazówkami dotyczącymi zapewnienia jakości w szkolnictwie wyższym (ESG)
przyjętymi w Bergen w 2005 roku i poddanymi aktualizacji w Erewaniu w 2015 roku.

Zasadniczymi celami Systemu są: budowa kultury jakości, tworzenie mechanizmów odpowiedzialnych za wysoką jakość kształcenia oraz inspirowanie do doskonalenia poprzez:
1) Kreowanie, wspieranie i rozpowszechnianie kultury jakości,
2) Wprowadzenie odpowiednich mechanizmów zapewniających jakość kształcenia,
3) Kreatywne planowanie procesu dydaktycznego z uwzględnieniem potrzeb różnych stron zainteresowanych,
4) Właściwą realizację procesu dydaktycznego, w tym przez rozwój bazy i warunków kształcenia,
5) Zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji, stałego rozwoju umiejętności pedagogicznych oraz wiedzy nauczycieli akademickich,
6) Stałe monitorowanie i pomiar jakości kształcenia,
7) Zbieranie, przetwarzanie i analizowanie uzyskiwanych danych i informacji,
8) Wykorzystywanie informacji do podejmowania decyzji i doskonalenia,
9) Inspirowanie i wspieranie działań doskonalących,
10) Podnoszenie rangi pracy dydaktycznej m.in. za pomocą obiektywnego i skutecznego systemu motywacji.

Podnoszenie jakości kształcenia powinno mieć charakter ciągłego działania doskonalącego z udziałem pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Śląskiej przez tzw. samokontrolę i realizację wniosków wynikających z audytów oraz przeglądu Systemu.

Dbałość o wysoką jakość kształcenia jest:
1) Priorytetowym elementem strategii Politechniki Śląskiej,
2) Troską władz Uczelni i jednostek organizacyjnych oraz obowiązkiem całej wspólnoty akademickiej Politechniki Śląskiej.

Podniesienie rangi pracy dydaktycznej – jednego z gwarantów wysokiej jakości kształcenia –  wymaga wprowadzenia obiektywnych mechanizmów motywacyjnych oraz skutecznej oceny kadry nauczającej i administracyjnej.

System został zaprezentowany w Księdze Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, procedurach i instrukcjach wraz z odpowiednimi załącznikami.  Przestrzeganie opracowanych procedur ma na celu zapewnienie powtarzalnych i jednolitych warunków umożliwiających uzyskanie właściwego wykształcenia poprzez realizację ambitnych i nowoczesnych programów studiów zapewniających uzyskanie właściwych dla danego kierunku efektów uczenia się. Rektor powołuje na okres kadencji Pełnomocnika ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Uczelnianą Radę ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, do obowiązków których należy całokształt spraw związanych z jakością kształcenia, a głównie nadzór i koordynacja prac związanych z planowaniem,  wdrażaniem, funkcjonowaniem i doskonaleniem Systemu na Politechnice Śląskiej.

W jednostkach podstawowych i ogólnouczelnianych kierownicy tych jednostek powołują na okres kadencji pełnomocników oraz odpowiednie komisje ds. SZJK. Pełnomocnik kierownika jednostki podstawowej /ogólnouczelnianej ds. SZJK opracowuje corocznie raport z przeglądu funkcjonowania Systemu i przedkłada go kierownikowi tej jednostki oraz Pełnomocnikowi Rektora ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Pełnomocnik Rektora na podstawie zebranych z jednostek  raportów opracowuje raport końcowy, w którym formułuje wnioski będące podstawą do podjęcia działań doskonalących procesy związane z kształceniem i przedkłada go rektorowi. Senat może podejmować starania mające na celu certyfikację wdrożonego Systemu.

Podstawą realizacji procesów związanych z jakością kształcenia są akty powszechnie obowiązujące, takie jak:

  • ustawa z dnia 18 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozporządzenia wykonawcze do ustawy,
  • dokumenty wewnątrzuczelniane, takie jak: Statut, uchwały Senatu, regulaminy, zarządzenia i pisma okólne rektora.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie