A A+ A++

BOS 2 Gliwice - praktyki

Pliki do pobrania

Regulamin praktyk zawodowych Pobierz
Potwierdzenie odbycia praktyki Pobierz
Umowa o organizację praktyki zawodowej Pobierz
Skierowanie na praktykę Pobierz

Kierunkowi Opiekunowie Praktyk:

dla kierunku Górnictwo i Geologia:

dr inż. Marek KRUCZKOWSKI (pok. 866, tel. 32 237 13 74),
e-mail: Marek.Kruczkowski@polsl.pl

dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa:

dr inż. Piotr MOCEK (pok. 677, tel. 32 237 18 42),
e-mail: Piotr.Mocek@polsl.pl

dla kierunku Automatyka i Informatyka Przemysłowa:

dr inż. Sergiusz BORON (pok. 613, tel. 32 237 11 75),
e-mail: Sergiusz.Boron@polsl.pl

Praktyki - podstawowe informacje

Praktyki zawodowe są realizowane w Zakładach Pracy, których zakres działalności jest związany z kierunkiem studiów. Kierunkowy Opiekun Praktyk na wniosek studenta może wyrazić zgodę na odbycie praktyki zawodowej w Zakładzie Pracy przez niego wybranym, o ile charakter wykonywanej pracy będzie zgodny z programem praktyki zawodowej. Chęć odbycia praktyki zawodowej w wybranym zakładzie pracy należy zgłosić Kierunkowemu Opiekunowi Praktyk z odpowiednim wyprzedzeniem w celu przygotowania umowy o organizację praktyki. Studenci są kierowani do odbycia praktyk zawodowych na podstawie skierowania. Zakład pracy może zawrzeć ze studentem umowę, w tym umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną, na czas odbywania praktyki zawodowej. Szczegółowe warunki umowy, w tym ewentualne wynagrodzenie, określają strony tej umowy.

Warunkami zaliczenia praktyki zawodowej są:

  • odbycie praktyki zawodowej w ustalonym terminie (na wniosek studenta prodziekan ds. kształcenia może wyznaczyć inny termin odbycia praktyk niekolidujący z innymi zajęciami),
  • przedłożenie potwierdzenia odbycia praktyki,
  • przedłożenie dokumentacji z przebiegu praktyki zawodowej w formie określonej w programie studiów oraz w karcie przedmiotu; dokumentacja powinna być podpisana przez zakładowego opiekuna praktyk zawodowych,
  • akceptacja dokumentacji z przebiegu praktyki zawodowej przez kierunkowego opiekuna praktyk zawodowych.

Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje Kierunkowy Opiekun Praktyk, jeżeli zostały osiągnięte przez studenta efekty uczenia się przypisane do praktyki zawodowej w programie studiów.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie