A A+ A++

Organizacja kształcenia

Organizacja roku akademickiego 2021/2022 Pobierz
Organizacja roku akademickiego 2021/2022 - zmiana 1 Pobierz
Organizacja roku akademickiego 2021/2022 - zmiana 2 Pobierz
Terminy zjazdów w sem. zimowym 2021/2022 Pobierz
Terminy zjazdów w sem. letnim 2021/2022 Pobierz
Organizacja kształcenia od 1.10.2021 r. Pobierz
Organizacja kształcenia od 1.10.2021 r. - zmiana 1 Pobierz
Organizacja kształcenia od 1.10.2021 r. - zmiana 2 Pobierz

Krótki przewodnik dla studentów 

Załatwianie spraw studenckich

Większość spraw studenckich załatwić można w Biurze Obsługi Studentów (BOS) w gmachu Wydziału przy ul. Akademickiej 2 w Gliwicach (pok. 457-461). W okresie obowiązywania obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa komunikacja odbywa się głównie drogą mailową (BOSG2@polsl.pl) i telefoniczną (studia stacjonarne i niestacjonarne 322372402, 322371130). W wyjątkowych sytuacjach, wymagających bezpośredniego kontaktu z BOS, wizytę należy najpierw umówić telefonicznie. Decyzje w sprawach studenckich dotyczące procesu kształcenia podejmuje Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. inż. Małgorzata Wyganowska, prof. PŚ. Sprawy stypendialne załatwiane są w Sekcji Spraw Stypendialnych Centrum Obsługi Studiów. Wnioski o świadczenia dla studentów (stypendia, zapomogi) należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Uniwersytecki System Obsługi Studentów (USOSweb) w określonych przez Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Śląskiej terminach. Więcej informacji na temat spraw stypendialnych można znaleźć na stronie Centrum Obsługi Studiów.

Organizacja studiów na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

Pierwszy stopień studiów trwa siedem semestrów (kierunki Górnictwo i Geologia, Inżynieria Bezpieczeństwa, Geoinżynieria i Eksploatacja Surowców oraz Geodezja i Kartografia) lub osiem (Automatyka i Informatyka Przemysłowa). Na kierunku GiG pierwsze trzy semestry, natomiast na kierunku IB pierwsze dwa semestry są wspólne dla wszystkich studentów, wykładane są przedmioty ogólne (np. matematyka, fizyka, informatyka itp.). W trakcie I roku studenci dokonują wyboru specjalności, przy czym warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby chętnych. W przypadku dużej liczby chętnych na daną specjalność, jej liczebność może zostać ograniczona, a pierwszeństwo wyboru mają studenci z najlepszą średnią ocen i zaliczający w terminie. Na kierunku Górnictwo i Geologia do wyboru są następujące specjalności (S – studia stacjonarne, NZ – studia niestacjonarne zaoczne):

- budownictwo podziemne i ochrona powierzchni (S, NZ)
- eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów (S, NZ)
- elektrotechnika i automatyka w górnictwie (S, NZ)
- geodezja górnicza (S)
- geologia górnicza i poszukiwawcza (S, NZ)
- geologia inżynierska i geotechnika (S, NZ)
- górnictwo odkrywkowe (S, NZ)
- maszyny górnicze, budowlane i drogowe (S)
- maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze (NZ)
- przeróbka kopalin stałych i marketing (S)

Na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa do wyboru są następujące specjalności:

- bezpieczeństwo publiczne (S, NZ)
- BHP i ochrona przeciwpożarowe (S, NZ)
- inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe (S, NZ)

Na specjalności kształcenie trwa kolejne semestry, po których ukończeniu absolwent uzyskuje dyplom i tytuł zawodowy inżyniera w wybranej specjalności.

Kierunek Automatyka i Informatyka Przemysłowa prowadzony jest bez podziału na specjalności, natomiast w planie studiów znajdują się przedmioty obieralne.

Studia I stopnia kończą się egzaminem dyplomowym, a pracę dyplomową stanowi projekt inżynierski.

Zajęcia, zaliczenia i egzaminy

Zajęcia odbywają się wg rozkładu umieszczonego na tablicy ogłoszeń przy BOS oraz na stronie internetowej Uczelni. Na ćwiczeniach, laboratoriach, projektach i seminariach obecność jest obowiązkowa, na wykładach nie jest obowiązkowa, ale wykładowca ma prawo kontrolować obecność. Nieobecność na zajęciach obowiązkowych powinna być usprawiedliwiona na następnych zajęciach (np. zwolnieniem lekarskim). Prowadzący zajęcia określa sposób nadrobienia zaległości. Trzykrotna (jeżeli zajęcia się odbywają co tydzień) lub dwukrotna (co dwa tygodnie) nieobecność na zajęciach jest zgłaszana przez prowadzącego Prodziekanowi ds. Kształcenia, który podejmuje w tej sprawie działanie. Część zajęć może odbywać się zdalnie, z wykorzystaniem Platformy Zdalnej Edukacji. Aby z niej korzystać należy zalogować się używając loginu i hasła poczty studenckiej.

Zajęcia programowe w każdym semestrze trwają 15 tygodni po których następuje sesja egzaminacyjna w czasie której studenci zaliczają poszczególne przedmioty. Termin zaliczenia semestru zimowego upływa 28 lutego, a semestru letniego 30 września. Prowadzący przedmiot wpisuje ocenę do systemu informatycznego (USOS). Studenci powinni sprawdzić na swoim koncie w systemie, czy uzyskana ocena się tam pojawiła,  a w razie niezgodności należy interweniować u prowadzącego. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową organizacją roku akademickiego 2021/2022. W okresie pandemii koronawirusa organizacja zajęć może zostać zmieniona, szczegóły są podawane na stronie internetowej Uczelni i Wydziału oraz na naszym profilu społecznościowym.

W przypadku przedmiotów niekończących się egzaminem, prowadzący powinien umożliwić ich zaliczenie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Jeżeli przedmiot kończy się egzaminem, prowadzący wyznacza 3 terminy, przystępując do egzaminu należy posiadać przy sobie dowód tożsamości. Sposób przeprowadzania egzaminu, warunki zaliczenia i pozostałe zasady prowadzenia przedmiotu, jego program i literaturę prowadzący przedmiot powinien podać na pierwszych zajęciach, kwestie te są również opisane w karcie przedmiotu, która jest opublikowana na stronie internetowej Wydziału. Program studiów obejmuje również praktyki zawodowe, które na kierunkach GiG, IB, GiES oraz GiK odbywają się w okresie wakacyjnym po 4. lub 6. semestrze, na kierunku AiIP praktyki trwają 3 miesiące (lub 6 miesięcy w przypadku rozpoczynających studia w 2019/2020 i później).

Zaliczanie semestrów, urlopy, warunki

Prawa i obowiązki studenta określone są w Regulaminie Studiów dostępnym na stronie internetowej Politechniki (Centrum Obsługi Studiów). Obowiązkiem studenta jest postępowanie zgodnie z treścią ślubowania i Regulaminem Studiów. Przede wszystkim student zobowiązany jest do:

- studiowania zgodnie z programem kształcenia,
- przestrzegania Kodeksu Etyki Studenta,
- dbania o dobro Uczelni.

Za zaliczenie każdego przedmiotu otrzymuje się określoną w planie studiów liczbę punktów (kredytów) ECTS (European Credit Transfer System). Suma punktów ECTS w każdym semestrze wynosi 30, przy czym warunkiem rejestracji na kolejny semestr jest zgromadzenie co najmniej 70% czyli 21 ECTS. Przedmiot niezaliczony (tzw. warunek), zgodnie z Regulaminem Studiów, należy zaliczyć z co najwyżej rocznym opóźnieniem w stosunku do planu studiów. Przykładowo, aby zostać wpisanym na semestr piąty, trzeba mieć w całości zaliczony pierwszy i drugi semestr. W stosunku do studenta, który nie spełnia warunków rejestracji na kolejny semestr pełnomocnik rektora podejmuje decyzję o skierowaniu na semestr wynikający z liczby uzyskanych punktów (z takiego skierowania można skorzystać tylko jeden raz w trakcie studiów) lub o skreśleniu z listy studentów. W praktyce oznacza to, że taki student zostaje cofnięty do powtarzania semestru lub skierowany na urlop długoterminowy (semestralny) na uzupełnienie zaległości w nauce czyli tzw. urlop dziekański (urlopu można udzielić tylko studentowi, który w całości zaliczył pierwszy semestr). Za powtarzanie przedmiotów należy uiścić opłatę. Jeżeli więc student I semestru nie zgromadzi 21 ECTS, zostaje on bezwzględnie skreślony z listy studentów a ponowne podjęcie studiów jest możliwe po przejściu przez proces rekrutacji. Student niespełniający warunków rejestracji na II semestr zostaje skierowany na semestr I. W całym toku studiów student może uzyskać co najwyżej dwa urlopy na uzupełnienie zaległości w nauce. Może zdarzyć się, że na semestrze, na który wraca student po urlopie długoterminowym, nie jest prowadzona specjalność, na którą student był wcześniej wpisany. W takich przypadkach student musi zmienić specjalność, co oznacza konieczność wyrównania zaległości programowych (tzw. różnice programowe).

Student może ubiegać się również o urlop zdrowotny (na podstawie orzeczenia akademickiej komisji lekarskiej) oraz losowy (w razie ważnych i udokumentowanych okoliczności losowych, które przez dłuższy czas uniemożliwiają studentowi uczestnictwo w zajęciach). W czasie urlopu student zachowuje wszelkie prawa studenckie, w szczególności prawo do pomocy materialnej.

Student, który został skreślony z listy studentów może ubiegać się o wznowienie studiów (tzw. reaktywacja), pod warunkiem, że zaliczył co najmniej pierwszy semestr (30 ECTS), a od skreślenia nie minęło więcej niż 5 lat. Prodziekan ds. Kształcenia określa od którego semestru następuje wznowienie studiów. Student, który został skreślony dwa razy (lub więcej), nie może ubiegać się o wznowienie studiów (może natomiast podjąć studia od I semestru po przejściu procesu rekrutacji).

Pomoc materialna

Pomoc materialna dla studentów obejmuje:

- stypendium socjalne,
- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
- stypendium rektora dla najlepszych studentów,
- stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,
- stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe,
- zapomoga.

Szczegółowy regulamin pomocy materialnej znajduje się na stronie internetowej COS. Student może również ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim.

Świadczenia przyznawane są na wniosek studenta. Stypendium socjalne przyznaje się na każdy semestr, przy czym wypłaca się je maksymalnie 10 miesięcy w roku. Wysokość stypendium socjalnego zależna jest od udokumentowanego dochodu na członka rodziny.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie