A A+ A++

Przewodniczący Uczelnianej Rady ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

W kadencji 2022 – 2024 na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia został powołany:

Dr inż. Tomasz Rusek

INFORMACJA O DOROBKU NAUKOWYM, DYDAKTYCZNYM I ORGANIZACYJNYM

W 1987 r. ukończył studia, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera elektryka o specjalności Elektroenergetyka.

Bezpośrednio po zakończeniu studiów podjął pracę na Wydziale Elektrycznym, w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów, początkowo, od 1 października 1987 r. jako asystent stażysta, a od 28 października 1989 r. jako asystent.

Stopień doktora nauk technicznych uzyskał 21 września 1999 r.. Promotorem rozprawy zatytułowanej „Optymalizacja parametrów konstrukcyjnych wysokonapięciowych gazoszczelnych przewodów szynowych” był prof. dr hab. inż. Zbigniew Gacek, recenzentami pracy byli prof. dr hab. inż. Bernard Baron oraz prof. dr hab. inż. Grzegorz Szymański.

Od 1 października 1999 r. pracował na stanowisku adiunkta, a następnie od
1 października 2014 r. jako starszy wykładowca, a po przekształceniu stanowisk od dnia 1 października 2020 roku jako adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych.

Jego dorobek obejmuje współautorstwo skryptu dydaktycznego, rozdział w podręczniku, ok. 40 artykułów i referatów naukowych oraz kilkanaście opracowań naukowo-badawczych.

Był wykonawcą lub współwykonawcą kilkunastu prac naukowo-badawczych dla przemysłu, w tym dla energetyki zawodowej i przemysłowej oraz biur projektowych z branży elektroenergetycznej. Tematyka badawcza z zakresu elektroenergetyki ukierunkowana jest przede wszystkim na wysokonapięciowe tory wielkoprądowe.

W obszarze dydaktyki jest odpowiedzialny za grupę przedmiotów z zakresu podstaw elektroenergetyki realizowanych na Wydziale Elektrycznym, jak również na innych Wydziałach Politechniki Śląskiej, był promotorem i recenzentem kilkudziesięciu prac dyplomowych i projektów inżynierskich. Od 2012 roku lat jest opiekunem z ramienia Instytutu specjalności Elektroenergetyka na wszystkich rodzajach studiów, odpowiedzialnym za plany studiów, organizację zajęć dydaktycznych, organizację i prowadzenie procesu dyplomowania.

Przez ostatnich kilkanaście lat pełnił wiele funkcji organizacyjnych w Uczelni, na Wydziale Elektrycznym oraz w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów. W latach 2003-2013 był zastępcą Dyrektora Instytutu ds. Dydaktyki. Od 2002 do 2020 roku był członkiem Rady Wydziału Elektrycznego, a od 2008 do 2020 roku członkiem Senatu Politechniki Śląskiej. W tym okresie pełnił również inne funkcje i był członkiem wielu komisji i zespołów, w tym między innymi:

 • członkiem Senackiej Komisji ds. Kształcenia, w ramach której pracowałem między innymi w zespole oceniającym programy studiów realizowanych na różnych kierunkach w Politechnice Śląskiej,
 • członkiem Uczelnianego Kolegium Elektorów (2008-2012, 2012-2016, 2016-2020, 2020-nadal),
 • członkiem Wydziałowej Komisji ds. Studenckich i Kształcenia, w ramach której między innymi jestem koordynatorem kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym,
 • Uczelnianym Audytorem Wewnętrznym SZJK (2013-2020),
 • członkiem Wydziałowej Komisji SZJK (od 2007 r.),
 • przewodniczącym jednego z zespołów (dla kierunku Elektrotechnika) Wydziałowej Komisji Dydaktycznej ds. KRK przygotowującego dokumentację dla kierunku studiów.

W działalności organizacyjnej należy również wskazać, że od 2012 roku jest Prezesem Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Politechnice Śląskiej, w którym działając od 1987 roku przez ponad 20 lat był skarbnikiem Koła.

Za dotychczasową działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną był nagradzany. Otrzymał między innymi: Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrny Medal za Długoletnią Służbę oraz Odznakę „Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej”, a także nagrody Rektora Politechniki Śląskiej (pięciokrotnie).

WYKAZ DOROBKU ORGANIZACYJNEGO

 Od 1.09.2003 r. do 31.08.2013 r., od 1.09.2017 r. do 31.10.2019 r. Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyki w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów.

 1. Członek Rady Wydziału Elektrycznego w kadencjach: 2002-2005, 2005-2008, 2008-2012, 2012-2016, 2016-2020.
 2. Od 2007 r. członek Wydziałowej Komisji Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK).
 3. W latach 2007-2012 opiekun Koła Naukowego SEP przy Politechnice Śląskiej.
 4. Członek Uczelnianego Kolegium Elektorów w kadencjach: 2008-2012, 2012-2016, 2016-2020.
 5. Członek Senatu Politechniki Śląskiej w kadencjach: 2008-2012, 2012-2016, 2016-2020.
 6. Członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Studentów w kadencjach: 2012-2016, 2016-2020.
 7. Członek Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia i Studentów (2012-2020).
 8. Członek Wydziałowej Komisji ds. KRK (2011-2012).
 9. Uczelniany Audytor Wewnętrzny SZJK (2013-2016, 2016-2020).

NAGRODY I ODZNACZENIA

 1. Zespołowa nagroda Rektora Politechniki Śląskiej II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (1999).
 2. Zespołowa nagroda Rektora Politechniki Śląskiej II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (2000).
 3. Brązowy Krzyż Zasługi (2002).
 4. Odznaka Zasłużony dla Politechniki Śląskiej (2005).
 5. Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (2008).
 6. Zespołowa nagroda Rektora Politechniki Śląskiej III stopnia za osiągnięcia organizacyjne (2010).
 7. Zespołowa nagroda Rektora Politechniki Śląskiej I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne (2013).
 8. Zespołowa nagroda Rektora Politechniki Śląskiej I stopnia za osiągnięcia organizacyjne (2016).
 9. Medal 75-lecia Politechniki Śląskiej (2020).

INNE

 1. Skarbnik Koła SEP przy Politechnice Śląskiej w latach 1991-2014.
 2. Prezes Koła SEP przy Politechnice Śląskiej w latach 2012-nadal.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie